Nr.84 - Evaluering af samarbejdet mellem familierådgiverne og sundhedsplejerskerne i forbindelse med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelse

Sagsnr.: 18/15037

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget orienteres om de foreløbige resultater af det udvidede samarbejde mellem familierådgiverne og sundhedsplejerskerne i forbindelse med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser (§ 50-undersøgelser).

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med Fredensborg Kommunes budgetforlig 2017-2020 blev det vedtaget at oprette en sundhedsfaglig stilling med henblik på et udvidet samarbejde mellem sundhedsplejen og familieafdelingen. Det udvidede samarbejde havde til hensigt at øge opmærksomheden på udsatte børn og unges helbredsproblematikker.

 

Den svenske forsker og professor Bo Vinnerljung påpeger netop vigtigheden i at sætte fokus på udsatte børn og unges sundhed. I sin forskning har Bo Vinnerljung primært beskæftiget sig med anbragte børn og unges sundhed og trivsel. Forskningen viser, at en stor andel af de anbragte børn og unge havde forskellige sundhedsproblemer, som der ikke altid blev taget hånd om. Dette forklarer Bo Vinnerljung med, at der er et stort fokus på barnets sociale problemer, hvilket overskygger de fysiske/sundhedsmæssige problemer. Et eksempel kunne være, at et barn med dårlig hørelse kan blive vurderet til at være indelukket og asocial pga. sine sociale problemer, mens ingen har tænkt på, at der kunne være noget fysisk i vejen med barnet. Bo Vinnerljung mener derfor, det er helt afgørende, at der tages hånd om de udsatte børn og unges sundhed. Hertil understreges vigtigheden af at foretage systematiske rutiner, fx i form af tjeklister.

 

Inspireret af Bo Vinnerljungs forskning besluttede Byrådet at sætte fokus på udsatte børn og unges sundhed og trivsel. Målet var en tidligere og forebyggende indsats, hvorfor der blev fokuseret på børn og unge inden en eventuel anbringelse. På den baggrund blev det besluttet at udarbejde helbredsundersøgelser og funktionsundersøgelser på udsatte børn og unge for eventuelle udiagnosticerede/ubehandlede fysiske sygdomme i forbindelse med gennemførelsen af børnefaglige undersøgelser.

Projektet startede 1. januar 2017. Alene i 2017 gennemførte sundhedsplejen 54 helbreds- og funktionsundersøgelser, hvilket kun med få undtagelser svarer til det samlede antal gennemførte børnefaglige undersøgelser i 2017.

 


Af de 54 gennemførte helbredsundersøgelser kunne sundhedsplejen identificere forskellige sundhedsproblematikker hos børnene og de unge. Figuren nedenfor viser fordelingen af de identificerede sundhedsproblematikker[1]:

 

 

Heraf fremgår det tydeligt, at hovedparten af de identificerede sundhedsproblematikker omhandler ikke mental trivsel[2] (48 %), overvægt (28 %), psykiatri/selvskade/ADHD/angst (20 %) og hørelse (19 %). De specifikke sundhedsmæssige problematikker såsom nedsat hørelse ville ikke tidligere have fremgået af den børnefaglige undersøgelse og dermed heller ikke af den efterfølgende koordinerede indsats.

 

Ser man dernæst på opfølgningen af de identificerede sundhedsproblematikker ser fordelingen således ud[3]:

 

 

Figuren viser, at langt størstedelen af de identificerede sundhedsproblematikker kan håndteres gennem sundhedsplejens egen indsats (69 %) som fx opfølgende samtaler, følge barnet til undersøgelser samt opfølgning på gennemførte undersøgelser, mens de resterende problematikker typisk medfører en henvisning til egen læge (35 %) eller en indsats i Fritidsbutikken (30 %) med tilbud om fritidsaktivitet.

 

I evalueringen af det udvidede samarbejde er der gennemført seks interviews med henholdsvis 3 sundhedsplejersker og 3 familierådgivere.

Samtlige interviewpersoner udtrykker stor tilfredshed med det udvidede samarbejde og de oplever alle, at det giver god mening i arbejdet med børnene, de unge og deres familier.

Især oplever alle, at man i højere grad end tidligere ser hele vejen rundt om barnet og familien. Det tværfaglige samarbejde fungerer langt bedre, idet forskellige kompetencer udnyttes bedre med respekt for, at faggrupperne kan noget forskelligt og sammen supplerer de hinanden.

En af de største forskelle ifølge interviewpersonerne er den tid og de ressourcer der er afsat til, at sundhedsplejerskerne kan foretage en tæt opfølgning af de identificerede sundhedsproblematikker. De har nu muligheden for at støtte familien til fx at komme til egen læge, og i enkelte tilfælde har de også fulgt barnet af sted til forskellige undersøgelser. 

 

[1] I fordelingen af diagnosticerede sundhedsproblematikker kan der forekomme overlap, idet det enkelte barn eller den enkelt unge kan have mere end en sundhedsproblematik

[2] ´Ikke mental trivsel` defineres som børn og unge, der ikke oplever at være overvejende i god trivsel, ikke kan gennemføre daglige gøremål eller indgå i sociale relationer.

 

[3] I opgørelsen over sundhedsfaglige indsatser kan der forekomme overlap, da det enkelte barn eller den enkelte unge kan have modtaget mere end en indsats.

Bevilling

Ingen.

Retsgrundlag

Ingen.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen om de foreløbige resultater af det udvidede samarbejde mellem familieafdelingen og sundhedsplejerskerne i forbindelse med udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser (§ 50-undersøgelser) til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget udtrykte anerkendelse af indsatsen.