20-08-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Hans Nissen (A)

Pia Bødtker (A)

Kristian Hegaard (B)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Carsten Wulff (V)

Thomas Elgaard (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.75 - Træffetid

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Ingen mødt til træffetid.

Nr.76 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.77 - Restfordeling af § 18 midler 2018

Sagsnr.: 18/9073

 

Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 i Lov om Social Service.

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2018 er der afsat 1.143.000 kr. i puljen til frivilligt socialt arbejde. Heraf er 41.000 kr. prioriteret til den fælleskommunale § 18 pulje, og 25.000 kr. prioriteret til afholdelse af Frivillig Dag 2018.

I forbindelse med hoveduddelingen, som havde ansøgningsfrist den 1. oktober 2017, blev der bevilget 1.066.705 kr. til i alt 22 foreninger. På udvalgets møde den 15. januar 2018 blev der bevilget 94.500 kr. til to yderligere ansøgninger, som ved en teknisk fejl ikke var blevet medtaget i den første behandling.

Bevillingen blev givet i to rater. Første rate blev dækket ved en forlods disponering af de reserverede midler til den Fælleskommunale pulje for 2018 og Frivilligdag 2018. 

Anden rate blev bevilget under forudsætning af, at overførselssagen vedr. regnskab 2017 blev godkendt den 3. april 2018, således at det overførte mindreforbrug i regnskab 2017 vedr. § 18 puljen ville kunne dække udgiften på de sidste 50 % af de bevilgede beløb.

Regnskabet viste et overskud, og de resterende 50 % er udbetalt til de to foreninger.

Restbeløbet til uddeling er pr. 1. juli 2018 71.013 kr. Restbeløbet består af uforbrugte midler, som foreningerne har betalt tilbage samt overførte puljemidler fra 2017. Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2018 var der indkommet fire ansøgninger. Ansøgningerne beløber sig til i alt 55.100 kr.

Administrationens indstillinger fremgår af bilag 1.

Tabel 1: Fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2018

Samlet budget for § 18 pulje i 2018  

1.143.000 kr.

Bevilling ved hoveduddeling inkl. bevilling ved ekstrauddeling - disponeret

1.161.205 kr.

Den fælleskommunale pulje – disponeret

41.000 kr.

Frivillig Dag 2018 – udgifter i alt

27.763 kr.

Restbeløb til uddeling i 2. uddelingsrunde

71.013 kr.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen har behandlet ansøgningerne i henhold til gældende kriterier og særlige indsatsområder for § 18 puljen.

Administrationen indstiller, at tre af foreningerne modtager fuld støtte til de ansøgte aktiviteter, mens en af foreningerne indstilles til at modtage delvis støtte til de ansøgte aktiviteter, idet den ene aktivitet falder udenfor puljens kriterier.

De foreninger, som bevilges støtte, vil få tilskuddet udbetalt primo september 2018.

Den fælleskommunale § 18 pulje

Fredensborg kommune varetager sekretariatsfunktionen for den fælleskommunale § 18 pulje i 2018. Den 23. maj blev der holdt tildelingsmøde i det tværkommunale udvalg vedr. puljen. Samtlige midler blev uddelt i enighed. Tildelingen fra årets fælleskommunale § 18-pulje kan ses på kommunens hjemmeside. Tildelingsudvalget holder evalueringsmøde om årets proces og uddeling den 1. november 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Puljens formål og kriterier relaterer sig til FN’s verdens mål 3. Sundhed og Trivsel: ”Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper”.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At der bevilges kr. 5.500 til Tandemklubben Nordsjælland
 2. At der bevilges kr. 10.000 til Fredensborg Vinterstue
 3. At der bevilges kr. 5.500 til Røde Kors Fredensborg-Humlebæk
 4. At der bevilges kr. 33.100 til Humørets Venner

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.78 - Orientering om handicapbilsagsbehandling

Sagsnr.: 18/18451

 

Beslutningstema

Orientering om handicapbil sagsbehandling i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget har ønsket en orientering om hvorledes behandling af ansøgninger om handicapbiler foregår, særligt om forenklede procedurer ved genbevilling.

 

Formålet med at yde støtte til bil er at tilgodese et kørselsbehov hos borgere, som på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke eller i væsentlig grad og med betydelig vanskelighed kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil.

 

Støtte til bil kan for eksempel være: Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været indregistreret. Særlig indretning, som er nødvendig for at kunne benytte bil og/eller hvis der er krav i kørekortet. Reparation af særlig indretning. Fritagelse for vægtafgift. Tilskud til kørekort når betingelserne for støtte til bil er opfyldt.

 

I Fredensborg kommune er den politisk godkendte sagsbehandlingstid på højst 8 måneder. Sagsbehandlingstiden ligger på niveau med andre nærliggende kommuner.

 

Kommunen havde ved sidste orienteringssag i 2016, på de daværende sidste 10 sager en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 8,5 måned.

 

Kommunen har ved denne orienteringssag på de 10 sidste sager en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6,9 måned.

 

Sagsbehandlingstiden er altid afhængig af det enkelte forløb. Generelt er sagsbehandlingen af støtte til bil kompleks. Sagsbehandlingstiden varierer meget og tager som udgangspunkt længere tid, når der er behov for indhentning af omfattende lægelige oplysninger, helbredsforhold, kørselsbehov siden sidste bevilling.

 

Sagsbehandling i genbevillingssager kan ske efter en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor der kan træffes afgørelse uden, at der indhentes yderligere oplysninger.

 

En betingelse for at anvende denne procedure er, at borgerens forhold, hvad angår funktionsnedsættelse og kørselsbehov, i al væsentlighed er uforandret, siden der sidst blev truffet afgørelse om støtte til køb af bil.

