05-09-2018 kl. 17:00
Stortrommen

Medlemmer

Lars Simonsen (B)

Ergin Øzer (A)

Carsten Nielsen (A)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Flemming Rømer (O)

Mie Stattau (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Afbud

Bo Hilsted (A)

Nr.132 - Godkendelse af dagsordenen

Bo Hilsted (A)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Dagsordenen godkendt.

 

Nr.133 - Træffetid

Bo Hilsted (A)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Ingen mødt.

 

Nr.134 - Budgetrevision 30.06.2018 samt forventet regnskab 2018 (PMK)

Sagsnr.: 18/12085

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Budgetrevisionen 30.06.2018 viser forventningerne til det samlede resultat for årene 2018 – 2021 fordelt på hhv. drift, anlæg og finansiering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.06.2018 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Drift indeholder både serviceudgifter og overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

Budgetrevisionen pr. 30.06.2018 forelægges for de enkelte fagudvalg til drøftelse og godkendelse før den samlede budgetrevisionen (inkl. fagudvalgenes indstillinger) forelægges for hhv. Økonomiudvalg og Byråd. Fagudvalget bedes drøfte udvalgets ønsker om budgetændringer og finansieringen af disse.

Den samlede budgetrevision pr. 30.06.2018 inkl. de enkelte fagudvalgs indstillinger til håndteringen af områdernes ønsker til budgetændringer vil blive forelagt Økonomiudvalget den 24. september 2018 og Byrådet den 1. oktober 2018.

 

Det samlede resultat

Overordnet set er der balance i regnskabsresultatet over perioden, dog ses der forholdsvis store udsving i de enkelte år. Disse skyldes primært forskydninger mellem årene på anlægsområdet.

Som det fremgår af tabel 1 lægges der på driftsområdet 13,4 mio. kr. i kassen i 2018, mens der samlet over hele perioden lægges der 9,6 mio. kr. i kassen.

På anlægsområdet lægges der i 2018 i alt 51 mio. kr. i kassen, mens der samlet over perioden 9,7 mio. kr. i kassen.

På finansieringsområdet tages der 13,1 mio. kr. op af kassen i 2018.

Samlet set bliver der i 2018 således lagt 51,3 i kassen mio. kr.

Over perioden 2018 til 2021 lægges der samlet 6,2 mio. kr. i kassen.

 

Af tabel 1 ses det, hvorledes de anmodede tillægsbevillinger fordeler sig på hhv. drift, anlæg og finansiering.

 

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30.06.2018

I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-2021

Drift

-13.365

889

1.494

1.360

-9.622

Anlæg

-51.034

39.616

1.700

0

-9.718

Finansiering

13.146

0

0

0

13.146

I alt

-51.253

40.505

3.194

1.360

-6.194

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

 

Fordelingen af tillægsbevillingerne på fagudvalgene fremgår af bilag 1.

 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 257 mio. kr. pr. 30.06.2018.

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten såfremt resultatet af budgetrevisionen pr. 30.06.2018 indarbejdes. 

 

Figur 1. Likviditetsprognose

 

Tabel 2 viser ændringerne i kassen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

 

Tabel 2. Ændringer i kassen

I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Vedtaget budget

-11.988

70.012

-393

21.048

Tillægsbevillinger m.v.

103.554

4.239

-1.383

-1.367

Budgetrevision pr. 30.06.2018

-51.253

40.505

3.194

1.360

Nyt korrigeret budget efter Budgetrevision 30.06.2018

40.313

114.756

1.418

21.041

 

Drift

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 og 2 fremgår af bilag 1 og 2. På driftsområdet er der samlet over perioden mindreudgifter for i alt 9,6 mio. kr. Af større anmodninger om tillægsbevillinger kan nævnes:  

 

 • Lov- og Cirkulæreprogram (LCP) og andre reguleringer er den kompensation/modregning kommunerne modtager/skal betale som følge af lovændringer. I denne budgetrevision 30.06.2018 behandles reguleringer vedr. 2018. Reguleringer vedr. 2019-2022 behandles i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Samlet får områderne tilført 3,428 mio. kr. i 2018 som følge af LCP og andre reguleringer. Reguleringen af både indtægter og udgifter ift. LCP og andre reguleringer foretages over kassen.

 

 • På politikområde Veje og Trafik ansøges om ændring af overførselsadgangen vedr. vintertjeneste. Det foreslås det, at overførselsadgangen ændres fra 3 pct. til 100 pct. idet der er en forventning om, at budgettet hviler i sig selv over en årrække. Såfremt der over en årrække akkumuleres et stort overskud vil dette blive tilført kassen. Hvis der mod forventning akkumuleres et stort underskud, fremlægges en særskilt sag herom.

 

 • På politikområde Kommunale Ejendomme lægges der bl.a. 221.000 kr. i kassen i 2018, stigende til 225.000 kr. årligt fra 2019 og frem. Mindreudgifterne skyldes, at lejekontrakten med Rosingsminde er ophørt, hvorfor budget til forbrug og leje lægges i kassen.

 

 • På politikområde Kultur lægges 300.000 kr. i kassen årligt, hvilket skyldes, at det nuværende driftsbudget til Egedal Byens Hus er baseret på de oprindeligt større projektplaner ved Kokkedal Skole og endnu ikke er nedjusteret som følge af nedskaleringen af projektet. Som følge af det mindre projekt, kan der fra 2018 årligt lægges 300.000 kr. i kassen. 

 

 • Fredensborg Kommunes andel af reguleringen af bloktilskuddet for 2018 (vedrører såvel politikområde Beskæftigelse og Finansiering) udgør 17,3 mio. kr. Andelen af udgifterne til overførsler i 2018 udgør 14,9 mio. kr.

 

Anlæg

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen pr. 30.06.2018 en reduktion af anlægsbudgettet for 2018 med 51,0 mio. kr. og udvidelse af anlægsbudgettet i 2019 og 2020 med henholdsvis 39,6 mio. kr. og 1,7 mio. kr.
 

Budgetændringen vedrører

 • Flytninger mellem årene medfører en reduktion af budgettet for 2018 med 41,3 mio. kr. og en udvidelse af budgettet i 2019 og 2020 med henholdsvis 39,6 mio. kr. og 1,7 mio. kr.
 • Der tilføres 1 mio. kr. fra driftsbudgettet i 2018 vedr. Istandsættelse af Humlebækcenter nummer 41
 • Mindreforbrug på regnskabsafsluttede anlægsprojekter medfører en reduktion af budgettet for 2018 med 0,1 mio. kr.
 • Indarbejdning af allerede realiserede anlægsindtægter medfører en reduktion af nettoanlægsbudgettet for 2018 med 10,6 mio. kr.

 

For hele 2018 forventes et netto anlægsforbrug på 56,4 mio. kr. svarende til en afvigelse i forhold det korrigerede budget på 62,3 mio. kr.

 

Frigivelse af anlægsmidler
Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2018.

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30.06.2018 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 1,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 11,2 mio. kr.
 

Finansiering

finansieringsområdet skal der tages 13,1 mio. kr. op af kassen, hvilket skyldes:

 • Tilpasning af renteudgifter på i alt -12,8 mio. kr.
 • Tilpasning af renteindtægter på 5,1 mio. kr.
 • Midtvejsregulering af tilskud og udligning på 16,8 mio. kr.
 • Skattenedslag pga. det skrå skatteloft på -1 mio. kr.
 • Beskæftigelsestilskud på 5,1 mio. kr.

 

Servicerammen 2018

Udgifter under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er lig med det oprindeligt vedtagne budget for disse udgifter.

 

I forhold til indberetningerne fra områderne om deres forventede forbrug, så vil der være en væsentlig overskridelse af servicerammen.

 

Tabel 4: Servicerammen for 2018

1.000 kr.

Vedtaget budget 2018

Forventet regnskab 2018

Overskridelse af servicerammen

I alt

1.870.566

1.921.059

50.493

  

Vedtagne tillægsbevillinger ved budgetrevision 30.11.2017, overførsler fra 2017 til 2018 samt budgetrevision 31.03.2018 har samlet medført overskridelser af servicerammen i 2018 på i alt 56,4 mio. kr.

Forskellen mellem det vedtagne budget og områdernes forventede regnskab pr. 30.06.2018 giver en overskridelse af servicerammen på ca. 50,5 mio. kr. Erfaringen viser imidlertid, at områderne anlægger en forsigtig linje i deres estimat.

 

Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 samt 2018-2021 blev der udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet.  

For at give det fulde billede af anlægsprogrammet er implementeringsplanen på anlægsområdet blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2017.

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering. Implementeringsplanerne indeholder alene de initiativer, der ikke er fuldt implementeret.

 

Bevilling

Se bilag 1.

 

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Ingen

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

 1. At finansieringen af ansøgte budgetændringer indenfor fagudvalgets politikområder drøftes
 2. At fagudvalgets indstilling til håndtering af budgetændringer på udvalgets områder videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.
 3. At forventningerne til regnskabet drøftes.
 4. At det tages til efterretning, at der kan ske en overskridelse af servicerammen.
 5. At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Godkender administrationens indstilling 1-3 og 5.

Nr.135 - Fremtidig anvendelse af bygningerne på Kejserdal

Sagsnr.: 18/7606

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal tage beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejserdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse.

 

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal tage beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejserdal til beskæftigelsestilbud.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal orienteres om ændrede brug af bygningerne på Kejserdal.

 

Økonomiudvalget skal godkende anvendelse af bygningerne på Kejserdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse samt til beskæftigelsestilbud.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede 19. februar 2018, at Kejserdal, Humlebækvej 64 fraflyttes og dagbehandlingsskolen Kejserdal fremadrettet placeres på Ungecenter Møllevej 9. Bygningerne har stået tomme med udgangen af august 2018.

 

Beskrivelse af bygningerne

Kejserdal består af en hovedbygning (bygning 1) og to øvrige bygninger, der dagligt benævnes henholdsvis som Værksted (bygning 2) og Laden (bygning 3).

 • Bygning 1 er opført i en etage med udnyttet tagetage og mindre kælder. Bygningen  grundmuret, har pudset murværk, rødt tegltag og er indrettet med kontorer, stort køkken samt toilet rum i både stueetagen og på 1. sal. Ifølge BBR er stueplanen på 153 m2 og førstesalen 116 m2.

