Nr.83 - Praksisundersøgelse om dækning af merudgifter til børn og unge

Sagsnr.: 18/3423

 

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om dækning af familiers merudgifter til børn og unge med funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens § 41.

Sagsfremstilling og økonomi

Ankestyrelsen udgiver hvert år praksisundersøgelser indenfor forskellige dele af den sociale lovgivning, hvor de undersøger afgørelser truffet af kommunerne. Formålet med praksisundersøgelsen er, at kommunale praktikere får kvalificerede råd og meldinger om netop de spørgsmål de arbejder med. Rapporten er skrevet med læring for øje.

 

Praksisundersøgelsen bygger på afgørelser om merudgifter i 50 sager fra ti udvalgte kommuner. I 32 ud af de 50 sager var afgørelsen i overensstemmelse med reglerne.

 

I januar 2018 bad Ankestyrelsen Fredensborg Kommune om at deltage i en praksisundersøgelse om familiers merudgifter til børn og unge med funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

 

Center for Familie og Handicap indsendte fem sager udvalgt efter fastsatte kriterier fra Ankestyrelsen:

 

  • to sager om førstegangsbevillinger
  • tre sager, hvor der er foretaget opfølgning på merudgiftsydelsen. Dette omfatter hermed sager, hvor der både er sket frakendelse/ophør af merudgiftsydelsen, eller hvor der er sket ændringer i både nedadgående og opadgående retning i merudgiftsydelsen eller ingen ændringer i merudgiftsydelsen

 

Ankestyrelsen havde i tre ud af de fem sager ingen bemærkninger. I to sager havde Ankestyrelsen bemærkninger til:

  • at grundlaget for afgørelsen ikke var tilstrækkeligt belyst
  • at sagsbehandlingstiden havde været for lang

 

På baggrund af Ankestyrelsens bemærkninger har administrationen udarbejdet en forretningsgangsbeskrivelse, der blandt andet sikrer et tilstrækkeligt oplyst grundlag at træffe en afgørelse på samt en fast procedure, der skal sikre sagsbehandlingsfrister i forbindelse med førstegangshenvendelser overholdes.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.