Nr.77 - Restfordeling af § 18 midler 2018

Sagsnr.: 18/9073

 

Beslutningstema

Godkendelse af indstillinger om støtte efter § 18 i Lov om Social Service.

Sagsfremstilling og økonomi

I budget 2018 er der afsat 1.143.000 kr. i puljen til frivilligt socialt arbejde. Heraf er 41.000 kr. prioriteret til den fælleskommunale § 18 pulje, og 25.000 kr. prioriteret til afholdelse af Frivillig Dag 2018.

I forbindelse med hoveduddelingen, som havde ansøgningsfrist den 1. oktober 2017, blev der bevilget 1.066.705 kr. til i alt 22 foreninger. På udvalgets møde den 15. januar 2018 blev der bevilget 94.500 kr. til to yderligere ansøgninger, som ved en teknisk fejl ikke var blevet medtaget i den første behandling.

Bevillingen blev givet i to rater. Første rate blev dækket ved en forlods disponering af de reserverede midler til den Fælleskommunale pulje for 2018 og Frivilligdag 2018. 

Anden rate blev bevilget under forudsætning af, at overførselssagen vedr. regnskab 2017 blev godkendt den 3. april 2018, således at det overførte mindreforbrug i regnskab 2017 vedr. § 18 puljen ville kunne dække udgiften på de sidste 50 % af de bevilgede beløb.

Regnskabet viste et overskud, og de resterende 50 % er udbetalt til de to foreninger.

Restbeløbet til uddeling er pr. 1. juli 2018 71.013 kr. Restbeløbet består af uforbrugte midler, som foreningerne har betalt tilbage samt overførte puljemidler fra 2017. Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2018 var der indkommet fire ansøgninger. Ansøgningerne beløber sig til i alt 55.100 kr.

Administrationens indstillinger fremgår af bilag 1.

Tabel 1: Fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2018

Samlet budget for § 18 pulje i 2018  

1.143.000 kr.

Bevilling ved hoveduddeling inkl. bevilling ved ekstrauddeling - disponeret

1.161.205 kr.

Den fælleskommunale pulje – disponeret

41.000 kr.

Frivillig Dag 2018 – udgifter i alt

27.763 kr.

Restbeløb til uddeling i 2. uddelingsrunde

71.013 kr.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen har behandlet ansøgningerne i henhold til gældende kriterier og særlige indsatsområder for § 18 puljen.

Administrationen indstiller, at tre af foreningerne modtager fuld støtte til de ansøgte aktiviteter, mens en af foreningerne indstilles til at modtage delvis støtte til de ansøgte aktiviteter, idet den ene aktivitet falder udenfor puljens kriterier.

De foreninger, som bevilges støtte, vil få tilskuddet udbetalt primo september 2018.

Den fælleskommunale § 18 pulje

Fredensborg kommune varetager sekretariatsfunktionen for den fælleskommunale § 18 pulje i 2018. Den 23. maj blev der holdt tildelingsmøde i det tværkommunale udvalg vedr. puljen. Samtlige midler blev uddelt i enighed. Tildelingen fra årets fælleskommunale § 18-pulje kan ses på kommunens hjemmeside. Tildelingsudvalget holder evalueringsmøde om årets proces og uddeling den 1. november 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Puljens formål og kriterier relaterer sig til FN’s verdens mål 3. Sundhed og Trivsel: ”Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper”.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At der bevilges kr. 5.500 til Tandemklubben Nordsjælland
  2. At der bevilges kr. 10.000 til Fredensborg Vinterstue
  3. At der bevilges kr. 5.500 til Røde Kors Fredensborg-Humlebæk
  4. At der bevilges kr. 33.100 til Humørets Venner

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 20-08-2018

Indstillingen godkendt.