Det er derudover en betingelse at borgeren er indforstået med at underskrive en tro og love-erklæring herom. Det er kommunens pligt at vejlede borgeren om, hvilke  konkrete oplysninger, som er væsentlige i forbindelse med afgørelsen, og om hvad en tro og love erklæring betyder for kommunen og borgeren, herunder at borgeren naturligvis er forpligtet til at give korrekte og retvisende oplysninger om sine forhold af relevans for afgørelsen.

 

Reglen fremgår af bekendtgørelsens § 11 stk. 3. Formålet med reglen er at der i uproblematiske sager bruger færrest mulige ressourcer i sagsbehandlingen og samtidig kan træffe en afgørelse hurtigere end ved normal sagsbehandling.  Med denne regel ønskes konkret stillingtagen til ethvert sagsbehandlingsskridt, så det f.eks. undgås, at der automatisk indhentes en speciallægeerklæring i en ukompliceret genbevillingssag, hvor der er uforandrede forhold.

 

Er betingelserne for den forenklede sagsbehandlingsprocedure til stede, kan der træffes afgørelse alene baseret på de oplysninger, der allerede foreligger i sagen. Det vil sige de oplysninger, som lå til grund for den seneste afgørelse om bilstøtte. Dette ændrer dog ikke på, at kommunen er forpligtet til at oplyse sagen i nødvendigt omfang efter de almindelige forvaltningsretlige regler om pligt til at oplyse sagen. Hvis kommunalbestyrelsen derfor skønner, at det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, skal dette også ske efter, at en borger har underskrevet en tro og love – erklæring.

 

Betingelserne for støtte til køb af bil skal altid være opfyldt på det aktuelle afgørelsestidspunkt.

Fredensborg Kommune benytter sig af Tro og Love erklæringer, når det er muligt.

 

Ud af de seneste 20 afgjorte bilsager, har der været anvendt tro-og love erklæring i én sag.

 

Årsagen til den sjældne anvendelse skal ses i lyset af at en ansøgning om genbevilling typisk sker efter 6-8 år, og at det er sjældent, at der ikke er sket ændringer i borgerens funktionsniveau, kørselsbehov og erhverv. En del biler bevilges til handicappede børn, og der kan tro- og love erklæring aldrig anvendes på grund af børnenes udvikling.

Retsgrundlag

Servicelovens § 114.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning. Ved genbevillinger vurderes først muligheden for Tro og Love erklæring og borgeren meddeles dette.

Nr.79 - Orientering om serviceniveau ved levering af hjælpemidler samt ved reparationer

Sagsnr.: 18/21152

 

Beslutningstema

Orientering om serviceniveau for levering af hjælpemidler samt serviceniveau ved reparationer.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgere med en varig funktionsnedsættelse, kan efter Lov om Social Service § 112 og § 116, låne et hjælpemiddel eller få foretaget boligændringer af Fredensborg Kommune.

Borgerne betaler ikke for at låne hjælpemidler og kan låne dem, så længe de har brug for det.

 

Levering af ikke akutte hjælpemidler:

Efter bevilling af hjælpemidlet kan borger evt. sammen med pårørende afhente hjælpemidlet samme dag på hjælpemiddelcentralen. Hvis borgeren ikke har mulighed for denne leveres hjælpemidlet til hjemmet inden for 3 hverdage.

Borgere i Fredensborg Kommune har derudover et særligt tilbud om ”Kvik Service”. Dette er et tilbud om hurtig sagsbehandling, på ansøgninger om standardhjælpemidler, til borgere med en varig lidelse. Borgeren kan benytte sig af denne mulighed, ved at møde op i Kvik Service, på hjælpemiddelcentralen på torsdage mellem klokken 10:00 og 14:00. Tidsbestilling er ikke nødvendig. Fredensborg Kommune har bemandet Kvik Service, med en sagsbehandlende terapeut, som kan vurdere om borger kan bevilges det ansøgte hjælpemiddel samt give råd og vejledning om egnet hjælpemiddel. Udlevering af hjælpemidlet ved samme lejlighed tilstræbes, og det er meget ofte en mulighed. Helt enkle hjælpemidler kan udleveres til pårørende uden borgeren er med. Der kan dog være situationer, som kræver, at der indhentes yderligere oplysninger før endelig afgørelse.

Eksempler på standardhjælpemidler er; Rollator, transportkørestol, toiletstol og toiletforhøjer.

Endvidere kan mindre reparationer af rollatorer og kørestole, bevilget af Fredensborg Kommune, udføres på stedet af en depotmedarbejder.

Borgerne har også mulighed for at aflevere tidligere bevilgede hjælpemidler, som ikke anvendes mere.

Levering af akutte hjælpemidler:

Efter bevilling og bestilling af hjælpemidlet, vil hjælpemidlet blive leveret hos borgeren samme dag af HMC, hvis bestillingen sker inden klokken 10:00. Modtages bestillingen efter klokken 10:00 vil hjælpemidlet blive leveret hverdagen efter. Opgaver, som kan bevilges AKUT omfatter levering af standardhjælpemidler.

Det er alene følgende hjælpemidler, der betragtes som AKUT: APV-Hjælpemidler såsom plejesenge og personlifte, tryksårsforebyggende hjælpemidler, Nødkald og Cliqlåse

 

 

Reparation af hjælpemidler:

Fredensborg kommune bevilger nødvendige reparationer, der ligger udenfor den almindelige vedligeholdelsespligt. Borgerne henvender sig til de sagsbehandlende terapeuter eller Hjælpemiddelcentralen, der sørger for og afholder udgiften til reparationen. Hvis reparationen tager lang tid, kan kommunen ved særligt behov eventuelt udlåne et andet hjælpemiddel imedens reparationen foregår.

Reparationer foretages på hjælpemiddelcentralen eller i borgerens hjem på hverdage.

