Nr.40 - Ramme, indhold og tidsplan for ny Energi-, Klima-, Natur- og Miljøpolitik

Sagsnr.: 18/34737

 

Beslutningstema

Godkendelse af indholdsmæssig ramme og tidsplan for politikken.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres som minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornys i år 2019. Fornyelse af politikkerne i det 2. år skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikområderne, inden nye politikker udarbejdes. Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

 

Byrådet har besluttet, at kommunen skal have ti politikker, der tager udgangspunkt i pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget kan sammen med Infrastruktur og Teknikudvalget undervejs sætte eget præg på overskrifter og indhold af politikken, ligesom borgerinddragelse kan give anledning til nye overskrifter og indhold.

 

Betydning for borgerne

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil betyde, at kommunens politikker bliver nemmere at navigere i for borgerne, Byrådet og administrationen, samt som ledelsesværktøj. Fra et borgerperspektiv vil kommunens politikker på den måde være lettere tilgængelige. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt, at politikkerne befinder sig på samme overordnede niveau, da det vil gøre kommunens mål for udvikling mere tydeligt, og dermed mere tydeligt hvilken retning kommunen skal bevæge sig i. På den måde bliver kommunens politikker nemmere at styre ud fra, og det bliver også nemmere at sikre, at politikkerne medfører en øget værdiskabelse for borgerne.

 

Politikkens indhold

Med byrådets vision om ”en bæredygtig kommune i udvikling” er Energi-, Klima-, Natur- og Miljøpolitikken central for opfyldelse af kommunens vision.

 

Politikken skal udfolde Byrådets arbejdsgrundlag for pejlemærket: Bæredygtighed og Miljø – vejen frem. Af pejlemærket fremgår temaerne:

 • Vand som ressource i samspil med byudvikling
 • Innovative klimatilpasningsløsninger der fremtidssikrer by og land
 • Nedbringe CO2 udledning og spare på energien (grøn omstilling)
 • Cirkulær økonomi og bæredygtigt affaldskredsløb
 • Miljøbeskyttelse af jord og grundvand (rent drikkevand)

 

Det foreslås, at Energi-, Klima-, Natur- og Miljøpolitikken samler følgende politikker:

 

 

Under Energi-, Klima-, Natur- og Miljøpolitikken hører følgende væsentligste eksisterende strategier og handlingsplaner:

 

 

Fra de eksisterende politikker og strategier løftes centrale relevante temaer ind, sammen med pejlemærkets temaer, så følgende hovedtemaer anbefales for politikken:

 

 • Klimatilpasning i by, land og kyst
 • Cirkulær økonomi og bæredygtigt affaldskredsløb
 • Rent drikkevand og forebyggelse af jord- og grundvandsforurening
 • Biodiversitet i by, land og vand
 • Nedsat CO2 udledning fra bygninger og virksomheder
 • Grøn mobilitet
 • Smart city
 • Grøn arbejdsplads.

 

Snitflader til andre politikker

Flere af de nævnte temaer er relevante for flere andre politikker ud fra forskellige perspektiver.

 

Der afgrænses fra emnet anvendelsen af naturen til rekreative formål, da denne del indgår i Sundheds, Fritids- og Kulturpolitikken.

 

Klimatilpasning i byudvikling, samt energibesparelser og miljøvenligt materialevalgfxi kommunale bygninger skal koordineres med Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik.

 

Grøn mobilitet skal koordineres med Mobilitets- og Infrastrukturpolitikken.

 

Endelig har kommunen på politikkens område et tæt samspil med de kommunale selskaber Norfors, Fredensborg Forsyning og Nordsjællands Park og vej. Det er afgørende at roller, ansvar og samarbejde med de kommunale selskaber indarbejdes, så deres rolle er tydelig i politikken, og bestyrelsesmedlemmer har et mandat med ud i de bestyrelser de sidder i på de områder, hvor det er selskaberne, ikke kommunen, der skal lykkes med implementering af politikken.

 

Opfølgning

Politikkerne vil senere blive fulgt op af relevante strategier, handlingsplaner og retningslinjer. En del af de nuværende og mere detaljerede politikker vil kunne omformuleres til strategier og handlingsplaner. Eksempelvis vil politikken også skulle udmøntes gennem kommunens kommende ejendomsstrategi for de kommunale ejendomme.  De resterende strategier og handlingsplaner kan tilpasses efter behov.

