Nr.135 - Fremtidig anvendelse af bygningerne på Kejserdal

Sagsnr.: 18/7606

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal tage beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejserdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse.

 

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal tage beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejserdal til beskæftigelsestilbud.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal orienteres om ændrede brug af bygningerne på Kejserdal.

 

Økonomiudvalget skal godkende anvendelse af bygningerne på Kejserdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse samt til beskæftigelsestilbud.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede 19. februar 2018, at Kejserdal, Humlebækvej 64 fraflyttes og dagbehandlingsskolen Kejserdal fremadrettet placeres på Ungecenter Møllevej 9. Bygningerne har stået tomme med udgangen af august 2018.

 

Beskrivelse af bygningerne

Kejserdal består af en hovedbygning (bygning 1) og to øvrige bygninger, der dagligt benævnes henholdsvis som Værksted (bygning 2) og Laden (bygning 3).

 • Bygning 1 er opført i en etage med udnyttet tagetage og mindre kælder. Bygningen  grundmuret, har pudset murværk, rødt tegltag og er indrettet med kontorer, stort køkken samt toilet rum i både stueetagen og på 1. sal. Ifølge BBR er stueplanen på 153 m2 og førstesalen 116 m2.

 

 • Bygning 2 er opført i en etage med udnyttet tagetage. Bygningen er udført grundmuret, pudset murværk og tagpapdækning. Bygningen er indrettet med værksted samt omklædningsfaciliteter og bad i stuetagen. På 1 sal er der grupperum, mindre køkken samt kontorer. Ifølge BBR er stueplan 214 m2 og tagetagen 150 m2.

 

 • Bygning 3 er opført i et plan. Den ene halvdel af bygningen er grundmuret, pudset murværk. Den anden halvdel af bygningen er beklædt med brædder. Taget er bølgeeternittagplader. Den bræddebeklædte del af bygningen anvendes i dag af Motocross Klubben og fraflyttes ikke. Den anden halvdel af bygningen er indrettet med kontor, køkken, toilet samt værksted. Ifølge BBR er stueplanen 137 m2.

 

 

Generel tilstand

Ifølge Lokalplan L10 af maj 1995 må bygningerne i området indrettes og bruges til offentlige formål som undervisning, aktivering af ledige, forenings og klublokaler.

Området må ikke yderligere bebygges.

Lokalplanområdet ligger indenfor det areal, som i Regionsplanen er reserveret til transportkorridor. Bygningerne er derfor svære at sælge.

Administrationen vurderer, at arealet ikke er en realistisk langsigtet løsning for placeringen af et nyt skydebaneanlæg bl.a. da området ligger i transportkorridor. Langstrup flugtskydebane har meldt klart ud at de ikke er interesseret i at flytte til et areal i transportkorridoren.

DcH Humlebæk Hundeklub har et ønske om at anvende et lokale på Kejserdal til brug som klublokale. Administrationen vil undersøge om hundeklubbens anvendelse af lokaler er forenelig med anvendelse af bygningerne til det foreslåede formål.

Der er foretaget bygningssyn af bygningerne i 2016 af ekstern rådgiver. Bygningerne vurderes overordnet i god stand.

 

Fremtidig anvendelse af bygningen

Administrationen foreslår følgende anvendelse af bygningerne:

 • Bygning 1 anvendes til aktiviteter for unge mellem 18 og 30 år med funktionsnedsættelse

 

 • Bygning 2 og 3 anvendes til beskæftigelsestilbud til ledige borgere

 

Aktiviteter i bygning 1

Bygningen kan i sin nuværende form være ramme for flere aktiviteter, der aktuelt købes af eksterne leverandører eller af andre offentlige tilbud. Etablering af tilbuddene på Kejserdal vil gøre det muligt at kombinere tilbud til den enkelte unge lokalt, og derved få en mere individuelt tilpasset indsats. Samtidig vil man arbejde med at udbygge og etablere netværk i den unges lokalområde.

Aktiviteter, der med fordel kan etableres på Kejserdal, er:

 • Etablering af socialpædagogisk bostøtte som gruppetilbud for unge med funktionsnedsættelse.

På Kejserdal er der mulighed for at målgruppen, som en del af deres aktivitet, kan være med til at skabe de fysiske rammer for gruppetilbuddet. Samtidig vil gruppeformen give mulighed for at skabe eller udvide de unges netværk med andre unge. Der er aktuelt 300 borgere, der er visiteret til socialpædagogisk støtte, heraf 119 i alderen 18 – 30 år.

 

Det er administrationens erfaring at de unge profiterer af at få netværk og dermed får muligheden for at skabe venskaber. På kort sigt kan der etableres et gruppetilbud, der helt eller delvis erstatter de nuværende individuelle tilbud til fem til otte unge. Nogle af disse får aktuelt socialpædagogisk bostøtte fra en ekstern leverandør. For disses vedkommende vil et tilbud i eget regi betyde en mindre besparelse.

