Nr.42 - Boliganvisningens effekt på beboersammensætningen - Egedalsvænge

Sagsnr.: 18/7522

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering til Social og Seniorudvalget om boliganvisningens effekt på beboersammensætningen i Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

”Udvalget bad administrationen, i samarbejde med 3B, at følge op på ændringerne i beboersammensætningen, som følge af de seneste års ind- og udflytning.” (Referat fra møde i Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats 1/11-2017.)

 

Ved kommunesammenlægningen i 2007 overtog nuværende Fredensborg Kommune en aftale mellem tidligere Karlebo Kommune og Boligforeningen 3B. Ifølge aftalen står Fredensborg Kommune for anvisningen til 100 % af de ledige familieboliger i Egedalsvænge, efter særlige kriterier. Dette med henblik på at styrke beboersammensætningen i afdelingen. Udover familieboligerne ligger der 104 ungdomsboliger – disse anvises via Centralindstillingsudvalget (CIU).

Gældende kriterier for boliganvisning i Egedalsvænge:

-         Borgere i fast, lønnet arbejde uden slutdato

-         Borgere i kommunen, der på grund af sygdom får behov for en anden bolig.

-         Borgere i Kommunen, der er i arbejde, men skal skilles/samlivsophør.

-         Borgere i kommunen, der ønsker en mindre og billigere bolig.

-         Ældre i kommunen, der ønsker at flytte til mere ældreegnet bolig.

-         Studerende i kompetencegivende uddannelse

-         Forældre i arbejde, der har ret til samvær med børn med bopæl i kommunen.  

Der bliver desuden lagt vægt på, hvordan ansøger påvirker beboersammensætningen, heriblandt: Indtægtsforhold, Husstandens størrelse og sammensætning, Beskæftigelse, Alderssammensætning.

Kilde: https://www.fredensborg.dk/borger/borgerservice/boliger-i-fredensborg-kommune

 

Nedenfor gennemgås beboersammensætningens udvikling i Egedalsvænge, på baggrund af en række statistiske nøgletal fra boligområdet. Der inddrages også tal fra naboafdelingen Skovengen – for at sammenligne med en almen boligafdeling med almindelig 25 % kommunal anvisning, uden særlige kriterier.

 

Beboersammensætningens udvikling

Der bor i dag 1.405 personer i Egedalsvænge. Dette tal ligger ret stabilt. I perioden 2009-2017 svinger tallet mellem 1.329 og 1.405 beboere. Det betyder at der cirka bor 2,1 person pr. lejemål (inkl. studieboliger). Cirka samme niveau som naboafdelingen Skovengen[1]

 

Kigges på aldersfordelingen i Egedalsvænge, ses det at omkring 25 % af beboerne er børn og unge under 18 år. Her placerer Egedalsvænge sig mellem Fredensborg Kommune som helhed (22 %) og Skovengen (26,5 %)

 

Andelen af beboere mellem 18-34 år er noget højere i Egedalsvænge sammenlignet med både Fredensborg Kommune og Skovengen[2].

 

Siden 2009 har Fredensborg Kommune gennemført 415 boliganvisninger til familieboligerne i Egedalsvænge. Lidt mere end 77 % af disse (323) er sket efter kriteriet mindst én voksen i arbejde[3]. Anvisningen har i perioden dermed haft overvejende fokus på beskæftigelse. De næste statistikker fokuserer derfor på afdelingens socioøkonomiske udvikling.

 

Socioøkonomisk udvikling

Uddannelse 2013-2017

Når der kigges på andelen af borgere 15-64 år, som har grundskolen som højst fuldførte uddannelse, så ser vi en positiv udvikling i både Egedalsvænge, Skovengen og Fredensborg Kommune. Andelen af borgere med grundskole som højst fuldførte uddannelse er lidt højere i Egedalsvænge set i forhold til Skovengen, men i perioden 2013-2017 bliver gabet mellem de to afdelinger mindre.

 

Den samme tendens ses hos unge 18-29 årige, dog er niveauet i Fredensborg Kommune stagnerende omkring 3 %, men i både Egedalsvænge og Skovengen falder niveauet af unge med grundskole som højest fuldførte uddannelse – også her indhenter Egedalsvænge en del af uddannelsesgabet mellem de to almennyttige afdelinger[4].

