Nr.39 - Forslag til Fingerplan 2019

Sagsnr.: 19/6546

 

Beslutningstema

Orientering om Forslag til Fingerplan 2019 samt stillingtagen til høringssvar.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Erhvervsstyrelsen har udsendt forslag til Fingerplan 2019 i 8 ugers offentlig høring frem til den 21. marts 2019.

 

I april 2016 blev en revision af Fingerplanen 2013 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning igangsat. Revision er foregået i to spor. Spor 1 havde fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen. Resultatet af spor 1 (Fingerplan 2017) trådte i kraft den 26. juni 2017. Revisionens spor 2 omhandler mere grundlæggende ændringer af Fingerplanen. Som led i spor 2 har de 34 kommuner i hovedstadsområdet haft mulighed for at indsende forslag til ændringer af Fingerplanen indtil den 15. oktober 2017. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, ØK og Byrådet behandlede sag om Fredensborg Kommunes ønsker til revisionens spor 2 i juni 2017.  På baggrund af den politiske behandling indsendte Fredensborg Kommune syv ønsker/forslag til ændring af Fingerplanen:

 

  1. Mulighed for planlægning for ændret anvendelse af ejendomme i grønne kiler.
  2. Udtag af areal i grøn kile mellem Nivå og Kokkedal for at muliggøre udvidelse af daginstitution ved Møllevej.
  3. Udtag af areal i grøn kile ved Teglbuen i Nivå med henblik på at muliggøre udlæg til transport- og distributionserhverv.
  4. Mulighed for etablering af supercykelstiforbindelse i grøn kile mellem Nivå og Humlebæk.
  5. Udtag af areal i grøn kile ved vandtårnet nord for Brønsholm, så vandtårnet kan udnyttes til genbrugsbutik mv..
  6. Fredensborg by ønskes omfattet af samme udviklingsmuligheder som byerne i fingerstrukturen, herunder mulighed for udlæg af bydelscenter.
  7. Stillingtagen til arealreservationer til infrastrukturanlæg, herunder transportkorridoren (Ring 5) og Overdrevsvejens forlængelse (Ring 6).

 

Hvad Fredensborg Kommune fik med

Forslag 1:

Der åbnes generelt mulighed for ændret planlægning for eksisterende ejendomme i grøn kile så fx nedlagte skoler eller herregårde kan omdannes til fx erhverv, boliger, institutioner mv. Dette forudsætter, at de eksisterende bygninger repræsenterer en særlig samfundsmæssig, arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi, hvis langsigtede fastholdelse vurderes at kræve en ændret planlægning. 

 

Forslag 2:

Et mindre areal udtages af grøn kile for at muliggøre udvidelse af daginstitution på Møllevej. Et areal af tilsvarende størrelse udpeges til ny grøn kile.

 

Forslag 3:

Areal ved Teglbuen udtages af grøn kile for at muliggøre etablering af et erhvervsområde til transport- og logistikerhverv ved til- og frakørsel til Helsingør-motorvejen i Nivå. Et areal af tilsvarende størrelse udpeges til ny grøn kile. 

 

Forslag 4:

Der åbnes generelt mulighed for at etablere supercykelstiforbindelser i grøn kile under forudsætning af, at det sker under hensyntagen til natur, landskab, friluftsliv mv.  

 

Forslag 5 (delvist imødekommet):

Areal ved vandtårnet er ikke udtaget. Erhvervsstyrelsen begrunder dette med, at ønsket forventes muliggjort med en generel bestemmelse i Fingerplanen, der muliggør ændret planlægning for ejendomme i grøn kile, forudsat at de repræsenterer en særlig samfundsmæssig, arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi, hvis langsigtede fastholdelse vurderes at kræve en ændret planlægning. Ønske om at tage ejendommen med vandtårnet ud af Fingerplanens grønne kiler imødekommes ikke.  

 

Hvad Fredensborg Kommune ikke fik med

Forslag 6:

Overordnet fastholdes princippet om, at byudviklingen i hovedstadsområdet skal koncentreres i fingerstrukturen (byfingrene). Ønsket om sidestilling af Fredensborg by med byerne i fingerstrukturen vil kræve en ændring af planlovens særlige regler for byvækst i hovedstadsområdet, herunder reglerne om, at byvækst i det øvrige hovedstadsområde skal være af lokal karakter og ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund.

 

Erhvervsministeren har i svarbrev af 9. jan. 2019 til borgmester Thomas Lykke Pedersen særskilt forholdt sig til ønsket om udlæg af bydelscenter ved SuperBrugsen i Fredensborg. Af brevet fremgår det, at Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, der trådte i kraft den 1. jan. 2019, fastholder, at der som i resten af landet ikke kan planlægges for bydelscentre i det øvrige hovedstadsområde i byer med færre end 20.000 indbyggere. Der henvises til, at Fredensborg Kommune får mulighed for at styrke detailhandelsudviklingen på anden vis, idet der med landsplandirektivet udpeges en ny bymidte i Kokkedal.

 

Forslag 7:

Ring 5-transportkorridoren og arealreservation til Overdrevsvejens forlængelse fastholdes. Dog lægges der op til at gennemføre en planlægningsundersøgelse af Ring 5-transportkorridoren for at fastlægge linjeføringen for en fremtidig vejforbindelse i syd og forbedre beslutningsgrundlaget for en eventuel indsnævring eller ophævelse af korridorens bredde i nord.

 

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at Fredensborg Kommune afgiver høringssvar til Erhvervsstyrelsen, der kvitterer for de af kommunens ønsker/forslag som er imødekommet med forslag til Fingerplan 2019.

 

Administrationen anbefaler endvidere, at Fredensborg Kommunen overfor Erhvervsstyrelsen fastholder, at mulighederne for byudvikling i Fredensborg by bør sidestilles med udviklingsmulighederne i byfingrene, i det der lægges vægt på, at Fingerplanen bør afspejle den ressource og potentiale der ligger i lokalbanen Lille Nord. Samtidig bør mulighederne for afrunding af andre bysamfund (landsbyer) i det øvrige hovedstadsområde i større grad tilgodese lokale udviklingsmuligheder og behov.

 

Endelig anbefaler administrationen, at der i høringssvaret opfordres til, at de kommuner som er berørt af Ring 5-transportkooridoren inddrages aktivt i den forestående planlægningsundersøgelse som har til formål, at fastlægge linjeføringen for en fremtidig vejforbindelse i syd og forbedre beslutningsgrundlaget for en eventuel indsnævring eller ophævelse af korridorens bredde i nord.

 

Udkast til høringsbrev fremgår af bilag.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At Fredensborg Kommune afgiver høringssvar til Erhvervsstyrelsen som angivet i sagen.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-03-2019

Anbefaler administrationens indstilling.