Nr.4 - Status og anvendelse af lånefinansiering til energiprojekter 2018 og 2019

Sagsnr.: 18/32255

 

Beslutningstema

Orientering om status på anvendelsen af lånefinansierede energiinvesteringer i 2018.

 

Godkende anvendelse af lånefinansierede energiinvesteringer for 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Status på Energiprojekter 2018

 

Der har i 2018 været bevilliget 5,5 mio. kr. til lånefinansierede energiinvesteringer i kommunens bygninger - herudover er der overført 4 mio. kr. fra 2017 ifm. ikke afsluttede projekter.

 

Der har således været et samlet budget på op til 9,5 mio. kr. til lånefinan­si­e­rede energiinvesteringer i 2018. Der er igangsat 16 nye energiprojekter i 2018, hvoraf 6 projekter er afsluttet, 6 projekter pågår og 4 projekter udgår – se bilag 1.

 

Af projekter der blev overført fra 2017 er 1 afsluttet, 4 projekter pågår.

 

Kommentarer til projekt der udgår:

Dauglykke Skytteklub, varmepumper, ventilation, skydedøre, isolering: Skytteklubben ejer ejendomme og har sagt nej tak til det forelagte projektforslag. Foreningen har selv valgt at gennemføre dele af projektforslaget.

 

Ådalen daginstitution, ventilation og efterisolering: der er udarbejdet et projektforslag der udviser en rentabilitet mindre end 1,33, hvorfor projektet udgår.

 

Rådhuset, optimer varmtvandsforbrug: der er udarbejdet et projektforslag der udviser en rentabilitet mindre end 1,33, hvorfor projektet udgår.

 

Bøgegården, omlæg el opvarmning til varmepumper: der er udarbejdet et færdigt projektforslag. Men efter beslutning om privatisering har institutionen sagt nej tak til projektforslaget.

 

 

Kommentar til udvalgte projekter der pågår:

Humlebæk Hallen, konverter fra gas til anden energiform: projektet afventer den overordnede udvikling ifm. projekt fremtidens skoler.

 

Karlebo Idrætsanlæg, omlæg elopvarmning: forskellige alternativer undersøges i samarbejde med Karlebo Kro.

 

Polarstjernen daginstitution, klimaskærm, pumper og belysning: projektet afventer helhedsplan for ejendommen.

 

Granbohus Skovlyst, omlæg oliefyring til anden energiform: projektforslag udarbejdet afventer investeringsaftale med ejendomsejeren.

 

Granbohus Skovriddergården, omlæg oliefyring til anden energiform: projektforslag udarbejdet afventer investeringsaftale med ejendomsejeren.

 

 

 

Energiprojekterne planlagt i 2018 har en samlet vægtet gennemsnitlig renta­bilitet på 1,48. Dvs. at investeringen gennemsnitligt set tjener sig selv hjem næsten 1,5 gange, og er tilbagebetalt godt halvvejs inde i investeringens levetid. Det viser, at der også i 2018 kunne identificeres og gennemføres energiprojekter i kommunens bygninger med en rentabilitet over kravene.

 

En målsætning er, at bygningernes klimaskærm og installationer energi­mæssigt opdateres hele vejen rundt, så vidt som rentabilitetskravet tillader det. Fortsat flere tiltag sker i samspil og synergi med andre drift- eller anlægs­projekter i bygningerne, herunder den generelle vedligeholdelse. Brugerne af bygningerne er tilfredse med de nye energiløsninger og oplever generelt bedre indeklima og komfort som følge af projekterne, se bilag 2 mht. Styringsmodel og rentabilitet.

 

 

Anvendelse af lånefinansiering for 2019

 

Ifm. budgetforlig 2019-2022 er der besluttet besparelser på de administrative funktioner – dette har betydet en personalemæssig reduktion på energisiden med 50%. Begrundelsen er de opsatte Klima- og Energimål mht. reduktion af CO2 udledning samt energiforbrug for 2020 allerede er opnået. Dette betyder også, at kadencen for energiinvesteringer kan reduceres fra 2019 og frem.

 

Baseret på ovenstående, en screening af bygningerne, faglig prioritering samt status på igangsatte og ikke afsluttede energiprojekter fra 2018, foreslås det, at der ikke optages yderligere lån til investering i energibesparelser i 2019 udover de 7,27 mio. kr. overført fra 2018 projekter og som allerede er budgetlagt.

 

Dog vil der, såfremt der ifm. vedligeholdelsesprojekter eller andet viser sig rentable energimæssige tiltag, vil disse blive gennemført indenfor de givne rentabilitets krav.

 

 

De overførte energiprojekter fra 2018 er fordelt på et bredt udvalg af fagområder, se bilag 3. Der er bygningers varmeanlæg som konverteres til f.eks. varmepumper, fjernvarme eller anden energiform. Der er klimaskærmsprojekter med udskiftning af vinduer og efterisolering af lofter og facader. Der er belysningsanlæg der udskiftes til LED og der er ventilations- og automatikprojekter.

 

Projekterne igangsættes herefter i overensstemmelse med de beskrevne rammer og rentabilitetskrav.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreforbruget i 2018 medtages ved budgetrevisionen 30/4-2019, hvor de uforbrugte midler overføres til 2019.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Nedbringelse af energiforbrug og hermed reduceret CO2 udledning fra de kommunale bygninger understøtter Byrådets pejlemærke nr 8.             

 

FNs verdensmål

7. Bæredygtig energi

Nedbringelse af energiforbrug og hermed reduceret CO2 udledning fra de kommunale bygninger understøtter FNs verdensmål nr 7.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2. At anvendelse af lånefinansierede energiinvesteringer i 2019 godkendes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Godkender administrationens indstilling.