08-01-2019 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Lars Simonsen (B)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Flemming Rømer (O)

Mie Stattau (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Afbud

Ingen

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Dagsordenen godkendt.

 

Nr.2 - Træffetid

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Kl. 17.00 - Lars Chr. Jacobsen, Humlebækvej 38 havde foretræde i sag nr. 17. ”Landzonesag, Humlebækvej 38”.

 

Kl. 17.10 - Jan Severin havde foretræde i sag nr. 7. ”Konsekvenser ved havvandsstigninger i Øresund”

 

Kl. 17.20 - Martin Søgaard Johansen (Nordre strandvej 12), Torben Wahlers (Nordre Strandvej 10), Geir Gåsland (Nordre Strandvej 8) og Jan Severin (Strandmarken 7) havde foretræde i sag nr. 12. ”Mobilmast ved Humlebæk Strandvej - Nordre Strandvej”. Bilag med tidligere foreslåede placeringer omdelt.

 

Kl. 17.30 - Søren Bredvig havde foretræde i sag nr. 14. ”Landzonesag, Kirkeltevej 142”. Notat Kirkeltevej 142 omdelt.

 

 

Nr.3 - Status og anvendelse af anlægsbevilling til kommunale bygninger 2018 og 2019

Sagsnr.: 18/32254

 

Beslutningstema

Orientering om igangsatte arbejder indenfor anlægsbevilling 2018 (ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af bygninger og legepladser) fremlægges til udvalgets efterretning.

 

Godkende udmøntning af anlægsbevilling til vedligeholdelse af de kommunale bygninger og legepladser 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

På baggrund af Byrådets beslutning om genopretning af de kommunale bygninger, gives som vanligt, ved årets begyndelse, en overordnet orientering om, dels hvilke projekter der er udført for anlægsbevilling til genopretning af bygninger og legepladser i det foregående, dels orienteres om hvilke projekter, der forventes udført i det kommende år.

 

 

Status på anlægsbevilling 2018

Der har i 2018 været afsat en bevilling på 12,6 mio. kr. til genopretning af bygninger og legepladser.

Sideløbende med anlægsarbejder er der udført drifts- og vedligeholdelsesarbejder på de kommunale ejendomme samt investering i energioptimering af bygningerne.

 

I vedhæftede bilag 1 gives en kort status på hvilke genopretningsarbejder, der er udført for bevillingen på 12,6 mio. kr. i henhold til den politiske beslutning af d. 9. januar 2018. Status er opgjort pr. primo december 2018.

 

Som det fremgår af bilaget, er der i alt 26 projekter hvoraf 11 er afsluttet, 8 pågår mens 4 er udsat enten pga. vejret, eller yderligere nødvendige undersøgelser / sikkerhedsgennemgange eller koordinering med andre aktiviteter. To projekter udføres løbende. Et enkelt projekt udgår helt.

I henhold til orientering af 14. august på Plan, Miljø og Klimaudvalget blev 4 af de 26 projekter helt eller delvis udskudt eller reduceret grundet årets usædvanlig mange og store vandskadesager – status på disse 4 projekter indgår også i nedenstående:

 

Kommentar til projekt der udgår:

-Hammersvej Ældreboliger, Udskiftning af vandforsyning i terræn – Projektet blev standset ifm. udbedring af vandskader. Ejendommen er solgt i 2018, projektet er derfor annulleret. Bevilling er anvendt i forbindelse med udbedring af vandskader.

 

Kommentarer til projekter der pågår, eller delvis udført:

-Fredensborg Skole Benediktevej, Opretning af Skolegård, projektet kunne ikke igangsættes før øvrige projekter på skolen var afsluttet. Forventes afsluttet primo 2019.

 

-Kokkedal Skole Øst, Rækværk langs altangange inkl. runde trapper udskiftes - Projektet var omfattet af orientering i august - kritiske forhold er udbedret, resten af projektet afventer nærmere koordinering med aktiviteterne ifm. Fremtidens Skoler.

 

-Højsager Mølle, Etape 2: Rep. tømmer, spån, bjælkelag, gulv lorisloft mm. – nuværende stade er ca. 90% udført og lidt forsinket grundet flere konstruktive udfordringer.

 

-Karlebo Mølle, Udbedring og justering af Mølleværk – kontraheret, arbejdet igangsættes umiddelbart efter afslutning af Højsager Mølle Etape 2 idet det er samme entreprenør, der udfører opgaven.

 

-Fredensborg Hallen, Udskiftning af enkelte stålplader og kontrol af skruer i tag – af sikkerhedsmæssige årsager skal udførelsen afpasses vejrliget. Forventes afsluttet primo 2019.

 

 

-Granbohus, Udskift tagplader og skotrender mv. – projektet er forsinket grundet ejendomsejerens andre aktiviteter på ejendommen, forventes afsluttet medio 2019.

 

-Egelunden, Ventilationsanlæg på SCADA – Projektet blev delvis standset ifm. udbedring af vandskader, men er genoptaget over efteråret hvor der har været foretaget en række indeklimamålinger, som danner grundlag for det videre arbejde – projektet forventes afsluttet medio 2019.

 

-Egevangen 3B (Rådhuset), renovering af tag – Etape 4 – projektet afsluttes i 2018.

 

Kommentarer til projekter der udsat:

 

-Kokkedal Skole Vest, Belægninger og redskaber i udenomsarealer og baner nord – det forventes arealet midlertidigt skal anvendes ifm. opførelse af Gymnastikkens Hus, udførelsen afventer derfor koordinering.

 

-Nivå Bibliotek, Udskiftning af forældet Automatisk Brandalarmering – anlægget holdes virksomt indtil der kan koordineres med Generationernes Hus.

 

-Strandlyst Foreningshus, Facader maleristandsættes udvendigt – Projektet blev delvis standset ifm. udbedring af vandskader, og er nu udsat for at opnå synergi med andre aktiviteter på ejendommen, såsom reetablering af kælder og fjernelse af toilet/badevognen i haven.

 

-Sejlklubben Sørup, Ny tagbelægning – grundet travlhed med vandskader er projektet udsat indtil forår 2018.

 

Øvrige projektet omfattet af orientering af august:

-Rådhuset, Etape 2 med udskiftning af vinduer – projektet er delvis gennemført og forventes genoptaget ved udmøntningen af bevillinger for 2020.

 

-Sletten Lege- og Fritidsakademi – Rep. af tagafvanding – projektering er gennemført og arbejdet er i udbud og forventes gennemført primo 2019.

 

 

Anvendelse af anlægsbevilling for 2019:

 

I tråd med Byrådets beslutning om en målrettet indsats for at genoprette vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, er der i budgetforliget 2019-2022 afsat 2.6 mio. kr. Herudover kommer, at Byrådet d. 29. september 2014 besluttede varigt, at flytte 10 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler til drift, men med en fortsat anvendelse af budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af de kommunale bygninger.

Ydermere er der på baggrund af efterslæbsanalysen i budgetforliget afsat 5,6 mio. kr. til ”Tilstandsvurderinger, vedligeholdelse af veje og bygninger” hvoraf de 4,0 mio. kr. kan anvendes på de kommunale bygninger.

 

I 2019 er der således budgetteret med i alt 16,6 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse.

 

I databasen for ejendommene CareTaker (Facilities Management System) viser et udtræk af aktiviteter med prioritet:

-         Personrisiko og/eller Myndighedskrav

-         Væsentlige følgevirkninger

-         Ledelses eller politisk bestemt opgave

 

et betydeligt større behov end de bevilligede midler. Der er derfor foretaget en yderligere prioritering på basis af flg.:

-         Sandsynlighed for konsekvenser

-         Synergi/koordinering med andre projekter såsom Gymnastikkens Hus, Fremtidens Skoler, Generationernes Hus osv.

 

En oversigt over prioriterede anlægsopgaver er vist i vedhæftede bilag 2. De bevilligede midler 16,6 mio. kr. er alle udmøntet, med undtagelse af 750.000 kr. afsat til uforudsete omkostninger ifm. gennemførelse af projekterne.

Såfremt der ved gennemførelse af projekterne optræder mindreforbrug eller projekter udgår,  vil der blive igangsat nye aktiviteter i tråd med ovennævnte prioritering.

 

Bevilling

Anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale bygninger er søges frigivet ved budgetrevision 30/4-19.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

Vedligeholdte ejendomme understøtter muligheden for gode oplevelser fro brugerne af de kommunale bygninger.

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Vedligeholdte og velfungerende bygninger skaber grundlaget for sundhed og trivsel.

13. Klimaindsats

Projekternes gennemførelse bidrager til reducering af energiforbrug og hermed nedsat CO2 udledning.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Brugerne af bygningerne inddrages og informeres løbende om igangsætning af aktiviteter.

 

Indstilling

 1. At orientering om status på igangsatte projekter i bilag 1, indenfor bevillingen på 12,6 mio. kr. i 2018 (genopretning af bygninger og legepladser) tages til efterretning.
 2. At udvalget godkender anvendelse af anlægsbevilling 2019 til vedligeholdelse af kommunale bygninger til de forelagte projekter i bilag 2.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Godkender administrationens indstilling.

Nr.4 - Status og anvendelse af lånefinansiering til energiprojekter 2018 og 2019

Sagsnr.: 18/32255

 

Beslutningstema

Orientering om status på anvendelsen af lånefinansierede energiinvesteringer i 2018.

 

Godkende anvendelse af lånefinansierede energiinvesteringer for 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Status på Energiprojekter 2018

 

Der har i 2018 været bevilliget 5,5 mio. kr. til lånefinansierede energiinvesteringer i kommunens bygninger - herudover er der overført 4 mio. kr. fra 2017 ifm. ikke afsluttede projekter.

 

Der har således været et samlet budget på op til 9,5 mio. kr. til lånefinan­si­e­rede energiinvesteringer i 2018. Der er igangsat 16 nye energiprojekter i 2018, hvoraf 6 projekter er afsluttet, 6 projekter pågår og 4 projekter udgår – se bilag 1.

 

Af projekter der blev overført fra 2017 er 1 afsluttet, 4 projekter pågår.

 

Kommentarer til projekt der udgår:

Dauglykke Skytteklub, varmepumper, ventilation, skydedøre, isolering: Skytteklubben ejer ejendomme og har sagt nej tak til det forelagte projektforslag. Foreningen har selv valgt at gennemføre dele af projektforslaget.

 

Ådalen daginstitution, ventilation og efterisolering: der er udarbejdet et projektforslag der udviser en rentabilitet mindre end 1,33, hvorfor projektet udgår.

 

Rådhuset, optimer varmtvandsforbrug: der er udarbejdet et projektforslag der udviser en rentabilitet mindre end 1,33, hvorfor projektet udgår.

 

Bøgegården, omlæg el opvarmning til varmepumper: der er udarbejdet et færdigt projektforslag. Men efter beslutning om privatisering har institutionen sagt nej tak til projektforslaget.

 

 

Kommentar til udvalgte projekter der pågår:

Humlebæk Hallen, konverter fra gas til anden energiform: projektet afventer den overordnede udvikling ifm. projekt fremtidens skoler.

 

Karlebo Idrætsanlæg, omlæg elopvarmning: forskellige alternativer undersøges i samarbejde med Karlebo Kro.

 

Polarstjernen daginstitution, klimaskærm, pumper og belysning: projektet afventer helhedsplan for ejendommen.

 

Granbohus Skovlyst, omlæg oliefyring til anden energiform: projektforslag udarbejdet afventer investeringsaftale med ejendomsejeren.

 

Granbohus Skovriddergården, omlæg oliefyring til anden energiform: projektforslag udarbejdet afventer investeringsaftale med ejendomsejeren.

 

 

 

Energiprojekterne planlagt i 2018 har en samlet vægtet gennemsnitlig renta­bilitet på 1,48. Dvs. at investeringen gennemsnitligt set tjener sig selv hjem næsten 1,5 gange, og er tilbagebetalt godt halvvejs inde i investeringens levetid. Det viser, at der også i 2018 kunne identificeres og gennemføres energiprojekter i kommunens bygninger med en rentabilitet over kravene.

 

En målsætning er, at bygningernes klimaskærm og installationer energi­mæssigt opdateres hele vejen rundt, så vidt som rentabilitetskravet tillader det. Fortsat flere tiltag sker i samspil og synergi med andre drift- eller anlægs­projekter i bygningerne, herunder den generelle vedligeholdelse. Brugerne af bygningerne er tilfredse med de nye energiløsninger og oplever generelt bedre indeklima og komfort som følge af projekterne, se bilag 2 mht. Styringsmodel og rentabilitet.

 

 

Anvendelse af lånefinansiering for 2019

 

Ifm. budgetforlig 2019-2022 er der besluttet besparelser på de administrative funktioner – dette har betydet en personalemæssig reduktion på energisiden med 50%. Begrundelsen er de opsatte Klima- og Energimål mht. reduktion af CO2 udledning samt energiforbrug for 2020 allerede er opnået. Dette betyder også, at kadencen for energiinvesteringer kan reduceres fra 2019 og frem.

 

Baseret på ovenstående, en screening af bygningerne, faglig prioritering samt status på igangsatte og ikke afsluttede energiprojekter fra 2018, foreslås det, at der ikke optages yderligere lån til investering i energibesparelser i 2019 udover de 7,27 mio. kr. overført fra 2018 projekter og som allerede er budgetlagt.

 

Dog vil der, såfremt der ifm. vedligeholdelsesprojekter eller andet viser sig rentable energimæssige tiltag, vil disse blive gennemført indenfor de givne rentabilitets krav.

