Nr.6 - Serviceniveau for vand på terræn

Sagsnr.: 18/18380

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der skal fastsættes et generelt serviceniveau for vand på terræn i forbindelse med skybrud (skybrudssikring) i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fremtidens klima vil byde på flere kraftige regnskyl og skybrud om sommeren og mere nedbør om vinteren. Allerede i dag kan de øgede regnmængder mærkes.

 

Der er ingen krav om, at kloaksystemet skal dimensioneres til at kunne håndtere meget store skybrud, da det vil være samfundsmæssigt urentabelt. Derfor kan kloakkerne ikke følge med, når regnen falder i massive mængder. Langt de fleste byområder er heller ikke er indrettet til at kunne rumme og håndtere store mængder vand på pladser, veje eller andre overflader. Resultatet bliver oversvømmelser og skader.

 

Gældende krav til kloaksystemet

Fredensborg Forsyning skal overholde fastsatte krav til kloaksystemets kapacitet. Forsyningen skal sikre at kloaksystemets kapacitet er så stor, at der ikke kommer vand på terræn oftere end hvert 5. år for separatsystemer, hvor regnvand og spildevand løber i hver sin ledning, og hvert 10. år for fælleskloakkerne, hvor regnvand og spildevand løber i samme ledning. Disse krav kaldes ”serviceniveau for kloakkerne” og er bestemt i spildevandsplanen. 

 

Klimatilpasning af kloakkerne som udføres af Fredensborg Forsyning

Når regnmængderne øges fremover, skal kloakkerne kunne følge med for at kunne overholde det samme serviceniveau fremover, dvs. deres kapacitet skal øges. Det kalder man klimatilpasning af kloakkerne.

 

Fredensborg Forsyning igangsatte i forbindelse med Klimatilpasningsplan 2014 – 2017 en omfattende undersøgelse af kloakkerne for at finde ud af, hvor de er for små i forhold til om de kan overholde serviceniveauet både nu og i fremtiden. Fredensborg Forsyning har på nuværende tidspunkt gennemgået de første fire af de risikoområder, der blev udpeget i Klimatilpasningsplan 2014 – 2017, og har igangsat undersøgelse af 13 nye risikoområder. De 13 nye risikoområder er udvalgt på baggrund af kloakkernes tilstand i de forskellige områder, altså de områder, der har mere behov for udskiftning af udtjente kloakker end andre, og om der er kommende byudviklingsprojekter i området, hvor kloakkerne skal omlægges. Resultatet bliver en anlægsstrategi og betalingstakt for klimatilpasning af kloakkerne over de næste mange år. Anlægsstrategien er efter planen færdig medio 2019.

 

Ansvarsfordeling ved skybrud

Selvom kloakkerne klimatilpasses kan de som nævnt ikke håndtere alle regnmængder. Derfor vil der stadig være risiko for, at der sker oversvømmelser under kraftig regn, som kan medføre skader.

 

Grundejere har selv ansvaret for at sikre deres ejendomme ved regnhændelser ud over serviceniveauet for kloakkerne. Kommunen er kun forpligtet til at sikre de kommunale arealer og ejendomme mod skader.

 

Indsatser mod oversvømmelser fra skybrud er altså en service, som kommunen kan vælge at give borgerne.

 

Beredskab, forebyggelse og skybrudssikring, som udføres af kommunen

For at minimere risikoen for, at oversvømmelserne gør skade, kan man bruge traditionelt beredskab og forskellige forebyggende tiltag.

 

Kommunen har pt. et traditionelt oversvømmelsesberedskab, hvor der udøves en aktiv manuel indsats før, under og efter en hændelse - også for private grundejere. Principperne for beredskabsindsatsen vil på et kommende møde blive forelagt udvalget.

 

Forebyggende tiltag kan være af generel karakter som risikokortlægning, retningslinjer for planlægning samt oplysning af borgere, eller være fysiske ændringer, hvor byens overflade indrettes, så vandet styres og løber hen til steder, hvor det ikke gør skade, når kloakkerne løber over. Permanente forebyggende tiltag kaldes skybrudssikring.

 

Fastsættelse af serviceniveau for vand på terræn/skybrudssikring

Ligesom kloakkerne har et bestemt serviceniveau, kan der skybrudssikres i lavere eller højere grad.

