Nr.143 - Kvalitetsstandarder 2019 på Børne- og Voksenhandicap

Sagsnr.: 18/22600

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal godkende kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på børnehandicap og voksenhandicap.

 

Kvalitetsstandarderne beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, Fredensborg Kommune som udgangspunkt tilbyder borgerne. Standarderne er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov.

 

I november 2017 blev Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri organisatorisk flyttet til det nuværende Center for Familie og Handicap. Det har givet anledning til, at kvalitetsstandarderne på børne- og voksenhandicap er blevet gennemarbejdet med henblik på at sikre en ensartethed, læsevenlighed og gennemskuelighed.

 

På mødet bliver der redegjort for forskellen mellem de tidligere og nye standarder.

 

Handicaprådet har på mødet den 22. november afgivet følgende høringssvar:

  • Handicaprådet ønsker at få forelagt kvalitetsstandarderne for 2020 samlet for børne- og

voksenhandicap samt ældreområdet

  • Handicaprådet bemærker, at kvalitetsstandarderne skal være let tilgængelige på kommunens hjemmeside
  • Handicaprådet ønsker, at det tydeligt i kvalitetsstandarderne fremgår, hvordan kommunen sikrer kvaliteten hos leverandørerne

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Serviceloven, sundhedsloven og lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om

1. Det er sejt at være dygtig

2. Livskvalitet i hverdagen

3. Du kan mere end du tror

 

Understøtter FNs verdensmål om

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

16.6. Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.7. Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer” er også af mere generel karakter i forhold til

Kommunens arbejde.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

1. At Byrådet godkender kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister for 2019.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling, dog med sproglig justering af teksten i afsnittet om omfang af aflastning af børn (standard 16).