Nr.47 - Ændring af Sundhedsloven pr. 1.1.2018. Konsekvenser på tandplejeområdet

Sagsnr.: 18/6272

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har vedtaget revision af Sundhedsloven pr. 1.1.2018.

Administrationen har afventet den tilhørende bekendtgørelse, hvorfor sagen først kan fremstilles nu.

 

Konsekvenser af lovændringen på tandplejeområdet:

 

Tandplejetilbud 0 – 17 år.

Fritvalgsordningen for de 0-15 årige genindføres. De 0-15 årige har således nu mulighed for at modtage det kommunale tandplejetilbud i privat praksis mod en egenbetaling på 35 pct.

Der forventes en merudgift til betaling til privat praksis. Landsdækkende opgørelser viser at, udgiften pr. barn, der behandles i privat praksis, i gennemsnit er 2,5 gange gennemsnitsudgiften i kommunal tandpleje.

Der er ikke tilført midler til området over Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvorfor en eventuel merudgift skal afholdes indenfor den afsatte ramme.

 

For de 16-17 årige er egenbetalingen uændret 0 pct.

 

For alle børn og unge 0-17 år genindføres muligheden for at modtage det kommunale tandplejetilbud i en anden kommunes tandpleje.

 

Den interkommunale udligningsordning genindføres, så behandlerkommunen kan opkræve betaling i bopælskommunen. Beløbet, der kan opkræves, svarer den til den gennemsnitlige pris pr. barn i behandlerkommunen. Overstiger dette beløb det tilsvarende beløb i bopælskommunen, kan bopælskommunen opkræve differencen hos forældrene.

 

Det er muligt for en kommune at sige nej til at behandle børn fra andre kommuner, hvis Tandplejen ikke med den nuværende kapacitet kan løfte opgaven.

Fredensborg Tandpleje har som udgangspunkt kapacitet til at modtage et mindre antal børn fra andre kommuner. Af kapacitetsmæssige årsager på Tandreguleringsklinikken i Helsingør er det ikke muligt at modtage børn fra andre kommuner, der allerede er i tandreguleringsbehandling eller børn, der er visiteret til tandreguleringsbehandling.

 

Omsorgstandpleje

Fritvalgsordningen for borgere tilmeldt omsorgstandplejen genindføres pr. 1.1.2018. Omsorgstandpleje kan således tilbydes fra de kommunale klinikker og fra privat praktiserende tandlæger og kliniske tandteknikkere.

 

Der forventes en merudgift til betaling til privat praksis og til kliniske tandteknikkere. Landsdækkende opgørelser viser, at udgiften pr. borger tilknyttet omsorgstandplejen, der behandles i privat praksis, i gennemsnit er 3,5 gange gennemsnitsudgiften i kommunal tandpleje.

Der er ikke tilført midler til området over Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvorfor en eventuel merudgift skal indenfor den afsatte ramme.

 

Tandplejen arbejder med anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport ”Modernisering af omsorgstandplejen” specielt med fokus på styrket forebyggelse gennem et formaliseret og styrket samarbejde med plejepersonalet omkring den enkelte borger.

For de borgere, der vælger at modtage omsorgstandplejtilbuddet i privat praksis, kan Tandplejen ikke levere denne styrkede indsats.

 

Serviceprofil for Tandplejen og Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje 2018

Lovændringen medfører konsekvensrettelse af Serviceprofil for Tandplejen og af Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje.

De rettede versioner vil blive lagt på kommunens hjemmeside pr. 1.5.2018.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

Elektroniske bilag

  1. Serviceprofil for Tandplejen 2018
  2. Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen 2018

 

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterrretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 17-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.