 

 

De overførte energiprojekter fra 2018 er fordelt på et bredt udvalg af fagområder, se bilag 3. Der er bygningers varmeanlæg som konverteres til f.eks. varmepumper, fjernvarme eller anden energiform. Der er klimaskærmsprojekter med udskiftning af vinduer og efterisolering af lofter og facader. Der er belysningsanlæg der udskiftes til LED og der er ventilations- og automatikprojekter.

 

Projekterne igangsættes herefter i overensstemmelse med de beskrevne rammer og rentabilitetskrav.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreforbruget i 2018 medtages ved budgetrevisionen 30/4-2019, hvor de uforbrugte midler overføres til 2019.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Nedbringelse af energiforbrug og hermed reduceret CO2 udledning fra de kommunale bygninger understøtter Byrådets pejlemærke nr 8.             

 

FNs verdensmål

7. Bæredygtig energi

Nedbringelse af energiforbrug og hermed reduceret CO2 udledning fra de kommunale bygninger understøtter FNs verdensmål nr 7.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 2. At anvendelse af lånefinansierede energiinvesteringer i 2019 godkendes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Godkender administrationens indstilling.

Nr.5 - Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2018 og Kommuneplantillæg nr. 4

Sagsnr.: 18/4994

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2018 (med nyt afsnit om landområderne) med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 om Klimatilpasning.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 30. april 2018 at sende Forslag til Klimatilpasningsplan 2018 og tilhørende Kommuneplantillæg 4 i 8 ugers offentlig høring.

 

En klimatilpasningsplan er den kommunale plan, der belyser, hvor der nu og på lang sigt er risiko for oversvømmelser, og hvordan kommunen forventer at tackle de kommende oversvømmelser. Det er samtidigt kommunens prioritering af indsatser, så færrest mulige bliver berørt af skadevoldende oversvømmelser forårsaget af stigende havvand, stormflod, kraftig nedbør mv. Planen er en videreførelse af Klimatilpasningsplan 2014-17, som kommunen blev pålagt at lave i forbindelse med regeringens og Kommunernes Landsforenings aftale om kommunernes økonomi for 2013.

 

Klimatilpasningsplan 2018 er udarbejdet i samarbejde med Fredensborg Forsyning og bygger på de mange initiativer, som Kommunen og Fredensborg Forsyning har gennemført ifm. Klimatilpasningsplan 2014 – 2017.

 

Klimatilpasningsplan 2018

I Klimatilpasningsplan 2018 er der fokus på indsatser i byområderne, kysten, beredskabet samt dataindsamling og undersøgelser, der kan forbedre vidensniveauet om klimatilpasningsopgaven.

 

Der er indarbejdet igangsatte undersøgelser omkring skybrudssikring og oversvømmelse fra Øresund, som fortsætter i 2018. Når konklusionerne foreligger, vil der blive behov for politisk stillingtagen til en række problemstillinger i relation hertil. Der planlægges derfor afholdt et temamøde om klimatilpasning for udvalget i efteråret 2018. I den forbindelse vil resultaterne af kortlægningen i kommunen blive forelagt udvalget.

 

I planen indgår desuden, at Fredensborg Forsyning vil arbejde med at prioritere rækkefølgen på klimaindsatsen i kommunen ud fra en samlet vurdering af risiko for oversvømmelser og renoveringsbehovet i kloakkerne.

 

Endvidere indeholder planen en særlig indsats for at opnå et overblik over fremtidens grundvandsstigninger samt kortlægning af risikoområder, hvor højtstående grundvand vil udgøre et problem. Derudover ønskes der mere viden omkring konsekvenser ved nedsivning af tag- og overfladevand for kvaliteten af grundvandet.

 

Klimatilpasningsplan 2018 med de økonomiske rammer for indsatserne er vedlagt som Bilag 1.

 

Kommuneplantillæg nr. 4

I forbindelse med vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2014-17 blev der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med angivelse af risikoområder for oversvømmelse samt retningslinjer for klimatilpasning i kommuneplanens kapitel 7.6.

 

Med den nye Klimatilpasningsplan 2018 er der ligeledes udarbejdet et nyt kommuneplantillæg med nogle få ændringer i retningslinje 7.6.1 (ændringerne er angivet med kursiv):

 

”7.6.1 Prioriteringsområderne på risikokortet (retningslinjekort 7.6.A i kommuneplanen) gennemgås i den fastlagte rækkefølge med henblik på at kortlægge den konkrete risiko for oversvømmelser og øvrige forebyggende indsatser samt fastlægge beredskabet i forbindelse med skybrud. Sammen med kloakrenoveringsbehovet fastlægges prioriteringen af klimaindsatsen i kloakoplandene i samarbejde med Fredensborg Forsyning.”

 

Ændringerne er udarbejdet for at præcisere, at rækkefølgen af konkrete forebyggende indsatser for at imødegå oversvømmelsesrisiciene, tager udgangspunkt i en vurdering af renoveringsbehovet i kloakkerne sammenholdt med den største reduktion i skader fra oversvømmelser i forhold til investeringen.

 

Ud over ændringen af retningslinjen er redegørelsen opdateret og sprogligt præciseret.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 med ovenstående ændringer er vedlagt som Bilag 2.

 

Offentlig høring

Den offentlige høring forløb i perioden 12. juni 2018 – 7. august 2018. I høringsperioden indkom der ét høringssvar fra Agrovi, Nordsjællands Landboforening til Klimatilpasningsplan 2018. Der indkom ikke høringssvar til Kommuneplantillægget.

 

Agrovi, Nordsjællands Landboforening mener, at den fremlagte plan for ensidigt har fokus på en reduktion af konsekvenserne i byområderne. De mener ikke, at vandløbene kan rumme fremtidens mængder vand, og foreslår i forlængelse heraf, at revurdere vandløbenes dimensionering. Desuden mener de, at kommunens planlægning for klimatilpasning skal foregå i tæt samspil med relevante foranstaltninger på spildevandsområdet, så overløb af urenset spildevand fra renseanlæg til vandløb fremadrettet kan udelukkes. Til sidst foreslår de, at arbejdet med oversvømmelsesbassiner som virkemiddel i klimatilpasningen skal foregå i tæt sammenspil med de berørte lodsejere.

 

Høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil fremgår af vedlagte notat (Bilag 3).

Som det fremgår af notatet, vurderer administrationen, at bemærkningerne fra Agrovi er

tilgodeset i planen og dermed, at høringssvaret ikke giver anledning til ændring

i Klimatilpasningsplan 2018.

 

Miljøvurdering

Klimatilpasningsplanen og kommuneplantillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det betyder, at planerne skal screenes for at vurdere om planerne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen har på baggrund af en sådan screening vurderet, at de ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering var i høring samtidig med høringsperioden for planerne. Der indkom ikke høringssvar til Miljøvurderingen.

 

Økonomi

De angivne indsatser i Klimatilpasningsplan 2018 vil blive prioriteret indenfor de allerede afsatte midler til klimatilpasning på politikområde 1. Omkostninger til eventuelle konkrete kommunale anlæg indgår ikke i de afsatte midler. Såfremt behov for anlæg opstår i planperioden vil de blive forelagt politisk med henblik på en særskilt bevilling.

 

Til sagen siden d. 29. oktober 2018

På baggrund af høringssvar besluttede Byrådet den 29. oktober 2018 at sende Klimatilpasningsplanen tilbage til fagudvalget med henblik på at få uddybet forholdene for landområderne.

 

I Klimatilpasningsplan 2018 (vedlagt som Bilag 1) er disse forhold nu uddybet i afsnit 5.2 og 5.3, hvor høringssvaret har givet anledning til videreførelse af indsatserne i landområderne fra Klimatilpasningsplan 2014 – 2017. Disse indsatser omhandler blandt andet undersøgelser af tilbageholdelse af vand i lavbundsarealer langs vandløbene og mulighed for mageskifte mellem lavtliggende dyrkningsjord og højtliggende kommunalt jord. Det er desuden tydeliggjort, at afsnit 5.3 og 5.4 både omhandler landområder og byområder. Rettelserne ændrer ikke ved, at der i kommunens klimatilpasning fortsat er fokus på bygninger og anlæg, da det er her den største skadesreduktion opnås.

 

Ovenstående fører endvidere ikke til rettelser i Kommuneplantillæg nr. 4 (vedlagt som Bilag 2), da tillægget udelukkende indeholder generelle principper for klimatilpasning i kommunen.

 

Ændringerne i Klimatilpasningsplan 2018 fremgår nu desuden af administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Agrovi (vedlagt som Bilag 3).

 

Til sagen siden d. 8. januar 2019

Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget har den 8. januar 2019 besluttet at anbefale administrationens indstilling og at tilføje det igangsatte arbejde med at klimatilpasse vandløbene, herunder Nivåen og Donse å, i forslaget.

 

Dette kan tilføjes ved at ændre afsnit 5.2.2 som nedenfor angivet (med kursiv):

 

5.2.2 Forsinkelse af regnvand på lavbundsarealer

De lave arealer langs vandløbene kan fra naturens hånd tilbageholde store mængder vand, der ellers kan oversvømme boliger, marker og veje. De større regnmængder betyder, at vi i stigende grad er afhængige af de vandløbsnære arealers evne til at holde vandet tilbage. I nogle situationer kan det derfor være hensigtsmæssigt, at tilbageføre områder langs vandløbene til mere naturlige tilstande, hvor vandet igen får plads til at brede sig uden at oversvømme bebyggede eller opdyrkede arealer.

 

I forbindelse med større fokus på vandløbenes robusthed og dermed større krav til, hvad der udledes til vores vandløb, kan de eksisterende lavbundsområder langs vandløbene udnyttes til forsinkelse af regnvand og drænvand fra oplandet. Restaurerede vandløb bidrager til at reducere oversvømmelserne nedstrøms i vandløbssystemerne. I forbindelse med nye udledninger til kan vandløbene og de naturlige lavbundsarealer i oplandene derfor anvendes til at tilbageholde vandet ved skybrud eller koblede regnhændelser. Dermed kan der skabes større kapacitet længere nede i vandløbssystemet samt bedre natur. Samtidig kan der arbejdes med projekter, som gør vandløbene mere robuste til at modstå erosion.

 

For at sikre landbrugets dyrkningsbetingelser, kan muligheden undersøges for mageskifte mellem kommunalt ejet højbundsjord og privat ejede lavbundsarealer langs vandløb samt i vandløbenes oplande.

Endvidere kan lokale projekter afhjælpe de landbrugsarealer, der lider større skade af oversvømmelserne. I den forbindelse er der som led i revision af vandløbsregulativerne i kommunen igangsat et arbejde med Fredensborg Vandløbslaug omkring Nivåen og Donse Å, som skal  xxxx (spørg Anne-Sophie)

Bevilling

Der er for nærværende ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 50 af 19. januar 2018.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Klimatilpasningsplan 2018 understøtter FN’s verdensmål 13. Klimaindsats. Endvidere understøtter klimatilpasningsplanen Byrådets arbejdsgrundlag 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem.

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Beslutning om vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2018 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplanen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Agrovi, Nordsjællands Landboforening, der har afgivet høringssvar, får direkte besked.

 

Indstilling

 1. At Klimatilpasningsplan 2018 og Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-10-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning. Ulla Hardy-Hansen (C) stemte imod. Økonomiudvalget præciserer, at de modtagne høringsvar bl.a. fra Agrovi, Nordsjællands Landboforening er medtaget i den politiske behandling.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-10-2018

Sagen sendes tilbage til behandling i Plan-, Miljø og Klimaudvalget med henblik på at få uddybet forholdene for landområderne

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling . Udvalget ser frem til det videre arbejde med de vigtige udfordringer som klimaændringerne medfører i by og på land, og udvalget imødeser det i forbindelse med vandløbsregulativerne igangsatte arbejde vedr. Donse Å og Niveåen. Dette indskrives i forslaget.

Nr.6 - Serviceniveau for vand på terræn

Sagsnr.: 18/18380

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der skal fastsættes et generelt serviceniveau for vand på terræn i forbindelse med skybrud (skybrudssikring) i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fremtidens klima vil byde på flere kraftige regnskyl og skybrud om sommeren og mere nedbør om vinteren. Allerede i dag kan de øgede regnmængder mærkes.

 

Der er ingen krav om, at kloaksystemet skal dimensioneres til at kunne håndtere meget store skybrud, da det vil være samfundsmæssigt urentabelt. Derfor kan kloakkerne ikke følge med, når regnen falder i massive mængder. Langt de fleste byområder er heller ikke er indrettet til at kunne rumme og håndtere store mængder vand på pladser, veje eller andre overflader. Resultatet bliver oversvømmelser og skader.

 

Gældende krav til kloaksystemet

Fredensborg Forsyning skal overholde fastsatte krav til kloaksystemets kapacitet. Forsyningen skal sikre at kloaksystemets kapacitet er så stor, at der ikke kommer vand på terræn oftere end hvert 5. år for separatsystemer, hvor regnvand og spildevand løber i hver sin ledning, og hvert 10. år for fælleskloakkerne, hvor regnvand og spildevand løber i samme ledning. Disse krav kaldes ”serviceniveau for kloakkerne” og er bestemt i spildevandsplanen. 

 

Klimatilpasning af kloakkerne som udføres af Fredensborg Forsyning

Når regnmængderne øges fremover, skal kloakkerne kunne følge med for at kunne overholde det samme serviceniveau fremover, dvs. deres kapacitet skal øges. Det kalder man klimatilpasning af kloakkerne.