 

Et lokalt tilbud vil på kort sigt ikke være en betydelig besparelse, men på længere sigt vil minimering af anvendelse af eksterne leverandører betyde en væsentlig besparelse. Herudover vil et tættere samarbejde med psykiatrien få betydning for, hvor længe de unge er indlagt og endelig vil mindre brug af midlertidige botilbud til målgruppen få betydning for økonomien.

 

 • Beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven § 103

På Kejserdal er der store udenoms arealer, hvor der blandt andet er etableret et produktionskøkken. Center for Job og Uddannelse har medarbejdere og borgere, der gerne vil kunne købe lidt mad på stedet. Det giver mulighed for at lave et projekt med produktion af mad, f.eks. sandwich og salater. På den måde etableres et meningsfuldt tilbud til unge, der er i målgruppe for beskyttet beskæftigelse. Endvidere kan der etableres et tilbud, hvor der er fokus på dyrkning af grønsager. Andre kommuner har med succes etableret egentlige caféer og lignende som beskyttet beskæftigelse. Det vil kunne gøres på samme måde på Kejserdal.

 

Der er aktuelt 129 borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse, heraf 63 der er i alderen 18 - 30.

 

Det er administrationens vurdering, at der kan etableres tilbud om beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud indenfor de samme økonomiske rammer som de billigste tilbud kommunen køber eksternt.

 

 • Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven § 104

Gruppen af unge borgere, der er i målgruppe for aktivitets- og dagtilbud, er bred. Linden, der er etableret på Lindegården, er et dagtilbud for borgere, med svære funktionsnedsættelser. For gruppen med lettere funktionsnedsættelser bevilges der eksternt dagtilbud. Det vil være muligt at etablere dagtilbud på Kejserdal for gruppen med de letteste funktionsnedsættelser.

 

 • Almindeligt klubtilbud:

Der er mulighed for at etablere klubtilbud, der med en meget begrænset normering af personale, kan benyttes af de unge.

 

Aktiviteter i bygning 2 og 3

Bygning 2 og bygning 3 ønskes fremover anvendt til beskæftigelsesrettede tilbud som drives af Center for Job og Uddannelse.

Byrådet har i 2016 vedtaget flere investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet. Heriblandt de nedenfor nævnte tilbud som ønskes flyttet til Kejserdal. Formålet med flytningen er at tilbuddene i de eksisterende rammer ikke kan rumme flere borgere på grund af de nuværende lokalers fysiske begrænsning. På Kejserdal vil det være muligt at rumme flere borgere uden at øge anvendelsen af personale ressourcerne.

 

Center for Job og Uddannelse ønsker at flytte to beskæftigelsestilbud til Kejserdal i bygning 2 og 3. Det er

 • JobVejen Nytteindsats
 • JobVejen CV-og jobforløb
 • MinPlan
 • Mentorkorps.

 

Disse tilbud er to af de i alt syv investeringsstrategier som Byrådet vedtog på beskæftigelsesområdet i 2016 med virkning fra 2017.

Det har imidlertid vist sig, at behovet for CV- og jobsøgningsforløb er noget større end forventet. De nuværende lokaler i Kokkedal kan rumme 10 borgere ad gangen, men de personalemæssige ressourcer giver mulighed for at lave flere hold således, at kapaciteten kan fordobles uden tilførsel af yderligere ressourcer.

JobVejen henvender sig til ledige borgere, som skal i aktivering, og som skal deltage i undervisningsforløb, samtaler mv. Der fremmøder ca. 16-20 borgere i nytteaktivering. Herudover deltager dagligt ca 18-30 borgere i undervisningsforløb.

Alle borgere som skal fremmøde i tilbud kan i udgangspunktet selv tranportere sig selv hen til mødestedet. Såfremt der er borgere som ikke kan transportere sig selv til Kejserdal vil det være muligt, at lave opsamling ved Rådhuset og køre dem til Kejserdal i CJU´s minibus.

MinPlan er CV- og jobsøgningstilbud for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, altså målgruppen længst fra arbejdsmarkedet. MinPlan har ca 10 borgere i forløb, hvilket forventes at skulle opskaleres på Kejserdal.

Mentorkorpset består af ca.15 mentorer, der varetager indsatsen ifht de svageste borgere. Størstedelen af mentorerne har i dag base på rådhuset, men holder en stor del af deres samtaler mv. rundt omkring i kommunen.

Ovennævnte tilbud har åbent ugens fem hverdag i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00 og vil ikke blive anvendt i weekenden.

Der er dagligt i alt ca. otte ansatte (ikke fuld tid) samt et mentorkorps på ca. 15 medarbejdere tilknyttet opgaverne.

Bygning 2 skal indeholde nytteindsats, undervisning, kantine og lokaler for samtaler mm., mens bygning 3 skal indeholde administration og medarbejderomklædning mm.