 

 • Bygning 2 er opført i en etage med udnyttet tagetage. Bygningen er udført grundmuret, pudset murværk og tagpapdækning. Bygningen er indrettet med værksted samt omklædningsfaciliteter og bad i stuetagen. På 1 sal er der grupperum, mindre køkken samt kontorer. Ifølge BBR er stueplan 214 m2 og tagetagen 150 m2.

 

 • Bygning 3 er opført i et plan. Den ene halvdel af bygningen er grundmuret, pudset murværk. Den anden halvdel af bygningen er beklædt med brædder. Taget er bølgeeternittagplader. Den bræddebeklædte del af bygningen anvendes i dag af Motocross Klubben og fraflyttes ikke. Den anden halvdel af bygningen er indrettet med kontor, køkken, toilet samt værksted. Ifølge BBR er stueplanen 137 m2.

 

 

Generel tilstand

Ifølge Lokalplan L10 af maj 1995 må bygningerne i området indrettes og bruges til offentlige formål som undervisning, aktivering af ledige, forenings og klublokaler.

Området må ikke yderligere bebygges.

Lokalplanområdet ligger indenfor det areal, som i Regionsplanen er reserveret til transportkorridor. Bygningerne er derfor svære at sælge.

Administrationen vurderer, at arealet ikke er en realistisk langsigtet løsning for placeringen af et nyt skydebaneanlæg bl.a. da området ligger i transportkorridor. Langstrup flugtskydebane har meldt klart ud at de ikke er interesseret i at flytte til et areal i transportkorridoren.

DcH Humlebæk Hundeklub har et ønske om at anvende et lokale på Kejserdal til brug som klublokale. Administrationen vil undersøge om hundeklubbens anvendelse af lokaler er forenelig med anvendelse af bygningerne til det foreslåede formål.

Der er foretaget bygningssyn af bygningerne i 2016 af ekstern rådgiver. Bygningerne vurderes overordnet i god stand.

 

Fremtidig anvendelse af bygningen

Administrationen foreslår følgende anvendelse af bygningerne:

 • Bygning 1 anvendes til aktiviteter for unge mellem 18 og 30 år med funktionsnedsættelse

 

 • Bygning 2 og 3 anvendes til beskæftigelsestilbud til ledige borgere

 

Aktiviteter i bygning 1

Bygningen kan i sin nuværende form være ramme for flere aktiviteter, der aktuelt købes af eksterne leverandører eller af andre offentlige tilbud. Etablering af tilbuddene på Kejserdal vil gøre det muligt at kombinere tilbud til den enkelte unge lokalt, og derved få en mere individuelt tilpasset indsats. Samtidig vil man arbejde med at udbygge og etablere netværk i den unges lokalområde.

Aktiviteter, der med fordel kan etableres på Kejserdal, er:

 • Etablering af socialpædagogisk bostøtte som gruppetilbud for unge med funktionsnedsættelse.

På Kejserdal er der mulighed for at målgruppen, som en del af deres aktivitet, kan være med til at skabe de fysiske rammer for gruppetilbuddet. Samtidig vil gruppeformen give mulighed for at skabe eller udvide de unges netværk med andre unge. Der er aktuelt 300 borgere, der er visiteret til socialpædagogisk støtte, heraf 119 i alderen 18 – 30 år.

 

Det er administrationens erfaring at de unge profiterer af at få netværk og dermed får muligheden for at skabe venskaber. På kort sigt kan der etableres et gruppetilbud, der helt eller delvis erstatter de nuværende individuelle tilbud til fem til otte unge. Nogle af disse får aktuelt socialpædagogisk bostøtte fra en ekstern leverandør. For disses vedkommende vil et tilbud i eget regi betyde en mindre besparelse.

 

Et lokalt tilbud vil på kort sigt ikke være en betydelig besparelse, men på længere sigt vil minimering af anvendelse af eksterne leverandører betyde en væsentlig besparelse. Herudover vil et tættere samarbejde med psykiatrien få betydning for, hvor længe de unge er indlagt og endelig vil mindre brug af midlertidige botilbud til målgruppen få betydning for økonomien.

 

 • Beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven § 103

På Kejserdal er der store udenoms arealer, hvor der blandt andet er etableret et produktionskøkken. Center for Job og Uddannelse har medarbejdere og borgere, der gerne vil kunne købe lidt mad på stedet. Det giver mulighed for at lave et projekt med produktion af mad, f.eks. sandwich og salater. På den måde etableres et meningsfuldt tilbud til unge, der er i målgruppe for beskyttet beskæftigelse. Endvidere kan der etableres et tilbud, hvor der er fokus på dyrkning af grønsager. Andre kommuner har med succes etableret egentlige caféer og lignende som beskyttet beskæftigelse. Det vil kunne gøres på samme måde på Kejserdal.

 

Der er aktuelt 129 borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse, heraf 63 der er i alderen 18 - 30.

 

Det er administrationens vurdering, at der kan etableres tilbud om beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud indenfor de samme økonomiske rammer som de billigste tilbud kommunen køber eksternt.

 

 • Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven § 104

Gruppen af unge borgere, der er i målgruppe for aktivitets- og dagtilbud, er bred. Linden, der er etableret på Lindegården, er et dagtilbud for borgere, med svære funktionsnedsættelser. For gruppen med lettere funktionsnedsættelser bevilges der eksternt dagtilbud. Det vil være muligt at etablere dagtilbud på Kejserdal for gruppen med de letteste funktionsnedsættelser.

 

 • Almindeligt klubtilbud:

Der er mulighed for at etablere klubtilbud, der med en meget begrænset normering af personale, kan benyttes af de unge.

 

Aktiviteter i bygning 2 og 3

Bygning 2 og bygning 3 ønskes fremover anvendt til beskæftigelsesrettede tilbud som drives af Center for Job og Uddannelse.

Byrådet har i 2016 vedtaget flere investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet. Heriblandt de nedenfor nævnte tilbud som ønskes flyttet til Kejserdal. Formålet med flytningen er at tilbuddene i de eksisterende rammer ikke kan rumme flere borgere på grund af de nuværende lokalers fysiske begrænsning. På Kejserdal vil det være muligt at rumme flere borgere uden at øge anvendelsen af personale ressourcerne.

 

Center for Job og Uddannelse ønsker at flytte to beskæftigelsestilbud til Kejserdal i bygning 2 og 3. Det er

 • JobVejen Nytteindsats
 • JobVejen CV-og jobforløb
 • MinPlan
 • Mentorkorps.

 

Disse tilbud er to af de i alt syv investeringsstrategier som Byrådet vedtog på beskæftigelsesområdet i 2016 med virkning fra 2017.

Det har imidlertid vist sig, at behovet for CV- og jobsøgningsforløb er noget større end forventet. De nuværende lokaler i Kokkedal kan rumme 10 borgere ad gangen, men de personalemæssige ressourcer giver mulighed for at lave flere hold således, at kapaciteten kan fordobles uden tilførsel af yderligere ressourcer.

JobVejen henvender sig til ledige borgere, som skal i aktivering, og som skal deltage i undervisningsforløb, samtaler mv. Der fremmøder ca. 16-20 borgere i nytteaktivering. Herudover deltager dagligt ca 18-30 borgere i undervisningsforløb.

Alle borgere som skal fremmøde i tilbud kan i udgangspunktet selv tranportere sig selv hen til mødestedet. Såfremt der er borgere som ikke kan transportere sig selv til Kejserdal vil det være muligt, at lave opsamling ved Rådhuset og køre dem til Kejserdal i CJU´s minibus.

MinPlan er CV- og jobsøgningstilbud for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, altså målgruppen længst fra arbejdsmarkedet. MinPlan har ca 10 borgere i forløb, hvilket forventes at skulle opskaleres på Kejserdal.

Mentorkorpset består af ca.15 mentorer, der varetager indsatsen ifht de svageste borgere. Størstedelen af mentorerne har i dag base på rådhuset, men holder en stor del af deres samtaler mv. rundt omkring i kommunen.

Ovennævnte tilbud har åbent ugens fem hverdag i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00 og vil ikke blive anvendt i weekenden.

Der er dagligt i alt ca. otte ansatte (ikke fuld tid) samt et mentorkorps på ca. 15 medarbejdere tilknyttet opgaverne.

Bygning 2 skal indeholde nytteindsats, undervisning, kantine og lokaler for samtaler mm., mens bygning 3 skal indeholde administration og medarbejderomklædning mm.

JobVejen er i dag placeret i en lejet pavillon på Fredensborg Forsyning.

MinPlan er i dag placeret i Egedalsvænge i Kokkedal.

Det anbefales, at fraflytte Fredensborg Forsyning, og flytte både JobVejen samt MinPlan og til dels mentorerne til Kejserdal. Herfra vil både kunne foregå undervisning, samtaler mv.

Der kræves som udgangspunkt ingen større bygningsændringer, dog kan der blive tale om at flytte nogle gipsvægge mv. Det vil frigive 0,18 mio. kr. som i dag er det Center for Job og Uddannelse betaler i husleje på Fredensborg Forsyning. Dog ønskes at midlerne i 2019 kan anvendes til mindre istandsættelser på Kejserdal.


Tidsplan

Bygning 1

Bygningen, der ønskes brugt af Center for Familie og Handicap, behøver ikke istandsættelse før ibrugtagning. Første etape er etablering af socialpædagogisk bostøtte som gruppetilbud. Det kan iværksættes umiddelbart efter beslutningen er taget, da bygningen er ledig og det kan gøres indenfor den nuværende budgetmæssige ramme. På sigt ville der kunne etableres yderligere bostøttetilbud, f.eks. til borgere, der på nuværende tidspunkt modtager støtte fra ekstern leverandør, hvis denne opgave hjemtages. Dette vil kræve, at der ansættes yderligere personaleressourcer i Socialpsykiatrien, og at udgiften hertil vil blive dækket af den nuværende betaling til ekstern leverandør. Det forventes, at der til efteråret 2018 vil kunne ske en afdækning af målgruppen, herunder det økonomiske perspektiv.

Anden etape af Center for Familie og Handicaps brug af lokalerne vil være etablering af § 104 tilbud. Tilbuddet forventes at kunne iværksættes i efteråret 2018 for så vidt angår de borgere, der ikke er bevilget et andet tilbud på dette tidspunkt. På lidt længere sigt kan der udvides med yderligere borgere, der ny-visiteres til § 104 tilbud, og som er indenfor målgruppen.

