Nr.139 - Endelig vedtagelse af lokalplan F117

Sagsnr.: 17/9686

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan F117 for Fredensborg bymidte samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 26. februar 2018 at fremlægge forslag til Lokalplan F117 for Fredensborg Bymidte samt forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.

Lokalplanens afgrænsning og delområder fremgår af nedenstående kort.

 

 

 

 

Lokalplanens og Kommuneplantillæggets indhold

Det overordnede formål med lokalplanen er at skabe et opdateret plangrundlag der muliggør og understøtter helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. I helhedsplanen er der fokus på bymidtens grønne områder samt vejarealer, men der har i arbejdsgrupperne tilknyttet helhedsplanen eksempelvis også været et fokus på, hvordan stueetagerne i bymidten kan sættes bedre i spil, ved at åbne op for andre funktioner end detailhandel i stueetagerne langs Jernbanegade.

 

Ved indstillingen af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget i februar, blev der givet en omfattende gennemgang af planernes indhold. Denne indstilling er vedlagt dagsordenen som bilag 1. Forslaget til Lokalplan F117 med kommuneplantillæg 1, som blev sendt i offentlig høring er vedlagt som bilag 2.

 

Borgermøde

Den 9. april 2018 blev der afholdt borgermøde, i forbindelse med den offentlige høring af forslaget til lokalplan F117.

Da lokalplanforslaget bl.a. har til formål at muligøre helhedsplanen for Den Grønne Slotsby, blev det seneste arbejde med helhedsplanen også præsenteret - herunder det foreløbige resultat af arbejdsgruppernes indsats i form af et værdiprogram for den indledende projektering (beslutningsnotat 1 som blev vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samtidig med forslag til lokalplan F117).

Derudover blev de væsentligste elementer af lokalplanforslaget gennemgået. Her var der særligt fokus på delområdernes anvendelsesmuligheder.

De kommentarer og spørgsmål der blev rejst på borgermødet er i hovedtræk de samme der er kommet frem i de indkomne høringssvar (se neden for).

 

Offentlig høring af forslag til lokalplan F117 og kommuneplantillæg 1

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget var i offentlig høring i 8 uger som A-lokalplan, fra den 2. marts til den 4. maj 2018. I høringsperioden indkom 21 høringssvar.

13 høringssvar blev indsendt af borgere (enkelte høringssvar repræsenterer flere borgere)

8 høringssvar blev indsendt af følgende organisationer:

-         Museum Nordsjælland

-         Vejdirektoratet

-         Slots- og Kulturstyrelsen

-         Agenda 21, Fredensborg

-         Ejerforeningen Slotsparken

-         Cyklistforbundet, Fredensborg

-         Teaterforeningen Madam Mangor

-         Bevaringsforeningen Fredensborg

Høringssvarene omfatter spørgsmål, synspunkter samt en række forslag til ændringer. De fleste af høringssvarene bevæger sig over flere forskellige, temaer der spænder meget bredt.

 

De toneangivende temaer som er nævnt i flere af høringssvarene er listet op neden for, efterfulgt af antallet af høringssvar der har berørt temaet.

 

Toneangivende temaer i høringssvarene:

 • Spørgsmål vedr. lokalplanens indhold for parkering af turistbusser og personbiler.

(9 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Ændringsforslag og bemærkninger vedr. Dr. Ingrids Anlæg.

(6 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Positive tilkendegivelser over for hele planforslaget eller enkeltelementer

(4 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Tilkendegivelser og ændringsforslag vedrørende flytning af iskiosken Vaffelhuset

(4 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Bemærkninger vedr. udfordringer ved trafiksikkerhed

(3 høringssvar omhandler dette emne)

 

 • Bemærkninger vedr. borgerinddragelse

(2 høringssvar omhandler dette emne)

 

Behandling af høringssvar og indstilling til ændringer

For de fleste af høringssvarene gælder, at de både omhandler forslaget til lokalplan F117 og helhedsplanen for Den Grønne Slotsby. De to planer er på flere punkter forbundne, hvilket også kom til udtryk i præsentationen på borgermødet den 9. april 2018. Men i nogle tilfælde spørges eller kommenteres på elementer der kun vedrører helhedsplanen for Den Grønne Slotsby, som ikke reguleres af lokalplanen.

Derudover indeholder flere høringssvar bemærkninger til arealer der ligger uden for lokalplanens afgrænsning og dermed ikke kan reguleres af Lokalplan F117. Denne skelnen er der flere gange gjort opmærksom på, i administrationens besvarelse af høringssvarene.

