Nr.24 - Ramme for indhold og tidsplan for ny Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik

Sagsnr.: 18/26000

 

Beslutningstema

Godkendelse af vedlagte forslag til indholdsmæssig ramme og tidsplan for ny Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har besluttet, at kommunen skal have ti politikker, der tager udgangspunkt i pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag. Den nye politik vil bl.a. bestå af en række overordnede politiske målsætninger.

 

Nedenfor er forslag til overordnet indholdsramme og tidsplan for politikken Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik, der skal udfolde og opsætte målsætninger for pejlemærket fra Byrådets arbejdsgrundlag: ”Bygninger og byrum skaber liv”. Temaerne heri er: Bygninger skaber liv og fælleskab for alle generationer, Byrum tilpasses udvikling og Byudvikling skaber attraktive og trygge områder. 

 

Politikkens indhold og sammenhæng til andre strategiske processer i 2019

 

Den nye politik skal sammenfatte eksisterende ”Politik for kommunale ejendomme” og ”Arkitekturpolitik”, begge fra 2016, samt boligpolitik, hvor Plan, Miljø og Klimaudvalget d. 6. november 2018 godkendte et kommissorium for den nye politik.

 

Administrationen foreslår, at navnet på den nye politik bliver: ”Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik” for på den måde at afspejle, at politikken også omhandler de kommunale ejendomme.

 

Den nye politik har et naturligt afsæt i både den kommende Planstrategi og den nye Ejendomsstrategi, hvor arbejdet med begge netop er sat i gang. De to strategier udarbejdes frem mod sommeren 2019 for at kunne overholde krav i Planloven til planstrategiens vedtagelse. 

 

Udarbejdelsen af den nye politik foreslås derfor at ske i umiddelbar forlængelse af arbejdet med Planstrategien og Ejendomsstrategien. Det skal sikre mulighed for, at de politiske drøftelser der knytter sig til arbejdet med strategierne kan indgå og bidrage til formuleringen af den nye Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik.

 

Fastsættelse af temaer for politikken sker senere og afventer dette arbejde.

 

Emnet boliger bliver et centralt indsatsområde i Planstrategien. Det godkendte kommissorium for en boligpolitik besvares desuden med Planstrategien, på emner som geografi, klima, bæredygtighed og infrastruktur. Som afsæt for formuleringen af Planstrategiens mål for fremtidige boliger udarbejdes et baggrundsmateriale i rapportformat med titlen ” Udviklingsperspektiver for boliger i Fredensborg Kommune”. Materialet samler op og konkluderer på boliganalyserne præsenteret på budgetseminarerne i april og august 2018 udarbejdet som forarbejde for en kommende boligpolitik. Der udarbejdes et selvstændigt dokument hvor der skal være politiske pejlinger ovenpå analysen. De relevante dele af dette løftes ind i planstrategien

 

I forlængelse af vedtagelsen af en ny Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik kan det desuden overvejes om der skal udarbejdes en arkitektur- og byrumsstrategi, der samler op på og konkretiserer indsatsområder fra den eksisterende arkitekturpolitik.

 

Ejendomsstrategi

Administrationen arbejder på en ejendomsstrategi for de kommunale ejendomme. Strategien skal, foruden bæredygtig drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, også have fokus på optimering af bygningernes anvendelsesmuligheder sådan, at de kan anvendes til forskellige formål og af forskellige brugere. Strategien forventes at blive politisk behandlet i sommeren 2019. Den endelige tidsplan for ejendomsstrategiens tilblivelse er ikke vedtaget på nuværende tidspunkt.

 

Proces- og tidsplan

 

Temadrøftelse om Planstrategi

Ejendomsstrategi

og Planstrategi

Interessent inddragelse

Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd

Input samles

Politisk behandling af Ejendomsstrategi og Planstrategi

 

Input samles

 

Udkast til Politik godkendes af Plan, Miljø- og Klimaudvalget

Relevante råd og interesseorga-nisationer inviteres til at kommentere på politikken

Plan, Miljø- og Klimaudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget samt Social og Seniorudvalget drøfter færdig politik inkl. kommentarer fra borgerinddragelse og anbefaler til Økonomiudvalg og Byråd der godkender endelig politik

 

 

Samarbejde med andre udvalg

Politikken vil kræve et samarbejde mellem de relevante fagudvalg. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er det primære udvalg. Det primære udvalg er ansvarlig for oplægget til politikken og for at inddrage andre udvalg i det omfang, de har en rolle i forhold til udarbejdelse af politikken.

 

Ved udarbejdelsen af denne politik inddrages også Social- og Seniorudvalget især med fokus på boligområdet samt Fritids- og Idrætsudvalget især med fokus på kommunale ejendomme.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitikken understøtter MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND.

 

Udarbejdelse af politikker i Fredensborg kommune understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget igangsætter arbejdet med Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitikken. Byrådet vedtager politikken endeligt.

 

Indstilling

  1. At vedlagte forslag til indholdsmæssig ramme og tidsplan for Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik godkendes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-02-2019

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Seniorrådets bemærkninger indgik i sagens behandling.