Nr.23 - Udvidelse af tilladelsen for Til Tops Nivå

Sagsnr.: 18/11932

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til ansøgning fra Til TOPS Nivå om ændring af vilkår i kommunens tilladelse fra 2016 til trætopklatrebaner på Nivå Camping. Det indstilles, at der gives 3 års tidsbegrænset tilladelse til ansøgte udvidelse af gæstegrundlaget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Til TOPS Nivå om ændring af vilkårene for kommunens tilladelse af 12. januar 2016 til etablering af to trætopklatrebaner på Nivå Camping, Sølyst Allé 14.

 

Til TOPS Nivå ansøger konkret om udvidelse af tilladelsens nuværende vilkår om, at trætop-klatrebanerne kun må benyttes af campingpladsens egne gæster, til at banerne også må benyttes af gæster udefra. Desuden søges der om, at begrænsning for besøg af skoleklasser på max. 10 klasser om året bortfalder. Endelig indeholder ansøgningen en præcisering af trætopklatrebanernes åbningstider. Ansøgninger vedlagt som bilag.

 

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 5. januar 2016 at meddele dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af 2 trætopklatrebaner på Nivå Camping.

Dispensationen blev meddelt på følgende vilkår:

 

 • At der ikke skal være yderligere kapacitet til parkering, veje, stier mm.
 • At banerne kun må benyttes af campingpladsens gæster og max. 10 skoleklasser om året.
 • At banerne kun må benyttes i campingpladsens åbningstid dvs. alle dage fra kl. 10-18.
 • At banerne kun må benyttes i campingpladsens sæson fra 1. april – 1. oktober.
 • At svævebaner og balance- og forhindringsøvelser konstrueres og placeres indenfor område på bilag 1 således, at støjgener minimeres i forhold til det omkringliggende boligområde.
 • At ansøger på kommunens forlangende skal dokumentere, at gældende støjgrænser er overholdt.

 

I forbindelse med tilladelsen efter naturbeskyttelsesloven vurderede administrationen samtidig, at trætopklatrebanerne var i overensstemmelse med den for området gældende byplanvedtægt nr. 26. Trætopklatrebanerne ligger i byplanvedtægtens delområde B, som er udlagt til offentligt formål ”grønt område (campingplads)”.

 

Kommunens afgørelse blev påklaget af Grundejerforeningen Skovparken. Planklagenævnet traf den 29. juni 2017 afgørelse i sagen, der stadfæstede kommunens afgørelse. Nævnet lagde vægt på, at der er tale om en aktivitet, som naturligt kan indpasses i skoven ved campingpladsen, og at aktiviteten må anses som en almindelig aktivitet på en campingplads i et grønt område.

 

Ansøgning

Til TOPS Nivå lægger følgende til grund for den aktuelle ansøgning:

 • I åbningssæson 2018 har Til Tops Nivå haft ca. 800 gæster. Ved øget markedsføring forventes at kunne nå ca. 1500 gæster med de nuværende vilkår. Oprindeligt er der kalkuleret med ca. 3200 gæster pr. sæson. 1500 gæster er ikke nok til at sikre en bæredygtig økonomisk drift af anlægget.
 • Såfremt der gives tilladelse til, at anlægget kan benyttes af udefra kommende gæster, og hvis begrænsningen på max. 10 besøgende skoleklasser om året fjernes, forventer Til TOPS Nivå at nå ca. 3000 gæster, heraf ca. 500 skolegæster (ca. 20 skoleklasser).
 • Udefra kommende gæster forventes altovervejende at komme fra lokalområdet, da anlægget med 2 baner er for småt til at tiltrække gæster fra et større opland. Til sammenligning har Til TOPS Frederiksdal 3 baner og Til TOPS Havreholm 5 baner.

 

Konkret ansøges om følgende nye åbningstider for gæster i sæsonen:

 • Søndagsåbent kl. 10.00 –15.00 (ca. 20 gæster)
 • Lørdagsåbent kl. 10.00 – 18.00 (ca. 10-30 gæster, de fleste i tidsrummet kl. 10-14)
 • Hverdagsåbent i skoleferien juli/august kl. 10.00 – 18.00
 • Åbent for skoleklasser alle hverdage (ca. 20 klasser pr. sæson, varighed typisk 2 formiddagstimer)
 • Åbent ved særarrangementer på Nivå Camping i tidsrummet kl. 10 – 18 (eks. ved markedsdag og mærkedage, 2-3 gange pr. sæson)

 

Til TOPS Nivå oplyser, at hvis ansøgningen imødekommes, drejes svævebanen tættest på naboerne længere mod vest, så afstanden til nærmeste naboer øges. Ny linjeføring fremgår af luftfoto i ansøgningen.

 

Partshøring

Der er foretaget 14 dages partshøring af ejere, beboere og virksomheder, som er registreret på de omliggende ejendomme. Der er indkommet 10 høringssvar i høringsperioden. 7 høringssvar er fra beboere omkring banen og 3 høringssvar er fra foreninger, herunder Interesseforeningen for Svanevej og Ternevej, Grundejerforeningen Skovparken og Nivå Svømmeforening. Efter endt høringsperiode er der indkommet yderligere 1 høringssvar fra beboer i området, som er medtaget.  Høringssvar, et sammendrag af de væsentligste synspunkter og administrationens kommentarer hertil fremgår af bilag.

 

Administrationen kan sammenfatte de væsentligste høringssvar således:

 • Kommunen skulle aldrig have givet dispensation/ tilladelse til trætopklatrebaner i et villaområde.
 • Enhver udvidelse af rammerne for banernes aktiviteter er uacceptabel
 • Parkering af biler giver allerede i dag problemer.
 • Råb og skrig fra banerne opleves allerede i dag som meget generende.