Tredje etape er et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Dette ville kræve lidt forberedelse, men forventes at kunne iværksættes ultimo 2018.

 

Bygning 2 og 3

Da de tidligere aktiviteter på Kejserdal er flyttet, kan administrationen påbegynde indflytningen af JobVejen og MinPlan, idet projektet selv vil kunne stå for flytning af inventar mv. På grund af ferieafvikling i juli måned er det vurderingen, at projekterne kan være klar til borgerne medio august 2018.

 

Økonomi

Kejserdal er opvarmet med varmepumper. Udgifter til elforbrug er aktuelt 0,11 mio. kr. pr. år.  mens vandforbruget er 0,03 mio. kr. pr. år. Budgettet følger bygningen.

Beskæftigelsesområdet har på nuværende tidspunkt udgifter på årligt 0,18 mio. kr. til drift og leje af lokaler til Fredensborg Forsyning. Udgifterne betales på politikområde 11 som driftsudgifter ved beskæftigelsesrettede tilbud.

Da forbrugsudgifter til Kejserdal følger huset, vil det betyde, at der kan ske en reduktion af driftsudgifter til beskæftigelsesrettede tilbud på politikområde 11 i 2020. Mindreudgiften til drift i 2019 anvendes til finansiering af istandsættelse og indkøb af nødvendigt inventar udover det som medtages fra Jobvejen.

Det vil fra 2020 give en besparelse på årligt 0,18 mio. kr. på driftsudgifter til beskæftigelsesrettet indsats. Beløbet kan tilgå kassen, eller anvendes som medfinansiering til øgede driftsudgifter til Møllevejen.

Udgifterne til Møllevejen forventes at stige som en konsekvens af ændret anvendelse af lokalerne. Når merudgiften som følge af udvidelsen af Møllevejen kendes, tages dette op i en budgetrevision.

Udgifterne til forbrug vil blive fordelt mellem de to centre, Center for Job og Uddannelse og Center for Familie og Handicap.

Administrationen foreslår, at der på tværs af de involverede centre nedsættes et driftsudvalg, der i en overgangsfase har ansvaret for lederskab af bygningerne.

Bevilling

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til pkt. 1.

Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til pkt. 2.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til pkt. 3.

Økonomiudvalget skal tage stilling til pkt. 4.

 

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget træffer beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejserdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse.
 2. At Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejserdal til beskæftigelsestilbud.
 3. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.
 4. At Økonomiudvalget godkender anvendelse af bygningerne på Kejserdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse samt til beskæftigelsestilbud.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-09-2018

Godkender anvendelse af bygningerne på Kejserdal til de foreslåede beskæftigelsestilbud.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Godkender administrationens indstillingspunkt 3.

 

Nr.136 - Ændret anvendelse af Teglgårdsvej 423B

Sagsnr.: 18/9200

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

 

Social- og Seniorudvalget skal godkende en ændret anvendelse af bygningen på Teglgårdsvej 423 B til boliger målrettet unge mellem 18-30 årige med funktionsnedsættelse.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal give dispensation til at bygningen på Teglgårdsvej 423B i Humlebæk anvendes til boliger for unge samt orienteres om ændret brug af bygningen Teglgårdsvej 423B i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

I Masterplan 2018-21 har Center for Familie og Handicap beskrevet behovet for etablering af alternative boligmuligheder for de borgere, der enten bor i, eller er i målgruppe til et botilbud eller herberg, og som kan bo i egen bolig med støtte.

 

Denne sagsfremstilling skal ses i sammenhæng med sagsfremstillingen om anvendelse af Kejserdal til blandt andet beskæftigelsestilbud, da det er samme målgruppe.

 

Bygningen på Teglgårdsvej 423 B har været anvendt som midlertidig bolig for 10 flygtninge, men står i dag tom. Der modtages færre flygtninge i Fredensborg Kommune end tidligere forventet, hvorfor behovet for boliger til flygtninge vil kunne dækkes af de nuværende boliger i Farvergården og Helsingørvej 24AB. Bygningen på Teglgårdsvej kan med fordel anvendes til andet formål.

 

Boligerne på Teglgårdsvej blev indrettet til flygtninge i 2016. Bygningen er tidligere anvendt til daginstitution. I 2016 blev bygningen indrettet med 10 værelser, fælles stue, fælles køkken og to badeværelser

 

Fremtidig anvendelse:

Administrationen anbefaler, at bygningen fremadrettet anvendes som bolig til unge mellem 18-30 år med funktionsnedsættelse. Boligerne udlejes til den unge som enkeltværelse. Der er typisk tale om unge, der modtager socialpædagogisk støtte efter Serviceloven § 85, hvorfor der vil være mulighed for at yde individuelt støtte eller som gruppe.

I dag henvises målgruppen oftest til eksterne placeringer på midlertidige botilbud efter Serviceloven § 107, eller ved ophold hos forældrene. Nogle unge bor i egen bolig, men profiterer ikke af det på grund af f.eks. angst.

Formålet med placering af de unge på Teglgårdsvej, er at få en afklaring af, om de kan bo i egen bolig med støtte, eller om de er i målgruppen for placering i et midlertidigt boligtilbud efter Serviceloven § 107. Formålet er endvidere at hjælpe den unge til større selvstændighed, understøtte uddannelse, arbejde og socialt liv.

Med placering af de unge på eget værelse kan der tilbydes en mere individuelt tilpasset indsats, i den unges nærområde kombineret med andre relevante indsatser, bl.a. via:

 • Socialpædagogisk indsats i form af arbejde med aktiviteter og struktur på hverdagen
 • Relationsdannelse og sociale kompetencer
 • Gruppe- og klubtilbud i regi af Socialpsykiatrien på Byvejen
 • Muligheder for at skabe relationer i lokalområdet

Boligerne kan herudover anvendes som et trin væk fra et bofællesskab og til egen bolig og derved give en besparelse på forskellen mellem udgifterne til et botilbud og til støtte i egen bolig. Tilbuddet skal gives til nye unge, der kommer i målgruppen.

 

Byrådets arbejdsgrundlag:

Anvendelse af ejendommen på Teglgårdsvej til boliger til unge med funktionsnedsættelse refererer til Byrådets Vision for 2018 – 2021, hvor det under punktet ”Du kan mere end du tror” er en vision om flere lokale tilbud på socialområdet, med fokus på initiativer, der skaber kvalitet til den bedst mulige pris og med nærhed til familie.

 

Lokalplan:

Bygningen på Teglgårdsvej er omfattet af lokalplan nr. H103 - Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk, som fastlægger anvendelsen til ”offentligt, alment og kulturelt formål”. Ved indretning af midlertidige flygtningeboliger forudsatte det en dispensation fra lokalplanen efter Planlovens § 5u, stk. 1. En sådan dispensation kan maksimalt gives for en periode på fem år, jf. 5u, stk.7. Hvis boliganvendelsen ønskes fortsat ud over fem år, skal der fremlægges og vedtages en ny lokalplan, som muliggør permanente boliger.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde 6. september 2016, at meddele dispensation fra §§ 1 og 3 i lokalplan nr. H103 for Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk til at anvende Teglgårdsvej 423B til midlertidig indkvartering af op til 10 flygtninge i en periode på fem år (jf. Planlovens § 5u, stk. 1 og 7). Dispensationen bortfalder således 15. september 2021.

 

Hvis bygningen skal anvendes til bolig for unge, vil det kræve en præcisering af lokalplanens nuværende anvendelsesbestemmelser til offentligt formål til også at omfatte institutionsformål. (en lokalplan af kategori C)

 

Tidsplan:

En lokalplan af kategori C vil kunne udarbejdes på ca. tre måneder

 

Økonomi:

Det er administrationens vurdering at bygningen ikke skal ombygges, men istandsættes og males efter fraflytning af de nuværende beboere. En istandsættelse koster ca. 0,2 mio. kr. ekskl. moms. De ydes 100 pct. statsrefusion på udgifterne til istandsættelse, da boligerne har været anvendt som midlertidig bolig til flygtninge.

 

Placering af unge med lettere og moderate funktionsnedsættelser på Teglgårdsvej vil betyde en lavere enhedspris end det ville være, hvis den unge blev placeret i tilbud udenfor kommunen. I nedenstående tabel fremgår den økonomiske effekt ved placering i internt tilbud contra placering i eksternt tilbud.

Som det fremgår af ovenstående tabel er der i Masterplan 2018-21 allerede indregnet en økonomisk effekt ved oprettelse af tilbud til unge med lettere og moderate funktionsnedsættelser.

 

Placering i et eksternt tilbud har en gennemsnitlig årlig udgift på ca. 0,6 mio. kr. pr. ung. Placering i et internt tilbud på Teglgårdsvej vil betyde en årlig gennemsnitlig udgift på ca. 0,3 mio. kr. En placering i det interne tilbud vil derfor betyde en årlig besparelse på ca. 0,3 mio. kr. 

 

Det interne tilbud på Teglgårdsvej kan gives til unge, der fremadrettet skal have bolig eller botilbud, og vedrører derfor ikke borgere, der allerede har et tilbud. Det er administrationens vurdering at etablering af tilbuddet vil medvirke til at nedbringe udgifterne til kommende placeringer i midlertidige botilbud. Socialpsykiatrien yder socialpædagogisk bostøtte efter reglerne i Serviceloven § 85.

 

Administration af Teglgårdsvej

Center for Familie og Handicap har det overordnede ansvar for de unge, der visiteres til Teglgårdsvej. Det er planen, at den løbende administration af Teglgårdsvej skal foretages af et ejendomsselskab, hvilket blandt andet betyder:

 • Udarbejdelse af lejekontrakt, herunder administration af indskud
 • Opkrævning af husleje
 • Indvendig vedligeholdelse ved til- og fraflytning
 • Den løbende indvendige vedligeholdelse

 

Center for Ejendomme og Intern Service har ansvaret for den udvendige og tekniske vedligeholdelse.

Den enkelte unge betaler husleje efter gældende lovgivning, hvilket at den fastsættes til 2.500 kr. pr. mdr. Heraf skal 250 kr. bruges til administration af ejendommen.

Ved en dækning på 75 % om året, hvilket svarer til syv ud af ni værelser, vil huslejeindtægten samlet set være på 189.000 kr. om året.