 

Akutte reparationer udføres på de samme hjælpemidler, som leveres akut, dvs. APV-Hjælpemidler såsom plejesenge og personlifte, tryksårsforebyggende hjælpemidler, Nødkald og Cliqlåse.

 

Borgernes ansvar

Hjælpemidlerne er kommunens ejendom, men borgeren er ansvarlig for hjælpemidlet så længe det er udlånt til borgeren. Borgernes almindelige indbo-ansvarsforsikring dækker ved brand, tyveri og vandskade.

Borgerne skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlerne f.eks.: jævnlig rengøring, smøring og justering, pumpning / lapning / udskiftning af dæk og slanger efter behov, udskiftning af elpærer og defekte lygteglas.

Fredensborg Kommune yder derfor ikke hjælp til drift og vedligeholdelse. Der ydes dog hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der behov for mere end én årlig udskiftning. Borgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning. (Borgerne skal gemme deres kvittering som dokumentation). Borgerne kan få hjælp til lapning og udskiftning af dæk og slanger mod betaling hos forskellige leverandører f.eks. Falck Hjælpemidler, Adjutor eller Handiwork.

Administrationen har forespurgt Ældresagen ”Den hjælpende hånd”, som fungerer ved hjælp af frivillige i ældresagen om der vil kunne etableres et frivillighedskorps, som eventuelt kunne hjælpe med lapning og lignende. Aktuelt har ældresagen ikke mulighed for dette, men der afsøges muligheder.

 

Særligt i forhold til EL-Kørestole og Minicrossere

Borgeren informeres om at borgeren skal tegne en forsikring der dækker ansvar for skade på andre personer eller ting forvoldt af brugeren af kørestolen. Borgeren bør derfor altid informere sit forsikringsselskab om at de har fået bevilget et el-køretøj.

Borgerne anbefales, at der tegnes et Falck abonnement, således at borgeren kan være sikker på at blive kørt hjem med el-køretøjet, hvis det skulle gå i stykker. Borgerne har mulighed for f.eks. at tegne et abonnement gennem invalideorganisationernes brugerservice (Danske Handicaporganisationer)

 

 

 

Retsgrundlag

Serviceloven, arbejdsmiljøloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning. Administrationen undersøger muligheden for en vagtordning til reparation af hjælpemidler i weekender mv.

Nr.80 - Første udsendelse af det digitale nyhedsbrev 60 plus

Sagsnr.: 18/16055

 

Beslutningstema

Orientering om den første udsendelse af det digitale nyhedsbrev 60 plus.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2017 besluttede Byrådet, at der fra 2018 udsendes et digitalt nyhedsbrev til ældrebefolkningen to gange årligt. Første nyhedsbrev blev planlagt til at blive udsende via E-boks 1. halvår af 2018.

 

Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af det første nyhedsbrev nedsat en redaktionsgruppe med repræsentation fra Ældre Sagen og Seniorrådet samt fagrelevante personer fra administrationen.

 

Udsendelse af 1. nyhedsbrev

Det første digitale nyhedsbrev blev sendt ud til kommunens 60 plus årige via KMD’s elektroniske post i E-boks den 23. og 24. maj. Nyhedsbrevet er vedhæftet som bilag.

 

I alt 11.933 borgere har fået tilsendt det digitale nyhedsbrev. Da ikke alle er oprettet i E-boks, har KMD sendt nyhedsbrevet til 1645 borgere som brev.

 

Invitationen til pensionistudflugten for 65+ årige er sendt sammen med nyhedsbrevet til de 65+ årige.

 

Udgifter

Udgifterne til udsendelse af nyhedsbrevet (eksklusiv invitation til pensionistudflugt) med Post Nord og KMD digital post er ca. 15.000 kr.

Hertil kommer udgifter til produktion af nyhedsbrevet på 10.000 kr.

 

Tilbagemeldinger

Der har efter udsendelsen af nyhedsbrevet været mange positive tilkendegivelser og indtil videre har 2.206 tilmeldt sig nyhedsbrevet. Disse borgere vil fremover få tilsendt nyhedsbrevet via mail. Borgeren kan til en hver tid afmelde sig nyhedsbrevet igen på kommunens hjemmeside.

 

Der har været enkelte henvendelser fra borgere, som ønsker nyhedsbrevet, men som ikke er oprettet i E-boks.

 

Nyhedsbrevet fremover

På grund af GDPR kan nyhedsbrevet i fremtiden ikke sendes uopfordret. Den enkelte borger skal derfor tilmelde sig nyhedsbrevet og modtage fremtidige nyhedsbreve i egen mailboks.

Der vil løbende blive gjort opmærksom på denne mulighed ex. via dagspressen.

Nyhedsbrevet vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside samt i print på kommunens biblioteker.

 

Herudover vil hjemmeplejen have mulighed for at uddele et printet eksemplar til borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen og som ikke har adgang til PC.

 

Det næste nyhedsbrev forventes udsendt ultimo 2018.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.81 - Opfølgning på Social- og Seniorudvalgets studietur 16. maj 2018

Sagsnr.: 18/21395

 

Beslutningstema

Orientering om Social- og Seniorudvalgets studietur 16. maj.

Sagsfremstilling og økonomi

I tilslutning til deltagelse på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum var der tilrettelagt besøg på OK Centret Enghaven i Horsens og med Sundhedsstrategisk ledelse i Randers Klyngen.

 

OK-Centret Enghaven

 

OK-Fonden udspringer af frivilligt socialt arbejde for ældre i regi af OK-klubberne. Fonden arbejder primært med plejehjem, der udgør 75 % af aktiviteterne. Ca. 1/3 af aktiviteterne er indenfor socialpsykiatri. Fonden har 210 pladser indenfor dette område, heraf 150 pladser i Jylland. Den nyeste tendens er at lave hybridbyggerier, hvor man blander pleje og socialpsykiatri.

