Nr.12 - Mobilmast ved Humlebæk Strandvej - Nordre Strandvej

Sagsnr.: 18/1219

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til en ansøgning om tilladelse til en mobilmast.

 

Administrationen indstiller at kommunen meddeler landzonetilladelse til det ansøgte, herunder dispensation fra skovbyggelinjen, godkender højden og placeringen og stiller krav om beplantning omkring masten.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har i 9 år været i dialog med mobilbranchen om bedre dækning i området omkring Nivå havn, Nivå Camping og Gl Strandvej. Flere muligheder for placering har været afsøgt, fx på havnen og campingpladsen.

 

 

På grund af vanskelighederne med at finde en egnet placering i området havde mobilbranchen opgivet at finde en løsning. Branchen har oplyst, at det ikke er muligt at løse dækningsproblemerne med at forhøje de eksisterende master i nærheden, eller udskifte antennerne i de eksisterende master. Alle tidligere forslag til placeringer er blevet mødt med stor modstand.

 

Sagen indgår i kommunens arbejde for bedre digital infrastruktur der er besluttet af Byrådet. Området er udpeget som et indsatsområde i kommunen med hensyn til mobildækning. Den aktuelle placering er et resultat af en dialog med branchen, og et alternativ til en placering ved Nivå Camping.

 

Der er ingen entydigt gode placeringer i området. Hvis der skal etableres en ny mobilmast for at forbedre dækningen, vil placeringen medføre ulemper og visuelle gener.

 

Sagen har været behandlet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget flere gange, senest i november 2015 hvor udvalget besluttede at en placering ved indkørslen til Nivå Camping skulle sættes i bero, samt at udvalget var principielt positiv til at tillade en mobilmast på en alternativ placering ved Humlebæk Strandvej – Nordre Strandvej.

 

Den aktuelle sag

Den ansøgte placering er ikke omfattet af lokalplaner i området, og heller ikke strandbeskyttelseslinjen, beskyttet natur eller skovarealer. Placeringen er på overgangen mellem byzone og landzone, og derfor delvist omfattet af kommuneplanens udpegning af værdifuldt landskab og kystnærhedszonen. Placeringen er omfattet af en skovbyggelinje. Se vedlagte kortbilag med en omtrentlig markering af placeringen (bilag 1).

 

Det ansøgte forudsætter en landzonetilladelse, jf. Planlovens § 35, stk. 1, eftersom placeringen delvist er i landzone.

 

På grund af højdeforholdene forudsætter det ansøgte en helhedsvurdering efter bestemmelserne herom i bygningsreglementet.

 

Kommunen skal inddrage en række hensyn i vurderingen af sagen. De vigtigste forhold i denne sag er hensynet til en velfungerende digital infrastruktur, landskabelige hensyn i bred forstand, hensyn til naboer, mv.

 

Naboorientering

Ansøgningen har været udsendt til naboer og omboende, og kommunen har modtaget 37 høringssvar. Se vedlagte kortbilag med angivelse af høringsområde og markering af de ejendomme hvor kommunen har modtaget høringssvar (se bilag 2).

 

Med undtagelse af Naturstyrelsen (som oplyser at de ikke har bemærkninger) indeholder alle høringssvarene indsigelser imod det ansøgte. Det ene høringssvar er fra Grundejerforeningen Lave Skov, som drøftede sagen på sin generalforsamling. Grundejerforeningen har i mange år efterlyst bedre dækning, men de er imod den ansøgte løsning. Administrationen vurderer, at indsigelserne kan opsummeres således:

 1. Der bør findes en anden løsning, og der er indsendt flere konkrete forslag.
 2. Hvis kommunen fastholdes placeringen bør maksimumshøjde sættes til 30 m, og ikke de ansøgte 42 m.
 3. Bekymring om negativ visuel påvirkning af natur og landskab.
 4. Bekymring om farlig stråling.
 5. Bekymring om negativ effekt for huspriserne.
 6. Opfattelse af, at dækningen er tilstrækkelig som den er.

 

Ansøger har fået indsigelserne forelagt, og har indsendt sine kommentarer hertil. Ansøger skriver blandt andet at branchen har arbejdet på at forbedre dækningen i området, og at andre muligheder er undersøgt. Ansøger påpeger, at den manglende dækning har betydning for mange. Ansøger er indstillet på at etablere beplantning omkring masten, hvis kommunen ønsker det.