 

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

 

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til punkt 1.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til punkt 2. og 3.

Indstilling

 

 1. At Social- og Seniorudvalget godkender etablering af boliger til ni unge 18-30 årige med funktionsnedsættelse i bygningen på Teglgårdsvej 423B i Humlebæk.
 2. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget tager orientering om ændret brug af bygningen Teglgårdsvej 423B i Humlebæk til efterretning.
 3. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget igangsætter udarbejdelse af ny lokalplan C for området.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Godkender administrationens indstillingspunkter 2 og 3.

 

Nr.137 - Regional strategisk energiplan og lokal klimaindsats

Sagsnr.: 18/21866

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Beslutning om, at den strategiske energiplan og roadmap indgår i arbejdet med en fremtidig klima- og energipolitik og udviklingen af nye lokale fyrtårnsprojekter.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har målrettet arbejdet på at reducere det samlede CO2-udslip siden Byrådet vedtog Klima- og Energipolitikken i 2011 med målsætningen om at reducere CO2-udslippet med 25 pct. i 2020 i hele kommunens geografiske område. Det anses for realistisk, at det ambitiøse mål indfries, hvilket gør det aktuelt at se på klimaindsatsen fremover.

Fredensborg Kommune har også deltaget aktivt i Region Hovedstadens projekt ”Energi På Tværs”, som anbefaler aktiviteter på klimaområdet, hvor Fredensborg Kommune kan vælge at gå ind i et eller flere fyrtårnsprojekter, der udnytter kommunens karakteristika og muligheder.

Energi på Tværs er et strategisk energiprojekt, hvor 33 kommuner og 10 forsyningsselskaber (herunder Norfors) arbejder sammen om den grønne omstilling. Den fælles vision er at gøre hovedstadsregionens el- og varmesektor fri for fossile brændsler i 2035 og transportsektoren fri for fossile drivmidler i 2050. Dette mål godkendte Fredensborg Byråd den 5. oktober 2015. Byrådet godkendte også at kommunen deltager i at udarbejde en fælles strategisk energiplan.

Energi på Tværs aktiviteterne har involveret 75 personer fra forsyningsselskaber og kommuner. Alle har bidraget til den fælles energistrategi eller en af de i alt 22 vejledninger, cases, business cases eller analyser, som findes her:

http://xn--energiptvrs-38ap.dk/ANALYSER-OG-RESULTATER/

 

Hovedleverancen er en fælles strategisk energiplan og handlingsplanen ”Roadmap 2025”, begge kan læses via elektroniske bilag.

 

Energiplanen beskriver energisektoren i hovedstadsregionen og beskriver, hvordan en grøn omstilling kan foregå frem mod en fossilfri energisektor i hovedstadsregionen i 2035. Handlingsplanen ”Roadmap 2025” indeholder 34 konkrete tiltag om omstilling af el-, varme- og transportsystemer.

 

12 tiltag specielt relevante for kommunerne

Roadmap 2025’s forslag til handling er delt op i aktiviteter, som:

 • kommunerne bør forholde sig til
 • bør håndtere tværgående med eksempelvis nabokommuner
 • sigter mod fælles handlinger for alle 33 deltagende kommuner

 

De forskellige tiltag er oplistet på side 70 i den strategiske energiplan.

 

Følgende tiltag i Roadmap 2025 er orienteret mod den enkelte kommune:

 • Tiltag 11 om individuel opvarmning
 • Tiltag 15 om vindmøller
 • Tiltag 16 om solceller
 • Tiltag 18 om elektrificering
 • Tiltag 19 om biogasproduktion
 • Tiltag 21 om produktionserhverv
 • Tiltag 22 om mål- og udbudsstrategi
 • Tiltag 23 om egne flåder
 • Tiltag 24 om serviceydelser
 • Tiltag 26 om infrastruktur – lette køretøjer
 • Tiltag 33 om energibesparelser i kommunale bygninger
 • Tiltag 34 om energibesparelser i udendørsbelysning

 

Energi på Tværs’ anbefalinger til implementering

Projektet anbefaler kommuner og forsyningsselskaber at gennemgå de konkrete forslag med henblik på at gennemføre relevante tiltag og vurdere, hvordan tiltagene passer ind i lokale politikker for grøn omstilling.

 

Styregruppen for Energi på Tværs, hvor Fredensborg Kommune er repræsenteret, har endvidere vedtaget en række anbefalinger til det videre arbejde. Styregruppen anbefaler også, at de fælles Energi på Tværs aktiviteter videreføres i en ny fase fra 1. januar 2019 med henblik på at understøtte den fælles energiomstilling mellem kommuner, forsyningsselskaber og Region Hovedstaden.

 

Plan for implementering i Fredensborg Kommune

Byrådet vedtog som nævnt i oktober 2015 den regionale vision om fossilfrihed for el og varme i 2035 og for transport i 2050, og visionen er rammen for byrådets Klima- og Energipolitik vedtaget februar 2016, som har en planlægningsperiode frem til 2020.

Med den nye strategiske energiplan er der skabt et solidt grundlag for Fredensborg Kommunes fremtidige energiindsats og arbejdet med en proces for en fremtidig Klima- og Energipolitik, i forlængelse af Byrådets arbejdsgrundlags pejlemærke nr. 8 om ”Bæredygtighed og miljø – vejen frem” og det underliggende fokus på grøn omstilling. Det er også tydeliggjort, hvordan fx Norfors kan indgå og der arbejdes for en fortsat, konstruktiv dialog med Norfors om kommende indsatser.

Den strategiske energiplan og det tilhørende Roadmap 2025 indeholder dog ikke konkrete løsninger på, hvordan Fredensborg Kommune og relevante parter kan implementere de enkelte tiltag.

Derfor arbejder administrationen med hvordan tiltag og anbefalinger kan tilpasses og hvilke initiativer, der kan implementeres i Fredensborg Kommune. I efteråret 2018 gennemføres en intern proces, hvor muligheder og indsatser analyseres og vurderes i en lokal kontekst. På det grundlag udarbejdes et oplæg til en procesplan, der resulterer i en politik og indsatser med forventet implementering fra 2020.

Med målet om at skabe det bredest mulige fundament for, at de ambitiøse mål indfris, vil analysen og processen frem mod den fremtidige Klima- og Energipolitik også involvere relevante parter og sikre, at de fremtidige indsatser er opdaterede i forhold til mål og nye teknologiske muligheder, og svarer til lokale forhold og borgernes behov. Relevante parter forventes at omfatte både borgergrupper, forsyningsselskaber og andre centrale interessenter.

Det forventes, at der ligger en plan for det videre arbejde til politisk drøftelse i starten af 2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Indarbejdelsen af den strategiske energiplan og roadmap i Fredensborg Kommunes klimamål vil være med til at fremme udførelsen af energiforbedringer og bidrager til FN’s verdensmål 7: Bæredygtig energi, herunder 7.3 om forbedring af energieffektivitet.

Klimaindsatsen understøtter visionen om Bæredygtighed og Miljø i Byrådets arbejdsgrundlag.

Kompetence

Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

Elektroniske bilag

Se den Strategiske Energiplan her

Se Roadmap 2025 her

 

22 vejledninger, cases, business cases eller analyser, som findes her:

http://xn--energiptvrs-38ap.dk/ANALYSER-OG-RESULTATER/

Indstilling

 1. At den strategiske energiplan og roadmap indgår i arbejdet med en fremtidig klima- og energipolitik og udviklingen af nye lokale fyrtårnsprojekter.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Administrationens indstilling godkendt.

 

Nr.138 - Støtte til borgernes energiforbedringer via byfornyelsesloven

Sagsnr.: 18/21875

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Godkendelse af støtteordning til energiforbedringer af ejer- og andelsboliger i kommunen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har mulighed for at yde støtte til by- og bygningsfornyelsesaktiviteter efter byfornyelsesloven, med det overordnede formål at sikre attraktive bosætningsområder og forbedre boligernes og byernes kvalitet.

 

Fredensborg Kommune har modtaget et statsligt tilsagn om en ramme på 138.419 kr. for 2018, der kan anvendes i 36 mdr. (til og med 21. maj 2021). Loven stiller krav om 50 % kommunal medfinansiering (se afsnit nedenfor om økonomi).

 

Administrationen foreslår, at støtten tilbydes som et supplement til kommunens eksisterende tilbud. Fredensborg Kommune tilbyder allerede i dag borgere gratis energitjek af deres bolig, for at fremme energirenovering og bidrage til at nå kommunens CO2-reduktionsmål på 25 % i kommunens geografiske område i 2020. En supplerende støtteordning til energiforbedringer vil være et væsentligt løft af klimaindsatsen og en hjælp til borgere, der ønsker at energirenovere deres bolig.

 

Støtteordningen til energiforbedringer supplerer støtteordningen til bevaringsværdige bygninger besluttet i Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget d. 6. marts 2018, men støtteordningerne vil være 2 separate puljer med forskelligt formål, finansiering og forløb. Såfremt Fredensborg Kommune beslutter den her beskrevne støtteordning til energiforbedringer af ejer- og andelsboliger, er konsekvensen, at rammen tildelt via byfornyelsesloven ikke kan anvendes i støtteordningen til bevaringsværdige bygninger.

 

Betingelserne for støtte, ansøgningsproces, kriterierne for tilsagn mv. fremgår af bilag 1, der fremlægges til godkendelse.

 

Der kan ydes støtte til ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren, hvor der er utidssvarende opvarmning, wc eller bad, eller som er opført før 1960 og nedslidt, eller som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer.

Støtten kan gives til istandsættelse af bygningens klimaskærm og til energiforbedrende foranstaltninger.

 

Der kan efter loven højst gives støtte til 50 % af udgifterne. Herudover foreslår administrationen, at støtten udgør minimum 2.000 kr. og maksimalt 50.000 kr. pr. støttetilsagn. Herved opnås at flest muligt får mulighed for støtte og det indebærer en forenkling af administrationen, da der ikke vil være krav om tinglysning af tilsagnet.

 

Administrationen vil vurdere de indkomne ansøgninger, der lever op til lovens betingelser, ud fra kriterierne:

1)     Potentiel energibesparelse ved forbedringen i forhold til forventet investering.

2)     Tiltagets demonstrationsværdi.

3)     Mere gennemgribende forbedringer prioriteres forud for mindre gennemgribende.