 

Navngivning

Det foreslås at politikkens navn ændres til ”Grøn Politik” eller ”Bæredygtigheds- og Miljøpolitik” for at få et mere mundret navn til politikken i daglig tale. Der kan angives en undertitel eksempelvis politik for Energi-, Klima-, Natur- og Miljøområdet.

 

Samarbejde med andre udvalg

Politikker vil kræve et samarbejde mellem de involverede fagudvalg.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er det primære udvalg. Det primære udvalg er ansvarlig for oplægget til politikken og for at inddrage andre udvalg i det omfang, de har en rolle i forhold til udarbejdelse af politikken. Sekundært udvalg er Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Samarbejdet på tværs af politikområder og udvalg er vigtigt for at sikre størst mulig værdiskabelse. Begge udvalg har ansvar for en væsentlig del af temaerne i den kommende politik. Derfor lægges op til, at temadrøftelsen sker på et fælles temamøde for de to udvalg.

 

Lovgrundlag

På Energi-, Klima-, Natur- og Miljøpolitikkens område er der fastsat regler om at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner, vandforsyningsplan, indsatsplan for grundvands­beskyttelse, samt affaldsplan.

 

Tidsplan

Der foreslås følgende tidsplan for udarbejdelse og vedtagelse af politikken:

 

 

Borgere og interessenter inddrages

I tidsplanen er der lagt vægt på at inddrage interessenter og borgere i forbindelse med udvikling af den nye politik. Når borgerne og interessenterne har mulighed for at bidrage til politikken sikres et større ejerskab. Den konkrete borgerinddragelse er tilpasset politikken.

 

Det foreslås at Grønt råd, Grundvandsrådet, Klimaforum og Dialogforum for vandløb inddrages. Indledningsvis orienteres om proces og temaer på Grønt råds møde den 18. marts 2019, og interessenterne inddrages på møder i de nævnte fora frem til og med maj, så der indhentes input til politikken. Udkast til politik vedtages til høring den 3. og 4. juni og sendes herefter i skriftlig høring i ca. 8 uger på kommunens hjemmeside.

I høringsperioden afholdes et åbent høringsmøde med debat for interessenter, borgere og politikkere. Høringsmødet holdes på Rådhuset med en varighed af 4 timer, formentlig i uge 25. Interessenterne i de nævnte fora inviteres sammen med borgere til høringsmødet for at debattere temaerne og indholdet i politikken med politisk deltagelse.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udarbejdelse af politikker i Fredensborg kommune understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.     

 

Energi-, Klima-, Natur- og Miljøpolitikken dækker pejlemærket: ”Bæredygtighed og miljø, - vejen frem.”      

 

Samtidig understøttes følgende af FN’s verdensmål

6: Rent vand og sanitet

7: Bæredygtig energi, herunder delmål 7.2 om øget andel af vedvarende energi, samt delmål 7.3 om forbedret energieffektivitet.

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, herunder delmål 11.6 om reducering af den negative miljøbelastning med særlig vægt på luftkvalitet og kommunal affaldsforvaltning, samt 11.b om integrerede og helhedsorienterede politikker og planer.

12: Ansvarligt forbrug og produktion, herunder delmål 12.4 om forsvarlig håndtering- og reducering af kemikalier og affald og reducering af negative miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser, samt 12.5 reducering af affaldsmængden gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

13: Klimaindsats, herunder delmål 13.1 styrkelse af modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer

15: Livet på landet, herunder delmål 15.2 om bæredygtig skovforvaltning og fremme skovrejsning, samt 15.9 om integrering af økosystems- og biodiversitetsværdier i lokal planlægning.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

 1. At forslag til indholdsmæssig ramme, temaer og tidsplan for politikken godkendes.
 2. At politikken navngives enten ”Grøn Politik” eller ”Bæredygtigheds- og Miljøpolitik”.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-03-2019

Godkender administrationens indstilling, idet politikken fremadrettet benævnes ”Grøn politik”.