Nr.5 - Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2018 og Kommuneplantillæg nr. 4

Sagsnr.: 18/4994

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2018 (med nyt afsnit om landområderne) med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 om Klimatilpasning.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 30. april 2018 at sende Forslag til Klimatilpasningsplan 2018 og tilhørende Kommuneplantillæg 4 i 8 ugers offentlig høring.

 

En klimatilpasningsplan er den kommunale plan, der belyser, hvor der nu og på lang sigt er risiko for oversvømmelser, og hvordan kommunen forventer at tackle de kommende oversvømmelser. Det er samtidigt kommunens prioritering af indsatser, så færrest mulige bliver berørt af skadevoldende oversvømmelser forårsaget af stigende havvand, stormflod, kraftig nedbør mv. Planen er en videreførelse af Klimatilpasningsplan 2014-17, som kommunen blev pålagt at lave i forbindelse med regeringens og Kommunernes Landsforenings aftale om kommunernes økonomi for 2013.

 

Klimatilpasningsplan 2018 er udarbejdet i samarbejde med Fredensborg Forsyning og bygger på de mange initiativer, som Kommunen og Fredensborg Forsyning har gennemført ifm. Klimatilpasningsplan 2014 – 2017.

 

Klimatilpasningsplan 2018

I Klimatilpasningsplan 2018 er der fokus på indsatser i byområderne, kysten, beredskabet samt dataindsamling og undersøgelser, der kan forbedre vidensniveauet om klimatilpasningsopgaven.

 

Der er indarbejdet igangsatte undersøgelser omkring skybrudssikring og oversvømmelse fra Øresund, som fortsætter i 2018. Når konklusionerne foreligger, vil der blive behov for politisk stillingtagen til en række problemstillinger i relation hertil. Der planlægges derfor afholdt et temamøde om klimatilpasning for udvalget i efteråret 2018. I den forbindelse vil resultaterne af kortlægningen i kommunen blive forelagt udvalget.

 

I planen indgår desuden, at Fredensborg Forsyning vil arbejde med at prioritere rækkefølgen på klimaindsatsen i kommunen ud fra en samlet vurdering af risiko for oversvømmelser og renoveringsbehovet i kloakkerne.

 

Endvidere indeholder planen en særlig indsats for at opnå et overblik over fremtidens grundvandsstigninger samt kortlægning af risikoområder, hvor højtstående grundvand vil udgøre et problem. Derudover ønskes der mere viden omkring konsekvenser ved nedsivning af tag- og overfladevand for kvaliteten af grundvandet.

 

Klimatilpasningsplan 2018 med de økonomiske rammer for indsatserne er vedlagt som Bilag 1.

 

Kommuneplantillæg nr. 4

I forbindelse med vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2014-17 blev der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med angivelse af risikoområder for oversvømmelse samt retningslinjer for klimatilpasning i kommuneplanens kapitel 7.6.

 

Med den nye Klimatilpasningsplan 2018 er der ligeledes udarbejdet et nyt kommuneplantillæg med nogle få ændringer i retningslinje 7.6.1 (ændringerne er angivet med kursiv):

 

”7.6.1 Prioriteringsområderne på risikokortet (retningslinjekort 7.6.A i kommuneplanen) gennemgås i den fastlagte rækkefølge med henblik på at kortlægge den konkrete risiko for oversvømmelser og øvrige forebyggende indsatser samt fastlægge beredskabet i forbindelse med skybrud. Sammen med kloakrenoveringsbehovet fastlægges prioriteringen af klimaindsatsen i kloakoplandene i samarbejde med Fredensborg Forsyning.”

 

Ændringerne er udarbejdet for at præcisere, at rækkefølgen af konkrete forebyggende indsatser for at imødegå oversvømmelsesrisiciene, tager udgangspunkt i en vurdering af renoveringsbehovet i kloakkerne sammenholdt med den største reduktion i skader fra oversvømmelser i forhold til investeringen.

 

Ud over ændringen af retningslinjen er redegørelsen opdateret og sprogligt præciseret.

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 med ovenstående ændringer er vedlagt som Bilag 2.

 

Offentlig høring

Den offentlige høring forløb i perioden 12. juni 2018 – 7. august 2018. I høringsperioden indkom der ét høringssvar fra Agrovi, Nordsjællands Landboforening til Klimatilpasningsplan 2018. Der indkom ikke høringssvar til Kommuneplantillægget.

 

Agrovi, Nordsjællands Landboforening mener, at den fremlagte plan for ensidigt har fokus på en reduktion af konsekvenserne i byområderne. De mener ikke, at vandløbene kan rumme fremtidens mængder vand, og foreslår i forlængelse heraf, at revurdere vandløbenes dimensionering. Desuden mener de, at kommunens planlægning for klimatilpasning skal foregå i tæt samspil med relevante foranstaltninger på spildevandsområdet, så overløb af urenset spildevand fra renseanlæg til vandløb fremadrettet kan udelukkes. Til sidst foreslår de, at arbejdet med oversvømmelsesbassiner som virkemiddel i klimatilpasningen skal foregå i tæt sammenspil med de berørte lodsejere.

 

Høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil fremgår af vedlagte notat (Bilag 3).

Som det fremgår af notatet, vurderer administrationen, at bemærkningerne fra Agrovi er

tilgodeset i planen og dermed, at høringssvaret ikke giver anledning til ændring

i Klimatilpasningsplan 2018.

