Nr.18 - Orientering per 08. januar 2019

Sagsnr.: 17/28298

 

Sagsfremstilling og økonomi

  • Kommunen har modtaget afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. klage over Fredensborg Kommunes tilsyn med Karlebo Flugtskydebane og Langstrup Flugtskydebane. Ankestyrelsen fører efter kommunestyrelsesloven tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag i sagen og foretager sig ikke mere i anledning af klagen.

 

  • Kommunen meddeler tilladelse til udstykning af ejendommen Kokkedal Stationsvej 14  i umiddelbar nærhed af Kokkedal Station i to selvstændige ejendomme. Hensigten med ansøgte udmatrikulering er, at nedrive eksisterende bebyggelse på grunden for herefter at opføre et dobbelthus. Grunden er 880 m², og er bebygget med et enfamiliehus fra 1938, med et bruttoetageareal på 90 m², der ikke er udpeget som bevaringsværdige. Ejendommen er i Kommuneplan 2017 beliggende i rammeområde KB13 udpeget som stationsnært og i henhold til kap. 7.1 Bæredygtigt byggeri, gælder, at mindste grundstørrelse for dobbelthuse er min. 350 m² pr. boligenhed, hvilket det ansøgte er i overensstemmelse med.

 

  • Udvalget orienteres om det foreløbige program for studietur til Hamborg den 26.-29. marts 2019.

 

  • Mail fra Finn Langgaard af 10. december 2018 vedr. besparelser ved ændrede krav i lokalplaner (vedhæftet som bilag)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.