 

På Enghaven er 56 pladser efter Serviceloven § 107, midlertidigt botilbud. Nogle af dem har haft det rigtig svært, nogle er kriminelle, nogle i enkeltmandsprojekt. Gennemsnitsalder er ca. 25 år. Der er borgere fra 18 år til 65 (i teorien), i praksis er det op til 55 år.

Man bor her i gennemsnit 2-3 år. Nogle flytter igen, hvis de ikke kan indgå i behandling, eller hvis de er udad-reagerende. Det er få, der flytter i utide.

Enghaven optager borgere fra hele landet.

 

Enghaven arbejder også med borgere i eget hjem. De har akutsenge til borgere, der får det dårligt, for at undgå psykiatrisk afdeling. Der er et godt samarbejde med regionspsykiatri

Derudover har OK Fonden et § 108-tilbud tæt på, dvs.  langvarige botilbud.

De borgere, der bor der, kan ikke være i behandlingsregi som i § 107.

Enghaven er et hus uden alkohol og stoffer. Men nogle af de borgere, der kommer, har et forbrug, der typisk har form af selvmedicinering. 

 

Personalet har specialuddannelse til at håndtere unge med store vanskeligheder. Meget høj anciennitet på stedet. Men det at være i et hus der gør en forskel og som giver muligheder, giver rammer til at arbejde indenfor, det giver stabilitet. Alle skal have en basisuddannelse i systemiske familieterapi. Alle skal være terapeut-uddannede.

 

Alle beboere har et ugeprogram fra 8 til 16, som man skal følge alle hverdagen.

Ansigt-til-ansigt-tid (ATA) er 29 timer pr. uge for den enkelte borger på et standardtilbud.

Enghaven har også et uddannelsessted, der er etableret som et STU-forløb. (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) Fonden har købt en kro, hvor der er uddannelse på særlige vilkår, tjener etc.

Borgerne kan få 8., 9. og 10. kl. eksamen som en del af STU-tilbuddet.

 

Der er fokus på samarbejde mellem psykiatri, kommune, sundhed, i forbindelse med psykiatriplan 2. De tænker i een plan for borgeren, på tværs.

Fonden er på vej til at etablere sig på Sjælland indenfor det socialpsykiatriske område. Fonden har købt Arresødal slot, og vil gerne være mere til stede på Sjælland.

 

Fonden arbejder også andre steder med beskæftigelsesaktiviteter.

I Lyngby-Tårbæk kommune arbejder de med et projekt for etniske kvinder der ikke før har talt dansk eller arbejdet. I Odense er der skabt 45 jobs på et plejehjem til borgere, der ikke har haft arbejde før, eller som ikke har haft job i mange år.

 

Sundhedsstrategisk ledelse i Randers Klyngen

Regionshospitalet Randers, kommunerne Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov samt praktiserende læger i området samarbejder om Sundhedsstrategisk Ledelse af det nære sundhedsvæsen.

 

Gennem samarbejdet udvikles sundhedsstrategiske ledere, som skaber og forankrer konkrete modeller for bedre samarbejde og opgaveoverdragelse. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen er en kompleks ledelsesmæssig udfordring, og projektet fokuserer derfor på at udvikle ledelsesmæssige forudsætninger for det nære sundhedsvæsen

Klyngen arbejder ud fra følgende principper:

 

Fælles strategisk forståelse af det nære sundhedsvæsen
Hos ledermålgruppen skal der skabes en fælles forståelse af, hvilke udfordringer, målgrupper, strategiske effektmål samt organisatoriske muligheder, som udviklingen af det nære sundhedsvæsen skal adressere og tage højde for.

 

Ledelsesrum for udvikling og afprøvning af nye samarbejdsformer
Sundhedsstrategisk Ledelse gennemfører laboratorier, som gør det muligt at udvikle, afprøve og lære af nye modeller for samarbejde og opgaveoverdragelse parterne imellem.

 

Samarbejde om ledelse af det nære sundhedsvæsen
Med afsæt i det eksisterende klyngesamarbejde er der etableret en styregruppe for Sundhedsstrategisk Ledelse bestående af en praksiskoordinator/repræsentant for praktiserende læger, hospitalsledelsen og direktører og fagchefer på ældre-, social- og sundhedsområdet fra kommunerne. Laboratoriegrupperne sammensættes af fortrinsvis ledere fra hospital og kommuner og af praktiserende læger. Scrum-masternetværk fra alle fem organisationer understøtter laboratoriearbejdet i det enkelte laboratorium og sikrer videndeling mellem laboratorierne.

Relationerne og den proaktive netværkstænkning er afgørende for kvaliteten af de beslutninger, der træffes i samarbejdet.

 

Samarbejdet med de praktiserende læger fordrer:

Fælles ansvar for at skabe mest mulig sundhed for pengene.

Udviklingen at det nære sundhedsvæsen kræver, at vi er sammen om at skabe mere og bedre sundhed - kommunerne, regionen og praktiserende læger.

 

 

 

Et sammenhængende og trygt patientforløb

Et borgerforløb der skal lykkes optimalt kræver aktiv og forpligtende deltagelse fra de praktiserende læger. De er det "første ben" i behandlingsforløbet og bør være en væsentlig aktør i at skabe tryghed for borgeren.

 

Respekt for kerneopgaver og rammevilkår

Da vi videns- og opgavemæssigt i stigende grad supplerer hinanden kræver det, at der udvises respekt for de "tre bens" individuelle vilkår. Særligt for de praktiserende læger er der hensynet til deres organisering som individuelle private virksomheder med eget indtægtsgrundlag.

Sundhedsstrategisk ledelse har fokus på at samarbejdet skal bidrage til faglig udvikling i alle "tre ben", så løsningen af kerneopgaverne understøttes optimalt.