 

Miljøvurdering

Klimatilpasningsplanen og kommuneplantillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det betyder, at planerne skal screenes for at vurdere om planerne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen har på baggrund af en sådan screening vurderet, at de ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Denne vurdering var i høring samtidig med høringsperioden for planerne. Der indkom ikke høringssvar til Miljøvurderingen.

 

Økonomi

De angivne indsatser i Klimatilpasningsplan 2018 vil blive prioriteret indenfor de allerede afsatte midler til klimatilpasning på politikområde 1. Omkostninger til eventuelle konkrete kommunale anlæg indgår ikke i de afsatte midler. Såfremt behov for anlæg opstår i planperioden vil de blive forelagt politisk med henblik på en særskilt bevilling.

 

Til sagen siden d. 29. oktober 2018

På baggrund af høringssvar besluttede Byrådet den 29. oktober 2018 at sende Klimatilpasningsplanen tilbage til fagudvalget med henblik på at få uddybet forholdene for landområderne.

 

I Klimatilpasningsplan 2018 (vedlagt som Bilag 1) er disse forhold nu uddybet i afsnit 5.2 og 5.3, hvor høringssvaret har givet anledning til videreførelse af indsatserne i landområderne fra Klimatilpasningsplan 2014 – 2017. Disse indsatser omhandler blandt andet undersøgelser af tilbageholdelse af vand i lavbundsarealer langs vandløbene og mulighed for mageskifte mellem lavtliggende dyrkningsjord og højtliggende kommunalt jord. Det er desuden tydeliggjort, at afsnit 5.3 og 5.4 både omhandler landområder og byområder. Rettelserne ændrer ikke ved, at der i kommunens klimatilpasning fortsat er fokus på bygninger og anlæg, da det er her den største skadesreduktion opnås.

 

Ovenstående fører endvidere ikke til rettelser i Kommuneplantillæg nr. 4 (vedlagt som Bilag 2), da tillægget udelukkende indeholder generelle principper for klimatilpasning i kommunen.

 

Ændringerne i Klimatilpasningsplan 2018 fremgår nu desuden af administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Agrovi (vedlagt som Bilag 3).

 

Til sagen siden d. 8. januar 2019

Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget har den 8. januar 2019 besluttet at anbefale administrationens indstilling og at tilføje det igangsatte arbejde med at klimatilpasse vandløbene, herunder Nivåen og Donse å, i forslaget.

 

Dette kan tilføjes ved at ændre afsnit 5.2.2 som nedenfor angivet (med kursiv):

 

5.2.2 Forsinkelse af regnvand på lavbundsarealer

De lave arealer langs vandløbene kan fra naturens hånd tilbageholde store mængder vand, der ellers kan oversvømme boliger, marker og veje. De større regnmængder betyder, at vi i stigende grad er afhængige af de vandløbsnære arealers evne til at holde vandet tilbage. I nogle situationer kan det derfor være hensigtsmæssigt, at tilbageføre områder langs vandløbene til mere naturlige tilstande, hvor vandet igen får plads til at brede sig uden at oversvømme bebyggede eller opdyrkede arealer.

 

I forbindelse med større fokus på vandløbenes robusthed og dermed større krav til, hvad der udledes til vores vandløb, kan de eksisterende lavbundsområder langs vandløbene udnyttes til forsinkelse af regnvand og drænvand fra oplandet. Restaurerede vandløb bidrager til at reducere oversvømmelserne nedstrøms i vandløbssystemerne. I forbindelse med nye udledninger til kan vandløbene og de naturlige lavbundsarealer i oplandene derfor anvendes til at tilbageholde vandet ved skybrud eller koblede regnhændelser. Dermed kan der skabes større kapacitet længere nede i vandløbssystemet samt bedre natur. Samtidig kan der arbejdes med projekter, som gør vandløbene mere robuste til at modstå erosion.

 

For at sikre landbrugets dyrkningsbetingelser, kan muligheden undersøges for mageskifte mellem kommunalt ejet højbundsjord og privat ejede lavbundsarealer langs vandløb samt i vandløbenes oplande.

Endvidere kan lokale projekter afhjælpe de landbrugsarealer, der lider større skade af oversvømmelserne. I den forbindelse er der som led i revision af vandløbsregulativerne i kommunen igangsat et arbejde med Fredensborg Vandløbslaug omkring Nivåen og Donse Å, som skal  xxxx (spørg Anne-Sophie)

Bevilling

Der er for nærværende ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 50 af 19. januar 2018.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Klimatilpasningsplan 2018 understøtter FN’s verdensmål 13. Klimaindsats. Endvidere understøtter klimatilpasningsplanen Byrådets arbejdsgrundlag 8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem.

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Beslutning om vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2018 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplanen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Agrovi, Nordsjællands Landboforening, der har afgivet høringssvar, får direkte besked.

 

Indstilling

  1. At Klimatilpasningsplan 2018 og Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-10-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-10-2018

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning. Ulla Hardy-Hansen (C) stemte imod. Økonomiudvalget præciserer, at de modtagne høringsvar bl.a. fra Agrovi, Nordsjællands Landboforening er medtaget i den politiske behandling.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-10-2018

Sagen sendes tilbage til behandling i Plan-, Miljø og Klimaudvalget med henblik på at få uddybet forholdene for landområderne

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling . Udvalget ser frem til det videre arbejde med de vigtige udfordringer som klimaændringerne medfører i by og på land, og udvalget imødeser det i forbindelse med vandløbsregulativerne igangsatte arbejde vedr. Donse Å og Niveåen. Dette indskrives i forslaget.