Nr.46 - Status - Akutfunktionen

Sagsnr.: 17/7825

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om erfaringer med opstart af Akutfunktion i hjemmesygeplejen.

Sagsfremstilling og økonomi

Akutfunktion i hjemmesygeplejen I Fredensborg Kommune er etableret juni 2017 og er en døgnbemandet sygeplejefunktion, hvis formål er at leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen(2018).

Det overordnede mål med Akutfunktionen er at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser. Målgruppen er borgere med akut opstået fysisk sygdom eller borgere med kroniske sygdomme, som oplever en forværring.

Akutfunktionen er kommet godt fra start. I perioden fra 1. juni til 28. februar har Akutfunktionen haft 968 forløb, fordelt på 560 borgere. De fleste er tilknyttet Akutfunktionen 1-2 døgn og enkelte borgere i flere døgn. Ca. 13 % af forløbene resulterer i en indlæggelse. Det er især hjemmeplejens medarbejdere, der opdager borgere, der er blevet akut dårlige og henviser til Akutfunktionen. Dette gør sig gældende for lidt over halvdelen af forløbene. 4% af henvisninger kommer fra 1813/112 , 4 % fra hospitalerne samt 4 % fra Almen praktiserende læger. Det skønnes, at der er behov for lægekontakt i lidt under halvdelen af alle forløb.

De forløb, hvor der ikke er anledning til lægekontakt, iværksættes ofte andre kommunale tilbud fx faldforebyggelse, rehabilitering, hjælpemidler eller mere støtte fra hjemmeplejen i en periode. Formålet hermed er at forhindre tab af funktionsniveau, der resulterer i øget behov for hjælp i fremtiden.

I Akutfunktionens første 9 måneder har der især været fokus på at få samarbejdet organisereret mellem de øvrige hjemmesygeplejersker og Akutfunktionen. Der har ligeledes været fokus på det rent organisatoriske i at samle Akutfunktionen i én funktion, hvilket har krævet etablering af nye arbejdsgange og procedurer.

Akutfunktionen varetages i aften- og nattetimerne af de sygeplejersker, der også varetager sygeplejeopgaver i hjemmeplejen, og det er stadig en udfordring at få Akutfunktionens arbejdsopgaver indpasset i sygeplejerskernes øvrige opgaver om aftenen. En administrativ planlæggerfunktion om aftenen er under opstart og forventes at kunne frigøre tid til Akutfunktionens arbejde. Da Akutfunktionen kun bemandes af én sygeplejerske pr. vagt, er funktionen sårbar ved sygdom, ferie, kompetenceudvikling og andre årsager til fravær.

Akutfunktionen har også fokuseret på samarbejdet med de almenpraktiserende læger via nyhedsbrev, Roadshow, deltagelse på forskellige møder mellem Fredensborg Kommune og Almenpraksis. Formålet hermed har været at udbrede budskabet om, hvad Akutfunktionen kan tilbyde for at skabe de bedste betingelser for et godt samarbejde og ikke mindst, skabe tillid mellem Akutsygeplejersken og lægerne. Borgerne bliver hurtigere udskrevet, og behovet for tæt samarbejde og opfølgning af komplekse borgerforløb, er en nødvendighed.

Fra marts måned har Akutfunktionen fået en plads på Pilebo på Lystholm plejecenter, som Akutsygeplejersken alene har visitationsret til. Pladsen skal bruges til borgere fra eget hjem med akut opstået sygdom, forværring af kronisk sygdom eller forværring af almen tilstand, med behov for tæt observation og sygepleje. Der skal have været kontakt til egen læge eller1813, og det skal være vurderet, at behovet for indlæggelse på hospital ikke er nødvendig.  Borgeren kan ligge på Akutpladsen på Pilebo i 3-5 dage.

Fredensborg Kommune er godt på vej til at leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder, men lever endnu ikke op til kravet om at lave ”akutte bed-side blodprøver”. Det vil sige at Akutfunktionen, skal kunne tage en blodprøve i borgerens hjem og derved måle fx infektionstal, blodsukker, blodprocent. Det forudsætter at 3 forhold skal være på plads.

1) Indkøb måleudstyr

2) sygeplejerskerne skal uddannes og certificeres til opgaven

3) almenpraktiserende læger skal delegere opgaven til sygeplejersken.

Det forventes at disse forhold vil være på plads ultimo 2018

Kommunen har fået puljestøtte af Sundhedsstyrelsen til at videreudvikle det akutte område.

Midlerne skal blandt andet anvendes til at indkøbe måleudstyr og uddanne sygeplejersker. Almen praksis har givet tilsagn til, at de gerne vil støtte Akutfunktionen i at kunne tage diverse blodprøver, dog fortsat efter ordination af lægen. Derudover skal midlerne anvendes til at få foretaget en analyse af de opgaver, som Akutfunktionen løser mhp. at kvalificere, om det er de rette opgaver som Akutfunktionen varetager og til at få udviklet et ”beslutningsstøtte-værktøj”, der kan hjælpe med at afgøre om borgeren vil have gavn af Akutfunktionens kompetencer. Der skal også foretages en analyse af indlæggelser fra Pilebo med henblik på om indlæggelsen kunnet have været forebygget, hvis sygeplejerskerne havde mulighed for at få sparring fra læge.

 

Der er ligeledes modtaget puljestøtte til en analyse om fordele og ulemper ved et tværkommunalt samarbejde med Hørsholm Kommune om en fælles Akutfunktion i aften og nattetimerne. Denne analyse forventes at være klar efter sommerferien.

 

Bevilliget midler fra Sundhedsstyrelsen:

Videreudvikling af det akutte område i Fredensborg Kommune: 1,4 mio. kr. skal anvendes inden 31. juli 2019.

Tværkommunal Akutfunktion i aften og nattetimer i samarbejde med Hørsholm Kommune: 239.500 kr.

 

Derudover er der afsat midler fra værdighedspuljen 2018 til Akutfunktion (hurtig og kompetent sygepleje)

 

Udvalget forelægges en ny status i september 2018

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 17-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.