Nr.82 - Aftale om kommunernes økonomi for 2019 - orientering ældreområdet

Sagsnr.: 18/16140

 

Beslutningstema

Orientering om aftale for kommunernes økonomi for 2019 – Ældreområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Regeringen og KL indgik den 7. juni aftale om kommunernes økonomi for 2019. Aftalen er nedskrevet i dokumentet ”Aftale om kommunernes økonomi for 2019” og vedhæftet som bilag. Overordnet set løfter aftalen den kommunale serviceramme for 2019 med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder at understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde en værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

 

Denne sagsfremstilling indeholder alene en beskrivelse af de områder i aftalen, som har betydning for ældreområdet.

 

Siden kommunalreformen har kommunerne styrket forebyggelsesindsatsen på sundhedsområdet samt udviklet det nære sundhedsvæsen med det resultat, at kommunerne løfter flere og flere opgaver. Parterne er enige om, at en fortsat udbygning af det nære sundhedsvæsen og et styrket samarbejde mellem kommuner, almen praksis og sygehuse er vigtig for at sikre en sammenhængende og omkostningseffektiv håndtering af blandt andet ældre og mennesker med kroniske sygdomme.

 

Regeringen vil i 2018 præsentere en samlet sundhedsreform, der bl.a. vil indeholde rammen for en national kvalitetsplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsreformen indgår også som en delreform i Sammenhængsreformen.

 

Den nære sundhed

Med finansloven 2018 prioriteres der 0,6 mia. kr. i 2019 til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, en værdig død og bedre hjælp til pårørende. Det fremgår ikke af aftaleteksten, hvorledes midlerne udmøntes. Endvidere omlægges puljen til klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere på 380 mio. til bloktilskuddet i 2019 med henblik på at understøtte en værdig pleje.

 

Med udgangen af 2018 afsluttes dermed klippekortordningen, som vi kender den i dag. I forbindelse med at midlerne tilgår Fredensborg Kommune via bloktilskuddet, vil administrationen i forbindelse med budgetrevision foreslå ordningen videreført.

Administrationen forventer dog også, at Fredensborg Kommune vil have ubrugte 2018 midler til klip, som kan overføres til 2019. 

 

Kompetenceløft til den nære sundhed

Af aftalen fremgår, at landets kommuner i 2018 tilføres i alt 100 mio. kr. til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og –hjælpere, fysio- og ergoterapeuter mv. Det fremgår ikke af aftaleteksten, hvorledes midlerne udmøntes.

 

Når midlerne tilgår Fredensborg Kommune, vil administrationen lægge en plan for, hvordan kompetenceudviklingen skal iværksættes.

 

Forebyggelse

I aftalen fremgår det, at kommunernes forebyggelsesindsats fortsat skal udvikles og at indsatsen udvikles og fokuseres med afsæt i KL’s seneste forebyggelsesudspil og Sundhedsstyrelsens netop reviderede forebyggelsespakker.

 

I 2. halvår af 2018 vil administrationen se på opgave- og ansvarsfordeling i forhold til forebyggelsespakkerne i Fredensborg Kommune. Forebyggelsespakkerne består af 11 publikationer med hver sit forebyggelsesområde, f.eks. kan nævnes fysisk aktivitet, mental sundhed samt mad og måltider.

 

Ret til frit valg til genoptræning

Folketinget har vedtaget en lovændring, som giver borgere ret til at modtage genoptræning hos en privat leverandør, såfremt borgeren ikke inden for syv dage efter udskrivelse fra hospitalet har modtaget tilbud om genoptræning fra kommunen. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om ordningen, og KL og Regeringen er enige om at følge implementeringen af gode og effektive patientforløb.

 

Lovgivningen er en skærpelse af den nuværende standard, hvor ventetiden er 10 hverdage mod fremover kun syv kalenderdage. Kan kommunen ikke holde ventetiden, skal borgeren tilbydes genoptræning hos privat leverandør efter nærmere regler fastsat af KL, såfremt leverandøren kan tilbyde en tidligere tid end kommunen.

 

Fredensborg Kommune vil tilstræbe at overholde den maksimale ventetid på syv kalenderdage for at undgå unødig administration og dermed øgede omkostninger. Aktuelt overholdes ventetiden på syv dage. Det kan i denne forbindelse i perioder blive nødvendigt at prioritere borgere med en genoptræningsplan fremfor borgere henvist fra egen læge eller til forebyggelsestilbud, idet der ikke er samme lovgivning på områderne. Administrationen forventer, at ganske få borgere med en genoptræningsplan vil blive tilbudt genoptræning hos privat leverandør.

 

Kommunens kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven §140 vil blive tilrettet svarende til lovgivningen.

 

 

 

En værdig alderdom

Det er væsentligt for parterne i aftalen, at opgaveløsningen i forbindelse med den rehabiliterende tilgang fortsat udvikles og understøtter, at den ældre borger bliver mere selvhjulpen i hverdagen samt sikre, at der i fremtiden er kvalificeret arbejdskraft til at løfte opgaven. Regeringen vil med involvering af KL gennemføre en kortlægning af kommunernes udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet.

 

Fredensborg Kommune har ligesom andre kommuner i Nordsjælland ledige stillinger på området. De nordsjællandske kommuner er gået sammen om at tilbyde et uddannelsesforløb for nyansatte sygeplejersker for at fremme rekrutteringen og øge kvalifikationerne på området.

 

Regeringen vil ligeledes i samarbejde med KL, Danske Regioner og øvrige parter aftale en ny flerårig dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne.

 

Administrationen forventer, at Fredensborg Kommune opfylder dimensioneringen for 2018. Der er generelt en høj gennemførsel for de elever, der ansættes i Fredensborg Kommune. Eleverne kommer ofte fra nærområdet, og en stor del af eleverne vælger ansættelse i kommunen efter endt uddannelse.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning. Hvis det i fremtiden i perioder bliver nødvendigt at prioritere borgere med en genoptræningsplan fra sygehus fremfor borgere fra egen læge eller til forebyggelsestilbud skal udvalget informeres.