JobVejen er i dag placeret i en lejet pavillon på Fredensborg Forsyning.

MinPlan er i dag placeret i Egedalsvænge i Kokkedal.

Det anbefales, at fraflytte Fredensborg Forsyning, og flytte både JobVejen samt MinPlan og til dels mentorerne til Kejserdal. Herfra vil både kunne foregå undervisning, samtaler mv.

Der kræves som udgangspunkt ingen større bygningsændringer, dog kan der blive tale om at flytte nogle gipsvægge mv. Det vil frigive 0,18 mio. kr. som i dag er det Center for Job og Uddannelse betaler i husleje på Fredensborg Forsyning. Dog ønskes at midlerne i 2019 kan anvendes til mindre istandsættelser på Kejserdal.


Tidsplan

Bygning 1

Bygningen, der ønskes brugt af Center for Familie og Handicap, behøver ikke istandsættelse før ibrugtagning. Første etape er etablering af socialpædagogisk bostøtte som gruppetilbud. Det kan iværksættes umiddelbart efter beslutningen er taget, da bygningen er ledig og det kan gøres indenfor den nuværende budgetmæssige ramme. På sigt ville der kunne etableres yderligere bostøttetilbud, f.eks. til borgere, der på nuværende tidspunkt modtager støtte fra ekstern leverandør, hvis denne opgave hjemtages. Dette vil kræve, at der ansættes yderligere personaleressourcer i Socialpsykiatrien, og at udgiften hertil vil blive dækket af den nuværende betaling til ekstern leverandør. Det forventes, at der til efteråret 2018 vil kunne ske en afdækning af målgruppen, herunder det økonomiske perspektiv.

Anden etape af Center for Familie og Handicaps brug af lokalerne vil være etablering af § 104 tilbud. Tilbuddet forventes at kunne iværksættes i efteråret 2018 for så vidt angår de borgere, der ikke er bevilget et andet tilbud på dette tidspunkt. På lidt længere sigt kan der udvides med yderligere borgere, der ny-visiteres til § 104 tilbud, og som er indenfor målgruppen.

Tredje etape er et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Dette ville kræve lidt forberedelse, men forventes at kunne iværksættes ultimo 2018.

 

Bygning 2 og 3

Da de tidligere aktiviteter på Kejserdal er flyttet, kan administrationen påbegynde indflytningen af JobVejen og MinPlan, idet projektet selv vil kunne stå for flytning af inventar mv. På grund af ferieafvikling i juli måned er det vurderingen, at projekterne kan være klar til borgerne medio august 2018.

 

Økonomi

Kejserdal er opvarmet med varmepumper. Udgifter til elforbrug er aktuelt 0,11 mio. kr. pr. år.  mens vandforbruget er 0,03 mio. kr. pr. år. Budgettet følger bygningen.

Beskæftigelsesområdet har på nuværende tidspunkt udgifter på årligt 0,18 mio. kr. til drift og leje af lokaler til Fredensborg Forsyning. Udgifterne betales på politikområde 11 som driftsudgifter ved beskæftigelsesrettede tilbud.

Da forbrugsudgifter til Kejserdal følger huset, vil det betyde, at der kan ske en reduktion af driftsudgifter til beskæftigelsesrettede tilbud på politikområde 11 i 2020. Mindreudgiften til drift i 2019 anvendes til finansiering af istandsættelse og indkøb af nødvendigt inventar udover det som medtages fra Jobvejen.

Det vil fra 2020 give en besparelse på årligt 0,18 mio. kr. på driftsudgifter til beskæftigelsesrettet indsats. Beløbet kan tilgå kassen, eller anvendes som medfinansiering til øgede driftsudgifter til Møllevejen.

Udgifterne til Møllevejen forventes at stige som en konsekvens af ændret anvendelse af lokalerne. Når merudgiften som følge af udvidelsen af Møllevejen kendes, tages dette op i en budgetrevision.

Udgifterne til forbrug vil blive fordelt mellem de to centre, Center for Job og Uddannelse og Center for Familie og Handicap.

Administrationen foreslår, at der på tværs af de involverede centre nedsættes et driftsudvalg, der i en overgangsfase har ansvaret for lederskab af bygningerne.

Bevilling

 

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til pkt. 1.

Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til pkt. 2.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til pkt. 3.

Økonomiudvalget skal tage stilling til pkt. 4.

 

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget træffer beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejserdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse.
 2. At Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om anvendelse af bygningerne på Kejserdal til beskæftigelsestilbud.
 3. At Plan-, Miljø- og Klimaudvalget tager orienteringen til efterretning.
 4. At Økonomiudvalget godkender anvendelse af bygningerne på Kejserdal til aktiviteter for unge med funktionsnedsættelse samt til beskæftigelsestilbud.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-09-2018

Godkender anvendelse af bygningerne på Kejserdal til de foreslåede beskæftigelsestilbud.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 05-09-2018

Godkender administrationens indstillingspunkt 3.