Nr.33 - Orientering om status for Usserød Å Samarbejdet

Sagsnr.: 19/2273

 

Beslutningstema

Status for Usserød Å samarbejdet. Kort historik og resultater af samarbejdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Store nedbørshændelser i 2007 og 2010 fik Usserød Å til at gå over sine breder og oversvømme flere huse i både Hørsholm og Fredensborg Kommune.

 

På baggrund af disse hændelser vedtog de tre kommuner Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg i marts 2011 en fælles miljø- og klimatilpasnings strategi for Usserød Å. Denne strategi medførte, at de tre kommuner og deres forsyningsselskaber gik sammen om et projekt, der skulle klimatilpasse åen. Projektet gik i korthed ud på, at begrænse risikoen for oversvømmelser langs åen uden at ødelægge åens rekreative og naturmæssige værdier.

 

Usserød Å er ca. 8 km lang. Den har sit udspring i Sjælsø og løber herfra videre gennem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg og munder ud i Nivåen. Undervejs løber den gennem naturområder og områder med bebyggelse og boliger tæt på bredden. Se oversigtskort i bilag 1.

 

Projektet blev i opstartsfasen støttet af EU’s LIFE-program i en fireårig periode. I januar 2016 blev projektet afsluttet og samarbejdet mellem de tre kommuner og to forsyningsselskaber omkring Usserød Å er gjort permanent.

 

Projektet

Udover at danne en formel samarbejdsstruktur på tværs af organisationerne har projektet indeholdt en række fysiske og tekniske indsatser. De væsentligste beskrives kort herunder:

 

-         Dobbelt profil og dige i Kokkedal.

Sikrer en større kapacitet i vandløbet ved store nedbørsmængder.

-         Fælles computermodel af hele Usserød Å vandløbssystemet.

Kan være med til at identificere de mest effektive tiltag i mod oversvømmelser. Mulighed for at regne på scenarier for oversvømmelser.

-         Fælles online måle- og varslingssystem.

Giver mulighed for at overvåge vandstand og flow. Sender automatisk varsel, når vandstanden nærmer sig et kritisk niveau. Data er tilgængelige offentligt, så interesserede kan følge med på hjemmesiden.

-         Fælles beredskabsplan for både oversvømmelse og forureningshændelser.

Skal sikre en koordineret indsats på tværs af kommunegrænser, så skadernes omfang minimeres mest muligt.

-         Ny regulerende sluse ved Mortenstrupvej i Hørsholm.

Sikrer en ekstra kapacitet ved store nedbørshændelser ved at lede vandet ind på en eng.

-         Fælles slusestyringsstrategi for Sjælsø Sluse.

Giver mulighed for at afbryde tilløbet til åen, og bruge den store kapacitet til at opbevare vandet i Sjælsø. Når der ikke er varsel om skybrud eller tegn på oversvømmelsesrisiko, styres slusen efter at søens optimale økologiske tilstand opholdes.

 

Resultater

Ved hjælp af den hydrauliske model har NIRAS lavet beregninger, der viser hvordan regnhændelsen i 2010 så ud, samt omfanget af oversvømmelser ved en lignede omgang nedbør med de tiltag, der er lavet siden da. Ligeledes er der lavet beregninger for en såkaldt 100 årshændelser med og uden tiltag. Beregningerne er lavet for fem steder langs åen.

 

Beregningerne viser, at tiltagene har haft en stor effekt på oversvømmelsesrisikoen og beskytter i vidt omfang bygninger i forhold hændelsen i 2010. Ved en 100 års hændelse er der nu kun en begrænset risiko for oversvømmelser af bygninger ved Parallelvej. Dette ser dog ud til også at skyldes vand der kommer bagfra og ikke kun fra åen. Der kan også forekomme oversvømmelser ved Stampedammen i Hørsholm Kommune, som dog er væsentligt reducerede i forhold til 2010. Pga. den fælles beredskabsplan samt mulighed for kommunikation til udsatte borgere er det i vidt omfang nu muligt at imødekomme denne risiko. De andre steder langs åen vil oversvømmelser udelukkende være på terræn eller være helt undgået. Oversvømmelseskort for de fem udvalgte steder kan ses på side 6-20 i bilag 2.

 

Der har været stor interesse fra både ind- og udland. Usserød Å projektet er blevet optaget i Klima100 publikationen, er blevet præsenteret på flere konferencer og har haft besøg af delegationer fra blandt andet Polen, Bulgarien og Kina. Senere i 2019 kommer der besøg fra Ungarn.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

6. Rent vand og sanitet

13. Klimaindsats

 

Bæredygtighed og Miljø

 

Kompetence

Plan- Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

På hjemmesiden www.usseroed-aa.dk kan man se nyheder, finde en håndbog til inspiration ved lignende samarbejder, samt følge vandstanden i åen.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-02-2019

Orientering tages til efterretning, idet man bemærker det gode samarbejde mellem kommuner,forsyningsselskaber og øvrige parter.