Administrationen fastsætter ved annoncering af støtteordningen en frist for ansøgning, forventeligt primo 2019. Hvis ikke alle pengene søges, fastsættes en ny frist året efter. Dette kan gentages hvert år i den tre-årige periode for det statslige tilsagn.

 

Økonomi

Ifølge byfornyelsesloven afholder kommunen udgifter til tilskud. Den samlede støttepulje, der annonceres primo 2019 foreslås at beløbe sig til 400.000 kr. Staten refunderer 50 % af udgifterne op til den tildelte ramme på 138.419 kr. De resterende 261.581 kr. finansieres indenfor det politisk vedtagne budget til Energicentrets aktiviteter i 2019 og frem.

 

Staten fastlægger hvert år den samlede pulje til byfornyelse. Fredensborg Kommune kan søge tilsagn om en andel på 0,194 % af den samlede pulje, hvert år før 1. februar.

 

Under forudsætning af, at der er lokal interesse for og effekt ved ordningen og så længe kommunal medfinansiering på 50 % er mulig, vil den årlige byfornyelsesramme søges sådan at støtteordningen videreføres med nytilførte byfornyelsesmidler hvert år fra 2019.

 

Bevilling

Indtægtsbevilling for 2019 og de budgettekniske forhold håndteres ved den kommende budgetrevision

 

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Den beskrevne støttemodel vil være med til at fremme udførelsen af energiforbedringer og bidrager til FN’s verdensmål 7: Bæredygtig energi, herunder 7.3 om forbedring af energieffektivitet.

Modellen understøtter visionen om Bæredygtighed og Miljø i Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Kommunikation af tilbuddet om støtte til kommunens borgere vil ske sammen med formidling af tilbud om gratis energitjek og via de relevante kanaler.

 

Indstilling

 1. At støtteordningen oprettes som beskrevet.
 2. At støttepuljen til annoncering primo 2019 udgør i alt 400.000 kr., der finansieres som beskrevet med et statstilskud på 138.419 kr. og en kommunal medfinansiering på 261.581 kr. fra midler, der er afsat til klimaformål.
 3. At såfremt der er lokal interesse for og effekt ved ordningen og 50 % kommunal medfinansiering er mulig, søger administrationen fremover tilsagn om Fredensborg Kommunes andel af byfornyelsespuljen til at videreføre støtteordningen.
 4. At kompetencen for behandling af indkomne ansøgninger, prioritering og tildeling af midler delegeres til administrationen.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Anbefaler administrationens indstillingspunkter 1-4, idet udvalget bemærker at der kun gives tilskud til rentable energiforbedringer.

 

Nr.139 - Endelig vedtagelse af lokalplan F117

Sagsnr.: 17/9686

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan F117 for Fredensborg bymidte samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 26. februar 2018 at fremlægge forslag til Lokalplan F117 for Fredensborg Bymidte samt forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Lokalplanens afgrænsning og delområder fremgår af nedenstående kort.

 

 

 

 

Lokalplanens og Kommuneplantillæggets indhold

Det overordnede formål med lokalplanen er at skabe et opdateret plangrundlag der muliggør og understøtter helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. I helhedsplanen er der fokus på bymidtens grønne områder samt vejarealer, men der har i arbejdsgrupperne tilknyttet helhedsplanen eksempelvis også været et fokus på, hvordan stueetagerne i bymidten kan sættes bedre i spil, ved at åbne op for andre funktioner end detailhandel i stueetagerne langs Jernbanegade.

 

Ved indstillingen af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget i februar, blev der givet en omfattende gennemgang af planernes indhold. Denne indstilling er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Forslaget til Lokalplan F117 med kommuneplantillæg 1, som blev sendt i offentlig høring er vedlagt som bilag 2.

 

Borgermøde

Den 9. april 2018 blev der afholdt borgermøde, i forbindelse med den offentlige høring af forslaget til lokalplan F117.

Da lokalplanforslaget bl.a. har til formål at muligøre helhedsplanen for Den Grønne Slotsby, blev det seneste arbejde med helhedsplanen også præsenteret - herunder det foreløbige resultat af arbejdsgruppernes indsats i form af et værdiprogram for den indledende projektering (beslutningsnotat 1 som blev vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samtidig med forslag til lokalplan F117).

Derudover blev de væsentligste elementer af lokalplanforslaget gennemgået. Her var der særligt fokus på delområdernes anvendelsesmuligheder.

De kommentarer og spørgsmål der blev rejst på borgermødet er i hovedtræk de samme der er kommet frem i de indkomne høringssvar (se neden for).

 

Offentlig høring af forslag til lokalplan F117 og kommuneplantillæg 1

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget var i offentlig høring i 8 uger som A-lokalplan, fra den 2. marts til den 4. maj 2018. I høringsperioden indkom 21 høringssvar.

13 høringssvar blev indsendt af borgere (enkelte høringssvar repræsenterer flere borgere)

8 høringssvar blev indsendt af følgende organisationer:

-         Museum Nordsjælland

-         Vejdirektoratet

-         Slots- og Kulturstyrelsen

-         Agenda 21, Fredensborg

-         Ejerforeningen Slotsparken

-         Cyklistforbundet, Fredensborg

-         Teaterforeningen Madam Mangor

-         Bevaringsforeningen Fredensborg

Høringssvarene omfatter spørgsmål, synspunkter samt en række forslag til ændringer. De fleste af høringssvarene bevæger sig over flere forskellige, temaer der spænder meget bredt.

 

De toneangivende temaer som er nævnt i flere af høringssvarene er listet op neden for, efterfulgt af antallet af høringssvar der har berørt temaet.

 

Toneangivende temaer i høringssvarene:

 • Spørgsmål vedr. lokalplanens indhold for parkering af turistbusser og personbiler.

(9 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Ændringsforslag og bemærkninger vedr. Dr. Ingrids Anlæg.

(6 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Positive tilkendegivelser over for hele planforslaget eller enkeltelementer

(4 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Tilkendegivelser og ændringsforslag vedrørende flytning af iskiosken Vaffelhuset

(4 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Bemærkninger vedr. udfordringer ved trafiksikkerhed

(3 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Bemærkninger vedr. borgerinddragelse

(2 høringssvar omhandler dette emne)

 

Behandling af høringssvar og indstilling til ændringer

For de fleste af høringssvarene gælder, at de både omhandler forslaget til lokalplan F117 og helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. De to planer er på flere punkter forbundne, hvilket også kom til udtryk i præsentationen på borgermødet den 9. april 2018. Men i nogle tilfælde spørges eller kommenteres på elementer der kun vedrører helhedsplanen for Den Grønne Slotsby, som ikke reguleres af lokalplanen.

Derudover indeholder flere høringssvar bemærkninger til arealer der ligger uden for lokalplanens afgrænsning og dermed ikke kan reguleres af Lokalplan F117. Denne skelnen er der flere gange gjort opmærksom på, i administrationens besvarelse af høringssvarene.

 

Resumeer af høringssvar med administrationens kommentarer og administrationens indstillinger til ændringer, fremgår af et skema i bilag 3

De rent administrative ændringsforslag fremgår af bilag 4.

Høringssvarene i deres fulde længde fremgår af bilag 5.

 

Behandling af sagen siden 29. maj 2018

Der blev den 23. august afholdt borgermøde på Skolen ved Vilhelmsro. Debatten på mødet er opsummeret i et nyt bilag til sagen: Bilag 7 – Opsummering af debatmøde om Den Grønne Slotsby den 23. august 2018.

Synspunkter og forslag som fremkom på mødet, går primært på projektet som helhed eller på relaterede emner omkring trafik, kommunale og private ejendomme, erhvervsliv, kultur og turisme. Overordnet set fremkom der fra borgerne meget få nye ændringsforslag, der reguleres af lokalplanen.

 

Spørgsmålet om turistbusser

Lokalplanen har ikke til formål at udvide parkeringsmulighederne for turistbusser i bymidten. Lokalplanen giver samme muligheder for turistbusparkering som i dag, dog med mulighed for at skabe et nyt trafikflow ved at indrette en parkeringsplads ved Rosingsvej, som forbeholdes turistbusser i dagtimerne. I dag parkerer alle turistbusser på vejarealer.

Administrationen vurderer ikke, at der er basis for at udpege yderligere arealer til indretning af turistbusparkeringspladser indenfor lokalplanområdet. Der indstilles derfor ikke til ændringer i lokalplanen vedr. turistbusser. Parkeringsmuligheder for både busser og biler på vejarealer er reguleret af vejlovene

 

Spørgsmål til drøftelse i udvalg

Administrationen indstiller at udvalget drøfter forslag om følgende yderligere ændringer i planen:

 1. At udvalget drøfter muligheden for, ikke at tilføje den indstillede ændring om bevaring af mindestenen til lokalplanens § 10.14. Mindestenen bibeholdes fortsat til bevaring i projektet, men således vil dette ikke være reguleret i lokalplanen.
 2. At udvalget drøfter muligheden for, at der i lokalplanen tilføjes bestemmelse under § 3.1 som ny § 3.1.4 som – ud over øvrige formål – også giver mulighed for at omdanne til boligformål i stueetagerne for et eller to af de tidligere butikscentre, henholdsvis ejendommene Jernbanegade 3 og 16.

Det kan overvejes kun at tilføje pkt. 2 for den ene af ejendommene ud fra en vurdering af vejbetjening. Jernbanegade 3 har den bedste beliggenhed i forhold til vejbetjening som er særligt vigtigt ift. detailhandels- og offentlige formål. Det bemærkes, at boliger i Jernbanegade, på den ene side muligvis kan give mere lukkede facader i gadeplan og på den anden side vil give mere tryghed og lys i vinduerne om aftenen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Planen offentliggøres på kommunens hjemmeside efter endelig vedtagelse.

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At de indstillede ændringsforslag til lokalplan F117 og kommuneplantillæg nr. 1 vedtages.
 2. At lokalplan F117 og kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt med ovenstående ændringer.
 3. At udvalget drøfter om borgermødet d. 23. august giver anledning til yderligere ændringer i lokalplanen jf. sagsfremstilling efter 29. maj ovenfor.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Sagen udsættes, idet udvalget skønner ar der er behov for et tematiseret borgermøde, hvor særlige emner udvælges til debat.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Carsten Bo Nielsen (V) stiller forslag om i pkt 10.14 indføjes: I området nord for Kulturhuset fastholdes Dr. Ingrids Anlægs nuværende afgrænsning til omliggende veje. På kortbilag 3 fastholdes vejstrækningerne B-C og a-b i deres nuværende trace.

