Nr.49 - Orientering om Planklagenævnssag for Sørupvej 41

Sagsnr.: 19/2853

 

Beslutningstema

Orientering om at der er indgivet klage til Planklagenævnet vedrørende Sørupvej 41.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø, og Klimaudvalget vedtog den 29. november 2018 at give dispensation til større vinduespartier i forbindelse med ansøgning om opførelse af enfamiliehus på Sørupvej 41.

Udvalget vedtog samtidig at altan med karakter af en kvist skal holde sig indenfor lokalplanens rammer.

 

Administrationen offentliggjorde den 6. december 2018 at der var truffet afgørelse om dispensation fra lokalplan F33 §5, stk. 7 og §5, stk. 9.

 

Denne afgørelse om dispensation for større vinduer blev påklaget til Planklagenævnet indenfor klagefristen og administrationen har efterfølgende sendt bemærkninger og materiale om sagen til Planklagenævnet. Sagsbehandlingstiden i Planklagenævnet er på nuværende tidspunkt ikke kendt.

 

I forbindelse med sagens behandling er der indsendt ny ansøgning om opførelse af det ansøgte hus, hvor kvisten er fjernet efter Plan-, Miljø- og Klimadudvalgets beslutning den 29. november 2018 og hvor der søges om en altan placeret på husets facade.

 

Lokalplan F33 indeholder retningslinjer om at der ikke kan opføres altaner på gavle af huse indenfor lokalplanområdet, men der er ikke fastsat retningslinjer om at der ikke må opføres altaner på facaderne. Hvis der søges om at opførelse af en altan på facaden vil det derfor ikke kræve en dispensation.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-03-2019

Et flertal tager sagen til efterretning.

O og C undlader at stemme.