 

Til TOPS Nivå har indsendt sine bemærkninger til høringssvarene, som fremgår af bilaget.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en udvidelse af Til TOPS Nivå’s gæstegrundlag til at omfatte udefra kommende gæster, herunder muligheden for flere skoleklasser, ikke ændrer afgørende ved de præmisser, som Planklagenævnet lagde til grund for afgørelsen af 29. juni 2017. Planklagenævnet tillagde det således ikke betydning, at kommunens tilladelse var givet på vilkår af, at banerne kun måtte benyttes af campingpladsens egne gæster.

 

Administrationen vurderer på den baggrund, at en udvidelse af gæstegrundlaget som ansøgt, kan rummes indenfor rammerne af byplanvedtægt nr. 26. Væsentligt for vurderingen er, at der ikke er tale om en fysisk udvidelse af banerne eller etablering af nye baner, men alene et spørgsmål om hvem som må bruge banerne.

 

Administrationen vurderer, at en udvidelse af gæstegrundlaget som ansøgt ikke medfører, at det samlede støjbidrag fra trætopklatrebanerne øges væsentligt i forhold til det oprindelige forventede antal brugere, som lå til grund for ansøgningen i 2016.

 

Flere skoleklasser kan betyde, at støjen blive spredt over et større tidsrum, da besøg af skoleklasser foregår i hverdagene, typisk i formiddagstimerne, hvor der normalt ikke er så mange gæster. Omvendt indgår der en begrænsning af åbningstiderne i ansøgningen, bl.a. søndag hvor åbningstiden begrænses til kl. 10-15. Gældende tilladelse giver mulighed for at holde åbent alle dage mellem kl. 10-18. 

 

Til TOPS Nivå forventer, at en altovervejende del af de nye udefra kommende gæster vil komme fra lokalområdet enten til fods eller på cykel. I forhold til skoleklasser er det oplyst, at eleverne i dag ankommer i minibusser og ikke i turistbusser. Det skal bemærkes, at kommunen ikke kan stille krav om, at der ikke må benyttes turistbusser.

 

I relation til indbliksgener finder administrationen ikke, at det udgør en væsentlig problemstilling, når træerne er fuldt udsprungne. En ændring af forløbet af banen tættest på naboerne vil i væsentlig grad imødegå mulig indblik, særligt først på åbningssæsonen hvor træerne endnu ikke er fuldt udsprungne.

 

Administrationen anbefaler på ovenstående baggrund, at udvalget beslutter at ændre vilkårene i kommunens tilladelse fra 12. januar 2016 til etablering af trætopklatrebanerne, i henhold til ansøgte. Det betyder følgende:

 

 1. Vilkår om ”At trætopbanerne kun må benyttes af campingpladsens gæster og max. 10 skoleklasser om året” bortfalder.
 2. Vilkår om ”At banerne kun må benyttes i campingpladsens åbningstid dvs. alle dage fra kl. 10-18” ændres til:

 

 • Søndagsåbent kl. 10.00 – 15.00
 • Lørdagsåbent kl. 10.00 – 18.00
 • Hverdagsåbent i skoleferien juli/august kl. 10.00 – 18.00
 • Åbent for skoleklasser alle hverdage kl. 10.00 – 18.00
 • Åbent ved særarrangementer (markedsdag, mærkedag o.lign) på Nivå Camping i tidsrummet 10 – 18 (3 gange pr. sæson)

 

Øvrige vilkår i kommunens tilladelse fra 12. januar 2016 forbliver uændrede.

 

En ny tilladelse vil blive givet som tillæg til den eksisterende tilladelse fra 2016.

 

En ny tilladelse kan gives som en midlertidig tilladelse fx på 3 år med den begrundelse, at der vil være tale om en forsøgsperiode med henblik på nærmere vurdering af følgevirkningerne for lokalområdet. Hvis det efter 3 år ikke besluttes at forlænge eller gøre tilladelsen med ændrede vilkår permanent, vil det være de oprindelige vilkår fra 2016, som tilladelsen falder tilbage på.

 

Herudover anbefaler administrationen, at der træffes afgørelse om, at ansøgte udvidelse af gæstegrundlaget kan rummes inden for Byplanvedtægt nr. 26 i overensstemmelse med planklagenævnets tidligere afgørelse.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Orientering om kommunens afgørelse sendes til dem, som har indsendt bemærkninger til sagen.

 

Indstilling

 • At administrationens indstilling vedtages, med følgende tilføjelse: At ændring af vilkår om begrænsning af antal skoleklasser og udvidelse af gæstegrundlaget til at omfatte udefra kommende gæster gøres tidsbegrænset til 3 år, med henblik på vurdering af mulige følgevirkninger for lokalområdet.

 

 • At kommunen træffer afgørelse om, at ansøgte udvidelse af gæstegrundlaget er i overensstemmelse med Byplanvedtægt nr. 26.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-02-2019

Den administrative indstilling om at udvide tilladelsen som beskrevet sat til afstemning.

 

For stemmer 2: O og Mie Stattau (V)

Imod stemmer 7: B, F, C, A og Carsten Bo Nielsen (V)

 

Indstilling hermed ikke godkendt.

 

F stiller forslag om at udvide antallet af skoleklasser

For 3: O, F og Mie Stattau (V)

Imod 6: A, B, C og Carsten Bo Nielsen (V)

 

Forslaget hermed ikke vedtaget.

 

Mie Stattau (V), O og F begærer sagen i Byrådet.

 

Kommentarer fra Martin Stausholm Knudsen indgik i sagens behandling.