Nr.26 - Nyt Kommissorium for Dialogforum for Vandløb

Sagsnr.: 12/14304

 

Beslutningstema

Ændring af kommissorium for Dialogforum for Vandløb.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I forbindelse med afholdelse af temamøde om vandløb i 2018 drøftede Plan- Miljø- og Klimaudvalget sammensætningen af medlemmer i Dialogforum for vandløb.

 

Udvalget bad i den forbindelse med et revideret kommissorium for Dialogforum for vandløb med henblik på, at borgere langs alle kommunes offentlige vandløb er repræsenteret på lige fod i Dialogforum.

 

Formålet med Dialogforum for Vandløb er at styrke dialogen mellem interessenterne på vandløbsområdet og kommunen som vandløbsmyndighed. Bl.a. drøftes emner som implementering af de statslige vandplaner, vedligeholdelse af de offentlige vandløb i kommunen, regulativrevision samt nye tiltag på vandløbsområdet. Der drøftes ikke enkeltsager i dialogforum.

 

Sammensætning af Dialogforum i dag

Dialogforum er i dag sammensat af:

2 fra Fredensborg Vandløbslav

1 fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

1 fra Danmarks Sportsfiskerforbund (v/ Nive å´s lystfiskerforening)

1 fra A/B Hørsholm Kokkedal

1 fra Danmarks Naturfredningsforening (DN)

1 fra Grundejerforening Jellerød

 

Fra administrationen deltager der fast 2 personer - samt ressourcepersoner ved behov. Kommunen varetager sekretariatsfunktionen, hvilket bl.a. omfatter udarbejdelse af forslag til dagsorden baseret på input fra gruppens medlemmer samt udarbejdelse af referat.

 

Forslag til ændring af den nuværende sammensætning af Dialogforum

Den særlige deltagelse ved A/B Hørsholm Kokkedal og Grundejerforening Jellerød skyldes historisk de tidligere udfordringer ved Usserød Å. Efter gennemførsel af omfattende klimatilpasningstiltag er de to grundejerforeninger sikret bedre end mange andre enkelte grundejere i kommunen. Det er ikke hensigten med Dialogforum, at der skal behandles enkeltsager. Det anbefales derfor, at grundejerforeningerne fremadrettet ikke længere vil være repræsenteret i Dialogforum for vandløb.

 

Alle bredejere, borgere og lodsejere har mulighed for at komme i dialog om vandløb og få indflydelse således:

 

?         Bredejere kan lade sig repræsentere af Fredensborg vandløbslav, der har to pladser i Dialogforum. Kontingent, indmeldelsesprocedure osv. fremgår af lavets hjemmeside, se link i bilag.

?         Borgere/lodsejere har mulighed for at deltage i det årligt afholdte offentlige vandsyn. Inden vandsynet kan man indmelde vandløbsstrækninger/projekter, som ønskes besigtiget og drøftet med kommunens vandløbsmedarbejdere. Der indkaldes til vandsyn via kommunens hjemmeside samt kommunes Facebook. Desuden orienterer vandløbslavet deres medlemmer direkte om vandsynet. 

?         Borgere/lodsejere har mulighed for løbende at kontakte kommunens vandløbsmedarbejdere om konkrete forslag mv.

?         Referater fra møderne i Dialogforum ligger offentligt tilgængeligt på hjemmesiden.
 

Herudover foretages en mindre ændring af teksten i kommissoriet ved at forbedret spildevandsrensning i det åbne land i afsnittet om baggrund for dialogforum udgår, idet denne indsats er så langt, at den ikke længere vurderes relevant.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

13. Klimaindsats

14. Livet i havet

Byrådets arbejdsgrundlag

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Det reviderede kommissorium præsenteres mundtligt for Dialogforum for Vandløb på mødet i foråret 2019 og offentliggøres herefter på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

 

Elektroniske bilag

Gældende kommissorium: https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/dialogforum-om-vandloeb

Fredensborg Vandløbslav hjemmeside med nærmere beskrivelse af mulighed for at melde sig ind: http://www.xn--fredensborgvandlbslav-5fc.dk/

 

Indstilling

  1. At forslag til nyt kommissorium for Dialogforum for Vandløb vedtages.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-02-2019

Godkender administrationens indstilling.