 

Fredensborg Forsyning igangsatte i forbindelse med Klimatilpasningsplan 2014 – 2017 en omfattende undersøgelse af kloakkerne for at finde ud af, hvor de er for små i forhold til om de kan overholde serviceniveauet både nu og i fremtiden. Fredensborg Forsyning har på nuværende tidspunkt gennemgået de første fire af de risikoområder, der blev udpeget i Klimatilpasningsplan 2014 – 2017, og har igangsat undersøgelse af 13 nye risikoområder. De 13 nye risikoområder er udvalgt på baggrund af kloakkernes tilstand i de forskellige områder, altså de områder, der har mere behov for udskiftning af udtjente kloakker end andre, og om der er kommende byudviklingsprojekter i området, hvor kloakkerne skal omlægges. Resultatet bliver en anlægsstrategi og betalingstakt for klimatilpasning af kloakkerne over de næste mange år. Anlægsstrategien er efter planen færdig medio 2019.

 

Ansvarsfordeling ved skybrud

Selvom kloakkerne klimatilpasses kan de som nævnt ikke håndtere alle regnmængder. Derfor vil der stadig være risiko for, at der sker oversvømmelser under kraftig regn, som kan medføre skader.

 

Grundejere har selv ansvaret for at sikre deres ejendomme ved regnhændelser ud over serviceniveauet for kloakkerne. Kommunen er kun forpligtet til at sikre de kommunale arealer og ejendomme mod skader.

 

Indsatser mod oversvømmelser fra skybrud er altså en service, som kommunen kan vælge at give borgerne.

 

Beredskab, forebyggelse og skybrudssikring, som udføres af kommunen

For at minimere risikoen for, at oversvømmelserne gør skade, kan man bruge traditionelt beredskab og forskellige forebyggende tiltag.

 

Kommunen har pt. et traditionelt oversvømmelsesberedskab, hvor der udøves en aktiv manuel indsats før, under og efter en hændelse - også for private grundejere. Principperne for beredskabsindsatsen vil på et kommende møde blive forelagt udvalget.

 

Forebyggende tiltag kan være af generel karakter som risikokortlægning, retningslinjer for planlægning samt oplysning af borgere, eller være fysiske ændringer, hvor byens overflade indrettes, så vandet styres og løber hen til steder, hvor det ikke gør skade, når kloakkerne løber over. Permanente forebyggende tiltag kaldes skybrudssikring.

 

Fastsættelse af serviceniveau for vand på terræn/skybrudssikring

Ligesom kloakkerne har et bestemt serviceniveau, kan der skybrudssikres i lavere eller højere grad.

 

I nogle byer eller områder af byer giver det mening at fastsætte et generelt serviceniveau for skybrudssikring – altså fastsætte, hvor ofte, der må ske skader for vand på terræn. Det har man fx gjort i København, hvor man har oplevet milliardstore skader ved skybrud. Hvis man fastsætter et generelt serviceniveau for vand på terræn, binder kommunen sig til at skybrudssikre hele kommunen til samme niveau.

 

Generel praksis er, at et serviceniveau for vand på terræn/skybrudssikring fastsættes efter ét af følgende tre principper:

 

Princip

Princip 1:
Generelt serviceniveau 

 

Princip 2: Serviceniveau ud fra anvendelse

 

Princip 3: Serviceniveau i delområder

 

Bemærkninger

Giver alle borgere et ensartet serviceniveau mod skadevoldende oversvømmelser.

Tager ikke højde for fordeling af værdier i kommunen. Hvis værdierne er større i et område sikres det ikke mere end andre områder.

Der skelnes mellem værdier af forskellige typer arealanvendel-ser. F.eks. kan der være forskellige serviceniveau på private boliger, institutioner og industri.

 

Område for område gennemgås for at finde ud af hvilket niveau og hvilke muligheder, de konkrete områder har for skybrudssikring. Der gennemføres skybrudssikring hvis det samfundsøkono-misk kan betale sig.

 

Administrationen har fået gennemført en samfundsøkonomisk analyse for at finde ud af, om det kan betale sig, at have et generelt serviceniveau for vand på terræn i Fredensborg Kommune (Princip 1).

 

Analysen kombinerer størrelsen af de værdier, går tabt ved skybruddet, og risikoen for oversvømmelser. Der er i den forbindelse anvendt en kvadratmeterpris for bygningsskader, som er baseret på erfaringsdata fra Forsikring og Pension.Derudover er den kritiske kote (hvor meget vand der kan stå op ad soklen før huset tager skade) for bygninger sat til 20 cm. 20 cm svarer til den gennemsnitlige sokkelhøjde og er almindelig anvendt.

 

Analysen viser, at det samfundsøkonomisk ikke kan betale sig at fastsætte et generelt serviceniveau for hele kommunen (Princip 1). Dette begrundes med, at der kun opnås en lille skadesreduktion ved at lave en gennemsnitsbetragtning og sikre hele kommunen til samme niveau.

 

Analysen viser, at det samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at fokusere på klimatilpasning af kloakkerne frem for at skybrudssikre. Når Forsyningen har klimatilpasset kloakkerne, vil risikoen for skadevoldende oversvømmelser og dermed restskaderne i forbindelse med oversvømmelser af bygninger blive markant mindre.

 

Hertil kan det tilføjes, at forsyningens klimatilpasning af kloakkerne vil sikre kommunens borgere mod skadevoldende oversvømmelser til hændelser, som statistisk set vil forekomme hvert 20. år, hvilket er langt over det generelle serviceniveau for kloakkerne. I forbindelse med Forsyningens klimatilpasning kan det vurderes, om det i stedet er muligt at foretage enkle forebyggende tiltag, som for eksempel hævning af kantsten langs vejen eller lignende. Samtidigt skal det koordineres med kommunens renovering af vejbrønde og stikledninger.

 

Administrationen foreslår derfor, at der ikke fastsættes et generelt serviceniveau for vand på terræn i kommunen, men at der i stedet fokuseres på beredskabsindsatsen ved skybrud. I forbindelse med Forsyningens klimatilpasning i konkrete områder bør det vurderes, om det er giver mening at gennemføre mindre tiltag, der kan reducere skader ved skybrud.

 

Kommende planlægning for skybrudshåndtering

For at sikre skybrudshåndtering i fremtidig planlægning og byggeri, foreslår administrationen det at indarbejde principper om skybrudshåndtering i den kommunale for planlægning.  Dette vil blive forelagt udvalget i en separat sag.

 

Administrationen vil fremstille separat forslag til principper for skybrudshåndtering i de kommunale retningslinjer for planlægning i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

13. Klimaindsats

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

 

Indstilling

 1. At der ikke fastsættes et generelt serviceniveau for vand på terræn i kommunen
 2. At der i forbindelse med at Fredensborg Forsyning klimatilpasser kloakkerne i et område foretages en vurdering af, om kommunen med enkle tiltag kan reducere risikoen for skadesvoldende oversvømmelser i området.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Godkender administrationens indstilling.

Nr.7 - Konsekvenser ved havvandsstigninger i Øresund

Sagsnr.: 17/7704

 

Beslutningstema

Der orienteres om konklusionen af analyser vedrørende havvandsstigninger i Øresund som opfølgning på Klimatilpasningsplan 2014-18. Endvidere skal der tages stilling til 1) om der skal arbejdes videre med tilbageholdelse større vandmængder til Nivåens opland, 2) om der skal arbejdes videre med en løsninger for at sikre de kystnære områder omkring Nivåen mod tilbagestuvning ved stormflod, 3) om det niveau som Strandvejen ved Nivå Bugt ligger i skal være udgangspunkt for faste anlæg til nedsættelse af skader ved stormflod, 4) om ejere af ejendomme, som er udsat for oversvømmelser fra havet, skal informeres om den konkrete risiko for oversvømmelse og om generelle løsningsmuligheder.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Klimaforandringerne medfører at verdenshavene stiger som en konsekvens af, at temperaturen stiger. Ifølge prognosen for de generelle havvandsstigninger i Øresund vil vandstanden være steget med op til 50 cm i 2050.  Der findes flere vandstandsprognoser som ifølge sagens natur er behæftet med betydelig usikkerhed, men der er i administrationens arbejde med klimatilpasning taget udgangspunkt i statens anbefaling.

 

Udover den generelle vandstandsstigning vil vi opleve hyppigere og kraftigere stormfloder. Ved stormfloden Bodil i 2013 var vandstanden ca. 1,6 m + bølger. Det var på daværende tidspunkt en 100 års hændelse. I 2050 vil en 100 års hændelse være en vandstand på 2 m.

 

Ansvarsfordeling ved stormflod

Grundejere har selv ansvaret for at sikre deres ejendomme ved generelle vandstandsstigninger og stormflod. Kommunen har ansvaret for de kommunale arealer og ejendomme og for at opretholde vital kommunal service.

 

Indsatser mod oversvømmelser fra stormflod og generelle vandstandsstigninger overfor private er altså en service, som kommunen kan vælge at give borgerne.

 

Undersøgelser og resultater ifm. implementering af Klimatilpasningsplan 2014-17

For at belyse konsekvenserne for Fredensborg Kommune ved de generelle havvandsstigninger og stormflod, har administrationen fået gennemført en række undersøgelser som opfølgning på Klimatilpasningsplan 2014 – 2017:

 

 1. Gennemgang af kysten ift. dens robusthed
 2. Kortlægning af underføringer under Strandvejen
 3. Analyse af tilbageholdelse af vand i Nivåens opland
 4. Strandvejen som dige
 5. Analyse af skadesomfanget ved høj vandstand i Øresund
 6. Kommunale retningslinjer for kystnært byggeri

 

Disse gennemgås nedenfor.

 

1 Gennemgang af kysten ift. dens robusthed

Kyststrækningen langs Øresund er blevet gennemgået for at udpege de sårbare strækninger i forhold til erosion. På baggrund af kystgennemgangen, er der gennemført og igangsat kystbeskyttelsesprojekter på de kommunale arealer. Dette har været forelagt udvalget den 29. maj 2018 og behandlet i byrådet den 18. juni 2018 https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadet-(18-21)/2018/juni/18--juni-2018--referat/113

 

2 Kortlægning af underføringer under Strandvejen

Da Strandvejen langs Nivå bugt blev etableret i 1940’erne, blev der lagt en række rørunderføringer under vejen for at sikre fortsat afledning fra arealerne vest for vejen til Øresund.

 

Når vandstanden er høj i Øresund, løber vandet den modsatte vej, idet havvandet stuver op og løber tilbage i rørene. Dermed er der risiko for skadevoldende oversvømmelser på vestsiden af Strandvejen.

 

Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune har kortlagt disse rørunderføringer og vandets vej fra lergravssøerne i Nivå til Øresund.

 

Administrationen vurderer nu, hvilke udløb, det kan være nødvendigt at proppe midlertidigt til med en ”ballon” eller lign. for at undgå oversvømmelser vest for Strandvejen, når der er stormflod.

 

3 Analyse af tilbageholdelse af vand i Nivåens opland

Høj vandstand pga. nedbør

Ved skybrud eller efter længere tids regn er vandføringen i Nivåen høj og de lavereliggende områder af Nivåens ådal oversvømmes og truer lavtliggende ejendomme.

 

Et af tiltagene i Fredensborg Kommunes Klimatilpasningsplan 2014-2017 var derfor at iværksætte en analyse af mulighederne for at anvende lavbundsområder til at tilbageholde vandet og dermed virke som buffer i disse situationer. Analysen konkluderer, at vandet i Nivåen kan tilbageholdes midlertidigt på de lavereliggende områder langs åen fx. ved Langstrup Mose, hvis man etablerer dæmninger ved motorvejen eller Vejenbrødvej. Men da godt halvdelen af åens vand stammer fra Usserød å, som løber til Nivåen længere nede ad åen, vil effekten på vandstanden i åen ikke være tilstrækkelig stor til, at det kan betale sig at realisere det omkostningskrævende tiltag. I stedet peges på at grundejerne kan sikre sig lokalt i form af lave volde på få ejendomme, der kan være udsat for oversvømmelser fra åen.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med en større tilbageholdelse af vand i Nivåens opland, men at der i stedet fokuseres på orientering af ejerne og lokal sikring af de ejendomme, der kan være udsat for oversvømmelse fra åen ved skybrud eller efter længerevarende regn.

 

Høj vandstand pga. havvand

Andre ejendomme i Nivå - og i et vist omfang Nivå Renseanlæg - er udsat for oversvømmelser fra åen i forbindelse med stormflod. Her er det den høje vandstand i Øresund, der gør, at vandet i Nivåen stuver op.

 

Administrationen og Forsyningen undersøger i øjeblikket muligheder for at nedsætte oversvømmelsesrisikoen ved stormflod gennem permanente tiltag og/eller midlertidige tiltag kombineret med pumper i beredskabssituationer. Det vil senere blive forelagt udvalget i en separat sag.

 

Det skal bemærkes, at der er meget lille sandsynlighed for, at skybrud og stormflod opstår samtidigt. Der er dog sandsynlighed for, at der er sammenfald mellem høj vandføring i åen pga. længerevarende regn og stormflod.

 

4 Strandvejen som to meter dige

Strandvejen langs Nivå Bugt fungerer som et dige, der modvirker oversvømmelser af de områder i Nivå, der ligger vest for vejen.

 

Som en del af indsatserne Klimatilpasningsplan 2014 - 2017 har administrationen gennemført en analyse af Strandvejens funktion som dige, for at vurdere i hvilket omfang vejen beskytter mod oversvømmelser.