 

Klyngen arbejder ud fra en laboratorie model hvor nye ideer afprøves i et accelereret forløb på 30 dage, hvor ideen skal vise sin bæredygtighed inden den sættes i drift.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.82 - Aftale om kommunernes økonomi for 2019 - orientering ældreområdet

Sagsnr.: 18/16140

 

Beslutningstema

Orientering om aftale for kommunernes økonomi for 2019 – Ældreområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Regeringen og KL indgik den 7. juni aftale om kommunernes økonomi for 2019. Aftalen er nedskrevet i dokumentet ”Aftale om kommunernes økonomi for 2019” og vedhæftet som bilag. Overordnet set løfter aftalen den kommunale serviceramme for 2019 med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder at understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde en værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

 

Denne sagsfremstilling indeholder alene en beskrivelse af de områder i aftalen, som har betydning for ældreområdet.

 

Siden kommunalreformen har kommunerne styrket forebyggelsesindsatsen på sundhedsområdet samt udviklet det nære sundhedsvæsen med det resultat, at kommunerne løfter flere og flere opgaver. Parterne er enige om, at en fortsat udbygning af det nære sundhedsvæsen og et styrket samarbejde mellem kommuner, almen praksis og sygehuse er vigtig for at sikre en sammenhængende og omkostningseffektiv håndtering af blandt andet ældre og mennesker med kroniske sygdomme.

 

Regeringen vil i 2018 præsentere en samlet sundhedsreform, der bl.a. vil indeholde rammen for en national kvalitetsplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsreformen indgår også som en delreform i Sammenhængsreformen.

 

Den nære sundhed

Med finansloven 2018 prioriteres der 0,6 mia. kr. i 2019 til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, en værdig død og bedre hjælp til pårørende. Det fremgår ikke af aftaleteksten, hvorledes midlerne udmøntes. Endvidere omlægges puljen til klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere på 380 mio. til bloktilskuddet i 2019 med henblik på at understøtte en værdig pleje.

 

Med udgangen af 2018 afsluttes dermed klippekortordningen, som vi kender den i dag. I forbindelse med at midlerne tilgår Fredensborg Kommune via bloktilskuddet, vil administrationen i forbindelse med budgetrevision foreslå ordningen videreført.

Administrationen forventer dog også, at Fredensborg Kommune vil have ubrugte 2018 midler til klip, som kan overføres til 2019. 

 

Kompetenceløft til den nære sundhed

Af aftalen fremgår, at landets kommuner i 2018 tilføres i alt 100 mio. kr. til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og –hjælpere, fysio- og ergoterapeuter mv. Det fremgår ikke af aftaleteksten, hvorledes midlerne udmøntes.

 

Når midlerne tilgår Fredensborg Kommune, vil administrationen lægge en plan for, hvordan kompetenceudviklingen skal iværksættes.

 

Forebyggelse

I aftalen fremgår det, at kommunernes forebyggelsesindsats fortsat skal udvikles og at indsatsen udvikles og fokuseres med afsæt i KL’s seneste forebyggelsesudspil og Sundhedsstyrelsens netop reviderede forebyggelsespakker.

 

I 2. halvår af 2018 vil administrationen se på opgave- og ansvarsfordeling i forhold til forebyggelsespakkerne i Fredensborg Kommune. Forebyggelsespakkerne består af 11 publikationer med hver sit forebyggelsesområde, f.eks. kan nævnes fysisk aktivitet, mental sundhed samt mad og måltider.

 

Ret til frit valg til genoptræning

Folketinget har vedtaget en lovændring, som giver borgere ret til at modtage genoptræning hos en privat leverandør, såfremt borgeren ikke inden for syv dage efter udskrivelse fra hospitalet har modtaget tilbud om genoptræning fra kommunen. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om ordningen, og KL og Regeringen er enige om at følge implementeringen af gode og effektive patientforløb.

 

Lovgivningen er en skærpelse af den nuværende standard, hvor ventetiden er 10 hverdage mod fremover kun syv kalenderdage. Kan kommunen ikke holde ventetiden, skal borgeren tilbydes genoptræning hos privat leverandør efter nærmere regler fastsat af KL, såfremt leverandøren kan tilbyde en tidligere tid end kommunen.

 

Fredensborg Kommune vil tilstræbe at overholde den maksimale ventetid på syv kalenderdage for at undgå unødig administration og dermed øgede omkostninger. Aktuelt overholdes ventetiden på syv dage. Det kan i denne forbindelse i perioder blive nødvendigt at prioritere borgere med en genoptræningsplan fremfor borgere henvist fra egen læge eller til forebyggelsestilbud, idet der ikke er samme lovgivning på områderne. Administrationen forventer, at ganske få borgere med en genoptræningsplan vil blive tilbudt genoptræning hos privat leverandør.

 

Kommunens kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven §140 vil blive tilrettet svarende til lovgivningen.

 

 

 

En værdig alderdom

Det er væsentligt for parterne i aftalen, at opgaveløsningen i forbindelse med den rehabiliterende tilgang fortsat udvikles og understøtter, at den ældre borger bliver mere selvhjulpen i hverdagen samt sikre, at der i fremtiden er kvalificeret arbejdskraft til at løfte opgaven. Regeringen vil med involvering af KL gennemføre en kortlægning af kommunernes udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet.

 

Fredensborg Kommune har ligesom andre kommuner i Nordsjælland ledige stillinger på området. De nordsjællandske kommuner er gået sammen om at tilbyde et uddannelsesforløb for nyansatte sygeplejersker for at fremme rekrutteringen og øge kvalifikationerne på området.

 

Regeringen vil ligeledes i samarbejde med KL, Danske Regioner og øvrige parter aftale en ny flerårig dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne.

