Nr.143 - Sager på vej per 5. september 2018

Sagsnr.: 17/28298

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

  Oktober

 • Forslag til lokalplan L102 – Boliger ved Gunderødvej
 • Lokalplantillæg H112 – Teglgårdsvej 423B (Ændre flygtningeboliger til botilbud for unge med funktionsnedsættelse)
 • Opførelse af ny landbrugsejendom, Fredtoftevej 3
 • Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2018 og Kommuneplantillæg nr. 4
 • Prioritering af større planopgaver
 • Landzonesag, Toelt losseplads

 

Senere

 • Mobilmast ved Humlebæk Strandvej – Nordre Strandvej
 • Placering af nyt skydecenter
 • Initiativer på hesteområdet
 • Støj fra motorvej
 • Afblænding af olietanke
 • Kommissorium Dialogforum for Vandløb
 • Miljøtilsyn 2018/2019
 • Energiforsyning i kommunale bygninger – det kloge valg

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Tilføjes:

 • Navngivning af søerne i Nivå
 • Status på revision af Fingerplanen