Nr.45 - Orientering om ny institution på Møllevejen

Sagsnr.: 16/27913

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om åbningen af ny institution på Møllevejen under Center for Familie og Handicap.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 17. august 2018 åbner Center for Familie og Handicaps nye institution, Møllevejen. Møllevejen er betegnelsen for en række aktiviteter, der flytter ind på adressen Møllevej 9S, 2900 Nivå. Huset hedder i dag Ungecenter.

Fremover vil Møllevejen bestå af:

 • Møllevejens Vejledning
 • Møllevejens Skole
 • Møllevejens Behandling
 • Møllevejens Samråd og Tværgående processer

Ungdomsskolens aktiviteter vil fortsat foregå på Møllevejen som hidtil.

Møllevejens Skole

Møllevejens Skole vil være en dagbehandlingsskole for elever fra 1.-10. klasse med socioemotionelle udfordringer og udviklingsforstyrrelser. Møllevejens skole udbyder specialundervisning med tilhørende behandlingsindsatser. I undervisningen arbejdes der målrettet med at aktivere det enkelte barns motivation for læring gennem situeret læring/projektundervisning. Undervisningen indeholder aktiviteter med behandlingsmæssigt fokus udført ud fra NUSSA-principper, som står for neuroaffektiv, udviklingspsykologisk, struktureret, social aktivitet. Aktiviteterne støtter den enkelte elev i følelseskontrol gennem leg. Der tilrettelægges løbende tværfaglige behandlingsplaner for eleverne. Der er anlagt en anerkendende pædagogisk og psykologisk tilgang til opnåelse af læring, trivsel og udvikling, hvor der fokuseres på barnets invitationer til omverdenen, og hvor der støttes op om barnets mestringer.

Møllevejens Skole vil bestå at fire afdelinger:

 • Indskoling (1.-3. kl.)
 • Mellemtrin (4.-6. kl.)
 • Udskoling (7.-10. kl.)
 • Spor X (7.-10.kl.)

 

Spor X

Spor X er et særskilt skoleforløb for en lille gruppe af unge med langvarigt skolefravær og med behov for et intensivt tilrettelagt dagbehandlingsforløb. Dagbehandlingen består i daglig pædagogisk støtte til at møde op samt sideløbende familiebehandling.

Skole- og behandlingsarbejdet i Spor X tager udgangspunkt i den enkelte elevs funktionsniveau og eventuelle diagnoser og inddrager forældrene tæt.

 

 

Visitationsmodel

Visitation af børn til Møllevejen går gennem en fastlagt visitationsprocedure. Når en pædagog eller en lærer i almenområdet bliver bekymret for et barns trivsel og udvikling, vil det første skridt være at drøfte barnets situation via den aftalte samarbejdsmodel indgået mellem Center for Skoler og Dagtilbud og Center for Familie og Handicap. Der afholdes henholdsvis Intern Konference (IK) og Tværfaglig Konference (TK) mellem involverede og relevante fagpersoner omkring barnet. Konferencerne koordineres og styres af AKT-lederne i almenområdet. Der kan i første omgang iværksættes en lang række forebyggende indsatser. I tilfælde, hvor samarbejdsmodellens forebyggende indsatser ikke vurderes at have en tilstrækkeligt effekt eller i tilfælde, hvor situationen anses for yderst kompleks, kan barnets situation drøftes på Møllevejens Samråd. Her vil sidde repræsentanter for det udsatte børneområde, som vil forsøge at tilvejebringe nye perspektiver på situationen og dermed forslag til nye prøvehandlinger. En situation kan også drøftes på samrådet, når sagen skal tilbagevisiteres til almenområdet, eller hvis et barns situation i øvrigt skal revurderes i forbindelse med anbringelser. Samrådet vurderer, om et barn skal gå på Møllevejens skole. Visitation til specialskoler, specialklasser, Spor X og eksterne dagbehandlings- eller anbringelsestilbud sker fortsat gennem det fælles visitationsudvalg.

Skolerne vil opleve en større fleksibilitet i indsatserne, kortere vej fra beslutning til handling samt mere dialog og mindre bureaukrati.

Pejlemærker

Som led i en ledelses- og fusionsstrategi er der udvalgt nogle pejlemærker, som skal fungere som bærende principper og retningslinjer for, hvordan der skal arbejdes på Møllevejen. Følgende pejlemærker ligger til grund for projektet:

 • Anerkendelse skal mærkes
 • Vi står skulder ved skulder
 • Vi er en del af betingelserne
 • Opgaven sætter holdet
 • Håb er den bedste handling

Lovgivning

Møllevejens skole er en dagbehandlingsskole efter bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, som udfører specialundervisning jf. Folkeskolelovens § 20.2, behandlingstilbud jf. Servicelovens § 52.3.1. samt undervisning jf. Ungdomsskoleloven.

Lokaler og indflytning

Hele det nuværende Ungecenter ombygges til det nye Møllevejen i perioden april-juni 2018. Herefter vil medarbejderne på skolen starte d. 6. aug. og eleverne starter d. 13. aug.  De øvrige medarbejdere flytter ind løbende. Der afholdes en officiel åbning af Møllevejen d. 17. aug. 2018.

Der har været afholdt det første af en række af forældremøder, så forældrene er forberedte. Forældrenes eventuelle bekymringer og ønsker inddrages i processen.

Økonomi

Møllevejen får en rammebevilling, som består af de fire områders nuværende budget, og sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser.

Mundtlig orientering på mødet

Centerchef Susanne Lyngsø vil på mødet uddybe orienteringen.

Bevilling

-

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 17-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.