 

Administrationen forventer, at Fredensborg Kommune opfylder dimensioneringen for 2018. Der er generelt en høj gennemførsel for de elever, der ansættes i Fredensborg Kommune. Eleverne kommer ofte fra nærområdet, og en stor del af eleverne vælger ansættelse i kommunen efter endt uddannelse.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning. Hvis det i fremtiden i perioder bliver nødvendigt at prioritere borgere med en genoptræningsplan fra sygehus fremfor borgere fra egen læge eller til forebyggelsestilbud skal udvalget informeres.

Nr.83 - Praksisundersøgelse om dækning af merudgifter til børn og unge

Sagsnr.: 18/3423

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om dækning af familiers merudgifter til børn og unge med funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens § 41.

Sagsfremstilling og økonomi

Ankestyrelsen udgiver hvert år praksisundersøgelser indenfor forskellige dele af den sociale lovgivning, hvor de undersøger afgørelser truffet af kommunerne. Formålet med praksisundersøgelsen er, at kommunale praktikere får kvalificerede råd og meldinger om netop de spørgsmål de arbejder med. Rapporten er skrevet med læring for øje.

 

Praksisundersøgelsen bygger på afgørelser om merudgifter i 50 sager fra ti udvalgte kommuner. I 32 ud af de 50 sager var afgørelsen i overensstemmelse med reglerne.

 

I januar 2018 bad Ankestyrelsen Fredensborg Kommune om at deltage i en praksisundersøgelse om familiers merudgifter til børn og unge med funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

 

Center for Familie og Handicap indsendte fem sager udvalgt efter fastsatte kriterier fra Ankestyrelsen:

 

 • to sager om førstegangsbevillinger
 • tre sager, hvor der er foretaget opfølgning på merudgiftsydelsen. Dette omfatter hermed sager, hvor der både er sket frakendelse/ophør af merudgiftsydelsen, eller hvor der er sket ændringer i både nedadgående og opadgående retning i merudgiftsydelsen eller ingen ændringer i merudgiftsydelsen

 

Ankestyrelsen havde i tre ud af de fem sager ingen bemærkninger. I to sager havde Ankestyrelsen bemærkninger til:

 • at grundlaget for afgørelsen ikke var tilstrækkeligt belyst
 • at sagsbehandlingstiden havde været for lang

 

På baggrund af Ankestyrelsens bemærkninger har administrationen udarbejdet en forretningsgangsbeskrivelse, der blandt andet sikrer et tilstrækkeligt oplyst grundlag at træffe en afgørelse på samt en fast procedure, der skal sikre sagsbehandlingsfrister i forbindelse med førstegangshenvendelser overholdes.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.84 - Evaluering af samarbejdet mellem familierådgiverne og sundhedsplejerskerne i forbindelse med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelse

Sagsnr.: 18/15037

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget orienteres om de foreløbige resultater af det udvidede samarbejde mellem familierådgiverne og sundhedsplejerskerne i forbindelse med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser (§ 50-undersøgelser).

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med Fredensborg Kommunes budgetforlig 2017-2020 blev det vedtaget at oprette en sundhedsfaglig stilling med henblik på et udvidet samarbejde mellem sundhedsplejen og familieafdelingen. Det udvidede samarbejde havde til hensigt at øge opmærksomheden på udsatte børn og unges helbredsproblematikker.

 

Den svenske forsker og professor Bo Vinnerljung påpeger netop vigtigheden i at sætte fokus på udsatte børn og unges sundhed. I sin forskning har Bo Vinnerljung primært beskæftiget sig med anbragte børn og unges sundhed og trivsel. Forskningen viser, at en stor andel af de anbragte børn og unge havde forskellige sundhedsproblemer, som der ikke altid blev taget hånd om. Dette forklarer Bo Vinnerljung med, at der er et stort fokus på barnets sociale problemer, hvilket overskygger de fysiske/sundhedsmæssige problemer. Et eksempel kunne være, at et barn med dårlig hørelse kan blive vurderet til at være indelukket og asocial pga. sine sociale problemer, mens ingen har tænkt på, at der kunne være noget fysisk i vejen med barnet. Bo Vinnerljung mener derfor, det er helt afgørende, at der tages hånd om de udsatte børn og unges sundhed. Hertil understreges vigtigheden af at foretage systematiske rutiner, fx i form af tjeklister.

 

Inspireret af Bo Vinnerljungs forskning besluttede Byrådet at sætte fokus på udsatte børn og unges sundhed og trivsel. Målet var en tidligere og forebyggende indsats, hvorfor der blev fokuseret på børn og unge inden en eventuel anbringelse. På den baggrund blev det besluttet at udarbejde helbredsundersøgelser og funktionsundersøgelser på udsatte børn og unge for eventuelle udiagnosticerede/ubehandlede fysiske sygdomme i forbindelse med gennemførelsen af børnefaglige undersøgelser.

Projektet startede 1. januar 2017. Alene i 2017 gennemførte sundhedsplejen 54 helbreds- og funktionsundersøgelser, hvilket kun med få undtagelser svarer til det samlede antal gennemførte børnefaglige undersøgelser i 2017.

 


Af de 54 gennemførte helbredsundersøgelser kunne sundhedsplejen identificere forskellige sundhedsproblematikker hos børnene og de unge. Figuren nedenfor viser fordelingen af de identificerede sundhedsproblematikker[1]:

 

 

Heraf fremgår det tydeligt, at hovedparten af de identificerede sundhedsproblematikker omhandler ikke mental trivsel[2] (48 %), overvægt (28 %), psykiatri/selvskade/ADHD/angst (20 %) og hørelse (19 %). De specifikke sundhedsmæssige problematikker såsom nedsat hørelse ville ikke tidligere have fremgået af den børnefaglige undersøgelse og dermed heller ikke af den efterfølgende koordinerede indsats.

