Nr.8 - Godkendelse af Handlingsplan for rottebekæmpelse 2019-21

Sagsnr.: 18/29864

 

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2019-21 herunder stillingtagen til, om der må udføres privat rottebekæmpelse i kommunen på foranledning af ny lovgivning.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen skal ifølge lovgivningen have en handlingsplan for rottebekæmpelse. Planen skal indeholde en række fastlagte minimumskrav, bl.a. mål, succeskriterier og indsatsområder for rottebekæmpelsen og skal revideres minimum hvert 3. år.

 

Administrationen har udarbejdet ´Forslag til handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2019-21´, som er vedlagt dagsordenen.

 

Handlingsplanen beskriver rottebekæmpelsen, seneste lovændringer og indeholder en opsummering af de gennemførte tiltag i Handlingsplan 2016-18. Endvidere opsætter den nye mål for den kommende planperiode.

 

Status for Handlingsplan 2016-18

De fastsatte mål i handlingsplanen er alle opfyldt.

 

I planperioden har det været nødvendigt at gennemføre et nyt udbud af rottebekæmpelsen, idet kontrakten med det tidligere bekæmpelsesfirma måtte ophæves før kontraktperiodens udløb.

 

Der har været en svag stigning i antal rotteanmeldelser de sidste 3 år, hvilket afspejler udviklingen på landsplan. Der er nu 1.100-1.200 anmeldelser årligt.

 

Den gennemførte brugerundersøgelse har vist, at borgerne er meget tilfredse med rottebekæmpelsen både selve bekæmpelsen og vejledningen fra bekæmperen om, hvordan ejendommen kan rottesikres.

 

Handlingsplan 2019-21 og nyt lovgrundlag

De overordnede mål er fortsat at forebygge frem for at bekæmpe, samt at tilstræbe, at rotterne i videst muligt omfang ikke findes over jorden. Desuden skal borgerne opleve god service og en effektiv rottebekæmpelse, og rottebekæmpelsen skal medvirke til at begrænse forgiftning af rovdyr og fugle.

 

Der er vedtaget nyt lovgrundlag i 2017 med flere ændringer, som implementeres i handlingsplanen og er opsummeret herunder:

 

Som ejer af en erhvervsejendom kan man på visse vilkår og efter at have gennemført et en-dagskursus, erhverve en begrænset autorisation til rottebekæmpelse på egen erhvervsejendom, en såkaldt privat bekæmpelse.

 

Det er kommunalbestyrelsen, der skal beslutte, om man vil tillade privat rottebekæmpelse i kommunen. Administrationen vurderer, at muligheden for privat bekæmpelse bør være der, selv om det sandsynligvis kun vil være interessant for få lodsejere i kommunen

 

Med den nye lovgivning er tilsyn med ejendomme i landområdet ændret, så der nu kun skal føres tilsyn med erhvervsejendomme med dyrehold, eller primærproduktion og/eller opbevaring af fødevarer til mennesker og foder til dyr. Det drejer sig om ca. 70 ejendomme mod tidligere 1600 ejendomme. Til gengæld skal tilsynet nu være meget grundigt og bekæmperen skal gennemgå bygningerne med henblik på rottesikring af disse.

 

Endvidere er det nu et krav at der også foretages rottebekæmpelse i weekenden og på helligdage, hvis der er tale om rotter indendørs i beboelser, institutioner mv.

 

Endelig skal kommunerne inden 1. januar 2021 opsætte rottespærrer på dels statslige, regionale og private institutioner og dels i forbindelse med kommunale byggemodninger af parcelhusområder.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, nr. 1723 af 17/12 2017.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside

Der udsendes brev til ejerne af de ejendomme i landzonen, der fremover skal have årlige tilsyn

 

Indstilling

  1. At Forslag til handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg Kommune 2019-21 godkendes.
  2. At der tillades privat rottebekæmpelse i Fredensborg kommune.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Godkender administrationens indstilling.