Nr.45 - Beslutning om oprensning på matr. 12f (nabo til den nedlagte Karlebo Flugtskydebane)

Sagsnr.: 18/10859

 

Beslutningstema

Beslutning om hvorvidt forurening på kommunalt ejet matr. 12f Langstrup By, Asminderød efter skydebaneaktivitet på nabogrunden (den nedlagte Karlebo Flugtskydebane) skal oprenses.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 19. november 2018 Økonomiudvalget, at oprensning på det kommunalt ejede areal ved den nedlagte Karlebo Flugtskydebane skal ske efter scenarie 1, som omfatter fjernelse af både synligt affald og forurenet jord, så skydebanes arealer kan udgå af kortlægningen, som muligt forurenet areal.

 

På samme møde orienterede administrationen om, at der ved de af udførte undersøgelser på den tidligere skydebanes areal, er påvist forurening på et niveau, som vil give anledning til V2-kortlægning (konstateret forurening) helt op til ejendommens vestlige skel, og at det derfor vurderes, at det er sandsynligt, at der findes forurening i samme niveau på 3 nabomatrikler, hvoraf matr. 12f er kommunens grund. Det vurderes at denne viden vil medføre, at Region Hovedstaden kortlægger dele af disse grunde på V1-niveau (mistanke om forurening).

 

Ejerne af de to andre ejendomme (matr. 12g og 12c) er orienteret om situationen den 19. november 2018, ligesom der den 12. december 2018 er sendt supplerende vejledning ift. kortlægning mm.

 

Nordsjællands Park og Vej tager høslæt på engarealerne 1-2 gang årligt for at forbedre forholdene for engfugle i Langstrup Mose.

 

Undersøgelser på matr. 12f Langstrup By, Asminderød

Efter Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 6. november 2018 har Niras udført undersøgelser til vurdering af forureningssituationen på matr. 12f Langstrup By, Asminderød.

 

Resultatet af undersøgelserne er illustreret på kortet nedenfor. På kortet fremgår det i hvilke felter, der er påvist forurening, der giver anledning til V2-kortlægning, og det er med forskellige farvesignaturer angivet til hvilken dybde, der skal afgraves forurenet jord for at undgå, at arealet bliver kortlagt.

 

Med den udførte undersøgelse vurderes forurening, som giver anledning til kortlægning stort set at være afgrænset horisontalt og vertikalt. I et felt mangler der dog en endelig vertikal afgrænsning, hvilket kan afklares i forbindelse selve oprensningen.

 

 

Figur 1: Den tidligere skydebane og tilstødende nabomatrikler mod vest (12f, 12g og 12c)

 

Oprensning af matr. 12f Langstrup By, Asminderød

Med udgangspunkt i resultatet af de udførte undersøgelser har Niras lavet et økonomisk overslag for fjernelse af forurenet jord på matr. 12f, således at grunden kan undgå at blive kortlagt af Region Hovedstaden. Det økonomiske overslag tager udgangspunkt i at oprensningen udføres i sammenhæng med den planlagte oprensning på den tidligere skydebanes arealer.

 

Jordarbejderne udgør bortskaffelse af i størrelsesordenen 300 m3 forurenet jord og beløber sig til ca. kr. 350.000. Dertil kommer 30.000 til udvidet projektledelse af det samlede projekt.

 

Administrationens anbefaling

Hvis det ønskes, at der foretages en oprensning på matr. 12f med henblik på at undgå kortlægning, anbefaler administrationen, at oprensningen foretages samtidigt med den planlagte oprensning på den tidligere Karlebo Skydebanes arealer, som finder sted i efteråret 2019.

 

Hvis det besluttes at matr. 12 skal oprenses med henblik på at undgå kortlægning, vil det betyde, at der skal bevilges et beløb på kr. 380.000 til at supplere den eksisterende anlægsbevilling.

 

Der kan peges på følgende mulige finansiering: kr. 168.000 fra anlægsbevilling ”Projekt nye skydebaner” og kr. 212.000 af anlægsbevilling til tryghedsskabende initiativer i Kokkedal. Det foreslås, at finansiering gennemføres i henhold til tabel 1 med den førstkommende budgetrevision.

Tabel 1: Finansiering af oprensning  

Beløb i kr.

2019

Anlægsbevilling til Projekt nye skydebaner

-168.000

Anlægsbevilling til tryghedsskabende initiativer i Kokkedal

-212.000

Oprydning af Karlebo Skydebane

380.000

I alt

0

 

Bevilling

Da de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med budgetrevisionen, har nærværende sag ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Jordforureningsloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Delmål 12.4 - Håndtere affald på en miljømæssig fornuftig måde og nedbringe udslip til jorden for at minimere skader på menneskers helbred og miljøet.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, dog Økonomiudvalget såfremt der besluttes oprensning og dermed skal peges på finansiering.

 

Indstilling

  1. At udvalget beslutter om matr. 12f Langstrup By, Asminderød skal oprenses med henblik på at undgå kortlægning og at arbejdet udføres i sammenhæng med oprensning af arealerne på den tidligere Karlebo Skydebane.
  2. At de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med den førstkommende budgetrevision.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-03-2019

Anbefaler oprensninger og anbefaler at de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres med den førstkommende budgetrevision.