 

Analysen viser, at diget, som vejen ligger på, er så højt, at kystområderne vest for Strandvejen kan sikres til en stormflodshændelse med en vandstand på op til to meter. Det kræver dog, at man i stormflodssituationer lukker Nivåens udløb midlertidigt, så der ikke sker opstuvning af havvand via åen. Tilsvarende vil underføringerne under Strandvejen skulle lukkes midlertidigt.

 

Da vi i fremtiden vil opleve hyppigere og kraftigere storme, vil en vandstand på to meter statistisk set i 2050 forekomme hvert 100. år. Der kan således gennemføres et forholdsvist højt sikringsniveau for få midler ved at tage udgangspunkt i de eksisterende forhold.

 

Der kun en lille risiko (1 % risiko) for at vandstanden stiger til mere end to meter frem mod 2050 iflg. de nuværende statistikker. Der er som nævnt desuden store usikkerheder forbundet med vandstandsprognoserne mere end 50 år ud i fremtiden.   

 

Det nye dige nord for Nivå havn er endvidere dimensioneret til en vandstand på to meter.

 

Administrationen anbefaler derfor, at det niveau som Strandvejen ligger i nu, dvs. to meter, er udgangspunktet for kommunens videre arbejde med faste anlæg til nedsættelse af skader ved stormflod.

 

5 Analyse af skadesomfanget ved høj vandstand i Øresund

Der er på baggrund af Klimatilpasningsplan 2014-18 udarbejdet en dybdegående analyse af hvilke bygninger, der er i risiko ved vandstande op til tre meter, og de økonomiske konsekvenser heraf.

 

Analysen vurderer, hvilken skadesreduktion brugen af Strandvejen som dige vil medføre, hvis den sikres til en vandstandsstigning på to meter svarende til en 100-årshændelse i år 2050. Der findes som sagt flere vandstandsprognoser, men der er taget udgangspunkt i statens anbefaling.

 

Tabellen viser totalen af sparede bygningsskader i de forskellige kystnære områder i år 2050 hvis bygningerne sikres mod vandstandsstigninger op til to meter.

 

Potentielle besparelser i skader på bygninger totalt i perioden 2018-2050 i mio. kr. (nutidskroner)

Nivå

12

Mikkelborg

7

Sletten

1

Nivå Havn

0,2

Humlebæk Havn

-          

 

Analysen viser, at der er størst økonomisk effekt ved sikring af Nivåens opland mod tilbagestuvning, og næststørst skadesreduktion ved at sikre Mikkelborg. For Humlebæk Havn kunne bygningsværdierne ikke fastsættes, da bygningerne ikke kunne kategoriseres.

 

På baggrund af analysen indstiller administrationen, at der arbejdes videre med en konkret løsning til at sikre Nivåens opland mod stormflodshændelse. Dette løsningsforslag vil senere blive fremlagt udvalget i separat sag med forslag til fordeling af ansvar og udgifter samt eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser.

 

En sikring af Nivåens opland mod vandstandsstigninger op til to meter vil sikre en række ejendomme vest for Strandvejen. Øst for Strandvejen ligger nogle ejendomme, der i dag er i risiko for oversvømmelser, som følge af højvande i Øresund.

 

Administrationen har ud fra analysen fået et oveblik over, hvilke ejendomme der er i risiko ved havvandsstigninger. Administrationen indstiller, at borgerne informeres om den konkrete risiko for oversvømmelse af deres ejendomme, samt orienteres om generelle løsningsmuligheder, som grundejerne kan bringe i anvendelse for at nedsætte oversvømmelsesrisikoen på deres ejendomme.

 

Oversvømmelsesrisiko og løsningsmuligheder for Mikkelborg, Sletten, Nivå Havn samt Humlebæk Havn vil blive gennemgået på et temamøde for Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget. Der vil med udgangspunkt i diskussionerne på mødet blive fremstillet en sag med beslutningstema om sikringsniveauet langs Øresundskysten.

 

6 Kommunale retningslinjer for kystnært byggeri

For at sikre fremtidigt byggeri mod oversvømmelser, anbefales det at skrive specifikke retningslinjer for kystnært byggeri ind i kommuneplanen.

 

I forbindelse med den næste kommuneplanrevision i 2021 vil der derfor blive udarbejdet forslag til kommunale retningslinjer om, til hvilken kote fremtidigt kystnært byggeri skal sikres.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

13. Klimaindsats

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

 1. At der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med tilbageholdelse af vand i Nivåens opland, men at der fokuseres på orientering af ejere og lokal sikring af de ejendomme langs Nivåen, der kan være udsat for oversvømmelse fra åen ved skybrud eller efter længerevarende regn.

 

 1. At der arbejdes videre med forslag til en konkret løsning til sikring af de kystnære dele af Nivåens opland mod tilbagestuvning ved stormflod i Øresund. 

 

 1. At det niveau, som Strandvejen ligger i nu (to meter) er udgangspunktet for kommunens videre arbejde med faste anlæg til nedsættelse af skader ved stormflod.

 

 1. At ejere af ejendomme, som er udsat for oversvømmelser fra havet, informeres om den konkrete risiko for oversvømmelse samt orienteres om generelle løsningsmuligheder, som de selv kan bringe i anvendelse for at nedsætte oversvømmelsesrisikoen.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Godkender administrationens indstilling. Der inviteres til informationsmøder for borgerne i de berørte områder.

 

Udvalget ønsker at få forelagt en sag vedr. serviceniveauet for lukning af rørunderføringer i tilknytning til diget nord for Nivå Havn.

Nr.8 - Godkendelse af Handlingsplan for rottebekæmpelse 2019-21

Sagsnr.: 18/29864

 

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2019-21 herunder stillingtagen til, om der må udføres privat rottebekæmpelse i kommunen på foranledning af ny lovgivning.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen skal ifølge lovgivningen have en handlingsplan for rottebekæmpelse. Planen skal indeholde en række fastlagte minimumskrav, bl.a. mål, succeskriterier og indsatsområder for rottebekæmpelsen og skal revideres minimum hvert 3. år.

 

Administrationen har udarbejdet ´Forslag til handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2019-21´, som er vedlagt dagsordenen.

 

Handlingsplanen beskriver rottebekæmpelsen, seneste lovændringer og indeholder en opsummering af de gennemførte tiltag i Handlingsplan 2016-18. Endvidere opsætter den nye mål for den kommende planperiode.

 

Status for Handlingsplan 2016-18

De fastsatte mål i handlingsplanen er alle opfyldt.

 

I planperioden har det været nødvendigt at gennemføre et nyt udbud af rottebekæmpelsen, idet kontrakten med det tidligere bekæmpelsesfirma måtte ophæves før kontraktperiodens udløb.

 

Der har været en svag stigning i antal rotteanmeldelser de sidste 3 år, hvilket afspejler udviklingen på landsplan. Der er nu 1.100-1.200 anmeldelser årligt.

 

Den gennemførte brugerundersøgelse har vist, at borgerne er meget tilfredse med rottebekæmpelsen både selve bekæmpelsen og vejledningen fra bekæmperen om, hvordan ejendommen kan rottesikres.

 

Handlingsplan 2019-21 og nyt lovgrundlag

De overordnede mål er fortsat at forebygge frem for at bekæmpe, samt at tilstræbe, at rotterne i videst muligt omfang ikke findes over jorden. Desuden skal borgerne opleve god service og en effektiv rottebekæmpelse, og rottebekæmpelsen skal medvirke til at begrænse forgiftning af rovdyr og fugle.

 

Der er vedtaget nyt lovgrundlag i 2017 med flere ændringer, som implementeres i handlingsplanen og er opsummeret herunder:

 

Som ejer af en erhvervsejendom kan man på visse vilkår og efter at have gennemført et en-dagskursus, erhverve en begrænset autorisation til rottebekæmpelse på egen erhvervsejendom, en såkaldt privat bekæmpelse.

 

Det er kommunalbestyrelsen, der skal beslutte, om man vil tillade privat rottebekæmpelse i kommunen. Administrationen vurderer, at muligheden for privat bekæmpelse bør være der, selv om det sandsynligvis kun vil være interessant for få lodsejere i kommunen

 

Med den nye lovgivning er tilsyn med ejendomme i landområdet ændret, så der nu kun skal føres tilsyn med erhvervsejendomme med dyrehold, eller primærproduktion og/eller opbevaring af fødevarer til mennesker og foder til dyr. Det drejer sig om ca. 70 ejendomme mod tidligere 1600 ejendomme. Til gengæld skal tilsynet nu være meget grundigt og bekæmperen skal gennemgå bygningerne med henblik på rottesikring af disse.

 

Endvidere er det nu et krav at der også foretages rottebekæmpelse i weekenden og på helligdage, hvis der er tale om rotter indendørs i beboelser, institutioner mv.

 

Endelig skal kommunerne inden 1. januar 2021 opsætte rottespærrer på dels statslige, regionale og private institutioner og dels i forbindelse med kommunale byggemodninger af parcelhusområder.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, nr. 1723 af 17/12 2017.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside

Der udsendes brev til ejerne af de ejendomme i landzonen, der fremover skal have årlige tilsyn

 

Indstilling

 1. At Forslag til handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg Kommune 2019-21 godkendes.
 2. At der tillades privat rottebekæmpelse i Fredensborg kommune.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Godkender administrationens indstilling.

 

Nr.9 - Mobilmast i Sørup

Sagsnr.: 18/31508

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage principielt politisk stilling til det videre forløb vedr. en mobilmast i Sørup.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har været i dialog med mobilbranchen om bedre dækning i området omkring Sørup. Sagen indgår i kommunens arbejde for bedre digital infrastruktur.

 

Ifølge ansøger har området i dag en dækning mellem laveste og midterste niveau. Se dækningskort i vedlagte ansøgningsmateriale.

 

Den aktuelle sag

For at forbedre mobildækningen i Sørup er der behov for en mobilmast i området. Som udgangspunkt er der tale om en mast med en højde på 36-42 m, som udformes som en gittermast eller en rørmast. Se vedlagte oplæg fra ansøger.

 

Ansøger peger på 2 placeringsmuligheder. Begge positioner er i landzonen umiddelbart udenfor byzonen, i et område umiddelbart udenfor Lokalplan F32 for den nordlige del af Sørup. Området er dog indenfor byområdet, se nedenfor. På administrationen anmodning har branchen tidligere i forløbet undersøgt alternative placeringer, fx ved ishuset og golfbanens materielgård, men branchen har oplyst at ingen af disse placeringer har været radioteknisk mulige. Se nærmere i vedlagte ansøgningsmateriale.

 

Positionen ved Sørupvej 11 er omfattet af naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje fra Esrum Sø samt skovbyggelinjerne fra omliggende skove.

 

Positionen bag ved Hasselvej 3 er ikke omfattet af beskyttelseslinjerne, men er tæt på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 (mose).

 

 

Tidligere sag

Kommunen behandlede i 2011 en ansøgning om en mobilmast på hjørnet af Sørupvej og Skovsvinget. Masten skulle udformes som en ’flagstang’ med en højde på 16 meter. Sagen blev opgivet efter protester fra naboer og omboende.

 

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017, kap. 4.5, indeholder retningslinjer for kommunens behandling af mobilmaster. De to positioner opfylder kriterierne for at være i en ’gul zone’, hvor kommunen ikke er afvisende overfor nye master. Det vil være afgørende at kommunen afvejer hensyn til naboer, landskab, natur, mv.

 

De to placeringer er omfattet af kommuneplanens udpegning af byområder, der defineres som arealer der allerede anvendes til byformål eller som i kommuneplanlægningen ønskes anvendt til byformål uanset arealernes aktuelle zonestatus.

 

De to placeringer er omfattet af kommuneplanramme FO10, som udlægger området til offentligt formål og institutionsformål.

 

Begge positioner er omfattet af kommuneplanens bestemmelser om værdifuldt landskab og naturværdier.

 

Lokalplan

Opstilling af en mobilmast kan forudsætte en lokalplan, i tilfælde af at den medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø. I den konkrete sag skal kommunen vurdere masten i forhold til boligbebyggelse i Sørup, landskabet, mv. Udpegning af byområdet og offentligt formål har også betydning.

 

Landzonetilladelse

De to aktuelle placeringer forudsætter en landzonetilladelse, hvor kommunen skal inddrage en lang række hensyn (fx landskab, natur, naboer, mv.).

 

Administrationens vurdering

Generelt vurderer administrationen, at en mobilmast som udgangspunkt bør placeres i byzone, hvis der er mulighed for det. De to aktuelle placeringer er omfattet af kommuneplanens ’byområde’ og et område til offentligt formål og institutionsformål. Disse forhold kan tale for at tillade en mobilmast, som medfører bedre dækning for de offentlige formål, intuitioner, boligområdet, mv.

 

Ansøger har redegjort for undersøgelse af alternative placeringer. Administrationen kan tilføje, at Naturstyrelsens arealer omkring havnen ikke er blevet nærmere undersøgt eftersom der er tale om en meget eksponeret placering i forhold til nabohensyn, søbeskyttelseslinjen, mv.

 

Placeringen ved Sørupvej 11 fremtræder visuelt som en del af det bebyggede område, nærmest som en huludfyldning, hvorimod placeringen bag ved Hasselvej 3 er mere adskilt fra bebyggelsen og eksponeret ud mod det åbne land. Placeringen ved Sørupvej 11 er dog omfattet af beskyttelseslinjerne, og på den måde vil placeringen bag ved Hasselvej 3 være mere skånsom for natur-forhold.