 

Administrationen har følgende bemærkninger til indsigelserne:

 1. Der er indsendt nogle nye konkrete løsningsforslag, som ikke tidligere er blevet undersøgt. Administrationen vurderer dog ud fra tidligere undersøgelser, at forslagene ligger udenfor det areal som det er teknisk muligt at anvende for at opnå tilfredsstillende dækning.
 2. Højden på 42 m er fastsat for at alle operatører kan anvende masten. Alternativet kan være at der skal opsættes flere master.
 3. Administrationen har forståelse for bekymringerne, men det er ikke lykkedes at finde bedre egnede placeringer i området. En placering på havnen havde formentlig været at foretrække, men det kan påvirke driften (fx oplag af både) og forudsætter en ny lokalplan der først udarbejdes i løbet af 2019.
 4. Kommunen må ikke inddrage spørgsmål stråling i sagen, sådanne forhold hører under Sundhedsstyrelsen.
 5. Administrationen kan ikke udtale sig om spørgsmålet om huspriser.
 6. Oplevelsen af dækning er afhængig af en række forhold. Der er stor forskel på hvad mobiltelefonen bruges til, fx om den anvendes til en telefonsamtale eller mobildata.

 

Kommuneplan 2017

Kommuneplanens kapitel 4.5 om digital infrastruktur opstiller en metode for vurdering af sager om nye mobilmaster. Kommunen er positiv overfor, at der kan opsættes nye master på kommunale arealer – i dette tilfælde et vejareal. I områder som er udpeget som beskyttelsesområde for landskabsværdier og naturværdier vil kommunens holdning være afhængig af mange konkrete hensyn. Den del af arealet som ligger i landzonen er omfattet af dette forhold.

 

Administrationens vurdering

Ud fra en helhedsvurdering er det administrationens opfattelse, at den ansøgte placering kan accepteres. Der er ingen oplagte gode placeringer i området, og der må forventes modstand mod en mobilmast uanset hvor den etableres.

 

Hensynet til naboer vil overordnet set være de samme ved de fleste alternativer i området, med undtagelse af havnen. Hensynet til naboer er primært af visuel karakter, samt for nogle en oplevelse af ulemper ved at have masten stående tæt på.

 

Hensynet til landskabelige forhold skal tillægges stor betydning. Administrationen vurderer, at en placering op ad skoven vil være mindre dominerende end en mere fritstående placering i tilknytning til de fredede åbne områder, som i stort omfang er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Administrationen vurderer også, at det kan tillægges betydning at masten placeres på et vejareal, og vil fremstå som en del af infrastrukturen på stedet.

 

Administrationen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at etablere en beplantning omkring masten, som kan reducere den visuelle virkning af den nederste del af masten, og have betydning for dem, som er tæt på masten.

 

Sagsbehandling siden 14. august 2018

Udvalget udsatte sagen, idet man ønskede tidligere analyser, dækningskort, alternative placeringer mv. præsenteret. Se egen orienteringssag herom.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven, herunder landzonebestemmelserne.

Byggeloven og bygningsreglementet.

Masteloven.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Kopi af afgørelsen sendes til de naboer som indsendte bemærkninger.

 

Indstilling

 1. At kommunen meddeler landzonetilladelse til det ansøgte, herunder dispensation fra skovbyggelinjen.
 2. At kommunen ud fra en helhedsvurdering godkender højden og placeringen.
 3. At kommunen stiller krav om beplantning omkring masten.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Sagen udsættes, idet man ønsker tidligere analyser, dækningskort, alternative placeringer mv. præsenteret.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Den administrative indstilling sat til afstemning

 

For stemmer 2: O og Ergin Özer (A)

Imod stemmer 7: V, B, F, C og Carsten Nielsen og Bo Hilsted (A).

 

Et flertal beslutter herefter at udsætte endelig stillingtagen, idet man ønsker nye dækningskort baseret på LTE og yderligere vurdering af de af placeringer benævnt Jernbane Syd, Jernbane Nord og nuværende GSM.

 

For stemmer 7: V, B, F, C og Carsten Nielsen og Bo Hilsted (A).

Imod stemmer 2: Ergin Özer (A) og O, idet man oplever sig fuldt ud oplyst.