 

Ser man dernæst på opfølgningen af de identificerede sundhedsproblematikker ser fordelingen således ud[3]:

 

 

Figuren viser, at langt størstedelen af de identificerede sundhedsproblematikker kan håndteres gennem sundhedsplejens egen indsats (69 %) som fx opfølgende samtaler, følge barnet til undersøgelser samt opfølgning på gennemførte undersøgelser, mens de resterende problematikker typisk medfører en henvisning til egen læge (35 %) eller en indsats i Fritidsbutikken (30 %) med tilbud om fritidsaktivitet.

 

I evalueringen af det udvidede samarbejde er der gennemført seks interviews med henholdsvis 3 sundhedsplejersker og 3 familierådgivere.

Samtlige interviewpersoner udtrykker stor tilfredshed med det udvidede samarbejde og de oplever alle, at det giver god mening i arbejdet med børnene, de unge og deres familier.

Især oplever alle, at man i højere grad end tidligere ser hele vejen rundt om barnet og familien. Det tværfaglige samarbejde fungerer langt bedre, idet forskellige kompetencer udnyttes bedre med respekt for, at faggrupperne kan noget forskelligt og sammen supplerer de hinanden.

En af de største forskelle ifølge interviewpersonerne er den tid og de ressourcer der er afsat til, at sundhedsplejerskerne kan foretage en tæt opfølgning af de identificerede sundhedsproblematikker. De har nu muligheden for at støtte familien til fx at komme til egen læge, og i enkelte tilfælde har de også fulgt barnet af sted til forskellige undersøgelser. 

 

[1] I fordelingen af diagnosticerede sundhedsproblematikker kan der forekomme overlap, idet det enkelte barn eller den enkelt unge kan have mere end en sundhedsproblematik

[2] ´Ikke mental trivsel` defineres som børn og unge, der ikke oplever at være overvejende i god trivsel, ikke kan gennemføre daglige gøremål eller indgå i sociale relationer.

 

[3] I opgørelsen over sundhedsfaglige indsatser kan der forekomme overlap, da det enkelte barn eller den enkelte unge kan have modtaget mere end en indsats.

Bevilling

Ingen.

Retsgrundlag

Ingen.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen om de foreløbige resultater af det udvidede samarbejde mellem familieafdelingen og sundhedsplejerskerne i forbindelse med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser (§ 50-undersøgelser) til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget udtrykte anerkendelse af indsatsen.

Nr.85 - Ankestatisk 1. halvår 2018

Sagsnr.: 18/1443

 

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik for 1. halvår 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Ankestatistik for første halvår af 2018 viser at der er færre sager, og at flere sager bliver stadfæstet.

Før organisationsændringen 1.11.2017 fik Social- og Seniorudvalget fremlagt opgørelse over ankeafgørelser for voksenhandicap og for børnehandicap sammen med opgørelse over ankeafgørelser på ældreområdet. På denne første halvårsopgørelse efter organisationsændringen er børnesocialområdet medtaget, så opgørelsen omfatter voksenhandicap, børnehandicap og børnesocial-området.

 

I 1. halvår af 2018 er der modtaget 15 afgørelser fra ankestyrelsen i Center for Familie og Handicap. De 15 sager består af fire afgørelser på voksenhandicapområdet, fem afgørelser på børnehandicapområdet og seks sager på børnesocialområdet.  Der blev således modtaget ni sager på det samlede handicapområde i 1. halvdel af 2018, og seks sager på børnesocialområdet.

 

 • På voksenhandicapområdet blev tre ud af fire sager stadfæstet og en sag blev hjemvist.
 • På børnehandicapområdet blev tre ud af fem sager stadfæstet og to sager blev hjemvist
 • På børnesocialområdet blev fire ud af seks sager stadfæstet, en blev ændret og en blev hjemvist.

 

Det svarer til, at 66,7 % af sagerne på det samlede handicapområdet blev stadfæstet og 33,3 % blev hjemvist. På børnesocialområdet svarer det også til, at 66,7 % af sagerne blev stadfæstet og 33,3 % blev omgjort (hjemvist eller ændret).

 

Til sammenligning modtog Fredensborg Kommune i hele 2017 33 afgørelser i handicapsager på voksen- og børneområdet. 57,6 % af sagerne blev stadfæstet og 42,4  % af sagerne blev omgjort (hjemvist eller ændret).

 

Opgørelsen over 1. halvår 2018 viser, at der er modtaget færre afgørelser end i samme periode sidste år.  Opgørelsen viser også en forbedring af tallene for handicapområdet. Der er færre hjemviste og ændrede sager.

 

Socialministeriet har opgjort andelen af sager på landsplan der omgøres, dvs. enten hjemvises til fornyet behandling eller ændres, for hele 2017. Dette sammenlignes med 1. halvår af 2018, hvorimod tallene for landsgennemsnittet ikke er tilgængelig. Opgørelsen er indsat nedenfor.

 

 

I forhold til de tal, der er opgjort for hele landet i 2017, ligger Fredensborg kommune i 1. halvår bedre end landsgennemsnittet på socialområdet. På børnehandicapområdet ligger Fredensborg bedre end landsgennemsnittet sidste år, og på voksenområdet 1. halvår 2018 ligger Fredensborg næsten på niveau med landsgennemsnittet i 2017.

 

Der er således en forbedring fra sidste år. På voksenområdet ligger Fredensborg Kommune fortsat en højere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.

 

Oversigten over afgørelser er bilag på sagen. Det skal bemærkes, at der er en sag på oversigten fra juli måned, og denne er ikke medtaget i denne gennemgang af 1. halvår, men medtages i næste halvår.

