Nr.141 - Hoveduddeling af puljen til frivilligt socialt arbejde 2019

Sagsnr.: 18/25215

 

Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 i Lov om Social Service.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

I budget 2019 er der afsat 1.161.000 kr. i puljen til § 18 midler.

 

Heraf prioriteres 41.000 kr. til den fælleskommunale § 18 pulje, der udgøres af midler fra Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Der indbetales 1 kr. pr. indbygger i den enkelte kommune til puljen, der støtter tværkommunale projekter og samarbejde på tværs af frivillige sociale foreninger.

 

Efter indbetaling til den fælleskommunale § 18 pulje resterer således 1.120.000 kr. tilbage til fordeling i den lokale § 18 pulje.

 

Ved ansøgningsfristen for hoveduddelingen den 1. oktober er der indkommet i alt 32 ansøgninger. Det er 4 ansøgninger mere end i 2017. Den ansøgte tilskudsstørrelse spænder fra 3.078 til 119.900 kr., og det samlede ansøgte beløb udgør 1.652.850 kr.

 

Frivilligdag 2019 

Siden 2017 har der været afholdt Frivilligdag som en fejring af de frivillige på det sociale område. De frivillige organisationer og Frivilligcentret anbefaler, at der også afholdes en fejring af de frivillige i 2019. Administrationen har på den baggrund valgt at indstille 30.000 kr. ud af den samlede pulje for 2019 til afholdelse af en Frivilligdag i 2019.

 

Tabel 1: Budget 2019

 

Puljen til frivilligt socialt arbejde 2019

 

   1.161.000 kr.

 

Fratrukket tilskud til den fælleskommunale § 18 pulje

    

- 41.000 kr.

 

Reserveret Frivilligdag 2019

    

- 30.000 kr.

 

Restbeløb til fordeling

 

   1.090.000 kr.

 

Administrationen har gennemgået alle ansøgninger og behandlet dem i henhold til de gældende kriterier og særlige indsatsområder for § 18 puljen.

Kriterier mv. fremgår af bilag 1.

 

Administrationens bemærkninger

Ansøgninger vedrørende ældre og pensionister

Ifølge kriterierne skal halvdelen af puljen prioriteres aktiviteter målrettet ældre og pensionister. Der er indkommet 10 ansøgninger i denne kategori, og det samlede ansøgte beløb udgør 689.337 kr. Det er 144.337 kr. mere end halvdelen af puljen, som udgør 545.000 kr.

 

Administrationen har derfor reduceret de indstillede beløb vedrørende ansøgningerne målrettet ældre forholdsmæssigt, således at det samlede indstillede beløb svarer til halvdelen af puljen.

 

Øvrige ansøgninger

Der er indkommet 22 ansøgninger, som omhandler aktiviteter målrettet børn og unge, familier, flygtninge og familiesammenførte, handicappede, udviklingshæmmede, kronisk syge samt udsatte borgere generelt.

 

Det er administrationens vurdering, at to af disse ansøgninger ikke opfylder puljens kriterier, og de pågældende ansøgninger er derfor ikke indstillet til at modtage støtte. Det drejer sig om ansøgning nr. 16 fra Børns Vilkår og nr. 31 fra Udviklingshæmmedes Landsforbund.

 

Det er administrationens vurdering, at to af ansøgningerne falder delvist indenfor kriterierne og som følge af dette, indstilles den ene af disse til delvis støtte. Det drejer sig om ansøgning nr. 29 fra GAME. Den anden ansøgning – nr. 25 fra Læseforeningen - omhandler en indsats, der vurderes løftet lokalt i kommunen via eksisterende tilbud, og denne ansøgning indstilles derfor ikke til støtte.

 

De resterende 18 ansøgninger, der lever fuldt op til kriterierne beløber sig til i alt 687.713 kr. Administrationen indstiller, at de imødekommes med et beløb, der er reduceret ca. 20 pct. i forhold til det ansøgte tilskud. 

 

Administrationen gør opmærksom på, at reduktionen er større end forrige år, hvor den lå på 10 pct. Dette skyldes, at der modtaget flere ansøgninger, og de ansøgte beløb er steget i forhold til sidste år.

 

Tabel 2: Ansøgte og indstillede beløb fordelt på målgrupper

 

Målgruppe

 Ansøgt beløb

 

Indstillet beløb

 

Ældre og pensionister

Samlet ansøgt beløb

 

   

689.337 kr.

 

 

545.000 kr.

 

Børn og unge, familier, flygtninge og familiesammenførte, handicappede, kronisk syge samt udsatte borgere generelt.

Samlet ansøgt beløb (1)

 

 

 

   

687.713 kr.

 

 

 

 

 545.000 kr.

 

Beløb i alt[1]

 

 1.377.050 kr.

 

1.090.000 kr.

 

Administrationens indstillinger fremgår af bilag 2.

 

De bevilgede tilskud vil blive udbetalt i januar 2019. Restpuljen behandles på Social- og Seniorudvalgets møde i juni 2019.

 

[1] Samlet ansøgt beløb er eksklusiv ansøgning nr. 16, 25, 29, 31, og det af administrationen indstillede beløb på 30.000 kr. til afholdelse af Frivilligdag 2018, samt de 41.000 kr. til den fælleskommunale § 18 pulje.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN`s Verdensmål:

Mindre ulighed

Sundhed og trivsel

 

Byrådets arbejdsgrundlag:

Livskvalitet i hverdagen

Du kan mere end du tror

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At administrationens indstillinger godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Indstillingen godkendes, dog reduceres tilskuddet til ansøgning 27 med 40.000 kr. Ansøgning 26 imødekommes, når foreningen er CVR registreret.