Beskæftigelse

Beskæftigelsesgraden (18-64-årige) i boligområdet har ligget ret stabilt i perioden 2012-2016, hvor der har været udsving mellem 49,2 % og 52,7 % beskæftigede. Ledigheden er faldet fra ca. 6 % til 3,6 % (lidt over niveauet for Fredensborg Kommune) men dækker over en stigning i andelen uden for arbejdsmarkedet (4,4 procentpoint) og et lille fald i beskæftigelse (1,9 procentpoint).

 

Ved sammenligning med naboafdelingen Skovengen ses her en lignende tendens, dog med et højere beskæftigelsesniveau i Skovengen. Beskæftigelsesgraden er også her let svingende i perioden[5].

Pensionister

Gruppen af borgere over 65 år er steget fra 151 personer i 2013, til 174 personer i 2017. Gruppen udgør i dag 12,4 % af beboerne.

Gruppen af førtidspensionister er i perioden 2012-2016 faldet fra 147 personer til 132 personer. 

Det samlede antal pensionister har dermed ligget ret stabilt på cirka 300 personer.

Offentlig forsørgelse

Andelen af offentligt forsørgede fuldtidspersoner er i Egedalsvænge og Fredensborg Kommune faldet i perioden 2012-2016, mens den er steget i Skovengen. I Egedalsvænge er der tale om et fald på knap 10 %, mens Skovengen har oplevet en stigning på knap 7 %. Fredensborg Kommune som helhed har oplevet et fald på cirka 4 %[6].

Indkomst 2012-2016

Den gennemsnitlige personlige indkomst er steget i såvel Egedalsvænge, Skovengen som Fredensborg Kommune. Mest i kommunen som helhed (ca. 12%), næstmest i Egedalsvænge (ca. 7%) og i Skovengen er den personlige indkomst steget med cirka 4 %[7].

Ventelisten vokser

I perioden 2014-16 har det været svært at udleje alle boliger, hvilket medførte store udgifter til tomgangsleje – op imod 600.000 kr. årligt. I 2017 og 2018 er alle boligerindtil videre fuldt udlejet.

 

I foråret 2018 var der 160 på venteliste til afdelingen[8] – der er især tale om familier i arbejde fra andre kommuner.

 

Den foreløbige statistik for 2017 viser, at 86 % af anvisningerne er sket efter kriteriet ”at være i arbejde” og at 50 % af de anviste er fra anden kommune.

 

Elevatoreffekt

Med boliganvisningens fokus på beskæftigelse, kan det umiddelbart virke paradoksalt, at der i Egedalsvænge ikke kan konstateres større og mere positive udviklinger i de ovenfor gennemgåede socioøkonomiske forhold. Her er det dog væsentligt at have særligt et forhold for øje, nemlig at almene boligafdelinger i sagens natur ofte vil opleve, at beboere med et vist indkomstniveau vil fraflytte afdelingen, når de får råd til en anden evt. mere attraktiv lejelejlighed eller til at købe privat ejendom. Et forhold der kan beskrives med begrebet elevatoreffekten.

I ovenstående ses nogle indikationer, der kan pege på, hvordan elevatoreffekten rammer Egedalsvænge. Umiddelbart ses, at flere af indikatorerne ligger ret stabilt (bl.a. uddannelses- og beskæftigelsesniveauet). Dette kan underbygge, at gruppen i arbejde og uddannelse er tilbøjelig til at flytte tidligere end andre grupper.

Det ses dog også, når Egedalsvænge sammenlignes med naboafdelingen Skovengen, at indkomstniveauet stiger en smule hurtigere i Egedalsvænge. Dette kan indikere, at elevatoreffekten trods alt ikke rammer Egedalsvænge ligeså tydeligt som Skovengen – og hvis det er korrekt, kan det pege på, at den målrettede boliganvisning har en positiv effekt.

 

[1] Se Punkt 1 i bilag

[2] Se Punkt 2 i bilag

[3] Se Punkt 3 i bilag

[4] Se Punkt 4 i bilag

[5] Se Punkt 5 i bilag

[6] Se Punkt 6 i bilag

[7] Se Punkt 7 i bilag

[8]I efteråret 2017 var der ca. 140 på venteliste

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Boliganvisning sker efter almenboliglovens §59, stk. 1 og stk. 2 samt §60.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

Administrationen udsender pressemeddelelse.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 17-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.