Nr.11 - Orientering - baggrund for mobilmast ved Nivå Havn

Sagsnr.: 18/1219

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om baggrunden for sagen, dækningsforhold, tidligere sager i området, mv.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrunden for orienteringen er den aktuelle sag om en mobilmast ved Humlebæk Strandvej – Nordre Strandvej, hvor udvalget den 14-08-2018 besluttede at udsætte sagen, idet man ønskede tidligere analyser, dækningskort, alternative placeringer mv. præsenteret.

 

Sagsforløb

Mobildækningen i området begyndte med opstilling af antenner i skorstenen på det tidligere Sølyst Teglværk i 1997. I forbindelse med at teglværket blev nedrevet, og området blev taget i brug til beboelse, blev dele af skorsten nedrevet og antennerne blev fjernet. Det er indskrevet i lokalplanen for området at der ikke må opstilles antenner i området.

 

Mobilbranchen søgte i 2009 om tilladelse til at opstille en ny mobilmast ved indkørslen til Nivå Camping. Kommunen modtog mange reaktioner fra naboer og omboende. Kommunen meddelte afslag i 2010.

 

Kommunen gav i 2010 en midlertidig tilladelse til en flytbar mast på arealet bag ved campingpladsen, og den blev efter det oplyste stående længere end planlagt helt frem til 2013.

 

I forlængelse af sagen på Nivå Camping modtog kommunen i 2010 og i 2012 to ansøgninger om mobilmast på Nivå Havn. Placeringen kunne ikke lade sig gøre grundet strandbeskyttelseslinjen og lokalplanforhold.

 

Herefter ansøgte branchen om en ny placering på Nivå Havn indenfor et af lokalplanens byggefelter, men kommunen meddelte afslag, blandt andet på grund af problemer med driften på havnen (opstilling af både i vinterperioden).

 

Herefter meddelte branchen at de opgav at finde en løsning i området, men den ene operatør valgte dog senere at sætte ny rådgiver på sagen, og forsøge endnu en gang. I et samarbejde mellem rådgiveren og administrationen blev flere muligheder undersøgt i 2013 og 2014, og rådgiveren indsendte i 2015 en ny ansøgning med den samme placering på Nivå Camping som i 2009.

 

Også i 2015 medførte ansøgningen reaktioner fra naboer og omboende, hvorefter nye og gamle placeringsmuligheder igen blev gennemgået. Processen førte frem til, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på mødet den 03-11-2015 besluttede at sætte sagen om Nivå Camping i bero, og samtidig besluttede at kommunen var principielt positiv til en placering ved Humlebæk Strandvej – Nordre Strandvej.

 

Kommunen modtog den aktuelle ansøgning om en mobilmast ved Humlebæk Strandvej – Nordre Strandvej i januar 2018.

 

Dækning

Der foreligger ikke nye dækningskort i forbindelse med ansøgningen i 2018. Der er dog en række dækningskort og analyser fra de tidligere sager i området, eksempler er vedlagt (se bilag).

 

Kommunens skoler havde i 2016 et ’talenthold’, som arbejdede med mobildækning blandt andet i området ved Nivå Havn. Resultatet af dækningsanalysen vedlægges også (se bilag).

 

Kommunen har modtaget mange henvendelser om manglende dækning i området, fx på campingpladsen, på havnen og i boligområdet langs med Gl Strandvej. I høringssvarene er der dog også tilkendegivelser fra borgere som oplever tilstrækkelig dækning.

 

Oplevelsen af dækning

Oplevelsen af god eller dårlig dækning er afhængig af en lang række forhold. Der er grundlæggende forskel på tale-dækning og dækning til mobildata, og mange telefoner kan fx benytte wifi til tale-dækning. Tilsvarende er der stor forskel på data-behovet, afhængig af hvilke funktioner der benyttes. Der er også forskel på antennernes kvalitet. Alt dette betyder, at mange kan opleve ’god dækning’ eller ’dårlig dækning’ uden at der er en entydig forklaring.

 

Politisk drøftelse af alternative placeringer

Plan- og Klimaudvalget forholdt sig til alternative placeringer i 2010, og Plan-, Miljø og Klimaudvalget forholdt sig til alternative placeringer i 2014 og 2015. Se vedlagte kopier af referat fra møderne.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven, herunder landzonebestemmelserne.

Byggeloven og bygningsreglementet.

Masteloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

4. Bygninger og byrum skaber liv

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

 

Kompetence

Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

Bilag