Nr.81 - Opfølgning på Social- og Seniorudvalgets studietur 16. maj 2018

Sagsnr.: 18/21395

 

Beslutningstema

Orientering om Social- og Seniorudvalgets studietur 16. maj.

Sagsfremstilling og økonomi

I tilslutning til deltagelse på KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum var der tilrettelagt besøg på OK Centret Enghaven i Horsens og med Sundhedsstrategisk ledelse i Randers Klyngen.

 

OK-Centret Enghaven

 

OK-Fonden udspringer af frivilligt socialt arbejde for ældre i regi af OK-klubberne. Fonden arbejder primært med plejehjem, der udgør 75 % af aktiviteterne. Ca. 1/3 af aktiviteterne er indenfor socialpsykiatri. Fonden har 210 pladser indenfor dette område, heraf 150 pladser i Jylland. Den nyeste tendens er at lave hybridbyggerier, hvor man blander pleje og socialpsykiatri.

 

På Enghaven er 56 pladser efter Serviceloven § 107, midlertidigt botilbud. Nogle af dem har haft det rigtig svært, nogle er kriminelle, nogle i enkeltmandsprojekt. Gennemsnitsalder er ca. 25 år. Der er borgere fra 18 år til 65 (i teorien), i praksis er det op til 55 år.

Man bor her i gennemsnit 2-3 år. Nogle flytter igen, hvis de ikke kan indgå i behandling, eller hvis de er udad-reagerende. Det er få, der flytter i utide.

Enghaven optager borgere fra hele landet.

 

Enghaven arbejder også med borgere i eget hjem. De har akutsenge til borgere, der får det dårligt, for at undgå psykiatrisk afdeling. Der er et godt samarbejde med regionspsykiatri

Derudover har OK Fonden et § 108-tilbud tæt på, dvs.  langvarige botilbud.

De borgere, der bor der, kan ikke være i behandlingsregi som i § 107.

Enghaven er et hus uden alkohol og stoffer. Men nogle af de borgere, der kommer, har et forbrug, der typisk har form af selvmedicinering. 

 

Personalet har specialuddannelse til at håndtere unge med store vanskeligheder. Meget høj anciennitet på stedet. Men det at være i et hus der gør en forskel og som giver muligheder, giver rammer til at arbejde indenfor, det giver stabilitet. Alle skal have en basisuddannelse i systemiske familieterapi. Alle skal være terapeut-uddannede.

 

Alle beboere har et ugeprogram fra 8 til 16, som man skal følge alle hverdagen.

Ansigt-til-ansigt-tid (ATA) er 29 timer pr. uge for den enkelte borger på et standardtilbud.

Enghaven har også et uddannelsessted, der er etableret som et STU-forløb. (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) Fonden har købt en kro, hvor der er uddannelse på særlige vilkår, tjener etc.

Borgerne kan få 8., 9. og 10. kl. eksamen som en del af STU-tilbuddet.

 

Der er fokus på samarbejde mellem psykiatri, kommune, sundhed, i forbindelse med psykiatriplan 2. De tænker i een plan for borgeren, på tværs.

Fonden er på vej til at etablere sig på Sjælland indenfor det socialpsykiatriske område. Fonden har købt Arresødal slot, og vil gerne være mere til stede på Sjælland.

 

Fonden arbejder også andre steder med beskæftigelsesaktiviteter.

I Lyngby-Tårbæk kommune arbejder de med et projekt for etniske kvinder der ikke før har talt dansk eller arbejdet. I Odense er der skabt 45 jobs på et plejehjem til borgere, der ikke har haft arbejde før, eller som ikke har haft job i mange år.

 

Sundhedsstrategisk ledelse i Randers Klyngen

Regionshospitalet Randers, kommunerne Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov samt praktiserende læger i området samarbejder om Sundhedsstrategisk Ledelse af det nære sundhedsvæsen.

 

Gennem samarbejdet udvikles sundhedsstrategiske ledere, som skaber og forankrer konkrete modeller for bedre samarbejde og opgaveoverdragelse. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen er en kompleks ledelsesmæssig udfordring, og projektet fokuserer derfor på at udvikle ledelsesmæssige forudsætninger for det nære sundhedsvæsen

Klyngen arbejder ud fra følgende principper:

 

Fælles strategisk forståelse af det nære sundhedsvæsen
Hos ledermålgruppen skal der skabes en fælles forståelse af, hvilke udfordringer, målgrupper, strategiske effektmål samt organisatoriske muligheder, som udviklingen af det nære sundhedsvæsen skal adressere og tage højde for.

 

Ledelsesrum for udvikling og afprøvning af nye samarbejdsformer
Sundhedsstrategisk Ledelse gennemfører laboratorier, som gør det muligt at udvikle, afprøve og lære af nye modeller for samarbejde og opgaveoverdragelse parterne imellem.

 

Samarbejde om ledelse af det nære sundhedsvæsen
Med afsæt i det eksisterende klyngesamarbejde er der etableret en styregruppe for Sundhedsstrategisk Ledelse bestående af en praksiskoordinator/repræsentant for praktiserende læger, hospitalsledelsen og direktører og fagchefer på ældre-, social- og sundhedsområdet fra kommunerne. Laboratoriegrupperne sammensættes af fortrinsvis ledere fra hospital og kommuner og af praktiserende læger. Scrum-masternetværk fra alle fem organisationer understøtter laboratoriearbejdet i det enkelte laboratorium og sikrer videndeling mellem laboratorierne.

Relationerne og den proaktive netværkstænkning er afgørende for kvaliteten af de beslutninger, der træffes i samarbejdet.

 

Samarbejdet med de praktiserende læger fordrer:

Fælles ansvar for at skabe mest mulig sundhed for pengene.

Udviklingen at det nære sundhedsvæsen kræver, at vi er sammen om at skabe mere og bedre sundhed - kommunerne, regionen og praktiserende læger.

 

 

 

Et sammenhængende og trygt patientforløb

Et borgerforløb der skal lykkes optimalt kræver aktiv og forpligtende deltagelse fra de praktiserende læger. De er det "første ben" i behandlingsforløbet og bør være en væsentlig aktør i at skabe tryghed for borgeren.

 

Respekt for kerneopgaver og rammevilkår

Da vi videns- og opgavemæssigt i stigende grad supplerer hinanden kræver det, at der udvises respekt for de "tre bens" individuelle vilkår. Særligt for de praktiserende læger er der hensynet til deres organisering som individuelle private virksomheder med eget indtægtsgrundlag.

Sundhedsstrategisk ledelse har fokus på at samarbejdet skal bidrage til faglig udvikling i alle "tre ben", så løsningen af kerneopgaverne understøttes optimalt.

 

Klyngen arbejder ud fra en laboratorie model hvor nye ideer afprøves i et accelereret forløb på 30 dage, hvor ideen skal vise sin bæredygtighed inden den sættes i drift.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning.