Nr.3 - Status og anvendelse af anlægsbevilling til kommunale bygninger 2018 og 2019

Sagsnr.: 18/32254

 

Beslutningstema

Orientering om igangsatte arbejder indenfor anlægsbevilling 2018 (ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af bygninger og legepladser) fremlægges til udvalgets efterretning.

 

Godkende udmøntning af anlægsbevilling til vedligeholdelse af de kommunale bygninger og legepladser 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

På baggrund af Byrådets beslutning om genopretning af de kommunale bygninger, gives som vanligt, ved årets begyndelse, en overordnet orientering om, dels hvilke projekter der er udført for anlægsbevilling til genopretning af bygninger og legepladser i det foregående, dels orienteres om hvilke projekter, der forventes udført i det kommende år.

 

 

Status på anlægsbevilling 2018

Der har i 2018 været afsat en bevilling på 12,6 mio. kr. til genopretning af bygninger og legepladser.

Sideløbende med anlægsarbejder er der udført drifts- og vedligeholdelsesarbejder på de kommunale ejendomme samt investering i energioptimering af bygningerne.

 

I vedhæftede bilag 1 gives en kort status på hvilke genopretningsarbejder, der er udført for bevillingen på 12,6 mio. kr. i henhold til den politiske beslutning af d. 9. januar 2018. Status er opgjort pr. primo december 2018.

 

Som det fremgår af bilaget, er der i alt 26 projekter hvoraf 11 er afsluttet, 8 pågår mens 4 er udsat enten pga. vejret, eller yderligere nødvendige undersøgelser / sikkerhedsgennemgange eller koordinering med andre aktiviteter. To projekter udføres løbende. Et enkelt projekt udgår helt.

I henhold til orientering af 14. august på Plan, Miljø og Klimaudvalget blev 4 af de 26 projekter helt eller delvis udskudt eller reduceret grundet årets usædvanlig mange og store vandskadesager – status på disse 4 projekter indgår også i nedenstående:

 

Kommentar til projekt der udgår:

-Hammersvej Ældreboliger, Udskiftning af vandforsyning i terræn – Projektet blev standset ifm. udbedring af vandskader. Ejendommen er solgt i 2018, projektet er derfor annulleret. Bevilling er anvendt i forbindelse med udbedring af vandskader.

 

Kommentarer til projekter der pågår, eller delvis udført:

-Fredensborg Skole Benediktevej, Opretning af Skolegård, projektet kunne ikke igangsættes før øvrige projekter på skolen var afsluttet. Forventes afsluttet primo 2019.

 

-Kokkedal Skole Øst, Rækværk langs altangange inkl. runde trapper udskiftes - Projektet var omfattet af orientering i august - kritiske forhold er udbedret, resten af projektet afventer nærmere koordinering med aktiviteterne ifm. Fremtidens Skoler.

 

-Højsager Mølle, Etape 2: Rep. tømmer, spån, bjælkelag, gulv lorisloft mm. – nuværende stade er ca. 90% udført og lidt forsinket grundet flere konstruktive udfordringer.

 

-Karlebo Mølle, Udbedring og justering af Mølleværk – kontraheret, arbejdet igangsættes umiddelbart efter afslutning af Højsager Mølle Etape 2 idet det er samme entreprenør, der udfører opgaven.

 

-Fredensborg Hallen, Udskiftning af enkelte stålplader og kontrol af skruer i tag – af sikkerhedsmæssige årsager skal udførelsen afpasses vejrliget. Forventes afsluttet primo 2019.

 

 

-Granbohus, Udskift tagplader og skotrender mv. – projektet er forsinket grundet ejendomsejerens andre aktiviteter på ejendommen, forventes afsluttet medio 2019.

 

-Egelunden, Ventilationsanlæg på SCADA – Projektet blev delvis standset ifm. udbedring af vandskader, men er genoptaget over efteråret hvor der har været foretaget en række indeklimamålinger, som danner grundlag for det videre arbejde – projektet forventes afsluttet medio 2019.

 

-Egevangen 3B (Rådhuset), renovering af tag – Etape 4 – projektet afsluttes i 2018.