 

Sammenfattende er det administrationens vurdering, at placeringen ved Sørupvej 11 er den mest hensigtsmæssige af de to placeringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven, landzonebestemmelser

Byggeloven, bygningsreglementet BR18

Masteloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

4. Bygninger og byrum skaber liv

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

Kompetence

Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

Kommunikation

Inden kommunen kan meddele tilladelser til det ønskede skal der gennemføres de høringer af naboer og omboende, der følger af de lovgrundlag der finder anvendelse.

Indstilling

 1. At udvalget er principielt positiv indstillet over for, at der kan arbejdes videre med den ansøgte placering ved Sørupvej 11.
 2. At det skal undersøges nærmere, om en mobilmast på stedet er lokalplanpligtigt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Godkender administrationens indstilling.

 

Nr.10 - Mobilmast ved Kokkedal station

Sagsnr.: 18/11880

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til en ansøgning om tilladelse til en mobilmast.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har i mange år været i dialog med mobilbranchen med henblik på at opnå bedre dækning i området omkring Kokkedal station. Området indgår som led i Togfonden DK om internetdækning i alle tog, eftersom ingen operatører har den tilstrækkelige dækning til at leve op til forliget bag Togfonden DK.

 

Branchen har oplyst, at det ikke er lykkedes at finde en løsning på dækningsproblemerne fx ved at anvende de eksisterende høje bygninger overfor stationen, beliggende i Hørsholm Kommune. Det er heller ikke lykkedes at finde andre placeringer i de to kommuner, fx på en p-plads ved stationen, og Banedanmarks areal øst for stationen.

 

Sagen indgår i kommunens arbejde for bedre digital infrastruktur. Der er tale om et område, hvor der åbenlyst er behov for bedre mobildækning.

 

Der søges om tilladelse til en mobilmast med en højde på 48 m, som udformes som en gittermast. Masten placeres i skovarealet på kanten af den østlige perron, umiddelbart nord for elevatortårnet.

 

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Ansøgningen forudsætter derfor kun en byggetilladelse.

 

Planloven

Opstilling af en mobilmast kan forudsætte en lokalplan, i tilfælde af at den medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø. I den konkrete sag skal kommunen vurdere masten i forhold til det robuste miljø på stationsområdet.

 

Skovloven

Placeringen af masten i fredsskov medfører at mobilmasten er omfattet af skovloven. Miljøstyrelsen er myndighed i forhold til skovloven, og styrelsen har meddelt tilladelse til det ønskede ved en afgørelse den 03-09-2018. Se vedlagte kopi.

 

Dækning i forhold til placering ved en skov

Ifølge administrationens oplysninger, vil træerne i en skov generelt påvirke dækningen negativt, på samme måde som fx tætte bygninger eller andre forhold. I det konkrete tilfælde er der dog tale om en lille skov, og en placering i kanten af skoven med en åben placering mod stationen og jernbanen.

 

Høring

Ansøgningen har været udsendt til naboer og omboende, og kommunen har modtaget 11

høringssvar, inklusive Hørsholm Kommune (som dog ikke har bemærkninger til sagen). Se vedlagte kopi. Indsigelserne kan opsummeres således:

 1. Indsigelse overfor mastens visuelle virkning.
 2. Protest mod placeringen i skoven.
 3. Bekymring om sundhedsrisiko.
 4. Tab af ejendomsværdi.
 5. Synspunkter om alternative placeringer.
 6. Utilfredshed med kommunens høring.

 

Administrationen har følgende korte bemærkninger til høringssvarene:

-         Kommunen er ikke myndighed vedr. skovloven, og Miljøstyrelsen har truffet en afgørelse.

-         Kommunen er ikke myndighed vedr. sundhedsforhold, og må ikke inddrage sådanne forhold i afgørelsen.

-         Spørgsmålet om tab af ejendomsværdi indgår ikke som kriterium i bygningsreglementets helhedsvurderinger, og heller ikke i spørgsmålet om lokalplanpligt.

-         Der er tidligere undersøgt alternative placeringer.

-         Administrationen har udsendt høringen til alle dem, som muligvis ville være parter i sagen, og herudover andre omboende som kunne have en interesse i sagen. Der er ingen regler for hvor mange der skal inddrages udover parter i sagen. Vedlagt kort med markering af høringsområdet.

 

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017, kap. 4.5, indeholder retningslinjer for kommunens behandling af mobilmaster. Bortset fra, at placeringen er inde i en fredsskov opfylder den ansøgte placering kriterierne for at være i en ’grøn zone’, hvor kommunen principielt er positiv til nye master. I dette tilfælde er det væsentligt, at masten placeres tæt på jernbanen. Kommunen vurderer generelt, at arealer tæt på jernbanen kan tåle fx de visuelle påvirkninger der er ved en mobilmast.

 

Helhedsvurdering

Det ansøgte forudsætter en helhedsvurdering efter bygningsreglementet BR18, § 187 - § 195, eftersom masten ikke er omfattet af reglerne om ’byggeret’. Kommunen skal forholde sig til de generelle kriterier, og har ikke mulighed for at inddrage andre forhold, fx æstetiske forhold eller sundhedsmæssige overvejelser. I denne sag er der primært tale om følgende forhold:

-         Afstandsforhold og højdeforhold

-         Anvendelse

-         Det der tilstræbes i området

-         Lysforhold og indbliksgener

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den ansøgte mobilmast ikke forudsætter udarbejdelse af en lokalplan. Administrationen lægger vægt på, at stationsområdet er et robust infrastruktur-anlæg med togdrift, perroner, p-plads, forskellige typer af broer, elevatortårn, mv. Mobilmasten indgår naturligt i dette miljø, og kan ikke anses at medføre en væsentlig ændring.

 

Ud fra en helhedsvurdering er det administrationens opfattelse, at den ansøgte placering kan godkendes. Det kan tillægges betydning at masten placeres på et stationsområde, og vil fremstå som en del af infrastrukturen på stedet. Afstanden til nærmeste naboer medfører at højden af masten er acceptabel, ligesom det kan tillægges betydning at kommuneplanen tilstræber placering af mobilmaster fx i nærheden af eksisterende infrastrukturanlæg. Anvendelsen (mobilmast) på et området som anvendes til station er velegnet. Det er endvidere vurderingen, at der ikke er tale om væsentlige ulemper relateret til lysforhold og lignende.

 

Der er store forskelle på bebyggelsernes karakter i området, og omgivelserne omkring stationen. Hensynet til naboer er primært af visuel karakter, samt for nogle en oplevelse af ulemper ved at have masten stående tæt på.

 

I mange sager om mobilmaster indgår hensynet til landskabelige forhold med stor vægt. Nærværende sag skal vurderes ud fra den generelle metode, som er angivet i bygningsreglementet i sager om helhedsvurderinger. Om de landskabelige hensyn vil en placering på i tilknytning til et infrastruktur-område (station) være mere robust end områder omkring stationen som er præget af boligbebyggelse.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Byggeloven, bygningsreglementet BR18

Masteloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

4. Bygninger og byrum skaber liv

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

 

Kompetence

Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Kopi af afgørelsen sendes til de naboer som indsendte bemærkninger.

 

Indstilling

 1. At kommunen træffer afgørelse om, at det ansøgte ikke forudsætter en ny lokalplan.
 2. At kommunen godkender den ansøgte mobilmast.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Et flertal foreslår, at en endelig stillingtagen afventer en drøftelse med Hørsholm Kommune om udviklingsplanerne for det samlede område.

 

For stemmer 8: A, V, B, C og F

Imod stemmer 1: O der ønsker at følge administrationens indstilling.

Nr.11 - Orientering - baggrund for mobilmast ved Nivå Havn

Sagsnr.: 18/1219

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om baggrunden for sagen, dækningsforhold, tidligere sager i området, mv.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrunden for orienteringen er den aktuelle sag om en mobilmast ved Humlebæk Strandvej – Nordre Strandvej, hvor udvalget den 14-08-2018 besluttede at udsætte sagen, idet man ønskede tidligere analyser, dækningskort, alternative placeringer mv. præsenteret.

 

Sagsforløb

Mobildækningen i området begyndte med opstilling af antenner i skorstenen på det tidligere Sølyst Teglværk i 1997. I forbindelse med at teglværket blev nedrevet, og området blev taget i brug til beboelse, blev dele af skorsten nedrevet og antennerne blev fjernet. Det er indskrevet i lokalplanen for området at der ikke må opstilles antenner i området.

 

Mobilbranchen søgte i 2009 om tilladelse til at opstille en ny mobilmast ved indkørslen til Nivå Camping. Kommunen modtog mange reaktioner fra naboer og omboende. Kommunen meddelte afslag i 2010.

 

Kommunen gav i 2010 en midlertidig tilladelse til en flytbar mast på arealet bag ved campingpladsen, og den blev efter det oplyste stående længere end planlagt helt frem til 2013.

 

I forlængelse af sagen på Nivå Camping modtog kommunen i 2010 og i 2012 to ansøgninger om mobilmast på Nivå Havn. Placeringen kunne ikke lade sig gøre grundet strandbeskyttelseslinjen og lokalplanforhold.

 

Herefter ansøgte branchen om en ny placering på Nivå Havn indenfor et af lokalplanens byggefelter, men kommunen meddelte afslag, blandt andet på grund af problemer med driften på havnen (opstilling af både i vinterperioden).

 

Herefter meddelte branchen at de opgav at finde en løsning i området, men den ene operatør valgte dog senere at sætte ny rådgiver på sagen, og forsøge endnu en gang. I et samarbejde mellem rådgiveren og administrationen blev flere muligheder undersøgt i 2013 og 2014, og rådgiveren indsendte i 2015 en ny ansøgning med den samme placering på Nivå Camping som i 2009.

 

Også i 2015 medførte ansøgningen reaktioner fra naboer og omboende, hvorefter nye og gamle placeringsmuligheder igen blev gennemgået. Processen førte frem til, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på mødet den 03-11-2015 besluttede at sætte sagen om Nivå Camping i bero, og samtidig besluttede at kommunen var principielt positiv til en placering ved Humlebæk Strandvej – Nordre Strandvej.

 

Kommunen modtog den aktuelle ansøgning om en mobilmast ved Humlebæk Strandvej – Nordre Strandvej i januar 2018.

 

Dækning

Der foreligger ikke nye dækningskort i forbindelse med ansøgningen i 2018. Der er dog en række dækningskort og analyser fra de tidligere sager i området, eksempler er vedlagt (se bilag).

 

Kommunens skoler havde i 2016 et ’talenthold’, som arbejdede med mobildækning blandt andet i området ved Nivå Havn. Resultatet af dækningsanalysen vedlægges også (se bilag).

 

Kommunen har modtaget mange henvendelser om manglende dækning i området, fx på campingpladsen, på havnen og i boligområdet langs med Gl Strandvej. I høringssvarene er der dog også tilkendegivelser fra borgere som oplever tilstrækkelig dækning.

 

Oplevelsen af dækning

Oplevelsen af god eller dårlig dækning er afhængig af en lang række forhold. Der er grundlæggende forskel på tale-dækning og dækning til mobildata, og mange telefoner kan fx benytte wifi til tale-dækning. Tilsvarende er der stor forskel på data-behovet, afhængig af hvilke funktioner der benyttes. Der er også forskel på antennernes kvalitet. Alt dette betyder, at mange kan opleve ’god dækning’ eller ’dårlig dækning’ uden at der er en entydig forklaring.

 

Politisk drøftelse af alternative placeringer

Plan- og Klimaudvalget forholdt sig til alternative placeringer i 2010, og Plan-, Miljø og Klimaudvalget forholdt sig til alternative placeringer i 2014 og 2015. Se vedlagte kopier af referat fra møderne.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven, herunder landzonebestemmelserne.

Byggeloven og bygningsreglementet.

Masteloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

4. Bygninger og byrum skaber liv

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

 

Kompetence

Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

Bilag

Nr.12 - Mobilmast ved Humlebæk Strandvej - Nordre Strandvej

Sagsnr.: 18/1219

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til en ansøgning om tilladelse til en mobilmast.

 

Administrationen indstiller at kommunen meddeler landzonetilladelse til det ansøgte, herunder dispensation fra skovbyggelinjen, godkender højden og placeringen og stiller krav om beplantning omkring masten.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har i 9 år været i dialog med mobilbranchen om bedre dækning i området omkring Nivå havn, Nivå Camping og Gl Strandvej. Flere muligheder for placering har været afsøgt, fx på havnen og campingpladsen.

 

 

På grund af vanskelighederne med at finde en egnet placering i området havde mobilbranchen opgivet at finde en løsning. Branchen har oplyst, at det ikke er muligt at løse dækningsproblemerne med at forhøje de eksisterende master i nærheden, eller udskifte antennerne i de eksisterende master. Alle tidligere forslag til placeringer er blevet mødt med stor modstand.

 

Sagen indgår i kommunens arbejde for bedre digital infrastruktur der er besluttet af Byrådet. Området er udpeget som et indsatsområde i kommunen med hensyn til mobildækning. Den aktuelle placering er et resultat af en dialog med branchen, og et alternativ til en placering ved Nivå Camping.

 

Der er ingen entydigt gode placeringer i området. Hvis der skal etableres en ny mobilmast for at forbedre dækningen, vil placeringen medføre ulemper og visuelle gener.

