Nr.17 - Landzonesag, Humlebækvej 38

Sagsnr.: 17/11684

 

Beslutningstema

Venstres byrådsgruppe anmoder om at få Humlebækvej 38 på dagsordenen for det førstkommende møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fra Venstres byrådsgruppe:

Venstres byrådsgruppe anmoder om at få Humlebækvej 38 på dagsordenen for det førstkommende møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Tidligere politisk behandling:

Sagen behandles med afsæt i at sagen tidligere har været behandlet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 6. marts 2018 og Byrådet 3. april 2018, hvor det blev besluttet; ”At kommunen er principielt positivt indstillet til en landzonetilladelse til nyt stuehus, garage, maskinhal og en udendørs ridebane, forudsat der findes en mere skånsom placering som beskrevet i dagsordenen”.

 

Sagen:

Ejeren af Humlebækvej 38 ønsker at ændre anvendelsen af en kombineret stald- og maskinbygning, samt at nedrive de 4 bygninger på ejendommen og erstatte dem med 5 nye bygninger. Sagen handler om alle eksisterende bygninger samt de 5 nye bygninger.

 

Efter Byrådets beslutning 3. april 2018 har det centrale spørgsmål i sagen været, at finde en mere skånsom placering af bebyggelsen i landskabet, hvor bebyggelsen ikke lå så eksponeret i landskabet.

 

Sagsbehandling efter Byrådets beslutning:

Administrationen har afholdt to møder siden byrådets beslutning hvor det seneste møde var 27. november 2018. Emnet på møderne har været mulighederne for at finde en mere skånsom placering af bebyggelsen i landskabet, der tager højde for at landskabet er udpeget som særligt værdifuldt landskab og det lokale terræn på grunden med et fald på 5 meter.

 

Der har været spørgsmål/svar på politikerportalen om sagen, hvor der løbende er redegjort for spørgsmål stillet til sagen.

 

Administrationen har meddelt nedrivningstilladelse.

 

Muligheder for at finde en mere skånsom placering:

Dialogen siden byrådets beslutning har handlet om hvordan bebyggelsen kan gives en mere skånsom placering i landskabet i forhold til det oprindeligt ansøgte. Administrationen har vejledt om regler, væsentlige hensyn, generelle metoder og med generelle eksempler på tiltag til landskabelig placering som fx at:

 

-         Reducere omfanget af bebyggelsen på den mest eksponerede placering, fx ved at flytte dele længere ned fra bakketoppen.

-         Samle bebyggelsen i stedet for at sprede den i en lang række.

 

Ansøger har tidligere indsendt et projekt med en ændret placering og udformning af stuehuset samt en ændret placering af ridehallen. I december 2018 er der indsendt et revideret projekt med to alternativer for en ændret placering af ridehallen, der placeres lavere beliggende i landskabet. Den øvrige nye bebyggelse fastholdes dog med en placering sammenlignelig med den oprindelige ønskede placering, som byrådet 4. april 2018 vedtog ikke var tilpasset det værdifulde landskab.

 

Den videre proces:

Inden kommunen kan træffe afgørelse i sagen skal kommunen gennemføre en naboorientering. Administrationen arbejder derfor med det videre forløb således:

-         Primo januar: Afklaring fra ejer/ansøger om det oprindelige projekt fastholdes, eller om der skal arbejdes videre med en alternativ løsning.

-         Medio januar: Naboorientering udsendes (2 uger + postgang).

-         Medio februar: Ejer/ansøger får høringssvar forelagt til eventuelle bemærkninger og eventuelle justeringer af projektet.

-         Afhængigt af hvor hurtigt der modtages svar og indholdets form forelægges sagen det førstkommende Plan-, Miljø- og Klimaudvalget møde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

15. Livet på land

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Kommunen skal gennemføre en naboorientering inden kommunen kan meddele en landzonetilladelse.

 

Indstilling

  1. At udvalget godkender den videre proces som beskrevet i dagsordenen.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

V stiller forslag om, at ejers forslag A - som princip - udsendes i nabohøring forudsat at en bolig fjernes

 

For stemmer 5: C, V, O og Carsten Nielsen (A)

Imod 4: B, F, Ergin Özer og Bo Hilsted (A)