Nr.78 - Orientering om handicapbilsagsbehandling

Sagsnr.: 18/18451

 

Beslutningstema

Orientering om handicapbil sagsbehandling i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget har ønsket en orientering om hvorledes behandling af ansøgninger om handicapbiler foregår, særligt om forenklede procedurer ved genbevilling.

 

Formålet med at yde støtte til bil er at tilgodese et kørselsbehov hos borgere, som på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke eller i væsentlig grad og med betydelig vanskelighed kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil.

 

Støtte til bil kan for eksempel være: Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været indregistreret. Særlig indretning, som er nødvendig for at kunne benytte bil og/eller hvis der er krav i kørekortet. Reparation af særlig indretning. Fritagelse for vægtafgift. Tilskud til kørekort når betingelserne for støtte til bil er opfyldt.

 

I Fredensborg kommune er den politisk godkendte sagsbehandlingstid på højst 8 måneder. Sagsbehandlingstiden ligger på niveau med andre nærliggende kommuner.

 

Kommunen havde ved sidste orienteringssag i 2016, på de daværende sidste 10 sager en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 8,5 måned.

 

Kommunen har ved denne orienteringssag på de 10 sidste sager en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6,9 måned.

 

Sagsbehandlingstiden er altid afhængig af det enkelte forløb. Generelt er sagsbehandlingen af støtte til bil kompleks. Sagsbehandlingstiden varierer meget og tager som udgangspunkt længere tid, når der er behov for indhentning af omfattende lægelige oplysninger, helbredsforhold, kørselsbehov siden sidste bevilling.

 

Sagsbehandling i genbevillingssager kan ske efter en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor der kan træffes afgørelse uden, at der indhentes yderligere oplysninger.

 

En betingelse for at anvende denne procedure er, at borgerens forhold, hvad angår funktionsnedsættelse og kørselsbehov, i al væsentlighed er uforandret, siden der sidst blev truffet afgørelse om støtte til køb af bil.

Det er derudover en betingelse at borgeren er indforstået med at underskrive en tro og love-erklæring herom. Det er kommunens pligt at vejlede borgeren om, hvilke  konkrete oplysninger, som er væsentlige i forbindelse med afgørelsen, og om hvad en tro og love erklæring betyder for kommunen og borgeren, herunder at borgeren naturligvis er forpligtet til at give korrekte og retvisende oplysninger om sine forhold af relevans for afgørelsen.

 

Reglen fremgår af bekendtgørelsens § 11 stk. 3. Formålet med reglen er at der i uproblematiske sager bruger færrest mulige ressourcer i sagsbehandlingen og samtidig kan træffe en afgørelse hurtigere end ved normal sagsbehandling.  Med denne regel ønskes konkret stillingtagen til ethvert sagsbehandlingsskridt, så det f.eks. undgås, at der automatisk indhentes en speciallægeerklæring i en ukompliceret genbevillingssag, hvor der er uforandrede forhold.

 

Er betingelserne for den forenklede sagsbehandlingsprocedure til stede, kan der træffes afgørelse alene baseret på de oplysninger, der allerede foreligger i sagen. Det vil sige de oplysninger, som lå til grund for den seneste afgørelse om bilstøtte. Dette ændrer dog ikke på, at kommunen er forpligtet til at oplyse sagen i nødvendigt omfang efter de almindelige forvaltningsretlige regler om pligt til at oplyse sagen. Hvis kommunalbestyrelsen derfor skønner, at det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, skal dette også ske efter, at en borger har underskrevet en tro og love – erklæring.

 

Betingelserne for støtte til køb af bil skal altid være opfyldt på det aktuelle afgørelsestidspunkt.

Fredensborg Kommune benytter sig af Tro og Love erklæringer, når det er muligt.

 

Ud af de seneste 20 afgjorte bilsager, har der været anvendt tro-og love erklæring i én sag.

 

Årsagen til den sjældne anvendelse skal ses i lyset af at en ansøgning om genbevilling typisk sker efter 6-8 år, og at det er sjældent, at der ikke er sket ændringer i borgerens funktionsniveau, kørselsbehov og erhverv. En del biler bevilges til handicappede børn, og der kan tro- og love erklæring aldrig anvendes på grund af børnenes udvikling.

Retsgrundlag

Servicelovens § 114.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning. Ved genbevillinger vurderes først muligheden for Tro og Love erklæring og borgeren meddeles dette.