 

Sagen har været behandlet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget flere gange, senest i november 2015 hvor udvalget besluttede at en placering ved indkørslen til Nivå Camping skulle sættes i bero, samt at udvalget var principielt positiv til at tillade en mobilmast på en alternativ placering ved Humlebæk Strandvej – Nordre Strandvej.

 

Den aktuelle sag

Den ansøgte placering er ikke omfattet af lokalplaner i området, og heller ikke strandbeskyttelseslinjen, beskyttet natur eller skovarealer. Placeringen er på overgangen mellem byzone og landzone, og derfor delvist omfattet af kommuneplanens udpegning af værdifuldt landskab og kystnærhedszonen. Placeringen er omfattet af en skovbyggelinje. Se vedlagte kortbilag med en omtrentlig markering af placeringen (bilag 1).

 

Det ansøgte forudsætter en landzonetilladelse, jf. Planlovens § 35, stk. 1, eftersom placeringen delvist er i landzone.

 

På grund af højdeforholdene forudsætter det ansøgte en helhedsvurdering efter bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

 

Kommunen skal inddrage en række hensyn i vurderingen af sagen. De vigtigste forhold i denne sag er hensynet til en velfungerende digital infrastruktur, landskabelige hensyn i bred forstand, hensyn til naboer, mv.

 

Naboorientering

Ansøgningen har været udsendt til naboer og omboende, og kommunen har modtaget 37 høringssvar. Se vedlagte kortbilag med angivelse af høringsområde og markering af de ejendomme hvor kommunen har modtaget høringssvar (se bilag 2).

 

Med undtagelse af Naturstyrelsen (som oplyser at de ikke har bemærkninger) indeholder alle høringssvarene indsigelser imod det ansøgte. Det ene høringssvar er fra Grundejerforeningen Lave Skov, som drøftede sagen på sin generalforsamling. Grundejerforeningen har i mange år efterlyst bedre dækning, men de er imod den ansøgte løsning. Administrationen vurderer, at indsigelserne kan opsummeres således:

 1. Der bør findes en anden løsning, og der er indsendt flere konkrete forslag.
 2. Hvis kommunen fastholdes placeringen bør maksimumshøjde sættes til 30 m, og ikke de ansøgte 42 m.
 3. Bekymring om negativ visuel påvirkning af natur og landskab.
 4. Bekymring om farlig stråling.
 5. Bekymring om negativ effekt for huspriserne.
 6. Opfattelse af, at dækningen er tilstrækkelig som den er.

 

Ansøger har fået indsigelserne forelagt, og har indsendt sine kommentarer hertil. Ansøger skriver blandt andet at branchen har arbejdet på at forbedre dækningen i området, og at andre muligheder er undersøgt. Ansøger påpeger, at den manglende dækning har betydning for mange. Ansøger er indstillet på at etablere beplantning omkring masten, hvis kommunen ønsker det.

 

Administrationen har følgende bemærkninger til indsigelserne:

 1. Der er indsendt nogle nye konkrete løsningsforslag, som ikke tidligere er blevet undersøgt. Administrationen vurderer dog ud fra tidligere undersøgelser, at forslagene ligger udenfor det areal som det er teknisk muligt at anvende for at opnå tilfredsstillende dækning.
 2. Højden på 42 m er fastsat for at alle operatører kan anvende masten. Alternativet kan være at der skal opsættes flere master.
 3. Administrationen har forståelse for bekymringerne, men det er ikke lykkedes at finde bedre egnede placeringer i området. En placering på havnen havde formentlig været at foretrække, men det kan påvirke driften (fx oplag af både) og forudsætter en ny lokalplan der først udarbejdes i løbet af 2019.
 4. Kommunen må ikke inddrage spørgsmål stråling i sagen, sådanne forhold hører under Sundhedsstyrelsen.
 5. Administrationen kan ikke udtale sig om spørgsmålet om huspriser.
 6. Oplevelsen af dækning er afhængig af en række forhold. Der er stor forskel på hvad mobiltelefonen bruges til, fx om den anvendes til en telefonsamtale eller mobildata.

 

Kommuneplan 2017

Kommuneplanens kapitel 4.5 om digital infrastruktur opstiller en metode for vurdering af sager om nye mobilmaster. Kommunen er positiv overfor, at der kan opsættes nye master på kommunale arealer – i dette tilfælde et vejareal. I områder som er udpeget som beskyttelsesområde for landskabsværdier og naturværdier vil kommunens holdning være afhængig af mange konkrete hensyn. Den del af arealet som ligger i landzonen er omfattet af dette forhold.

 

Administrationens vurdering

Ud fra en helhedsvurdering er det administrationens opfattelse, at den ansøgte placering kan accepteres. Der er ingen oplagte gode placeringer i området, og der må forventes modstand mod en mobilmast uanset hvor den etableres.

 

Hensynet til naboer vil overordnet set være de samme ved de fleste alternativer i området, med undtagelse af havnen. Hensynet til naboer er primært af visuel karakter, samt for nogle en oplevelse af ulemper ved at have masten stående tæt på.

 

Hensynet til landskabelige forhold skal tillægges stor betydning. Administrationen vurderer, at en placering op ad skoven vil være mindre dominerende end en mere fritstående placering i tilknytning til de fredede åbne områder, som i stort omfang er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Administrationen vurderer også, at det kan tillægges betydning at masten placeres på et vejareal, og vil fremstå som en del af infrastrukturen på stedet.

 

Administrationen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at etablere en beplantning omkring masten, som kan reducere den visuelle virkning af den nederste del af masten, og have betydning for dem, som er tæt på masten.

 

Sagsbehandling siden 14. august 2018

Udvalget udsatte sagen, idet man ønskede tidligere analyser, dækningskort, alternative placeringer mv. præsenteret. Se egen orienteringssag herom.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven, herunder landzonebestemmelserne.

Byggeloven og bygningsreglementet.

Masteloven.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Kopi af afgørelsen sendes til de naboer som indsendte bemærkninger.

 

Indstilling

 1. At kommunen meddeler landzonetilladelse til det ansøgte, herunder dispensation fra skovbyggelinjen.
 2. At kommunen ud fra en helhedsvurdering godkender højden og placeringen.
 3. At kommunen stiller krav om beplantning omkring masten.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Sagen udsættes, idet man ønsker tidligere analyser, dækningskort, alternative placeringer mv. præsenteret.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Den administrative indstilling sat til afstemning

 

For stemmer 2: O og Ergin Özer (A)

Imod stemmer 7: V, B, F, C og Carsten Nielsen og Bo Hilsted (A).

 

Et flertal beslutter herefter at udsætte endelig stillingtagen, idet man ønsker nye dækningskort baseret på LTE og yderligere vurdering af de af placeringer benævnt Jernbane Syd, Jernbane Nord og nuværende GSM.

 

For stemmer 7: V, B, F, C og Carsten Nielsen og Bo Hilsted (A).

Imod stemmer 2: Ergin Özer (A) og O, idet man oplever sig fuldt ud oplyst.

Nr.13 - Igangsætning af planstrategi og lokal Agenda 21-strategi

Sagsnr.: 18/30681

 

Beslutningstema

Beslutte kommissorium for udarbejdelse af planstrategi og lokal Agenda 21-strategi.

Sagsfremstilling og økonomi

Planstrategi og lokal Agenda 21-strategi skal udarbejdes hver 4. år og er lovpligtig. Den skal i denne byrådsperiode vedtages til udsendelse i offentlig høring inden udgangen af 2019. Strategien er, jf. Planloven, en nødvendig forudsætning for, at der kan udarbejdes en ny kommuneplan i 2023.

 

Planstrategien skal præsentere:

-      Byrådets visioner for kommunens udvikling indenfor de valgte indsatsområder.

-      Byrådets konkrete mål for arbejdet i retning af visionen.

-      Den indsats som Byrådet vil sætte i værk for at nå målene.

-      Byrådets beslutning om revision af kommuneplanen.

 

Administrationen foreslår, at planstrategi og lokal Agenda 21-strategi udarbejdes som ét dokument. Derved sikres det, at bæredygtighed tænkes ind i kommunens samlede fysiske udvikling.

 

Som udgangspunkt for det videre arbejde med strategien har administrationen udarbejdet et kommissorium (se bilag).

 

Strategiens afsæt og indsatsområder

Den seneste Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ satte rammerne for en udvikling af kommunen der pegede langt frem i tiden. De udviklingsprojekter og indsatser der blev sat i gang, er udviklet til et niveau hvor de fortsat er meget aktuelle for kommunens planlægning. 

 

Plan- og Agenda 21-strategi 2019-23 foreslås derfor, at bygge på, videreudvikle og forankre de igangværende og besluttede udviklingsprojekter og øvrige indsatser i ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ og samtidig tilføje nye lag. På den måde tænkes den nye planstrategi i høj grad som en ”paraply” der skaber overblik og samler op på alt det der allerede sker.

 

Udgangspunktet for Planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ vil fortsat være:

”At Fredensborg Kommune skal være et attraktivt sted at leve og bo med unikke og forskelligartede bysamfund og landområder.

 

Planstrategien skal være rammesættende for Byrådets arbejde, senest formuleret i Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021 med visionen: ”En bæredygtig kommune i udvikling”. Planstrategien foreslås tilrettelagt så den udmønter Byrådets vision og Byrådets arbejdsgrundlag gennem udviklingen af den overordnede retning for den fysiske planlægning og byudvikling, der udmøntes mere konkret i kommuneplanen.

 

Med udgangspunkt i Byrådets arbejdsgrundlag foreslås Plan- og Agenda 21-strategi 2019-2023 konkret, at fokusere på 6 indsatsområder: 

 1. Bymidter & landsbyer
 2. Erhverv & detailhandel
 3. Offentlige institutioner
 4. Boliger
 5. Mobilitet & infrastruktur
 6. Klima, bæredygtighed & Agenda 21

 

Indsatsområderne er aktuelle for at kunne understøtte og udvikle Fredensborg Kommunen som en attraktiv bosætningskommune og i forhold til den lokale kommunalpolitiske og samfundsmæssige dagsorden. Se endvidere det vedhæftede kommissorium, afsnit 2. Strategiens indsatsområder.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Byrådet%20diverse/150241-18_v1_148030-18_v1_Byrådets%20arbejdsgrundlag%202018-2021%20go.pdf

 

Planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’:

https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Kommunen/Kommuneplan/93866_Fremtidens%20FK_V3.pdf

 

Strategiens opbygning

For at skabe sammenhæng og genkendelighed mellem planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ og Planstrategi 2019-2023 foreslås det konkret, at videreføre titlen ’Fremtidens Fredensborg Kommune’. Hvert af kommunens bysamfund Fredensborg, Humlebæk, Nivå, Kokkedal og landområdet beskrives individuelt med afsæt i de 6 indsatsområder, vægtet efter hvor relevant indsatsen skal være i det konkrete område. Se endvidere kommissorium, afsnit 3. Strategiens opbygning.

 

Proces og tidsplan

Der foreslås en ”kick-off” temadrøftelse i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget med invitation af Byrådet den 5. marts kl. 15.30-17.00.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Planstrategien har til formål at skabe retning for en bæredygtig udvikling i kommunen de kommende år. Med Planstrategiens indsatsområder adresseres 5 af FN’s verdensmål samt 6 af temaerne i Byrådets arbejdsgrundlag:

 

FN’s Verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

9. Industri, innovation og infrastruktur

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

13. Klimaindsats

15. Livet på land

 

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Det er sejt at være dygtig

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At kommissorium for udarbejdelse af Planstrategi og lokal Agenda 21-strategi vedtages som grundlag for det videre arbejde.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Nr.14 - Landzonesag, Kirkeltevej 142

Sagsnr.: 18/4540

 

Beslutningstema

Stillingtagen til, om der skal meddeles en lovliggørende landzonetilladelse til nybyggeri samt en landzonetilladelse til ændret anvendelse til helårsbeboelse.

 

Udvalget skal behandle sagen igen som følge af høringssvar.

 

Administrationen indstiller at kommunen meddeler en landzonetilladelse til at det påbegyndte byggeri kan færdiggøres, som en genopførelse af et fritidshus, som beskrevet i dagsordenen, samt at kommunen meddeler afslag på det ansøgte om en status som helårsbolig.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På ejendommen Kirkeltevej 142 har der tidligere været et fritidshus. Huset er nedrevet, og et nyt hus er under opførelse på stedet uden de fornødne tilladelser. Administrationen har meddelt et standsningspåbud til de igangværende byggearbejder.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandlede sagen den 09.01.2018 og 10.04.2018. I første omgang besluttede et flertal at meddele afslag på en ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til et nyt og større hus på ejendommen. I anden omgang besluttede udvalget at kommunen er principielt positiv til en lovliggørende landzonetilladelse til et ændret projekt for en ny bygning, og en landzonetilladelse til at der kan etableres helårsbeboelse på ejendommen, samt at kommunen anbefaler en dispensation fra Kirkeltefredningen.

 

Fredningsnævnet har meddelt dispensation fra Kirkeltefredningen i juni 2018.

 

Sagen har været i høring i august måned, og kommunen har blandt andet modtaget en udtalelse fra Erhvervsstyrelsen om sagen. Ejeren har herefter haft mulighed for at udtale sig om sagen. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Baggrund

Der henvises til referater fra møderne den 09.01.2018 og 10.04.2018. Det skal bemærkes, at kommunen i 2009 og 2015 meddelte landzonetilladelse til at det nu nedrevne fritidshus kunne anvendes som helårsbolig, forudsat huset ikke blev ændret.

