Nr.160 - Orientering per 3. oktober 2018

Sagsnr.: 17/8120

 

Sagsfremstilling og økonomi

Status for revision af Fingerplanen

Erhvervsstyrelsen forventer at et forslag til den nye Fingerplan kommer i offentlig høring ved årsskiftet 2018/19.

Fredensborg Kommune har indsendt i alt 12 ønsker til ændringer i Fingerplanen. Blandt disse ønsker var muligheden for at udlægge nyt erhvervsområde ved Teglbuen 1(Niverød jordtip) i Nivå forbeholdt transporttunge virksomheder.

Da området ligger i fingerplanens kystkile, forudsætter sådanne udlæg normalt, at der gives et erstatningsareal i bytte, således at kystkilens udstrækning ikke indskrænkes/forringes.

I kommunens ønske til Erhvervsstyrelsen er imidlertid argumenteret for, at der i denne konkrete sag gives mulighed for, at udlægge arealet til erhverv uden at give et erstatningsareal i bytte. Dette skyldes, at udlæg af motorvejsnærer erhvervsarealer til transporttunge erhverv er en statslig interesse, og at forslaget understøtter planlovens ambition om at styrke erhvervsudvikling og vækst i regionen.

Administrationen er dog i gang med at analysere kommunen for arealer i byområdet, der potentielt kan indgå i bytte for Teglbuen, såfremt Erhvervsstyrelsen skulle komme med et sådan krav.

Eventuel indgivelse af konkrete forslag til arealbytte til Erhvervsstyrelsen vil først blive aktuel, når Fingerplanen kommer i offentlig høring ved årsskiftet. Udvalget vil blive forelagt en sag herom, hvis det bliver aktuelt.

 

Forundersøgelse af Vandplansprojekt – Langstrup Å

Administrationen ansøger Miljø- og Fødevareministeriet om penge til gennemførelse af forundersøgelse af vandplansprojekt i Langstrup Å. Projektet omfatter genslyngning af dele af Langstrup Å, plantning af træer langs åen og udlægning af groft materiale (gydegrus). I forbindelse med indsendelse af ansøgningen d. 5. oktober 2018, vil bredejere langs Langstrup Å blive informeret om at undersøgelserne forventes påbegyndt. Det forventes, at der opnås tilsagn til forundersøgelsen, så den kan påbegyndes primo 2019. Hvis forundersøgelsen viser at projektet kan gennemføres, forventes anlægsarbejdet påbegyndt ultimo 2019 til primo 2020. Berørte lodsejere vil blive inddraget i processen og holdt løbende orienteret.

 

 

Fredningssag Esrum Sø

Danmarks Naturfredningsforening har kontaktet Fredensborg kommune og har orienteret om at foreningen om kort tid rejser fredningssag for Esrum Søs omgivelser. Fredningsforslaget omfatter i alt 718 ha og er beliggende i hhv. Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød Kommuner. Hillerød Kommune er sagsmedrejser for arealer i Hillerød Kommune.

I Fredensborg Kommune har sagen tidligere været behandlet og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede at kommunen ikke ønsker at være medrejser.

 

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 skal et fredningsforslag ledsages af et overslag over de forventede omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen af forslaget.

Eventuelle bemærkninger fra Kommunen skal være Danmarks Naturfredningsforening i hænde inden 4 uger fra d.d. og senest den 08. oktober 2018.

Der orienteres på udvalgsmødet om sagen.

 

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-10-2018

Orienteringen tages til efterretning.