 

I nogle byer eller områder af byer giver det mening at fastsætte et generelt serviceniveau for skybrudssikring – altså fastsætte, hvor ofte, der må ske skader for vand på terræn. Det har man fx gjort i København, hvor man har oplevet milliardstore skader ved skybrud. Hvis man fastsætter et generelt serviceniveau for vand på terræn, binder kommunen sig til at skybrudssikre hele kommunen til samme niveau.

 

Generel praksis er, at et serviceniveau for vand på terræn/skybrudssikring fastsættes efter ét af følgende tre principper:

 

Princip

Princip 1:
Generelt serviceniveau 

 

Princip 2: Serviceniveau ud fra anvendelse

 

Princip 3: Serviceniveau i delområder

 

Bemærkninger

Giver alle borgere et ensartet serviceniveau mod skadevoldende oversvømmelser.

Tager ikke højde for fordeling af værdier i kommunen. Hvis værdierne er større i et område sikres det ikke mere end andre områder.

Der skelnes mellem værdier af forskellige typer arealanvendel-ser. F.eks. kan der være forskellige serviceniveau på private boliger, institutioner og industri.

 

Område for område gennemgås for at finde ud af hvilket niveau og hvilke muligheder, de konkrete områder har for skybrudssikring. Der gennemføres skybrudssikring hvis det samfundsøkono-misk kan betale sig.

 

Administrationen har fået gennemført en samfundsøkonomisk analyse for at finde ud af, om det kan betale sig, at have et generelt serviceniveau for vand på terræn i Fredensborg Kommune (Princip 1).

 

Analysen kombinerer størrelsen af de værdier, går tabt ved skybruddet, og risikoen for oversvømmelser. Der er i den forbindelse anvendt en kvadratmeterpris for bygningsskader, som er baseret på erfaringsdata fra Forsikring og Pension.Derudover er den kritiske kote (hvor meget vand der kan stå op ad soklen før huset tager skade) for bygninger sat til 20 cm. 20 cm svarer til den gennemsnitlige sokkelhøjde og er almindelig anvendt.

 

Analysen viser, at det samfundsøkonomisk ikke kan betale sig at fastsætte et generelt serviceniveau for hele kommunen (Princip 1). Dette begrundes med, at der kun opnås en lille skadesreduktion ved at lave en gennemsnitsbetragtning og sikre hele kommunen til samme niveau.

 

Analysen viser, at det samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at fokusere på klimatilpasning af kloakkerne frem for at skybrudssikre. Når Forsyningen har klimatilpasset kloakkerne, vil risikoen for skadevoldende oversvømmelser og dermed restskaderne i forbindelse med oversvømmelser af bygninger blive markant mindre.

 

Hertil kan det tilføjes, at forsyningens klimatilpasning af kloakkerne vil sikre kommunens borgere mod skadevoldende oversvømmelser til hændelser, som statistisk set vil forekomme hvert 20. år, hvilket er langt over det generelle serviceniveau for kloakkerne. I forbindelse med Forsyningens klimatilpasning kan det vurderes, om det i stedet er muligt at foretage enkle forebyggende tiltag, som for eksempel hævning af kantsten langs vejen eller lignende. Samtidigt skal det koordineres med kommunens renovering af vejbrønde og stikledninger.

 

Administrationen foreslår derfor, at der ikke fastsættes et generelt serviceniveau for vand på terræn i kommunen, men at der i stedet fokuseres på beredskabsindsatsen ved skybrud. I forbindelse med Forsyningens klimatilpasning i konkrete områder bør det vurderes, om det er giver mening at gennemføre mindre tiltag, der kan reducere skader ved skybrud.

 

Kommende planlægning for skybrudshåndtering

For at sikre skybrudshåndtering i fremtidig planlægning og byggeri, foreslår administrationen det at indarbejde principper om skybrudshåndtering i den kommunale for planlægning.  Dette vil blive forelagt udvalget i en separat sag.

 

Administrationen vil fremstille separat forslag til principper for skybrudshåndtering i de kommunale retningslinjer for planlægning i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

13. Klimaindsats

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

 

Indstilling

  1. At der ikke fastsættes et generelt serviceniveau for vand på terræn i kommunen
  2. At der i forbindelse med at Fredensborg Forsyning klimatilpasser kloakkerne i et område foretages en vurdering af, om kommunen med enkle tiltag kan reducere risikoen for skadesvoldende oversvømmelser i området.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Godkender administrationens indstilling.