 

Kommentarer til projekter der udsat:

 

-Kokkedal Skole Vest, Belægninger og redskaber i udenomsarealer og baner nord – det forventes arealet midlertidigt skal anvendes ifm. opførelse af Gymnastikkens Hus, udførelsen afventer derfor koordinering.

 

-Nivå Bibliotek, Udskiftning af forældet Automatisk Brandalarmering – anlægget holdes virksomt indtil der kan koordineres med Generationernes Hus.

 

-Strandlyst Foreningshus, Facader maleristandsættes udvendigt – Projektet blev delvis standset ifm. udbedring af vandskader, og er nu udsat for at opnå synergi med andre aktiviteter på ejendommen, såsom reetablering af kælder og fjernelse af toilet/badevognen i haven.

 

-Sejlklubben Sørup, Ny tagbelægning – grundet travlhed med vandskader er projektet udsat indtil forår 2018.

 

Øvrige projektet omfattet af orientering af august:

-Rådhuset, Etape 2 med udskiftning af vinduer – projektet er delvis gennemført og forventes genoptaget ved udmøntningen af bevillinger for 2020.

 

-Sletten Lege- og Fritidsakademi – Rep. af tagafvanding – projektering er gennemført og arbejdet er i udbud og forventes gennemført primo 2019.

 

 

Anvendelse af anlægsbevilling for 2019:

 

I tråd med Byrådets beslutning om en målrettet indsats for at genoprette vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, er der i budgetforliget 2019-2022 afsat 2.6 mio. kr. Herudover kommer, at Byrådet d. 29. september 2014 besluttede varigt, at flytte 10 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler til drift, men med en fortsat anvendelse af budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning af de kommunale bygninger.

Ydermere er der på baggrund af efterslæbsanalysen i budgetforliget afsat 5,6 mio. kr. til ”Tilstandsvurderinger, vedligeholdelse af veje og bygninger” hvoraf de 4,0 mio. kr. kan anvendes på de kommunale bygninger.

 

I 2019 er der således budgetteret med i alt 16,6 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse.

 

I databasen for ejendommene CareTaker (Facilities Management System) viser et udtræk af aktiviteter med prioritet:

-         Personrisiko og/eller Myndighedskrav

-         Væsentlige følgevirkninger

-         Ledelses eller politisk bestemt opgave

 

et betydeligt større behov end de bevilligede midler. Der er derfor foretaget en yderligere prioritering på basis af flg.:

-         Sandsynlighed for konsekvenser

-         Synergi/koordinering med andre projekter såsom Gymnastikkens Hus, Fremtidens Skoler, Generationernes Hus osv.

 

En oversigt over prioriterede anlægsopgaver er vist i vedhæftede bilag 2. De bevilligede midler 16,6 mio. kr. er alle udmøntet, med undtagelse af 750.000 kr. afsat til uforudsete omkostninger ifm. gennemførelse af projekterne.

Såfremt der ved gennemførelse af projekterne optræder mindreforbrug eller projekter udgår,  vil der blive igangsat nye aktiviteter i tråd med ovennævnte prioritering.

 

Bevilling

Anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til vedligeholdelse af de kommunale bygninger er søges frigivet ved budgetrevision 30/4-19.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

Vedligeholdte ejendomme understøtter muligheden for gode oplevelser fro brugerne af de kommunale bygninger.

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Vedligeholdte og velfungerende bygninger skaber grundlaget for sundhed og trivsel.

13. Klimaindsats

Projekternes gennemførelse bidrager til reducering af energiforbrug og hermed nedsat CO2 udledning.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Brugerne af bygningerne inddrages og informeres løbende om igangsætning af aktiviteter.

 

Indstilling

  1. At orientering om status på igangsatte projekter i bilag 1, indenfor bevillingen på 12,6 mio. kr. i 2018 (genopretning af bygninger og legepladser) tages til efterretning.
  2. At udvalget godkender anvendelse af anlægsbevilling 2019 til vedligeholdelse af kommunale bygninger til de forelagte projekter i bilag 2.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Godkender administrationens indstilling.