Nr.47 - Orientering om kommunale forurenede grunde i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 18/34639

 

Beslutningstema

Orientering om forurenede og muligt forurenede kommunalt ejede arealer i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 10. december 2018 besluttede Økonomiudvalget, at forurening på den kommunalt ejede Karlebovej 23 skal oprenses med henblik på efterfølgende salg. Kommunen er også i gang med oprensning af den tidligere Karlebo Flugtskydebane i Langstrup mose. Økonomiudvalget anmodede desuden om, at der blev skabt et overblik over hvor mange af kommunens grunde, der er kortlagt på grund af forurening.

 

Administrationen har derfor udarbejdet en oversigt over kommunalt ejede grunde i Fredensborg Kommune, der er kortlagt på henholdsvis vidensniveau 1 og 2.

 

V1/V2-kortlagte kommunale grunde

Alle forurenede og muligt forurenede arealer skal kortlægges i henhold til jordforureningsloven.

Det er Region Hovedstaden der er myndighed i forhold til kortlægning af forureninger, og kortlægning sker på nedenstående to vidensniveauer:

 

  • Videns niveau 1 (V1) - Mistanke om forurening, fx på grund af tidligere forurenende aktiviteter på grunden.
  • Videns niveau 2 (V2) - Konstateret forurening, fx ved analyser af jord, grundvand eller poreluft.

 

På næste side, ses en oversigt over V1- og V2-kortlagte kommunalt ejede grunde. Af oversigten fremgår det, at der er registreret 10 stk. V1-kortlagte ejendomme og 21 stk. V2-kortlagte ejendomme.

 

I Bilag 1 findes en liste med supplerende oplysninger om de kortlagte kommunale ejendomme.

Her fremgår bl.a. oplysninger om det kortlagte areals størrelse, kortlægningsgrundlag (årsag til kortlægning), potentielle forureningskomponenter, samt om arealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller område med drikkevandsinteresser (OD).

 

I Bilag 2 er der vedlagt kortbilag, som viser placering af de kortagte ejendomme/arealer. V1-kortlagte arealer er markeret med blå og V2-kortlagte arealer med rødt (det er ikke nødvendigvis hele matriklen, der er kortlagt).

 

 

 

 

 

 

 

 

V1-kortlagte kommunale grunde

 

Adresse

Matr.nr.

Ejerlav

Jernbanegade

20d

Fredensborg By, Asminderød

Kastanievej 38

3x

Veksebo By, Asminderød

Helsingørsvej 25

2e

Veksebo By, Asminderød

Kastanievej

Veksebo By, Asminderød

Teglgårdsvej 423A

1bi

Øverste Torp By, Humlebæk

Teglgårdsvej

4bø

Øverste Torp By, Humlebæk

Teglgårdsvej

4ee

Øverste Torp By, Humlebæk

Vejenbrødvej 67

3ae

Niverød By, Karlebo

Vejenbrødvej 67

3aø

Niverød By, Karlebo

Møllevej 7

11q

Vejenbrød By, Karlebo

 

V2-kortlagte kommunale grunde

 

Adresse

Matr.nr.