 

For stemmer 2 Carsten Bo Nielsen (V) og O.

Imod stemmer 5: A, F, B og Mie Stattau (V)

C undlod at stemme.

Forslaget falder hermed.

 

Der blev stillet forslag om mulighed for at etablere boliger i Jernbanegade 3 og 16 i stueetagen.

For stemmer 5: A, O, F og B

Imod stemmer 3: V og C

V og C stemmer imod, idet man gerne vil give erhverv en chance for at etablere sig i stueetagen før der åbnes for private boliger og at det undersøges om biblioteket kan flyttes ned i stueplan.

Forslaget anbefales hermed.

 

Administrationens indstilling anbefales herefter, idet der lægges vægt på at der med vedtagelse af lokalplanen ikke tages stilling til realisering af de enkelte delelementer. Lokalplanen giver muligheder ikke handlepligt.

Udvalget ønsker mindestenen i Dr. Ingrids Anlæg medtaget i lokalplanen.

 

 

Nr.140 - Helhedsplan for lergravene i Nivå

Sagsnr.: 16/10291

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Sagen er en orienteringssag for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Godkendelse af Forslag til Helhedsplan for Lergravene i Nivå til udsendelse i offentlig høring samt godkendelse af liste til prioritering af anlægsopgaver. Desuden skal der tages stilling til digitalformidling af området.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Forslag til Helhedsplan for Lergravene i Nivå (bilag 1) er skabt i fælleskab af en gruppe på 35 personer, som tilsammen repræsenterer en bred gruppe af borgere, interessenter og kommunen. (Oversigt over involvering i udarbejdelse af helhedsplan bilag 2).

Gruppen har gennem en række møder fra januar til juni 2018 arbejdet ud fra visionen om, at lergravsområdet i 2021 er Nivås grønne hjerte, som understøtter folks gode og aktive liv gennem alle livets faser med den rekreative og vilde natur som ramme.

Det første udkast til en helhedsplan blev præsenteret på et dialogmøde den 19. maj 2018 i Nivå. Der deltog ca. 50 personer, hvoraf ca. 30 deltog i en besigtigelse af området forud for mødet. Der var en overvejende positiv stemning på mødet. Fra den 18. maj til 1. juni 2018 har udkastet desuden været udstillet på Nivå Bibliotek, og ligget på kommunens hjemmeside. Postkasser i lergravsområdet har givet mulighed for at komme med forslag eller bemærkninger til udkastet.

De indkomne bemærkninger, er forelagt arbejdsgruppen og i videst muligt omfang indarbejdet i Forslag til en Helhedsplan. (Bemærkningerne er samlet i bilag 3).

Bemærkninger, der omhandler etablering af en skulpturpark ved sø 3, har ikke ført til ændringer i planen. Skulpturpark i lergravsområdet har været behandlet på Kulturudvalget den 2. maj 2018. Udvalget fandt ikke, at der var anledning til at arbejde videre med en skulpturpark ved Lergravene.

Der er endvidere fremsat ønske om, at området kan afgræsses af f.eks. får eller køer. Afstandsregler mellem boligområder og dyrehold gør, at området desværre ikke er egnet til at bruge dyr til naturpleje.

 

Planens greb

Arbejdsgruppen har haft stor fokus på at bevare og beskytte naturen i kombination med etablering af nedslag, der sikrer mulighed for at opleve et naturskønt område, skabe læring for børn samt mulighed for leg og ophold. Der arbejdes derfor i helhedsplanen med en zoneinddeling af området. Det sikrer, at store dele af området fortsat kan udvikle sig på naturens præmisser samtidig med, at mindre områder bliver tilgængelige med mulighed for leg, læring, ophold og oplevelse.

Vest for Kystbanen omkring sø 1 og engen er områderne prioriteret til aktivitetsområde for større børn og voksen, legeområde for mindre børn, læring, ophold og endeligt et område, der er specielt planlagt for hunde.

Øst for Kystbanen ved sø 2, der er beliggende ved Sølyst Alle, er der taget hensyn til det boligområde, der ligger ud til den offentlige sti og søen. De eksisterende parkeringspladser ved tunellen bliver genoprettet, og der bliver etableret et handicapvenligt toilet i tilknytning til parkeringspladsen.

Sø 3, som er beliggende ned til Nivåvej, er prioriteret til ro, fordybelse og naturoplevelse. Der suppleres med enkelte stier, bænke til ophold, små platforme ved søen og et fugletårn med god tilgængelighed.

 

Tilgængelig for alle

Der laves et enkelt sammenhængende stisystem, der sikrer god tilgængelighed for alle rundt om de tre søer. Lergravene er et gammelt industrilandskab, og terrænet er som den dag, den sidste gravemaskine forlod stedet, og naturen fik mulighed for at generobrede området. Det er et spændende terræn, som nogle steder er stort set utilgængeligt. Det er prioriteret at skabe en rute, hvor alle har mulighed for komme rundt om søerne og enkelte steder ned til søerne. Der er mindre stier, hvor det ikke er muligt at skabe fuld tilgængelighed. Ved at prioritere enkelte stier kan færdslen i området delvis styres og andre områder prioriteres til udvikling af flora og fauna i området.

Ved sø 2 er der allerede i dag offentlig adgang mellem søen og boligområdet. Stien kan evt. forlægges ned af søens skråning, så færdslen trækkes væk fra boligerne.

 

Nedslag og design

De største nedslag i helhedsplanen er skovtårn, fugletårn og toiletbygning, som udformes i samme design med en let lodret træbeklædning. Bænke i området udføres i samme design som er benyttet på den nærliggende Islandshøj, så der er en sammenhæng i valg af design på de kommunale arealer. På næsset ved sø 3 er en siddeanordning, som har sit eget design.

 

Fugletårn

Målgruppen er børn og voksne. Placeringen er i udpeget i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening for at skabe optimale forhold til at betragte og lære om fugle i området, samt give adgang for alle grupper af borgere. Det er et åbent tårn, hvor alle har mulighed for at opleve udsigten.

 

Skovtårnet

Skovtårnet er samlings- og formidlingspunktet i området. Det er et trappetårn for alle borgere og skoleklasser i særdeleshed. Det skal være sjovt at komme op, men skal ikke indbyde til ophold øverst oppe. Tårnet placeres i lysningen øst for aktivitetskilen. Det placeres med ryggen til beplantningen og i bunden laves et mindre område, hvor eksempelvis daginstitutioner eller skoleklasser kan stå i læ for regn og vind og lave opgaver, familier kan holde børnefødselsdag mm. Skovtårnet bliver udgangspunktet for formidling om områdets naturværdier og historie. Placeringen og højden på tårnet skal betragtes med sammenhæng i området, og når formentlig i en højde omkring 8 -10 meter. På grund af terrænet og beplantningen i området vil det ikke være udsyn til og fra de omkringliggende boligområder.

Det kan evt. udformes, så spejderne har mulighed for at klatre på ydersiden af tårnet. Det skal dog konstrueres, så det ikke er muligt at klatre uden opsyn. Det opføres i en let konstruktion af metal med en træbeklædning i lighed med fugletårnet.

 

Toilet

Toiletbygningen er en enkelt konstruktion med beklædning i lighed med fugletårn og skovtårn. Toilettet indrettes med elementer, der er nemme at renholde. I tilknytning til bygningen indrettes et mindre rum med mulighed for opbevaring af grejkasser til brug for skoler,  daginstitutioner og eventuelt andre besøgende.

 

Lege- og opholdsområde

Målet er at skabe et område, hvor familier og borgere generelt kan hygge sig og hvor børnene kan lege. Området placeres øst for den tørre lergrav, der vil således ikke være udsigt fra det omkringliggende boligområde.

Legefaciliteterne, der henvender sig til børn op til ca. 8 år, placeres i området omkring den allerede eksisterende halmlabyrint. Området suppleres med flere legeelementer i naturmaterialer samt en bålplads og bord/bænke.

Legeområdet samles omkring et terrasseret område. Den mindre terrænbearbejdning er med til at give legeområdet et samlingspunkt. Derudover er der indpasset et opholdsområde med bålplads og bord/bænke omkring shelteren.

 

Område for hunde

Hundelegestue

Lergravsområdet er meget brugt til luftning af hunde. Der er en gruppe af borgere, der fortsat ønsker et indhegnet område til hunde, hvor hundeejerne kan lege og socialisere deres hunde i hyggeligt samvær med andre hundeejere. Arbejdsgruppen har også diskuteret, at et område til hunde kan være med til at forhindre utilsigtet hundeleg ved legeområdet for børn, hvor det kan skabe utryghed og uhygiejniske forhold for børnene. Området på ca. 50 x 30 meter er placeret i det lille skovområde tæt på kystbanen. Det ligger umiddelbart op til Naturstyrelsens hundeskov i Lave Skov. Der er en gruppe engagerede borgere, der ønsker at deltage i planlægning og anlæggelse af området.

 

Hundebadested

Mange hundeejere giver deres vandglade hunde lov til at springe i søerne. Derfor er der rundt i landet udpeget officielle hundebadesteder, hvor det et helt legalt at lege med sin hund. Det er erfaringen, at der kan undgås konflikter, hvis det bliver nemmere for andre brugere af et område at henvise til et officielt hundebadested.

Ved lergravene benyttes blandt andet den ny etableret salamandersø i den tørre lergrav til hundebadested. Det er en dårlig løsning, da vandet bliver grumset til gene for dyrelivet i søen og for dem, der gerne vil iagttage livet i søen. Derfor foreslås det at udpege et officielt hundebadested. Den foreslåede placering er øst for bebyggelsen Øresundshøj. Her er direkte adgang til søen, der bades allerede med hunde, og der er i forvejen ret stor forstyrrelse af fuglelivet. Søen ligger ca. 6-7 meter lavere end boligbebyggelsen.

