Nr.41 - Grøn mobilitet og fornyelse af elbiler

Sagsnr.: 19/3320

 

Beslutningstema

Godkende at projektet ”Grøn mobilitet på Rådhuset” fortsætter med fornyelse af elbil-puljen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune gik i 2011 foran med afprøvning af elbiler i hjemmeplejen og andre funktioner og har siden haft elbiler. Det er i tråd med Byrådets Klima- og Energipolitik, hvor målet er at reducere CO2-udslip, samt gå forrest i klimaindsatsen og spare på energiforbruget.

 

Pt. er der 9 elbiler på Rådhuset, som bruges af de ansatte til møde- og tilsynskørsel. Elbilerne egner sig godt til de kommunale opgaver, som oftest indebærer kortere ture. Elbiler har en lav driftsudgift i forhold til konventionelle biler. Hele projektet kaldes ”Grøn mobilitet på Rådhuset” og har følgende formål:

 

  • Reducere udgifterne til kørselsgodtgørelse, ved at stille elbiler og elcykler til rådighed for medarbejdere på Rådhuset.
  • Øge mobilitet og fleksibilitet for de medarbejdere, som ikke har mulighed for at bruge privat bil i arbejdstiden.
  • Øge sundheden blandt medarbejderne via cyklisme.
  • Reducere udgifterne til medarbejdernes brug af taxi.
  • Styrke brandingen af kommunen som miljø- og klimabevidst.
  • Reducere udledningen af CO2 og miljøskadelige partikler. Også ved at medarbejdere, der har behov for en bil i arbejdstiden, ikke undlader at cykle eller tage offentligt transportmidler til og fra arbejde.

 

Projektet lever op til formålet. Elbilerne har været meget efterspurgte af medarbejderne og CO2-udledningen fra kommunens transport er blevet mindre. Projektet har desuden bidraget til en væsentlig reduktion i udgifter til udbetalt kørselsgodtgørelse på Rådhuset fra 2012 til 2015, hvor 9 elbiler var i funktion hele året. I 2016-2018 er administrationens samlede udgifter til kørselsgodtgørelse på Rådhuset opgjort til omkring 1 mio. kr. årligt. Der kan ikke produceres sammenlignelige tal for udbetalt kørselsgodtgørelse på Rådhuset mellem 2015 og 2016, blandt andet på grund af organisationsændringen i 2015.

 

Udvidelse og fornyelse af elbil-puljen

De nuværende elbiler er 4-5 år gamle og leasingaftalerne på fire af elbilerne udløber i juni 2019. Kommunen ejer selv fem af bilerne, som der er et øget antal reparationer på. Kapaci­te­ten på elbilernes batterier er markant lavere end på nye elbiler – ligesom det kendes fra batterier på bærbare computere og mobiltelefoner, hvor kapaciteten med tiden reduceres. Kommunens retningslinjer for indkøb af køretøjer siger, at biler som hovedregel bør udskiftes efter 4 år afhængigt af type og brug.

 

Derfor er der i november 2018 gennemført et udbud via SKI på operationel leasing af 11 nye elbiler. Elbil-puljen udvides med to elbiler og de øvrige 9 biler udskiftes, så alle nye elbiler har en længere rækkevidde. Udvidelsen og fornyelsen fra 9 til 11 elbiler muliggør, at bilerne i højere grad anvendes på længere ture, og at brugerne har adgang til en elbil, når behovet er der, hvilket ikke altid er tilfældet i dag.

 

Der er i december indkommet to tilbud på de 11 elbiler. Valg af leverandør sker på grundlag af følgende sammenlignelige parametre: servicepakke, pris, rækkevidde, leveringstid og indret­ning, herunder ind- og udstigningsforhold samt komfort. Den vindende leverandør leverer en mere rummelig bil billigere og lever op til kravspecifikationerne. På baggrund heraf tildeles de ordren i overensstemmelse med udbudsreglerne. Leverandørerne informeres herom efter godkendelse af nærværende sag. 

 

Kommunen vil formentligt være lovmæssigt forpligtet til at vælge det vindende af de indkomne tilbud. Mulighed for evt. at annullere udbuddet vil i givet fald kræve en saglig begrundelse, hvilket vil skulle undersøges.

 

Økonomi

Elbilerne er finansieret af starttilskud fra Energi­styrelsen og af et fast årligt bidrag beregnet på grundlag af udgift til kørselsgodtgørelse i 2012 i administrationens forskellige dele. Elbilsprojektet hviler i sig selv indenfor det afsatte budget.

 

Tabel 1 viser budget for den nye elbil-pulje for 2019-2026 samt forbrug i 2018. Budgettet viser, at en fornyelse og udvidelse af elbilparken holdes inden for rammerne af det eksisterende budget.

 

Tabel 1: Budget for elbiler på nye leasingkontrakter (løber fra maj 2019-maj 2023)

 

 

 *) Overførsel til kommunekasse i 2019 estimeres her til 1.409.000 kr., endelig beregning sker i løbet af 2019, når indkøb og øvrig etablering er gennemført. Overførslen beregnes som overførsel i 2018 tillagt overskud i 2019.

Udvidelse af elbil-puljen vil kræve opstilling af én ny ladestander (der er pt. en ledig stander) og evt. opdatering af de eksisterende.

 

Når leasing og etablering af ladestandere, foliering, ny løsning for renhold og kørsel, mv. er gennemført, beregnes mindreforbrug i 2019 og budget for projektets overslagsår opdateres. Der afsættes midler til at sikre, at der fortsat opretholdes en effektiv og smidig drift jvf. budget. Når leasingaftalen udløber efter 4 år, er der afsat midler til ny leasing, opdatering af ladestandere, foliering mv. 

 

Mindreforbruget i 2019 overføres til kommunekassen, formentlig ved sidste budgetrevision i 2019. Ud fra nuværende estimerede budget vil der kunne lægges 1,4 mio. kr. i kassen, det endelige beløb beregnes ud fra de faktiske udgifter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Fornyelse og udvidelse af elbil-puljen sker indenfor udbudsreglerne, samt kommunens indkøbs- og udbudspolitik samt indkøbsstrategi.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Elbilerne understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til pejlemærket: ”Bæredygtighed og miljø, - vejen frem.”      

 

Samtidig understøttes følgende af FN’s verdensmål:

7: Bæredygtig energi, herunder delmål 7.3 om forbedret energieffektivitet.

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, herunder delmål 11.2 om bæredygtige transportsystemer og 11.7b om modvirkning af klimaændringer

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

  1. At fortsættelse af projektet ”Grøn mobilitet på Rådhuset” godkendes, med fornyelse af elbil-puljen og med det beskrevne formål og økonomi.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-03-2019

Godkender administrationens indstilling således, at bilerne kan anskaffes.

 

Fremadrettet bør det undersøges om andre grønne teknologier, fx hybridkøretøjer bør indgå i kommunens flåde, og at den samlede CO2 livstidspåvirkning skal indgå i anskaffelsesovervejelserne.


V og C tager forbehold for økonomien.