Ejerlav

Lystholm 6

5i

Asminderød By, Asminderød

Helsingørsvej 25

2e

Veksebo By, Asminderød

Nørredamsvej 14

14v

Asminderød By, Asminderød

Nørredamsvej 16

14x

Asminderød By, Asminderød

Nørredamsvej 18

14y

Asminderød By, Asminderød

Nørredamsvej 20

14z

Asminderød By, Asminderød

Nørredamsvej 22

14æ

Asminderød By, Asminderød

Jernbanegade 23

15h

Asminderød By, Asminderød

Humlebækvej 64A

8g

Søholm By, Asminderød

Humlebækvej 9

10a

Asminderød By, Asminderød

Hørsholmvej 43

2r

Toelt By, Humlebæk

Byvejen 14

6e

Niverød By, Karlebo

Græstedgårdsvej 1A

12a

Vejenbrød By, Karlebo

Fredtoftevej 7

44b

Brønsholm By, Karlebo

Fredtoftevej 7

5k

Brønsholm By, Karlebo

Fredtoftevej 7

5l

Brønsholm By, Karlebo

Fredtoftevej 7

Brønsholm By, Karlebo

Fredtoftevej 7

9d

Brønsholm By, Karlebo

Fredensborg Kongevej

6n

Brønsholm By, Karlebo

Fredensborg Kongevej

34

Brønsholm By, Karlebo

Fredensborg Kongevej

9k

Brønsholm By, Karlebo

 

Det skal understreges, at oversigten alene viser de kortlagte grunde, som kommunen har kendskab til. Der kan således være forurenede grunde, som der ikke på nuværende tidspunkt er kendskab til.

Hvis der påvises forurening på en ejendom, bliver Region Hovedstaden orienteret, og tager stilling til, om der er grundlag for kortlægning.

 

Indsats og prioritering overfor forurening

 

Kommunen

Oprensning af konstaterede forureninger skal så vidt muligt ske ved, at kommunen meddeler påbud til en forurener om at forestå en oprensning.

 

Region Hovedstaden

De forurenede arealer, som kommunen ikke kan påbyde oprenset, bliver kortlagt af Regionen Hovedstaden.

 

Regionen har et budget på ca. 140 mio. kr./år til indsatser på jordforureningsområdet for hele Region Hovedstaden. Da puljen langt fra er tilstrækkelig til, at udføre undersøgelser og nødvendige afværgetiltag på alle kortlagte ejendomme, foretager regionen en prioritering af indsatsen, så der fås mest mulig miljø for pengene.

 

Forureninger, som udgør en risiko i forhold til arealanvendelse og grundvand er højest prioriteret. Særligt forureninger med chlorerede opløsningsmidler prioriteres højt, da de udgør den største trussel mod indeklima og grundvand.

 

Chlorerede opløsningsmidler har tidligere været anvendt på renserier (rensemidler) samt i industrien (affedtningsmidler). Stofferne spredes let i både jord og grundvand, og ændres langsomt og danner nye problematiske stoffer (i forbindelse med nedbrydningen), dvs. selv små mængder af chlorerede opløsningsmidler kan være årsag til massiv forurening i grundvandet, ligesom stofferne kan dampe op af jorden, ind i bygninger og dermed skabe indeklimaproblemer. Regionen prioriterer derfor også risiko i forhold til indeklima meget højt.

 

Regeringen overvejer muligheden for at regionens rolle kan overgå til staten.

 

§ 8 tilladelse

Indsatsen overfor kortlagte ejendomme, som ikke er prioriteret af regionen, sikres ved vilkår i en § 8 tilladelse. Her er kommunen myndighed, men i tæt dialog med Regionen. 

 

Ved bygge- og anlægsarbejder eller ændret arealanvendelse på kortlagte ejendomme, er det således et krav at bygherre søger om § 8 tilladelse hos kommunen. En §8 tilladelse er en større opgave ifm. byggeprojekter på forurenet grund.

 

I § 8 tilladelsen stiller kommunen de vilkår, som er nødvendige for at sikre, at det planlagte projekt ikke udgør en risiko for miljøet og arealanvendelsen. Det betyder, at der skal redegøres for, at forureningen på grunden ikke udgør en risiko for de mennesker, der opholder sig indendørs eller udendørs på grunden.

 

Kommunen har to medarbejdere ansat til at varetage hele jordområdet. Der er stor travlhed på området grundet det høje aktivitetsniveau i på byggeområdet i disse år.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Jordforureningsloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel, hvor man ønsker at reducere sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening.

FN’s verdensmål nr. 6 hvor man ønsker, at forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-03-2019

Orienteringen tages til efterretning.