 

Læring

Der skabes mulighed for læringsmiljøer forskellige steder i området. Der er mulighed for opsætning af grejkasser til brug for undervisning mm. I salamandersøen i den tørre lergrav findes stor vandsalamander, der er en beskyttet dyreart, og som kommunen er forpligtigede til at beskytte og sikre deres levesteder. Det gøres blandt andet ved at skabe mulighed for et læringsmiljø i tilknytning til søen. Fugletårnet og skovtårnet skaber mulighed for læring om naturen i området. Området er et gammelt teglværksområde, men områdets geologiske oprindelse er ikke længere til at se. Det er planen at der blotlægges et profil, så istidens aflejringer kan ses og historien om Nivå som teglværksby kan fortælles.

 

Skiltning og formidling

Arbejdsgruppen ønsker ikke området plastret til med skilte. Der skiltes ved indgangene til lergravsområdet, derudover vil der være skilte ved læringsområder og hundeområdet.

Skiltene ved indgangene nedfældes i jorden, så de ikke virker skæmmende i området. Det er jernplader, hvor der er nedfræset et kort af området med stier, en kort beskrivelse af området og udpegning af udvalgte punkter.  (Eksempel på skilt kan ses i bilag 1). 

Tunnelen, der binder områderne øst og vest for Kystbanen sammen, rummer potentiale for formidling. På væggene fortælles områdets teglværkshistorie i billeder. En kunstner tilknyttes opgaven.  

I arbejdsgruppen er der enighed om at brugen af digitale medier til formidling, vejvisning, læring mv. er en god ide, som også mindsker behovet for fysiske skilte. Der har dog også været fokus på, at digital formidling bør dække mere end lergravsområdet. Teglværkshistorien med tipvognsspor, de øvrige lergrave i Nivå osv. binder jo netop Nivås identitet sammen. Arbejdsgruppen har på den baggrund udtrykt ønske om, at kommunen arbejder videre på en digital formidling af Nivå på tværs af byen, naturområder og de mange udviklingsprojekter. En digital formidling som kan testes af ved lergravene og på sigt omfatte hele Nivå.

 

Drift

I budgetforliget 2018-2030 er der i anlægsbevillingen til Udvikling af Lergravssøerne indlagt 0,5 mio kr. til drift af området i perioden 2021-2030. Driften omfatter alle elementer i området inklusiv rengøring af toilet, fugletårn og skovtårn. Den daglige drift af området som beskæring og fældning af træer, slåning af græs, vedligeholde af inventar og installationer samt renhold udføres af NSPV. Der opsættes affaldsbeholdere ved indgangene og ved lege- og opholdsområdet. I takt med at der etableres installationer i området stiger omkostningerne til driften.

 

Fundraising

Lergravsområdet har en natur- og kulturværdi, samt en nærhed og kobling til byen, som gør, at potentialerne for fundraising er gode. Derudover er det lokale ejerskab og hele samskabelsesprocessen noget fondene har stor fokus på. Både Friluftsrådet, Nordeafonden og andre fonde kan med fordel søges til delelementer af projektet. Af speciel interesse er skovtårnet, formidlingen generelt, herunder den digitale og lege/aktivitetsområdet på engen. Administrationen vil, når helhedsplanen er godkendt, arbejde videre med forskellige fundraisingspotentialer.

 

Tidsplan for endelig vedtagelse

Medio august

Politisk behandling. Godkendelse af forslag til udsendelse i offentlig høring

Ultimo august / primo september

Forslag til Helhedsplan for Lergravene i Nivå sendes i høring

Medio september

Tilretning af helhedsplan forud for politisk behandling

Primo oktober

Politisk behandling. Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Lergravene i Nivå

Ultimo oktober

Helhedsplan for Lergravene i Nivå er endelig tilrettet.

 

Myndighedsbehandling

Flere af elementerne i helhedsplanen vil kræver tilladelse eller dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, Byggeloven og/eller Planloven. Indhentning af tilladelser og dispensationer påbegyndes, når helhedsplanen er endelig vedtaget.

Tilladelser og dispensationer vil blive politisk behandlet i Plan- Miljø og Klimaudvalget.

 

Økonomi i Forslag til Helhedsplan Lergravene i Nivå

Elementer i Helhedsplan Lergravene i Nivå

Bygherreoverslag i 1000 kr.

Anlæg af ny sti ved sø 3. Renovering af eksisterende hoved- og trampestier, parkeringspladser ved viadukten samt affaldsspande.

725

Legeområde for mindre børn

590

Udsigtskiler, platforme, bænke og siddeanordninger.

385

Brodæk ved sø 2

950

Omlægning af sti ved sø 2 og flydende planteøer

280

Udsigtskiler ved sø 2 inklusiv udsigtsbænk

215

Skilte og information

330

Toiletbygning med diverse installationer

390

Fugletårn

450

Skovtårn

990

Hundelegeområde. Rydning, hegning og indretning

150

Lerstudie

150

Udsmykning af tunnel

230

Byggeplads, landmåler, uforudsigelige udgifter 10 % rådgivning 12 %

1.650

Samlet

7.485

 

Der er på anlægsområdet afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2021-2030 til drift af lergravsområdet. Når anlægsprojektet er fuldt implementeret og driftsudgifterne kendt, vil driftsbudgettet blive flyttet til de relevante politikområder.

Samlet set er der 3.1 mio kr til anlæg ved lergravene. For at realisere alle elementer i helhedsplanen, som er estimeret til 7.5 mio kr., vil det være nødvendigt at fundraise til flere af elementerne.  

 

Administrationens og arbejdsgruppens anbefalinger

Et sammenhængende og godt tilgængeligt stisystem er afgørende for borgernes mulighed for at komme ud og opleve det spændende lergravsområde. Udsigtskiler, platforme, bænke, siddeanordninger og affaldsspande er elementer, der øger muligheden for en god oplevelse. Information og skilte med kort over området øger tilgængeligheden og følelsen af tryghed. Dele af dette arbejde kan sættes i gang umiddelbart efter vedtagelsen af helhedsplanen.

Legeområdet for de mindre børn er efterspurgt. Det er, sammen med den allerede etableret aktivitetskile, hjertet i lergravsområdet. Her mødes folk på tværs af  interesse, ælder, køn og etnicitet. I takt med at aktivitets- og legeområdet bliver etableret, er der efterspørgsel om et toilet i umiddelbar nærhed. Det vil øge mulighed for at afholde aktivitetsdage, børnefødselsdag, udflugter med byens daginstitutioner mv.

For at realisere alle elementer i helhedsplanen vil det være nødvendigt at søge midler fra fonde. Fugletårn, Skovtårn, lerstudiet og udsmykning af tunnelen er med til at give lergravsområdet sin helt egen identitet og landmark. Det er også elementer, hvor der er mulighed for at søge medfinansiering fra fonde. Det er tidskrævende, og det giver derfor mening, at søge støtte til disse aktiviteter, mens områdets andre elementer tilvejebringes.

 

Forslag til prioritering

 1. Stisystemer, (udsigtskiler, platforme, bænke, siddeanordninger, affaldsspand, skilte og information), legeområdet og toiletbygning er estimeret til kr. 3.140 inklusiv rådgivning mm
 2. Toiletbygning, sti, brodæk og udsigtsbænk ved sø 2, Fugletårn, Skovtårn, hundelegeplads, lerstudiet samt udsmykning af tunnelen er i alt estimeret til kr. 4.345 inklusiv rådgivning mm

 

Sagens behandling siden 16. august 2018

Iht. beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget sendes sagen til orientering i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, da sagen efterfølgende vil betyde myndighedsbehandling på udvalgets område.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Forslag til Helhedsplan for Lergravene i Nivå sendes i offentlig høring. Det annonceres på kommunens hjemmeside og Facebookgruppe. Eventuel navngivning af søerne sendes ud sammen med forslag til helhedsplanen.

 

Indstilling

 1. Forslag til Helhedsplan for lergravene i Nivå godkendes til udsendelse i offentlig høring.
 2. Prioritering af anlægsopgaver følger administrationens anbefaling
 3. Der arbejdes med en digital formidling af området.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

 1. Administrationens indstilling 1 vedtaget. Udvalget anbefaler, at sagen sendes til orientering i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.
 2. Vedrørende administrationens indstilling 2, ser udvalget gerne, at der arbejdes videre med restfinansiering af det samlede projekt ved fondsmidler og/eller eller kommunale midler.
 3. Administrationens indstilling 3 vedtaget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget ønsker fremadrettet, at søerne navngives.

Nr.141 - Godkendelse af program og bylivsstrategi for Fremtidens Nivå Bymidte

Sagsnr.: 18/5525

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende Program og Bylivsstrategien for Fremtidens Nivå Bymidte (se bilag 1), herunder også processen for den strategiske byudviklingsplan. Desuden skal Byrådet tage stilling til processen for kåring af en vinder af opgaven med den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte, administrations indstillingspunkter 1, 2 og 3.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal endvidere udpege repræsentanter fra eget udvalg til at sidde i bedømmelsesudvalget, administrationens indstillingspunkt 4.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Program og bylivsstrategi
Program og bylivsstrategien for Fremtidens Nivå Bymidte markerer afslutningen på den første fase af projektet for Fremtidens Nivå Bymidte.

 

Program og bylivsstrategien er udarbejdet i samarbejde med de såkaldte kerneaktører, KFI, MT Højgaard, DSB, VIBO og Fredensborg Forsyning, da de skal bidrage til at realisere visionerne for bymidten.

 

Der har været etableret et planværksted i centeret, og det har været med til at sikre en åben og bred kommunikation med borgere og foreninger, som har bidraget til at sætte ord på Nivås kvaliteter og potentialer, og kommet med input til, hvordan Nivå Bymidte igen kan blive stedet, hvor alle generationer af Nivå borgere mødes. Udover de mange input, som der er kommet i forbindelse med afholdelse af temamøder og dialog med borgere og foreninger i planværkstedet, er der indkommet 4 skriftlige input til udviklingen af Fremtidens Nivå Bymidte (se bilag 4).

 

Herudover er der blevet gennemført følgende analyser: trafikanalyse (se bilag 2), kortlægning af behov for regnvandshåndtering (se bilag 3), regional detailhandelsstruktur, boligudbud, regional synlighed, synergi mellem funktioner i Generationernes Hus samt klassisk potentialekortlægning. Analyserne, input fra borgere, interessenter og kerneaktører er samlet i programmet og bylivsstrategien (se bilag 1).

 

Program og bylivsstrategien for Fremtidens Nivå Bymidte indeholder følgende 4 kapitler; Vi mødes i Nivå, Fremtidens Nivå Bymidte, Opgavebeskrivelse og udbud samt Bylivsstrategi.

