Nr.10 - Mobilmast ved Kokkedal station

Sagsnr.: 18/11880

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til en ansøgning om tilladelse til en mobilmast.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har i mange år været i dialog med mobilbranchen med henblik på at opnå bedre dækning i området omkring Kokkedal station. Området indgår som led i Togfonden DK om internetdækning i alle tog, eftersom ingen operatører har den tilstrækkelige dækning til at leve op til forliget bag Togfonden DK.

 

Branchen har oplyst, at det ikke er lykkedes at finde en løsning på dækningsproblemerne fx ved at anvende de eksisterende høje bygninger overfor stationen, beliggende i Hørsholm Kommune. Det er heller ikke lykkedes at finde andre placeringer i de to kommuner, fx på en p-plads ved stationen, og Banedanmarks areal øst for stationen.

 

Sagen indgår i kommunens arbejde for bedre digital infrastruktur. Der er tale om et område, hvor der åbenlyst er behov for bedre mobildækning.

 

Der søges om tilladelse til en mobilmast med en højde på 48 m, som udformes som en gittermast. Masten placeres i skovarealet på kanten af den østlige perron, umiddelbart nord for elevatortårnet.

 

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Ansøgningen forudsætter derfor kun en byggetilladelse.

 

Planloven

Opstilling af en mobilmast kan forudsætte en lokalplan, i tilfælde af at den medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø. I den konkrete sag skal kommunen vurdere masten i forhold til det robuste miljø på stationsområdet.

 

Skovloven

Placeringen af masten i fredsskov medfører at mobilmasten er omfattet af skovloven. Miljøstyrelsen er myndighed i forhold til skovloven, og styrelsen har meddelt tilladelse til det ønskede ved en afgørelse den 03-09-2018. Se vedlagte kopi.

 

Dækning i forhold til placering ved en skov

Ifølge administrationens oplysninger, vil træerne i en skov generelt påvirke dækningen negativt, på samme måde som fx tætte bygninger eller andre forhold. I det konkrete tilfælde er der dog tale om en lille skov, og en placering i kanten af skoven med en åben placering mod stationen og jernbanen.

 

Høring

Ansøgningen har været udsendt til naboer og omboende, og kommunen har modtaget 11

høringssvar, inklusive Hørsholm Kommune (som dog ikke har bemærkninger til sagen). Se vedlagte kopi. Indsigelserne kan opsummeres således:

  1. Indsigelse overfor mastens visuelle virkning.
  2. Protest mod placeringen i skoven.
  3. Bekymring om sundhedsrisiko.
  4. Tab af ejendomsværdi.
  5. Synspunkter om alternative placeringer.
  6. Utilfredshed med kommunens høring.

 

Administrationen har følgende korte bemærkninger til høringssvarene:

-         Kommunen er ikke myndighed vedr. skovloven, og Miljøstyrelsen har truffet en afgørelse.

-         Kommunen er ikke myndighed vedr. sundhedsforhold, og må ikke inddrage sådanne forhold i afgørelsen.

-         Spørgsmålet om tab af ejendomsværdi indgår ikke som kriterium i bygningsreglementets helhedsvurderinger, og heller ikke i spørgsmålet om lokalplanpligt.

-         Der er tidligere undersøgt alternative placeringer.

-         Administrationen har udsendt høringen til alle dem, som muligvis ville være parter i sagen, og herudover andre omboende som kunne have en interesse i sagen. Der er ingen regler for hvor mange der skal inddrages udover parter i sagen. Vedlagt kort med markering af høringsområdet.

 

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017, kap. 4.5, indeholder retningslinjer for kommunens behandling af mobilmaster. Bortset fra, at placeringen er inde i en fredsskov opfylder den ansøgte placering kriterierne for at være i en ’grøn zone’, hvor kommunen principielt er positiv til nye master. I dette tilfælde er det væsentligt, at masten placeres tæt på jernbanen. Kommunen vurderer generelt, at arealer tæt på jernbanen kan tåle fx de visuelle påvirkninger der er ved en mobilmast.

 

Helhedsvurdering

Det ansøgte forudsætter en helhedsvurdering efter bygningsreglementet BR18, § 187 - § 195, eftersom masten ikke er omfattet af reglerne om ’byggeret’. Kommunen skal forholde sig til de generelle kriterier, og har ikke mulighed for at inddrage andre forhold, fx æstetiske forhold eller sundhedsmæssige overvejelser. I denne sag er der primært tale om følgende forhold:

-         Afstandsforhold og højdeforhold

-         Anvendelse

-         Det der tilstræbes i området

-         Lysforhold og indbliksgener

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den ansøgte mobilmast ikke forudsætter udarbejdelse af en lokalplan. Administrationen lægger vægt på, at stationsområdet er et robust infrastruktur-anlæg med togdrift, perroner, p-plads, forskellige typer af broer, elevatortårn, mv. Mobilmasten indgår naturligt i dette miljø, og kan ikke anses at medføre en væsentlig ændring.

 

Ud fra en helhedsvurdering er det administrationens opfattelse, at den ansøgte placering kan godkendes. Det kan tillægges betydning at masten placeres på et stationsområde, og vil fremstå som en del af infrastrukturen på stedet. Afstanden til nærmeste naboer medfører at højden af masten er acceptabel, ligesom det kan tillægges betydning at kommuneplanen tilstræber placering af mobilmaster fx i nærheden af eksisterende infrastrukturanlæg. Anvendelsen (mobilmast) på et området som anvendes til station er velegnet. Det er endvidere vurderingen, at der ikke er tale om væsentlige ulemper relateret til lysforhold og lignende.

 

Der er store forskelle på bebyggelsernes karakter i området, og omgivelserne omkring stationen. Hensynet til naboer er primært af visuel karakter, samt for nogle en oplevelse af ulemper ved at have masten stående tæt på.

 

I mange sager om mobilmaster indgår hensynet til landskabelige forhold med stor vægt. Nærværende sag skal vurderes ud fra den generelle metode, som er angivet i bygningsreglementet i sager om helhedsvurderinger. Om de landskabelige hensyn vil en placering på i tilknytning til et infrastruktur-område (station) være mere robust end områder omkring stationen som er præget af boligbebyggelse.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Byggeloven, bygningsreglementet BR18

Masteloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

4. Bygninger og byrum skaber liv

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

 

Kompetence

Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Kopi af afgørelsen sendes til de naboer som indsendte bemærkninger.

 

Indstilling

  1. At kommunen træffer afgørelse om, at det ansøgte ikke forudsætter en ny lokalplan.
  2. At kommunen godkender den ansøgte mobilmast.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 08-01-2019

Et flertal foreslår, at en endelig stillingtagen afventer en drøftelse med Hørsholm Kommune om udviklingsplanerne for det samlede område.

 

For stemmer 8: A, V, B, C og F

Imod stemmer 1: O der ønsker at følge administrationens indstilling.