Nr.9 - Mobilmast i Sørup

Sagsnr.: 18/31508

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage principielt politisk stilling til det videre forløb vedr. en mobilmast i Sørup.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har været i dialog med mobilbranchen om bedre dækning i området omkring Sørup. Sagen indgår i kommunens arbejde for bedre digital infrastruktur.

 

Ifølge ansøger har området i dag en dækning mellem laveste og midterste niveau. Se dækningskort i vedlagte ansøgningsmateriale.

 

Den aktuelle sag

For at forbedre mobildækningen i Sørup er der behov for en mobilmast i området. Som udgangspunkt er der tale om en mast med en højde på 36-42 m, som udformes som en gittermast eller en rørmast. Se vedlagte oplæg fra ansøger.

 

Ansøger peger på 2 placeringsmuligheder. Begge positioner er i landzonen umiddelbart udenfor byzonen, i et område umiddelbart udenfor Lokalplan F32 for den nordlige del af Sørup. Området er dog indenfor byområdet, se nedenfor. På administrationen anmodning har branchen tidligere i forløbet undersøgt alternative placeringer, fx ved ishuset og golfbanens materielgård, men branchen har oplyst at ingen af disse placeringer har været radioteknisk mulige. Se nærmere i vedlagte ansøgningsmateriale.

 

Positionen ved Sørupvej 11 er omfattet af naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje fra Esrum Sø samt skovbyggelinjerne fra omliggende skove.

 

Positionen bag ved Hasselvej 3 er ikke omfattet af beskyttelseslinjerne, men er tæt på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 (mose).

 

 

Tidligere sag

Kommunen behandlede i 2011 en ansøgning om en mobilmast på hjørnet af Sørupvej og Skovsvinget. Masten skulle udformes som en ’flagstang’ med en højde på 16 meter. Sagen blev opgivet efter protester fra naboer og omboende.

 

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017, kap. 4.5, indeholder retningslinjer for kommunens behandling af mobilmaster. De to positioner opfylder kriterierne for at være i en ’gul zone’, hvor kommunen ikke er afvisende overfor nye master. Det vil være afgørende at kommunen afvejer hensyn til naboer, landskab, natur, mv.

 

De to placeringer er omfattet af kommuneplanens udpegning af byområder, der defineres som arealer der allerede anvendes til byformål eller som i kommuneplanlægningen ønskes anvendt til byformål uanset arealernes aktuelle zonestatus.

 

De to placeringer er omfattet af kommuneplanramme FO10, som udlægger området til offentligt formål og institutionsformål.

 

Begge positioner er omfattet af kommuneplanens bestemmelser om værdifuldt landskab og naturværdier.

 

Lokalplan

Opstilling af en mobilmast kan forudsætte en lokalplan, i tilfælde af at den medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø. I den konkrete sag skal kommunen vurdere masten i forhold til boligbebyggelse i Sørup, landskabet, mv. Udpegning af byområdet og offentligt formål har også betydning.

 

Landzonetilladelse

De to aktuelle placeringer forudsætter en landzonetilladelse, hvor kommunen skal inddrage en lang række hensyn (fx landskab, natur, naboer, mv.).

 

Administrationens vurdering

Generelt vurderer administrationen, at en mobilmast som udgangspunkt bør placeres i byzone, hvis der er mulighed for det. De to aktuelle placeringer er omfattet af kommuneplanens ’byområde’ og et område til offentligt formål og institutionsformål. Disse forhold kan tale for at tillade en mobilmast, som medfører bedre dækning for de offentlige formål, intuitioner, boligområdet, mv.

 

Ansøger har redegjort for undersøgelse af alternative placeringer. Administrationen kan tilføje, at Naturstyrelsens arealer omkring havnen ikke er blevet nærmere undersøgt eftersom der er tale om en meget eksponeret placering i forhold til nabohensyn, søbeskyttelseslinjen, mv.

 

Placeringen ved Sørupvej 11 fremtræder visuelt som en del af det bebyggede område, nærmest som en huludfyldning, hvorimod placeringen bag ved Hasselvej 3 er mere adskilt fra bebyggelsen og eksponeret ud mod det åbne land. Placeringen ved Sørupvej 11 er dog omfattet af beskyttelseslinjerne, og på den måde vil placeringen bag ved Hasselvej 3 være mere skånsom for natur-forhold.

 

Sammenfattende er det administrationens vurdering, at placeringen ved Sørupvej 11 er den mest hensigtsmæssige af de to placeringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven, landzonebestemmelser

Byggeloven, bygningsreglementet BR18

Masteloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

4. Bygninger og byrum skaber liv

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

Kompetence

Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

Kommunikation

Inden kommunen kan meddele tilladelser til det ønskede skal der gennemføres de høringer af naboer og omboende, der følger af de lovgrundlag der finder anvendelse.

Indstilling

  1. At udvalget er principielt positiv indstillet over for, at der kan arbejdes videre med den ansøgte placering ved Sørupvej 11.
  2. At det skal undersøges nærmere, om en mobilmast på stedet er lokalplanpligtigt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Godkender administrationens indstilling.