Nr.85 - Ankestatisk 1. halvår 2018

Sagsnr.: 18/1443

 

Beslutningstema

Orientering om ankestatistik for 1. halvår 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Ankestatistik for første halvår af 2018 viser at der er færre sager, og at flere sager bliver stadfæstet.

Før organisationsændringen 1.11.2017 fik Social- og Seniorudvalget fremlagt opgørelse over ankeafgørelser for voksenhandicap og for børnehandicap sammen med opgørelse over ankeafgørelser på ældreområdet. På denne første halvårsopgørelse efter organisationsændringen er børnesocialområdet medtaget, så opgørelsen omfatter voksenhandicap, børnehandicap og børnesocial-området.

 

I 1. halvår af 2018 er der modtaget 15 afgørelser fra ankestyrelsen i Center for Familie og Handicap. De 15 sager består af fire afgørelser på voksenhandicapområdet, fem afgørelser på børnehandicapområdet og seks sager på børnesocialområdet.  Der blev således modtaget ni sager på det samlede handicapområde i 1. halvdel af 2018, og seks sager på børnesocialområdet.

 

  • På voksenhandicapområdet blev tre ud af fire sager stadfæstet og en sag blev hjemvist.
  • På børnehandicapområdet blev tre ud af fem sager stadfæstet og to sager blev hjemvist
  • På børnesocialområdet blev fire ud af seks sager stadfæstet, en blev ændret og en blev hjemvist.

 

Det svarer til, at 66,7 % af sagerne på det samlede handicapområdet blev stadfæstet og 33,3 % blev hjemvist. På børnesocialområdet svarer det også til, at 66,7 % af sagerne blev stadfæstet og 33,3 % blev omgjort (hjemvist eller ændret).

 

Til sammenligning modtog Fredensborg Kommune i hele 2017 33 afgørelser i handicapsager på voksen- og børneområdet. 57,6 % af sagerne blev stadfæstet og 42,4  % af sagerne blev omgjort (hjemvist eller ændret).

 

Opgørelsen over 1. halvår 2018 viser, at der er modtaget færre afgørelser end i samme periode sidste år.  Opgørelsen viser også en forbedring af tallene for handicapområdet. Der er færre hjemviste og ændrede sager.

 

Socialministeriet har opgjort andelen af sager på landsplan der omgøres, dvs. enten hjemvises til fornyet behandling eller ændres, for hele 2017. Dette sammenlignes med 1. halvår af 2018, hvorimod tallene for landsgennemsnittet ikke er tilgængelig. Opgørelsen er indsat nedenfor.

 

 

I forhold til de tal, der er opgjort for hele landet i 2017, ligger Fredensborg kommune i 1. halvår bedre end landsgennemsnittet på socialområdet. På børnehandicapområdet ligger Fredensborg bedre end landsgennemsnittet sidste år, og på voksenområdet 1. halvår 2018 ligger Fredensborg næsten på niveau med landsgennemsnittet i 2017.

 

Der er således en forbedring fra sidste år. På voksenområdet ligger Fredensborg Kommune fortsat en højere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.

 

Oversigten over afgørelser er bilag på sagen. Det skal bemærkes, at der er en sag på oversigten fra juli måned, og denne er ikke medtaget i denne gennemgang af 1. halvår, men medtages i næste halvår.

 

Der er med virkning fra 1.8.2018 lavet en ændring af Lov om Retssikkerhed og Administration, der medfører, at Danmarkskortet, der er Børne- og Socialministeriets opgørelse over omgørelsesprocenten i landets kommuner, skal politisk behandles på et møde i Kommunalbestyrelsen, inden udgangen af det år, som kortet omhandler. Administrationen foreslår, at den aktuelle ankestatistik forelægges Byrådet til orientering under samme punkt.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. Orienteringen tages til efterretning.
  2. Ankestatistikken forelægges Byrådet til orientering samtidig med, at sagen om Danmarkskort, udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, forelægges Byrådet til behandling.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Indstillingen godkendt.