Nr.13 - Igangsætning af planstrategi og lokal Agenda 21-strategi

Sagsnr.: 18/30681

 

Beslutningstema

Beslutte kommissorium for udarbejdelse af planstrategi og lokal Agenda 21-strategi.

Sagsfremstilling og økonomi

Planstrategi og lokal Agenda 21-strategi skal udarbejdes hver 4. år og er lovpligtig. Den skal i denne byrådsperiode vedtages til udsendelse i offentlig høring inden udgangen af 2019. Strategien er, jf. Planloven, en nødvendig forudsætning for, at der kan udarbejdes en ny kommuneplan i 2023.

 

Planstrategien skal præsentere:

-      Byrådets visioner for kommunens udvikling indenfor de valgte indsatsområder.

-      Byrådets konkrete mål for arbejdet i retning af visionen.

-      Den indsats som Byrådet vil sætte i værk for at nå målene.

-      Byrådets beslutning om revision af kommuneplanen.

 

Administrationen foreslår, at planstrategi og lokal Agenda 21-strategi udarbejdes som ét dokument. Derved sikres det, at bæredygtighed tænkes ind i kommunens samlede fysiske udvikling.

 

Som udgangspunkt for det videre arbejde med strategien har administrationen udarbejdet et kommissorium (se bilag).

 

Strategiens afsæt og indsatsområder

Den seneste Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ satte rammerne for en udvikling af kommunen der pegede langt frem i tiden. De udviklingsprojekter og indsatser der blev sat i gang, er udviklet til et niveau hvor de fortsat er meget aktuelle for kommunens planlægning. 

 

Plan- og Agenda 21-strategi 2019-23 foreslås derfor, at bygge på, videreudvikle og forankre de igangværende og besluttede udviklingsprojekter og øvrige indsatser i ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ og samtidig tilføje nye lag. På den måde tænkes den nye planstrategi i høj grad som en ”paraply” der skaber overblik og samler op på alt det der allerede sker.

 

Udgangspunktet for Planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ vil fortsat være:

”At Fredensborg Kommune skal være et attraktivt sted at leve og bo med unikke og forskelligartede bysamfund og landområder.

 

Planstrategien skal være rammesættende for Byrådets arbejde, senest formuleret i Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021 med visionen: ”En bæredygtig kommune i udvikling”. Planstrategien foreslås tilrettelagt så den udmønter Byrådets vision og Byrådets arbejdsgrundlag gennem udviklingen af den overordnede retning for den fysiske planlægning og byudvikling, der udmøntes mere konkret i kommuneplanen.

 

Med udgangspunkt i Byrådets arbejdsgrundlag foreslås Plan- og Agenda 21-strategi 2019-2023 konkret, at fokusere på 6 indsatsområder: 

  1. Bymidter & landsbyer
  2. Erhverv & detailhandel
  3. Offentlige institutioner
  4. Boliger
  5. Mobilitet & infrastruktur
  6. Klima, bæredygtighed & Agenda 21

 

Indsatsområderne er aktuelle for at kunne understøtte og udvikle Fredensborg Kommunen som en attraktiv bosætningskommune og i forhold til den lokale kommunalpolitiske og samfundsmæssige dagsorden. Se endvidere det vedhæftede kommissorium, afsnit 2. Strategiens indsatsområder.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Byrådet%20diverse/150241-18_v1_148030-18_v1_Byrådets%20arbejdsgrundlag%202018-2021%20go.pdf

 

Planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’:

https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Kommunen/Kommuneplan/93866_Fremtidens%20FK_V3.pdf

 

Strategiens opbygning

For at skabe sammenhæng og genkendelighed mellem planstrategien ’Fremtidens Fredensborg Kommune’ og Planstrategi 2019-2023 foreslås det konkret, at videreføre titlen ’Fremtidens Fredensborg Kommune’. Hvert af kommunens bysamfund Fredensborg, Humlebæk, Nivå, Kokkedal og landområdet beskrives individuelt med afsæt i de 6 indsatsområder, vægtet efter hvor relevant indsatsen skal være i det konkrete område. Se endvidere kommissorium, afsnit 3. Strategiens opbygning.

 

Proces og tidsplan

Der foreslås en ”kick-off” temadrøftelse i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget med invitation af Byrådet den 5. marts kl. 15.30-17.00.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Planstrategien har til formål at skabe retning for en bæredygtig udvikling i kommunen de kommende år. Med Planstrategiens indsatsområder adresseres 5 af FN’s verdensmål samt 6 af temaerne i Byrådets arbejdsgrundlag:

 

FN’s Verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

9. Industri, innovation og infrastruktur

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

13. Klimaindsats

15. Livet på land

 

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Det er sejt at være dygtig

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At kommissorium for udarbejdelse af Planstrategi og lokal Agenda 21-strategi vedtages som grundlag for det videre arbejde.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Anbefaler administrationens indstilling.