Nr.15 - Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Per Gyrum Skolen

Sagsnr.: 18/32793

 

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udarbejdelse af lokalplan der muliggør udvidelse af Per Gyrum Skole i Nivå og udarbejdelse af kommuneplantillæg til anvendelsen offentligt formål med forudgående høring med indkaldes af ideer og forslag til planlægningsarbejdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er modtaget en byggeansøgning vedrørende en udvidelse af den private skole Per Gyrum Skole i Nivå på adressen Mariehøj 129A. Skolen har i dag til huse i hovedhuset på den gamle Niverødgård og ønsker mulighed for at opføre en ny bygning på omkring 800 m2 i gårdens tidligere have for at tilvejebringe plads til flere undervisningslokaler.

 

 

Mariehøj 129A

 

Per Gyrum skolen har til huse på flere adresser i nærområdet og ønsker mulighed for at samle aktiviteterne. Det vil fortsat muligt at have udearealer til skolen samt bibeholde at der fortsat vil være rekreative funktioner.

 

Administrationen har vurderet, at den oprindelige byplanvedtægt nr. 4 for en del af Niverød By, ikke giver mulighed for opførelse af det ansøgte byggeri. Byplanvedtægten giver mulighed for at der kan indrettes skole i den gamle gård og at byggeri skal opføres i 1 ½ etage. Byplanvedtægten indeholder derimod ingen bebyggelsesregulerende bestemmelser som fx bebyggelsesprocent, højde, placering og krav til materialevalg. Desuden er der ikke udlagt byggefelter på kortbilag 2 Retningsgivende plan, udover gårdens placering. Administrationen har derfor vurderet, at der er lokalplanpligt for det ansøgte byggeri.

 

Da byggeriet således forudsætter tilvejebringelse af en ny lokalplan, skal det vurderes om det forventede indhold af lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Den ansøgte ejendom ligger i kommuneplanramme NB03 som udlægger området til boliger, og som herudover fastsætter bestemmelse om, at der ikke kan opføres yderligere bebyggelse i området.

 

Et skolebyggeri vil derfor kræve udlæg af et nyt rammeområde i kommuneplanen med anvendelse til offentligt formål, skole og en ændring af rammebestemmelserne så de giver mulighed for opførelse af nyt byggeri.

 

Når der foretages ændringer af kommuneplanen skal det også vurderes, om der er tale om ændringerne af kommuneplanen af en sådan karakter at der skal foretages en forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag m.v. forud for planlægningsarbejdet

 

Det er administrationens vurdering, at ændringen i anvendelse fra boligformål til offentligt formål, skole samt en ændring af rammebestemmelserne, der muliggør opførelse af nyt byggeri, udgør en væsentlig ændring af Kommuneplan 2017, der kræver en forudgående høring før planarbejdet igangsættes.

 

Administrationen anbefaler, at der indkaldes ideer og forslag forud for planlægningsarbejdet, og at der udarbejdes en lokalplan (A-lokalplan) og et kommuneplantillæg, der muliggør nyt byggeri til undervisningsformål i de grønne områder syd for Niverødgård.  

 

Lokalplanprioritering

Administrationen sikrer løbende en prioritering af hvilke lokalplaner der skal udarbejdes. Udarbejdelsen af lokalplaner for Kokkedal Bymidte og for Alexandragrunden var ved PMK´s benhandling 3. oktober 2018 af prioritering af større plansager forventet igangsat 4. kvartal 2018 henholdsvis 2. kvartal 2019. Grundet den fortsatte afventning på offentliggørelsen af landsplandirektiv om detailhandel fra Erhvervstyrelsen og afklaring af planforhold ved Alexanderhouse forventes disse lokalplanarbejder skubbet med 3 til 6 mdr. Det vil derfor være muligt, også at prioritere planlægningen for Per Gyrum Skolen i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om Planlægning

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

11. Bæredygtige byer.

 

4. Bygninger og Byrum skaber kvalitet.

X. Det er sejt at lære

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Kommunikation

Der indkaldes ideer og forslag til planlægningsarbejdet. Disse vil indgå i PMK´s efterfølgende behandlings af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At indkalde ideer og forslag forud for planlægningsarbejdet.
  2. At igangsætte arbejdet med forslag til lokalplan for udvidelse af Per Gyrum Skolen.
  3. At udarbejde forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 2018.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling. Udvalget lægger vægt på at kulturmiljøet skal indgå som et hensyn i den fremadrettede planlægning.