 • Kapitel 1 ”Vi mødes i Nivå” beskriver en by med enestående natur- og kulturkvaliteter og en tradition for at mødes i stærke sociale fællesskaber. Herudover kaster den et blik på Nivå i et regionalt perspektiv i forhold til boligudbud, synlighed og detailhandel.

 

 • Kapitel 2 ”Fremtidens Nivå Bymidte” fastsætter hovedprincipperne for den fysiske omstilling af Nivå Centret til en bymidte.

 

 

 • Kapitel 3 ”Opgaveformulering og udbud” beskriver med afsæt i visionen for Fremtidens Nivå Bymidte opgaven med udviklingen af den strategiske byudviklingsplan samt udbudsbetingelser.

 

 • Kapitel 4 ”Bylivsstrategien” opstiller principper for, hvordan bylivsinitiativer og events, udviklet og drevet i samarbejde med ildsjæle, kultur- og fritidsforeninger og Fredensborg Kommune, kan bidrage til at bylivet udfoldes og udvikles i takt med at Fremtidens Bymidte etableres. Herudover beskrives principper for involvering, der skal sikre bredt ejerskab til udviklingen.

Programmet og bylivsstrategien danner samlet et solidt og ambitiøst grundlag for fase 2 i projektet, som omfatter udarbejdelse af en strategisk byudviklingsplan Fremtidens Nivå Bymidte.

 

Intentionen med den strategiske byudviklingsplan er, at den skal skabe en nytænkende, robust og realiserbar ramme for den fysiske omstilling af Nivå Centret til Fremtidens Nivå Bymidte. Planen skal vise vejen for, hvordan vi fremover kan skabe byliv og sammenhængskraft i en forstad som Nivå, og den skal styrke Nivås identitet og attraktion.

 

Proces
Processen for den strategiske byudviklingsplan er tilrettelagt i 3 faser:

 1. Udbudsproces,
 2. Bebyggelsesplan for etape 1
 3. Strategiske principper for hele Nivå, etapeplan for Fremtidens Nivå Bymidte samt input til byggeprogram for Generationernes Hus
   

Formålet med udbudsprocessen i fase 1 er at finde frem til et robust og nytænkende hovedgreb for Fremtidens Nivå Bymidte samt kåre en vinder af opgaven med at den strategiske byudviklingsplan.

 

I fase 2 skal der med afsæt i hovedgrebet skitseres en bebyggelsesplan for etape 1, der indeholder 2 dagligvarebutikker på i alt 2.400 m2 samt 8.500 m2 boliger. Bebyggelsesprocenten for etape 1 fastsættes til 45 % og med maksimalt 4 etager, hvilket forholder sig til den gældende kommuneplanramme NC 01 for Nivå Center og Station. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i september 2019.

 

Fase 3 indeholder de øvrige leverancer i den strategiske byudviklingsplan og forventes afsluttet november 2019.

 

Sideløbende med den strategiske byudviklingsplan vil der i samarbejde med ildsjæle, foreninger og borgere iværksættes bylivsinitiativer og erfaringer herfra vil blive implementeret i den strategiske byudviklingsplan. Desuden arbejdes der for, at Planværkstedet eller et alternativt tomt lokale i Nivå Centret, kan fortsætte og dermed sikre kommunikation og dialog i udviklingen af den strategiske byudviklingsplan. Det vil i den forbindelse være oplagt, at give foreninger mulighed for at afholde bylivsfremmende aktiviteter i lokalet.

 

Udbudsproces
Udbuddet af opgaven om udvikling af en strategisk byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte afvikles i 2 del-faser med en indledende åben prækvalifikation efterfulgt af en udbudsproces med forhandling for 3 indbudte teams. I processen vil der blive afholdt 2 informationsmøder med henblik på at formidle opgaven så præcist og grundigt som muligt.

 

Kåring af en vinder af opgaven med den strategiske byudviklingsplan skal forankres politisk og i den strategiske projektstyregruppe. Det vurderes, at selve udvælgelsen af tværfaglige teams kan besluttes af projektorganisationen og med orientering af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Kåring af vinder af opgaven med den strategiske byudviklingsplan indeholder en bedømmelse af hovedgrebet for Fremtidens Nivå Bymidte, som vil sætte retningen for udviklingen af den strategiske byudviklingsplan.

 

Planmæssige beslutninger varetages af Plan-, Miljø og Klimaudvalget, hvorfor det anbefales, at udvalget udvælger 3-4 repræsentanter til et bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget anbefales herudover at bestå af borgmester samt direktører fra Fredensborg Kommune og projektchef fra Realdania. Det anbefales, at den strategiske projektstyregruppe indstiller kåring af en vinder til beslutning i bedømmelsesudvalget.

 

Organisering
Organiseringen af projektet er skitseret på side 73 i program og bylivsstrategien. Af tekst og organisationsdiagram fremgår det, at der i projektet er nedsat en strategisk projektstyregruppe, som udover direktører i Fredensborg Kommune også tæller Realdania, KFI, MT Højgaard, DSB, Fredensborg Forsyning A/S samt VIBO. Den strategiske projektstyregruppe indstiller væsentlige drøftelser til beslutning i Fredensborg Kommunes direktion.

 

I projektet er der desuden nedsat en 3 arbejdsgrupper, én for den strategiske byudviklingsplan, én for Generationernes Hus samt én for byliv. Herudover er der 3 fokusgrupper, som bidrager med råd og vejledning til udvikling af den strategiske byudviklingsplan. Fokusgrupperne tæller Nivå på Tværs, repræsentanter for foreninger i Nivå samt Generationernes Råd, der er en gruppe af lokale borgere, der er mangfoldigt sammensat i forhold til køn, alder og etnicitet.

 

Byrådets arbejdsgrundlag
Projektet Fremtidens Nivå Bymidte ligger i tråd med visioner formuleret i byrådets arbejdsgrundlag. Her fremgår det blandt andet, at Byrådet ønsker at kommunens bygninger, byrum og rekreative naturområder skal danne rammen om den gode og aktive hverdag for alle aldre. Ligesom at byrum skal tilpasses udviklingen i detailhandlen, og at der er brug for nye perspektiver for kommunens bymidte og nytænkning i anvendelsen af byens rum, hvilket er centralt for projektet. Desuden vil der i udviklingen af den strategiske byudviklingsplan samt Generationernes Hus blive arbejdet med at inddrage kommende brugere, borgere og foreninger med henblik på, at nytænke brugen af kommunale kvadratmetre i det fremtidige Generationernes Hus.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Projektet Fremtidens Nivå Bymidte bidrager til en realisering af FN’s 11 verdensmål, som har til formål at sikre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Dette handler blandt andet om, at der gennem inddragelse og dialog skal skabes offentlige og mangfoldige byrum.

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At Program og Bylivsstrategi for Fremtidens Nivå Bymidte godkendes.
 2. At forslag til proces for den strategiske byudviklingsplan godkendes.
 3. At forslag til udbudsproces godkendes.
 4. At der udpeges 3-4 repræsentanter fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget til at sidde i bedømmelsesudvalget.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Anbefaler den administrative indstilling punkt 1-4 med følgende uddybende bemærkninger:

 

 • At bebyggelsesprocenter i det stationsnære område ville kunne hæves og at man gerne ser en større dagligvarebutik indgå som mulighed.

 

I forhold til indstillingens punkt 4 ændres denne til:

 

 • At formand og næstformand samt en repræsentant fra hvert af de øvrige partier i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget udpeges til at sidde i bedømmelsesudvalget. Udvalget indstiller ud over formandsskabet: Mie Stattau (V), Carsten Nielsen (A) Hanne Berg (F) og Thomas von Jessen (C).

 

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling. Seniorrådet vil naturligt blive inddraget,  når dette er relevant.

 

F tager forhold for en øget bebyggelsesprocent.

Nr.142 - Orientering per 5. september 2018

Sagsnr.: 17/8120

 
Bo Hilsted (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Dialogmøde mellem Grønt Råd og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget afholdes den 18. september 2018 kl. 16.30-19.00

 

Grønt Råd har udvalgt 3 temaer til fælles drøftelse ved det årlige dialogmøde med udvalget:

 1. Klimamål og reduktion af CO2 belastningen i kommunen på 25 % inden 2020.
 2. Flere boliger i landsbyerne - styrkelse af livet i landsbyerne med særligt fokus på muligheden for etablering af flere boliger.
 3. Bevaringsværdige bygninger og ejendomme - status for udviklingen på området og de udfordringer, der er i forhold til bevaringsværdige bygninger og miljøer.

Dagsorden og baggrundsmateriale udsendes senest en uge inden mødet.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.143 - Sager på vej per 5. september 2018

Sagsnr.: 17/28298

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

  Oktober

 • Forslag til lokalplan L102 – Boliger ved Gunderødvej
 • Lokalplantillæg H112 – Teglgårdsvej 423B (Ændre flygtningeboliger til botilbud for unge med funktionsnedsættelse)
 • Opførelse af ny landbrugsejendom, Fredtoftevej 3
 • Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2018 og Kommuneplantillæg nr. 4
 • Prioritering af større planopgaver
 • Landzonesag, Toelt losseplads

 

Senere

 • Mobilmast ved Humlebæk Strandvej – Nordre Strandvej
 • Placering af nyt skydecenter
 • Initiativer på hesteområdet
 • Støj fra motorvej
 • Afblænding af olietanke
 • Kommissorium Dialogforum for Vandløb
 • Miljøtilsyn 2018/2019
 • Energiforsyning i kommunale bygninger – det kloge valg

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Tilføjes:

 • Navngivning af søerne i Nivå
 • Status på revision af Fingerplanen

 

Nr.144 - Sager behandlet på lukket møde den 5. september 2018

Sagsnr.: 17/28299

 
Bo Hilsted (A)

Sagsfremstilling og økonomi

145. Godkendelse af dagsordenen

146. Godkendelse af fondsansøgning til Den Grønne Slotsby - Lukket

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Administrationens indstilling anbefales, idet der lægges vægt på, at der med godkendelse affondsansøgningen ikke tages endelig stilling til realisering af de enkelte delelementer.

 

Nr.145 - Godkendelse af dagsordenen

Bo Hilsted (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 145 ”Godkendelse af fondsansøgning til Den Grønne Slotsby”.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Dagsordenen godkendt.