 

Ved afgørelse i sagen skal kommunen forholde sig til, om kommunen ville have meddelt en landzonetilladelse, hvis ejeren rettidigt havde søgt herom. Som beskrevet i referat fra mødet 09.01.2018 må det lægges til grund, at kommunen ikke ville have meddelt landzonetilladelse til nedrivning og nybyggeri – men at kommunen på samme måde som tidligere ville have meddelt tilladelse til en ændret anvendelse til helårsbeboelse forudsat bygningen var egnet til formålet, og forudsat at der ikke skete væsentlige bygningsmæssige ændringer.

 

Hvis kommunen beslutter at meddele lovliggørende tilladelser skal der være væsentlige forhold som taler herfor. Der skal også være væsentlige forhold som taler for fysisk lovliggørelse (nedrivning). Sagen indeholder ikke et enkelt eller åbenlyst svar på disse forhold. Sagen kompliceres yderligere af, at ejendommen er beliggende i transportkorridoren.

 

Hensyn til ejerens forhold

Der er ikke umiddelbart forhold omkring ejeren, som i sig selv taler for at meddele den ansøgte tilladelse. Ejeren har ikke handlet i god tro, og har erkendt dette. Ejeren havde forinden modtaget vejledning om reglerne, og det er en alvorlig overtrædelse af lovens formål at undlade at søge om tilladelse for at opnå fordele ved en efterfølgende lovliggørelse.

 

Ifølge vejledningen til transportkorridoren kan det i sjældne tilfælde forekomme, at forbuddet mod byggeri er så indgribende i forhold til ejerens udnyttelse af sin ejendom, at kommunen alligevel kan meddele en landzonetilladelse. Kommunen skal konkret forholde sig til, om der i denne sag er sådanne individuelle og sjældne forhold.

 

Hensyn til naboer og omgivelser

De naboer som har indsendt høringssvar er positive til det ansøgte, og det ansøgte vurderes at have en acceptabel påvirkning på omgivelserne (fx visuelt og aktivitetsmæssigt).

 

Hensyn til landskab, natur, mv.

Fredningsnævnets dispensation kan tillægges stor betydning med hensyn til de landskabelige forhold. De naturmæssige påvirkninger er små. Samlet set har det ansøgte derfor en acceptabel påvirkning på landskabet mv.

 

Hensyn til planlægningsmæssige forhold

Det kan tillægges betydning, at der generelt er gode grunde til at tillade helårsbeboelse. Ejeren kunne lovligt have vedligeholdt og renoveret det gamle hus uden væsentlige ydre bygningsmæssige ændringer. I så tilfælde kunne bygningen fremstå nogenlunde i samme omfang og tilstand som et nyt hus, og forudsætningerne ville være til stede for kommunens tidligere afgørelser om tilladelse til ændret anvendelse til helårshus.

 

Hensynet til transportkorridoren betyder dog, at kommunen ikke har mulighed for at meddele den ansøgte landzonetilladelse til nybyggeri, med mindre der er tale om et sjældent tilfælde hvor forbuddet mod byggeri er alt for indgribende i forhold til ejerens udnyttelse af sin ejendom.

 

Kommunen har i 2014 meddelt afslag til nyt helårshus i en sammenlignelig sag.

 

Administrationens vurdering af en tilladelse til færdiggørelse af et nyt hus + helårsbeboelse. Løsningen vil være for vidtgående i forhold til de hensyn som Transportkorridoren søger at varetage, eftersom en sådan tilladelse indebærer at der etableres ’ny permanent bebyggelse’. Etablering af en ny bygning til helårsbeboelse skal anses som en sådan ny permanent bebyggelse. Administrationen vurderer ikke, at der er tale om et individuelt og sjældent tilfælde, hvor forbuddet mod byggeri er indgribende i forhold til ejerens udnyttelse af sin ejendom. Dette bl.a. fordi kommunen har behandlet lignende sager, og fordi problemstillingen om ændret anvendelse af en fritidsbolig til helårsbolig i Transportkorridoren må anses som et generelt principielt spørgsmål. De individuelle forhold taler heller ikke for at meddele tilladelsen.

 

Administrationens vurdering af en tilladelse til færdiggørelse af bygningen til fritidshus.

Der er tale om en løsning som er acceptabel i forhold til de mange hensyn som kommunen skal inddrage i vurderingen. En sådan tilladelse vil ikke ændre væsentligt på forholdene i relation til de hensyn som Transportkorridoren søger at varetage, og vil ikke ændre væsentligt på forholdene for omgivelser, naboer, landskab, mv. En sådan tilladelse vil heller ikke være indgribende i forhold til ejerens udnyttelse af sin ejendom, eftersom den giver ejeren mulighed for at udnytte den på samme måde som tidligere.

 

En tilladelse til genopførelse af fritidshuset vil ikke være indgribende i forhold til ejerens udnyttelse af sin ejendom. Bygningen er beliggende i landzonen og det er derfor det muligt at benytte det som fritidsbolig med overnatning hele året. Planlovens forbud mod overnatning i perioden fra 1. november til udgangen af februar gælder kun boliger i sommerhusområder.

 

Kommunen har tidligere meddelt landzonetilladelse (på vilkår) til en ændret anvendelse af et uændret fritidshus, så det kunne anvendes til helårsbeboelse jf. kommunens tidligere afgørelser i 2009 og 2015. Det kan synes inkonsekvent at administrationen nu vurderer, at kommunen ikke længere har mulighed for at tillade helårsbeboelse. Administrationen pointerer derfor, at det fortsat vurderes at være i kommunens generelle interesse at der etableres helårsbeboelse. Administrationen vurderer dog, at ejeren, ved at handle som han har gjort, har bragt sig selv og kommunen i en situation som forhindrer denne løsning.

 

Kommunen vil i fremtiden have mulighed for at træffe en ny afgørelse om ændret anvendelse af bygningen fra fritidsbolig til helårsbeboelse, hvis forholdene omkring transportkorridoren ændres væsentligt (fx afgrænsning af transportkorridorens geografiske omfang eller ændringer i mulighederne for at anvende ejendomme i arealet).

 

Yderligere sagsbehandling siden 06-11-2018

 

Udvalget udsatte sagen på mødet den 06-11-2018, så kommunen kunne forholde sig til et brev fra ejer af ejendommen og hans advokat. Administrationen har efterfølgende skrevet til ejeren, og har afholdt et møde med ham om sagen. Se bilag.

 

Administrationen kan oplyse, at mødet med ejeren havde fokus på det forhold, at det er muligt, at der kan være sjældne tilfælde, hvor ganske særlige omstændigheder kan begrunde en tilladelse på trods af transportkorridoren. Ejeren kan ikke oplyse, at der skulle være tale om sådanne sjældne/særlige forhold som kunne begrunde en tilladelse til helårsbeboelse, men har henvist til generelle forhold. Administrationen kan heller ikke se, at der er tale om et sådant sjældent tilfælde, og administrationen vurderer derfor at kommunen er forhindret i at meddele en landzonetilladelse til helårsbeboelse.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planlovens landzonebestemmelser.

Fingerplanens bestemmelser om Transportkorridoren.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

-

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Afgørelse om landzonetilladelse skal offentliggøres. Kopi af afgørelsen om landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen sendes til dem, der indsendte bemærkninger til sagen (herunder Erhvervsministeriet).

 

Indstilling

 1. At kommunen meddeler en landzonetilladelse til genopførelse af et fritidshus, som beskrevet i dagsordenen.
 2. At kommunen meddeler afslag på det ansøgte om en status som helårsbolig.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-11-2018

Sagen udsat.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Sagen udsættes.

Nr.15 - Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Per Gyrum Skolen

Sagsnr.: 18/32793

 

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udarbejdelse af lokalplan der muliggør udvidelse af Per Gyrum Skole i Nivå og udarbejdelse af kommuneplantillæg til anvendelsen offentligt formål med forudgående høring med indkaldes af ideer og forslag til planlægningsarbejdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er modtaget en byggeansøgning vedrørende en udvidelse af den private skole Per Gyrum Skole i Nivå på adressen Mariehøj 129A. Skolen har i dag til huse i hovedhuset på den gamle Niverødgård og ønsker mulighed for at opføre en ny bygning på omkring 800 m2 i gårdens tidligere have for at tilvejebringe plads til flere undervisningslokaler.

 

 

Mariehøj 129A

 

Per Gyrum skolen har til huse på flere adresser i nærområdet og ønsker mulighed for at samle aktiviteterne. Det vil fortsat muligt at have udearealer til skolen samt bibeholde at der fortsat vil være rekreative funktioner.

 

Administrationen har vurderet, at den oprindelige byplanvedtægt nr. 4 for en del af Niverød By, ikke giver mulighed for opførelse af det ansøgte byggeri. Byplanvedtægten giver mulighed for at der kan indrettes skole i den gamle gård og at byggeri skal opføres i 1 ½ etage. Byplanvedtægten indeholder derimod ingen bebyggelsesregulerende bestemmelser som fx bebyggelsesprocent, højde, placering og krav til materialevalg. Desuden er der ikke udlagt byggefelter på kortbilag 2 Retningsgivende plan, udover gårdens placering. Administrationen har derfor vurderet, at der er lokalplanpligt for det ansøgte byggeri.

 

Da byggeriet således forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan, skal det vurderes om det forventede indhold af lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Den ansøgte ejendom ligger i kommuneplanramme NB03 som udlægger området til boliger, og som herudover fastsætter bestemmelse om, at der ikke kan opføres yderligere bebyggelse i området.

 

Et skolebyggeri vil derfor kræve udlæg af et nyt rammeområde i kommuneplanen med anvendelse til offentligt formål, skole og en ændring af rammebestemmelserne så de giver mulighed for opførelse af nyt byggeri.

 

Når der foretages ændringer af kommuneplanen skal det også vurderes, om der er tale om ændringerne af kommuneplanen af en sådan karakter at der skal foretages en forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag m.v. forud for planlægningsarbejdet

 

Det er administrationens vurdering, at ændringen i anvendelse fra boligformål til offentligt formål, skole samt en ændring af rammebestemmelserne, der muliggør opførelse af nyt byggeri, udgør en væsentlig ændring af Kommuneplan 2017, der kræver en forudgående høring før planarbejdet igangsættes.

 

Administrationen anbefaler, at der indkaldes ideer og forslag forud for planlægningsarbejdet, og at der udarbejdes en lokalplan (A-lokalplan) og et kommuneplantillæg, der muliggør nyt byggeri til undervisningsformål i de grønne områder syd for Niverødgård.  

 

Lokalplanprioritering

Administrationen sikrer løbende en prioritering af hvilke lokalplaner der skal udarbejdes. Udarbejdelsen af lokalplaner for Kokkedal Bymidte og for Alexandragrunden var ved PMK´s benhandling 3. oktober 2018 af prioritering af større plansager forventet igangsat 4. kvartal 2018 henholdsvis 2. kvartal 2019. Grundet den fortsatte afventning på offentliggørelsen af landsplandirektiv om detailhandel fra Erhvervstyrelsen og afklaring af planforhold ved Alexanderhouse forventes disse lokalplanarbejder skubbet med 3 til 6 mdr. Det vil derfor være muligt, også at prioritere planlægningen for Per Gyrum Skolen i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om Planlægning

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

11. Bæredygtige byer.

 

4. Bygninger og Byrum skaber kvalitet.

X. Det er sejt at lære

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Kommunikation

Der indkaldes ideer og forslag til planlægningsarbejdet. Disse vil indgå i PMK´s efterfølgende behandlings af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At indkalde ideer og forslag forud for planlægningsarbejdet.
 2. At igangsætte arbejdet med forslag til lokalplan for udvidelse af Per Gyrum Skolen.
 3. At udarbejde forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 2018.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling. Udvalget lægger vægt på at kulturmiljøet skal indgå som et hensyn i den fremadrettede planlægning.

Nr.16 - Ny landzonetilladelse til Autohuset Fredensborg, Kongevejen 86

Sagsnr.: 15/34671

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om kommunen skal meddele ny landzonetilladelse til Autohuset Fredensborg til henstilling, udstilling og salg af biler på ejendommen Kongevejen 86.

Sagsfremstilling og økonomi

Autohuset Fredensborg har ansøgt Kommunen om permanent landzonetilladelse til henstilling af biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring samt udstilling af biler, med henblik på videresalg, på forpladsen ud mod Kongevejen.

 

Konkret søges der om tilladelse til udstilling og brugtbilssalg som en sideaktivitet til autoværkstedet. Om muligt ønskes en udvidelse af det hidtidige tilladte antal udstillede biler på forpladsen fra ca. 6-7 til ca. 10-12 biler. Det oplyses, at det er planen at begrænse antallet af biler ved at leje et mindre areal hos virksomheden Fredensborg Skov og Have på Kongevejen 60.

 

Baggrund

Kongevejen 86 (matr. nr. 42c, Lønholt By, Grønholt) er en erhvervsejendom med tilhørende bolig beliggende i landzone. Ejer af ejendommen har tidligere drevet virksomheden Shell Service/Søegaard Motor på ejendommen. Ejendommen har efterfølgende huset virksomheden Fredensborg Skov og Have som fraflyttede ejendommen i 2015. Autohuset Fredensborg har siden november 2016 haft til huse i den forreste del af ejendommen ud mod Kongevejen.

 

Autohuset Fredensborg består af et autoværksted med reparation, servicering og klargøring af biler. Derudover er der salg af brugtbiler som en sideaktivitet til værkstedet.