 

Der er med virkning fra 1.8.2018 lavet en ændring af Lov om Retssikkerhed og Administration, der medfører, at Danmarkskortet, der er Børne- og Socialministeriets opgørelse over omgørelsesprocenten i landets kommuner, skal politisk behandles på et møde i Kommunalbestyrelsen, inden udgangen af det år, som kortet omhandler. Administrationen foreslår, at den aktuelle ankestatistik forelægges Byrådet til orientering under samme punkt.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Ankestatistikken forelægges Byrådet til orientering samtidig med, at sagen om Danmarkskort, udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, forelægges Byrådet til behandling.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.86 - Orientering om ændring af Lov om retssikkerhed og administration

Sagsnr.: 18/20589

 

Beslutningstema

Orientering om ændring af reglerne om offentliggørelse af sagsbehandlingstider og politisk behandling af klagestatistikker.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget vedtog den 29. maj 2018 en ændring af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Loven betyder 2 ændringer på det sociale område.

 

1.  Den første ændring betyder, at fristerne for sagsbehandlingen på det sociale område tydeligt skal fremgå af kommunens hjemmeside.

Administrationen har allerede pr. 1. juli offentliggjort oversigt over sagsbehandlingstider på Fredensborg Kommunes hjemmeside på servicelovens område. Oversigten er bilag til sagen.

Sagsbehandlingstiden på voksenområdet angiver den forventede sagsbehandlingstid, der er oplyst overfor borgerne.

Der er forskel på sagsbehandlingstid indenfor de forskellige sagstyper. Nogle sager har kortere sagsbehandlingstid end andre. Der er ikke registreret sagsbehandlingstid i de enkelte sagstyper tidligere, og det er derfor ikke muligt at give en oversigt over den faktiske sagsbehandlingstid.

Den lange sagsbehandlingstid på voksenområdet har tidligere givet anledning til, at antallet af sagsbehandlere på voksenområdet er opnormeret med 2 sagsbehandlere. Sagsantallet er pt ca. 95 sager pr. sagsbehandler. Der er 2 vakante stillinger, hvilket betyder, at sagstallet er højere end det vil være, hvis alle stillinger er besat.

Fremadrettet arbejder administrationen på at kortlægge sagsbehandlingstiderne på de enkelte sagstyper. Administrationen arbejder ligeledes på at nedsætte sagsbehandlingstiden.

Fremadrettet arbejder administrationen på at udvikle formen på opgørelsen af sagsbehandlingstid.

 

2. Den anden ændring betyder, at Byrådet hvert år skal behandle det danmarkskort, som socialministeriet laver, hvor omgørelsesprocenterne på det sociale område i de respektive kommuner offentligøres.

Børne- og socialministeriet har offentliggjort Danmarkskortet for 2017, og det vil komme på Byrådets dagsorden inden årets udgang. I sagen er der elektronisk bilag, hvor Danmarkskortet kan ses.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Elektroniske bilag

http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/stor-forskel-paa-kommunernes-omgoerelsesprocenter/

Indstilling

1. Orientering om offentliggørelse af sagsbehandlingstider tages til efterretning.

 

2. Orientering om Byrådets behandling af Danmarkskortet tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.87 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2019 - SSU

Sagsnr.: 18/15852

 

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2019. Social- og Seniorudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:00

 

Mandag den 14. januar 2019

Mandag den 4. februar 2019

Torsdag den 7. marts 2019

Torsdag den 4. april 2019

Torsdag den 8. maj 2019

Mandag den 3. juni 2019

Mandag den 19. august 2019

Mandag den 9. september 2019

Tirsdag den 8. oktober 2019

Mandag den 11. november 2019

Mandag den 2. december 2019

 

Øvrige møder i komitéer, råd, mm., vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjorte.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

Indstilling

 1. At forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Mødet onsdag den 8. maj flyttes til mandag den 6. maj 2019.

Nr.88 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/27633

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

September 

 • Temamøde om revideret Ældrepolitik
 • Budgetrevision 31.07
 • Ny benyttelse af Kejserdal
 • Ny benyttelse af Teglgårdsvej
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 • Sundhedsaftale 2019-2022
 • Årsrapport tilsyn 2017 og tilsynspolitik 2019

 

Oktober - Mødet holdes på Møllevejen
 

 • Ny rammeaftale KKR
 • Navn til nyt plejecenter i Humlebæk
 • Introduktion til og status for arbejdet med etablering af Møllevejen

 

 

November – Mødet foregår på Lystholm med fokus på Træningen

 

 • Introduktion til træningsenhedens arbejde
 • Fredensborg Humlebæk Fælleslegat
 • Økonomisk orientering fra Center for Familie og Handicap
 • Ledelsesinformation Ældre og Omsorg
 •  

 

December

 

 • Kvalitetsstandarder 2019
 • Budgetrevision 31.10
 • Prognosemodel for voksenområdet

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orientering taget til efterretning.

Nr.89 - Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 18/6465

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Formanden orienterede om en vellykket åbning af Møllevejen.

Bjørn Svensson gjorde opmærksom behov for opdatering af kvalitetsstandarderne på hjemmesiden.

Nr.90 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/6472

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Status på nyt plejecenter

Ændret visitation til Else Marie Hjemmet

Analyse af samarbejdsmuligheder med Hørsholm Kommune om akutsygepleje er igangsat

Der har være en vellykket implementering af Nexus

Ældreområde oplever stigende rekrutteringsudfordringer. Administrationen undersøger mulighederne for samarbejde med Socialpædagogerne på opfordring fra Bjørn Svensson.,

Dialogmøde på socialområdet 15.11 om ny sundhedsaftale.

Nyt medlem af Seniorrådet: Grethe Zöllner udtrådt og nyt medlem er Niels A. Mehnke

Ny pjece om støtte til borgere med demens udleveret

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.