Nr.137 - Regional strategisk energiplan og lokal klimaindsats

Sagsnr.: 18/21866

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Beslutning om, at den strategiske energiplan og roadmap indgår i arbejdet med en fremtidig klima- og energipolitik og udviklingen af nye lokale fyrtårnsprojekter.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har målrettet arbejdet på at reducere det samlede CO2-udslip siden Byrådet vedtog Klima- og Energipolitikken i 2011 med målsætningen om at reducere CO2-udslippet med 25 pct. i 2020 i hele kommunens geografiske område. Det anses for realistisk, at det ambitiøse mål indfries, hvilket gør det aktuelt at se på klimaindsatsen fremover.

Fredensborg Kommune har også deltaget aktivt i Region Hovedstadens projekt ”Energi På Tværs”, som anbefaler aktiviteter på klimaområdet, hvor Fredensborg Kommune kan vælge at gå ind i et eller flere fyrtårnsprojekter, der udnytter kommunens karakteristika og muligheder.

Energi på Tværs er et strategisk energiprojekt, hvor 33 kommuner og 10 forsyningsselskaber (herunder Norfors) arbejder sammen om den grønne omstilling. Den fælles vision er at gøre hovedstadsregionens el- og varmesektor fri for fossile brændsler i 2035 og transportsektoren fri for fossile drivmidler i 2050. Dette mål godkendte Fredensborg Byråd den 5. oktober 2015. Byrådet godkendte også at kommunen deltager i at udarbejde en fælles strategisk energiplan.

Energi på Tværs aktiviteterne har involveret 75 personer fra forsyningsselskaber og kommuner. Alle har bidraget til den fælles energistrategi eller en af de i alt 22 vejledninger, cases, business cases eller analyser, som findes her:

http://xn--energiptvrs-38ap.dk/ANALYSER-OG-RESULTATER/

 

Hovedleverancen er en fælles strategisk energiplan og handlingsplanen ”Roadmap 2025”, begge kan læses via elektroniske bilag.

 

Energiplanen beskriver energisektoren i hovedstadsregionen og beskriver, hvordan en grøn omstilling kan foregå frem mod en fossilfri energisektor i hovedstadsregionen i 2035. Handlingsplanen ”Roadmap 2025” indeholder 34 konkrete tiltag om omstilling af el-, varme- og transportsystemer.

 

12 tiltag specielt relevante for kommunerne

Roadmap 2025’s forslag til handling er delt op i aktiviteter, som:

 • kommunerne bør forholde sig til
 • bør håndtere tværgående med eksempelvis nabokommuner
 • sigter mod fælles handlinger for alle 33 deltagende kommuner

 

De forskellige tiltag er oplistet på side 70 i den strategiske energiplan.

 

Følgende tiltag i Roadmap 2025 er orienteret mod den enkelte kommune:

 • Tiltag 11 om individuel opvarmning
 • Tiltag 15 om vindmøller
 • Tiltag 16 om solceller
 • Tiltag 18 om elektrificering
 • Tiltag 19 om biogasproduktion
 • Tiltag 21 om produktionserhverv
 • Tiltag 22 om mål- og udbudsstrategi
 • Tiltag 23 om egne flåder
 • Tiltag 24 om serviceydelser
 • Tiltag 26 om infrastruktur – lette køretøjer
 • Tiltag 33 om energibesparelser i kommunale bygninger
 • Tiltag 34 om energibesparelser i udendørsbelysning

 

Energi på Tværs’ anbefalinger til implementering

Projektet anbefaler kommuner og forsyningsselskaber at gennemgå de konkrete forslag med henblik på at gennemføre relevante tiltag og vurdere, hvordan tiltagene passer ind i lokale politikker for grøn omstilling.

 

Styregruppen for Energi på Tværs, hvor Fredensborg Kommune er repræsenteret, har endvidere vedtaget en række anbefalinger til det videre arbejde. Styregruppen anbefaler også, at de fælles Energi på Tværs aktiviteter videreføres i en ny fase fra 1. januar 2019 med henblik på at understøtte den fælles energiomstilling mellem kommuner, forsyningsselskaber og Region Hovedstaden.

 

Plan for implementering i Fredensborg Kommune

Byrådet vedtog som nævnt i oktober 2015 den regionale vision om fossilfrihed for el og varme i 2035 og for transport i 2050, og visionen er rammen for byrådets Klima- og Energipolitik vedtaget februar 2016, som har en planlægningsperiode frem til 2020.

Med den nye strategiske energiplan er der skabt et solidt grundlag for Fredensborg Kommunes fremtidige energiindsats og arbejdet med en proces for en fremtidig Klima- og Energipolitik, i forlængelse af Byrådets arbejdsgrundlags pejlemærke nr. 8 om ”Bæredygtighed og miljø – vejen frem” og det underliggende fokus på grøn omstilling. Det er også tydeliggjort, hvordan fx Norfors kan indgå og der arbejdes for en fortsat, konstruktiv dialog med Norfors om kommende indsatser.

Den strategiske energiplan og det tilhørende Roadmap 2025 indeholder dog ikke konkrete løsninger på, hvordan Fredensborg Kommune og relevante parter kan implementere de enkelte tiltag.

Derfor arbejder administrationen med hvordan tiltag og anbefalinger kan tilpasses og hvilke initiativer, der kan implementeres i Fredensborg Kommune. I efteråret 2018 gennemføres en intern proces, hvor muligheder og indsatser analyseres og vurderes i en lokal kontekst. På det grundlag udarbejdes et oplæg til en procesplan, der resulterer i en politik og indsatser med forventet implementering fra 2020.

Med målet om at skabe det bredest mulige fundament for, at de ambitiøse mål indfris, vil analysen og processen frem mod den fremtidige Klima- og Energipolitik også involvere relevante parter og sikre, at de fremtidige indsatser er opdaterede i forhold til mål og nye teknologiske muligheder, og svarer til lokale forhold og borgernes behov. Relevante parter forventes at omfatte både borgergrupper, forsyningsselskaber og andre centrale interessenter.

Det forventes, at der ligger en plan for det videre arbejde til politisk drøftelse i starten af 2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Indarbejdelsen af den strategiske energiplan og roadmap i Fredensborg Kommunes klimamål vil være med til at fremme udførelsen af energiforbedringer og bidrager til FN’s verdensmål 7: Bæredygtig energi, herunder 7.3 om forbedring af energieffektivitet.

Klimaindsatsen understøtter visionen om Bæredygtighed og Miljø i Byrådets arbejdsgrundlag.

Kompetence

Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

Elektroniske bilag

Se den Strategiske Energiplan her

Se Roadmap 2025 her

 

22 vejledninger, cases, business cases eller analyser, som findes her:

http://xn--energiptvrs-38ap.dk/ANALYSER-OG-RESULTATER/

Indstilling

 1. At den strategiske energiplan og roadmap indgår i arbejdet med en fremtidig klima- og energipolitik og udviklingen af nye lokale fyrtårnsprojekter.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Administrationens indstilling godkendt.