 

Tilladelser

Det daværende Frederiksborg Amt meddelte i 1990 landzonetilladelse til virksomheden Shell Service/ Søegaard Motor på ejendommen Kongevejen 86. Landzonetilladelsen blev bl.a. givet på vilkår om, at der ikke måtte finde udendørs oplag sted, herunder udstilling af maskiner mv. på forpladsen ud mod Kongevejen.

 

Henstilling og udstilling af biler på forpladsen ud mod Kongevejen forudsætter derfor landzonetilladelse. Ligeledes forudsætter brugtbilssalg landzonetilladelse.

 

Fredensborg Kommune meddelte den 8. nov. 2016 en etårig tidsbegrænset landzonetilladelse til Autohuset Fredensborg til henstilling, udstilling og brugtbilssalg på Kongevejen 86. Tilladelsen omfattede henstilling af 4-5 biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring samt udstilling af yderligere 4-5 biler, med henblik på videresalg, på forpladsen ud mod Kongevejen. 

 

Den 9. jan. 2017 meddelte kommunen en ny etårig landzonetilladelse hvor den hidtidige tilladelse til udstilling af 4-5 biler blev udvidet til 6-7 biler.

 

Fortsat henstilling, udstilling og brugtbilssalg på Kongevejen 86 forudsætter meddelelse af ny landzonetilladelse.

Naboorientering

Der er foretaget 14 dages naboorientering jf. planlovens bestemmelser. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar til sagen.

 

Administrationens vurdering

Administrationen var i oktober 2018 på besigtigelse på ejendommen. Besigtigelsen var foranlediget af, at administrationen ved flere lejligheder i perioden fra august til oktober 2018 har kunnet konstatere, at tilladelsens vilkår om udstilling af maksimalt ca. 6-7 biler til salg ikke var overholdt. Ligeledes er det konstateret, at græsrabatten mellem forpladsen og Kongevejen anvendes til udstilling af biler, ligesom der har vært opsat beach flag i rabatten. Generelt har der mindst holdt ca. 20 biler på forpladsen, heraf 2-5 i græsrabatten.

 

Ved besigtigelsen præciserede administrationen over for Autohuset Fredensborg betingelserne i landzonetilladelsen om maksimalt udstilling af ca. 6-7 biler til salg og henstilling af ca. 4-5 biler i forbindelse med værkstedsbesøg og dertil hørende personaleparkering. Endvidere blev det præciseret, at græsrabatten ikke må benyttes til udstilling af biler. Autohuset Fredensborg forklarede, at de havde fokus på at nedbringe antallet af udstillede biler ved at leje et areal på en anden ejendom til oplag af biler. I forbindelse med den fremsendte ansøgning er det oplyst, at Autohuset Fredensborg konkret planlægger at leje et areal hos virksomheden Skov og Have på Kongevejen 60 i Fredensborg. Ved besigtigelsen kunne der konstateres 24 biler til salg samt 4 biler henstillede/parkerede biler.

 

Det er administrationens vurdering, at ejendommen i øvrigt generelt fremstår ordentlig, men at forpladsen er præget af de mange parkerede biler, ligesom ind- og udkørselsforholdene er snævre og anvendelsen af rabatten til biludstilling kan gå ud over oversigtligheden.

 

Det er administrationens vurdering, at såfremt der meddeles ny tilladelse ikke bør gives mulig for yderligere udstilling og salg af biler end de ca. 6-7 biler i gennemsnit. I ansøgningen søges der om muligt om tilladelse til udstilling af ca. 10-12 biler. Dels er det administrationens vurdering, at det i forhold til forpladsen størrelse ikke er hensigtsmæssigt og dels vurderes det, at være på kant med hvad der kan tillades i forhold til planlovens detailhandelsbestemmelser. Salg af brugtvogne regnes i planlovens forstand som detailsalg af pladskrævende varer og skal som udgangspunkt placeres i områder udlagt hertil – typisk i erhvervsområder. I den oprindelige landzonetilladelse fra 2016 og i den seneste fra 2017 er det lagt til grund, at brugtbilssalget udgør et ubetydeligt omfang, hvor virksomhedens primære aktivitet er autoværksted. Det kan i denne sammenhæng bemærkes, at opbevaring af biler på lejet areal hos Fredensborg Skov og Have på Kongevejen 60 kan være en god løsning. Kongevejen 60 er planmæssigt udlagt til butikker med salg af pladskrævende varer.

 

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at en eventuel ny landzonetilladelse gøres tidsbegrænset til 1 år og at tilladelsen gives på de hidtidige betingelser: Der tillades henstilling af ca. 4-5 biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring samt ca. 6-7 biler til salg. Dertil kommer personaleparkering.

 

Regler for tilsynspligt og håndhævelse af tilladelser efter planloven

Tilsynsmyndigheden skal påse, at vilkår fastsat i en tilladelse overholdes, jf. planlovens § 51, stk. 4. Planloven indeholder dog ikke regler om, at tilsynsmyndigheden har pligt til at føre et systematisk opsøgende tilsyn. Tilsynsmyndigheden har pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, medmindre forholdet er af underordnet betydning, f.eks. hvis kommunen modtager en klage.

 

Planloven indeholder ikke specifikke regler om, hvordan myndigheden skal reagere. I sager hvor vilkår i en tilladelse ikke overholds, kan myndigheden stille krav om, at forholdet lovliggøres, ved at udstede et såkaldt lovliggørelsespåbud. Det kan i praksis ske ved enten fysisk lovliggørelse (dvs. aktiviteten stoppes) eller ved retslig lovliggørelse (dvs. ved efterfølgende tilladelse/dispensation på baggrund af en ansøgning). Den til en hver tid værende ejer eller bruger af en ejendom har pligt til at bringe et ulovligt forhold til ophør.

 

De administrative håndhævelsesskridt i påbudssager er følgende:

 1. Tilsynsmyndigheden foretager besigtigelse (hvor sagen oplyses).
 2. Tilsynsmyndigheden meddeler evt. varsel om påbud overfor ejer/bruger om standsning af den/de ulovlige aktiviteter (partshøring, der fastsættes en frist til at udtale sig).
 3. Tilsynsmyndigheden udsteder evt. påbud over for ejer/bruger om standsning af den/de ulovlige aktiviteter (der fastsættes en frist til at efterkomme påbuddet.)
 4. Evt. politianmeldelse.

 

I den konkrete sag har administrationen, som oplyst i sagsfremstillingen, foretaget besigtigelse på ejendommen og konstateret, at vilkår i landzonetilladelsen om maksimalt antal henstillede/udstillede biler på forpladsen ikke efterleves. Bruger af ejendommen (Autohuset Fredensborg) har efterfølgende fremsendt ansøgning om ny landzonetilladelse. I ansøgning søges der om tilladelse til at øge antallet af udstillede biler fra ca. 6-7 til ca. 10-12 biler (fysisk lovliggørelse).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planlovens § 35, stk. 1

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Landzonetilladelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At der meddeles en tidsbegrænset landzonetilladelse på 1 år til Autohuset Fredensborg til henstilling af ca. 4-5 biler i forbindelse med reparation, servicering og klargøring samt udstilling af ca. 6-7 biler til salg på forpladesen. Dertil kommer personaleparkering.
 2. At det præciseres, at græsrabatten mellem forpladsen og Kongevejen ikke må benyttes til udstilling af biler eller til opstilling af reklameskilte i form af beach flag eller lignende.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Den administrative indstilling sat til afstemning

 

For stemmer 4: V, F og Ergin Özer (A),

Imod stemmer 5: B, C, O, Bo Hilsted og Carsten Nielsen (A).

 

Den administrative indstilling herefter nedstemt, hvorefter landzonetilladelsen ikke meddeles.

 

Ergin Özer (A) begærer sagen i Byrådet.

Nr.17 - Landzonesag, Humlebækvej 38

Sagsnr.: 17/11684

 

Beslutningstema

Venstres byrådsgruppe anmoder om at få Humlebækvej 38 på dagsordenen for det førstkommende møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fra Venstres byrådsgruppe:

Venstres byrådsgruppe anmoder om at få Humlebækvej 38 på dagsordenen for det førstkommende møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Tidligere politisk behandling:

Sagen behandles med afsæt i at sagen tidligere har været behandlet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 6. marts 2018 og Byrådet 3. april 2018, hvor det blev besluttet; ”At kommunen er principielt positivt indstillet til en landzonetilladelse til nyt stuehus, garage, maskinhal og en udendørs ridebane, forudsat der findes en mere skånsom placering som beskrevet i dagsordenen”.

 

Sagen:

Ejeren af Humlebækvej 38 ønsker at ændre anvendelsen af en kombineret stald- og maskinbygning, samt at nedrive de 4 bygninger på ejendommen og erstatte dem med 5 nye bygninger. Sagen handler om alle eksisterende bygninger samt de 5 nye bygninger.

 

Efter Byrådets beslutning 3. april 2018 har det centrale spørgsmål i sagen været, at finde en mere skånsom placering af bebyggelsen i landskabet, hvor bebyggelsen ikke lå så eksponeret i landskabet.

 

Sagsbehandling efter Byrådets beslutning:

Administrationen har afholdt to møder siden byrådets beslutning hvor det seneste møde var 27. november 2018. Emnet på møderne har været mulighederne for at finde en mere skånsom placering af bebyggelsen i landskabet, der tager højde for at landskabet er udpeget som særligt værdifuldt landskab og det lokale terræn på grunden med et fald på 5 meter.

 

Der har været spørgsmål/svar på politikerportalen om sagen, hvor der løbende er redegjort for spørgsmål stillet til sagen.

 

Administrationen har meddelt nedrivningstilladelse.

 

Muligheder for at finde en mere skånsom placering:

Dialogen siden byrådets beslutning har handlet om hvordan bebyggelsen kan gives en mere skånsom placering i landskabet i forhold til det oprindeligt ansøgte. Administrationen har vejledt om regler, væsentlige hensyn, generelle metoder og med generelle eksempler på tiltag til landskabelig placering som fx at:

 

-         Reducere omfanget af bebyggelsen på den mest eksponerede placering, fx ved at flytte dele længere ned fra bakketoppen.

-         Samle bebyggelsen i stedet for at sprede den i en lang række.

 

Ansøger har tidligere indsendt et projekt med en ændret placering og udformning af stuehuset samt en ændret placering af ridehallen. I december 2018 er der indsendt et revideret projekt med to alternativer for en ændret placering af ridehallen, der placeres lavere beliggende i landskabet. Den øvrige nye bebyggelse fastholdes dog med en placering sammenlignelig med den oprindelige ønskede placering, som byrådet 4. april 2018 vedtog ikke var tilpasset det værdifulde landskab.

 

Den videre proces:

Inden kommunen kan træffe afgørelse i sagen skal kommunen gennemføre en naboorientering. Administrationen arbejder derfor med det videre forløb således:

-         Primo januar: Afklaring fra ejer/ansøger om det oprindelige projekt fastholdes, eller om der skal arbejdes videre med en alternativ løsning.

-         Medio januar: Naboorientering udsendes (2 uger + postgang).

-         Medio februar: Ejer/ansøger får høringssvar forelagt til eventuelle bemærkninger og eventuelle justeringer af projektet.

-         Afhængigt af hvor hurtigt der modtages svar og indholdets form forelægges sagen det førstkommende Plan-, Miljø- og Klimaudvalget møde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

15. Livet på land

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Kommunen skal gennemføre en naboorientering inden kommunen kan meddele en landzonetilladelse.

 

Indstilling

 1. At udvalget godkender den videre proces som beskrevet i dagsordenen.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

V stiller forslag om, at ejers forslag A - som princip - udsendes i nabohøring forudsat at en bolig fjernes

 

For stemmer 5: C, V, O og Carsten Nielsen (A)

Imod 4: B, F, Ergin Özer og Bo Hilsted (A)

Nr.18 - Orientering per 08. januar 2019

Sagsnr.: 17/28298

 

Sagsfremstilling og økonomi

 • Kommunen har modtaget afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. klage over Fredensborg Kommunes tilsyn med Karlebo Flugtskydebane og Langstrup Flugtskydebane. Ankestyrelsen fører efter kommunestyrelsesloven tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag i sagen og foretager sig ikke mere i anledning af klagen.

 

 • Kommunen meddeler tilladelse til udstykning af ejendommen Kokkedal Stationsvej 14  i umiddelbar nærhed af Kokkedal Station i to selvstændige ejendomme. Hensigten med ansøgte udmatrikulering er, at nedrive eksisterende bebyggelse på grunden for herefter at opføre et dobbelthus. Grunden er 880 m², og er bebygget med et enfamiliehus fra 1938, med et bruttoetageareal på 90 m², der ikke er udpeget som bevaringsværdige. Ejendommen er i Kommuneplan 2017 beliggende i rammeområde KB13 udpeget som stationsnært og i henhold til kap. 7.1 Bæredygtigt byggeri, gælder, at mindste grundstørrelse for dobbelthuse er min. 350 m² pr. boligenhed, hvilket det ansøgte er i overensstemmelse med.

 

 • Udvalget orienteres om det foreløbige program for studietur til Hamborg den 26.-29. marts 2019.

 

 • Mail fra Finn Langgaard af 10. december 2018 vedr. besparelser ved ændrede krav i lokalplaner (vedhæftet som bilag)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.19 - Sager på vej per 08. januar 2019

Sagsnr.: 17/28298

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

Februar

 • Screening for mulige placeringer af ny skydebane
 • Prøvelyst Teglværk
 • Rammer for nye politikker

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.