 

Resumeer af høringssvar med administrationens kommentarer og administrationens indstillinger til ændringer, fremgår af et skema i bilag 3

De rent administrative ændringsforslag fremgår af bilag 4.

Høringssvarene i deres fulde længde fremgår af bilag 5.

 

Behandling af sagen siden 29. maj 2018

Der blev den 23. august afholdt borgermøde på Skolen ved Vilhelmsro. Debatten på mødet er opsummeret i et nyt bilag til sagen: Bilag 7 – Opsummering af debatmøde om Den Grønne Slotsby den 23. august 2018.

Synspunkter og forslag som fremkom på mødet, går primært på projektet som helhed eller på relaterede emner omkring trafik, kommunale og private ejendomme, erhvervsliv, kultur og turisme. Overordnet set fremkom der fra borgerne meget få nye ændringsforslag, der reguleres af lokalplanen.

 

Spørgsmålet om turistbusser

Lokalplanen har ikke til formål at udvide parkeringsmulighederne for turistbusser i bymidten. Lokalplanen giver samme muligheder for turistbusparkering som i dag, dog med mulighed for at skabe et nyt trafikflow ved at indrette en parkeringsplads ved Rosingsvej, som forbeholdes turistbusser i dagtimerne. I dag parkerer alle turistbusser på vejarealer.

Administrationen vurderer ikke, at der er basis for at udpege yderligere arealer til indretning af turistbusparkeringspladser indenfor lokalplanområdet. Der indstilles derfor ikke til ændringer i lokalplanen vedr. turistbusser. Parkeringsmuligheder for både busser og biler på vejarealer er reguleret af vejlovene

 

Spørgsmål til drøftelse i udvalg

Administrationen indstiller at udvalget drøfter forslag om følgende yderligere ændringer i planen:

 1. At udvalget drøfter muligheden for, ikke at tilføje den indstillede ændring om bevaring af mindestenen til lokalplanens § 10.14. Mindestenen bibeholdes fortsat til bevaring i projektet, men således vil dette ikke være reguleret i lokalplanen.
 2. At udvalget drøfter muligheden for, at der i lokalplanen tilføjes bestemmelse under § 3.1 som ny § 3.1.4 som – ud over øvrige formål – også giver mulighed for at omdanne til boligformål i stueetagerne for et eller to af de tidligere butikscentre, henholdsvis ejendommene Jernbanegade 3 og 16.

Det kan overvejes kun at tilføje pkt. 2 for den ene af ejendommene ud fra en vurdering af vejbetjening. Jernbanegade 3 har den bedste beliggenhed i forhold til vejbetjening som er særligt vigtigt ift. detailhandels- og offentlige formål. Det bemærkes, at boliger i Jernbanegade, på den ene side muligvis kan give mere lukkede facader i gadeplan og på den anden side vil give mere tryghed og lys i vinduerne om aftenen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Planen offentliggøres på kommunens hjemmeside efter endelig vedtagelse.

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At de indstillede ændringsforslag til lokalplan F117 og kommuneplantillæg nr. 1 vedtages.
 2. At lokalplan F117 og kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt med ovenstående ændringer.
 3. At udvalget drøfter om borgermødet d. 23. august giver anledning til yderligere ændringer i lokalplanen jf. sagsfremstilling efter 29. maj ovenfor.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

Sagen udsættes, idet udvalget skønner ar der er behov for et tematiseret borgermøde, hvor særlige emner udvælges til debat.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Carsten Bo Nielsen (V) stiller forslag om i pkt 10.14 indføjes: I området nord for Kulturhuset fastholdes Dr. Ingrids Anlægs nuværende afgrænsning til omliggende veje. På kortbilag 3 fastholdes vejstrækningerne B-C og a-b i deres nuværende trace.

 

For stemmer 2 Carsten Bo Nielsen (V) og O.

Imod stemmer 5: A, F, B og Mie Stattau (V)

C undlod at stemme.

Forslaget falder hermed.

 

Der blev stillet forslag om mulighed for at etablere boliger i Jernbanegade 3 og 16 i stueetagen.

For stemmer 5: A, O, F og B

Imod stemmer 3: V og C

V og C stemmer imod, idet man gerne vil give erhverv en chance for at etablere sig i stueetagen før der åbnes for private boliger og at det undersøges om biblioteket kan flyttes ned i stueplan.

Forslaget anbefales hermed.

 

Administrationens indstilling anbefales herefter, idet der lægges vægt på at der med vedtagelse af lokalplanen ikke tages stilling til realisering af de enkelte delelementer. Lokalplanen giver muligheder ikke handlepligt.

Udvalget ønsker mindestenen i Dr. Ingrids Anlæg medtaget i lokalplanen.