Nr.28 - Vedtagelse af Lokalplan L103

Sagsnr.: 16/2659

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan L103 for boliger på Gunderødvej 46.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 29. oktober 2018, at fremlægge forslag til Lokalplan L103, for boliger på Gunderødvej 46, i offentlig høring. Lokalplanen afgrænser sig til en enkelt kommunalt ejet matrikel: Matrikel 5q. Gunderødvej 46, i den sydligste del af Karlebo Landsby.

 

 

Baggrund og formål med lokalplanen

Lokalplanen muliggør opførelse af 10 fritliggende enfamiliehuse med et fælles friareal.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere et boligområde, som forholder sig til placeringen i et landsbymiljø. Lokalplanens bestemmelser sætter rammen for husenes udformning, omfang samt brugen af teglsten, men lader samtidig flere parametre være valgfrie for den enkelte køber.

 

Yderligere planlægges der for, mulighed for at opsætte en mobilmast inden for lokalplanens areal (delområde 5 – den kommende grundejerforenings areal). Dette muliggøres, for at kommunen kan leve op til servicemålene ang. dækning til kommunens borgere og virksomheder i alle egne af kommunen, med en moderne digital infrastruktur. Muligheden for opsætning af mobilmast har indgået i både rammer for udbud og salg samt som vilkår i den bindende salgsaftale, og dette afspejles også i den endelige salgspris Fredensborg Kommune og Lind & Risør har indgået aftale om.

Der i dag ingen aktuel ansøgning om opsætning af en mast, men syd for lokalplanområdet er et areal med dækningsudfordringer. I de kommende år skal telebranchen byde ind på master der kan afhjælpe dækning i dette område, her kan placeringen i lokalplanområdet komme i spil. Opsætning af en mast vil forudsætte at der gives landzonetilladelse hertil, i den forbindelse foretages en nabohøring. Derudover vil en evt. aftale om opsætning af mobilmast blive indgået mellem den kommende grundejerforening og et teleselskab.

 

 

Lokalplanens delområder med disponering af arealer fremgår af nedenstående kort.

 

 

 

Vejnavn

Plan, Miljø og Klimudvalget besluttede i 3. oktober 2018 at vejen igennem lokalplanområdet skal hedde Dysseager.

 

Offentlig høring

Lokalplanen har været fremlag til offentlig høring fra den 30. oktober til den 31. december 2018. Den 27. november 2018 blev der afholdt borgermøde i Karlebo.

I høringsperioden er der indkommet 17 høringssvar.

Heraf er 4 af høringssvarene fra organisationer/virksomheder (Bane Danmark, Erhvervsstyrelsen, Agenda 21 foreningen Fredensborg samt Lind & Risør).

Derudover er der indkommet 13 høringssvar fra privatpersoner.

 

De toneangivende temaer i høringssvarene er:

 

-         Kørselsretningen på den nye ensrettede vej.

-         Bebyggelsesbestemmelser for bebyggelsens udseende.

-         Grundstørrelser for udstykninger.

-         Mobilmast.

 

Resumér af høringssvarene samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af Høringsnotat (se bilag). Alle høringssvarene fremgår i deres fulde længe af bilaget: Høringssvar (se bilag).

 

Indstilling til ændringer i lokalplanen

Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar indstilles følgende 5 ændringsforslag til politisk vedtagelse:

 

Redegørelse/§/kortbilag

Oprindelig formulering

Ny formulering

Redegørelsen ”Efter anden lovgivning”

 

OBS: Dette ændringsforslag skal med, da lokalplanen i følge Erhvervstyrelsen ellers ikke er i overensstemmelse med Fingerplanen.

 

Manglende tekst om fingerplanen.

Tekst vedr. fingerplanen til redegørelsens afsnit ”Efter anden lovgivning”. Se den fulde tekst under høringssvar nr. 3.

 

§ 5.3

”Der skal etableres en overkørsel til hver boligmatrikel. I alt 10 overkørsler (de 10 overkørsler i delområde 1 er markeret med prikker på kortbilag 2).”

”Der skal etableres en overkørsel til hver boligmatrikel. I alt 10 overkørsler (de 10 overkørsler i delområde 1 er markeret med Xpå kortbilag 2). ”

§ 8.3

”I delområde 1 (se kortbilag 2), er det tilladt at terrænregulere +/- 0,5 meter på de enkelte boligparceller, i forhold tildet færdigregulerede terræn ved byggemodning.”

”I delområde 1 (se kortbilag 2), er det tilladt at terrænregulere +/- 0,5 meter på de enkelte boligparceller, i forhold tildet færdigregulerede terræn efter endt byggemodning.”

§ 8.4

”Inden for lokalplanens delområde 2, kan ren jord genanvendes til landskabelig bearbejdning med op til +/- 0,5 over eksisterende terræn (se kortbilag 2).”

”Inden for lokalplanens delområde 2, kan ren jord genanvendes til landskabelig bearbejdning med op til +/- 0,5 i forhold til eksisterende terræn (se kortbilag 2).”

Kortbilag 2

Kørselsretning: Ensretning fra nord mod syd – markeret med pil.

Ensretningen vendes så der køres ind ved den sydligste overkørsel og ud ved den nordligste overkørsel. Pilen på kortbilag 2 vendes.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

15. Livet på land

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Lokalplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside og på Plandata.dk efter endelig vedtagelse.

 

Indstilling

  1. At lokalplan L103 vedtages endeligt med ovenstående ændringer.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-02-2019

Anbefaler administrationens indstilling med følgende tilføjelser:

 

- at tagmateriale også vil kunne være tagpap med lister eller skifer, men ikke betontegl,

- at byggeri kan finde sted i andet materiale end tegl, hvis murværk fremstår som pudset.