Nr.159 - Orientering om planlægning og udførelse af miljøtilsyn

Sagsnr.: 18/24176

 

Beslutningstema

Orientering om Fredensborg Kommunes planlægning og udførelse af miljøtilsyn.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på udvalgsmødet d. 8. maj 2018, i forbindelse med sag om den årlige tilsynsberetning, bedt administrationen om en orientering om planlægning og udførelse af miljøtilsyn i kommunen.

 

I Fredensborg Kommune er der registreret ca. 1200 virksomheder og ca. 300 landbrug. Kommunen har efter miljøtilsynsbekendtgørelsen pligt til at føre regelmæssigt tilsyn med henholdsvis ca. 80 af disse virksomheder og ca. 120 landbrug.

 

Administrationen gennemfører regelmæssigt et basistilsyn efter frekvenser fastsat i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Et basistilsyn er et samlet tilsyn, hvor alle virksomhedens/landbrugets miljøforhold gennemgås. Disse er blandt andet opbevaring af olier og kemikalier, indretning af stalde, opbevaring af husdyrgødning, affaldshåndtering, spildevand, støj, lugt og luftforurening.

 

Industrivirksomheder, som kan forurene betydeligt, skal have en miljøgodkendelse med vilkår, som virksomheden skal overholde. I kommunen er der ca. 15 godkendelsespligtige virksomheder. Administrationen udfører et basistilsyn hvert 3. år på disse godkendelsespligtige virksomheder, hvor vilkårene i miljøgodkendelsen gennemgås. Kommunen er dog samtidigt forpligtet til at føre tilsyn med mindst 40 % af de godkendelsespligtige virksomheder hvert år.

 

Tilsvarende skal landbrug med over 175-200 m2 produktionsareal (hestebokse og faste læskure) have en særskilt miljøtilladelse med vilkår. Tilladelser skal udarbejdes for nyetablerede brug samt for eksisterende brug, hvis de bygger nye stalde el. lign. Det er en ny ordning, så pt. er der kun 9 landbrug med en sådan tilladelse, men der kommer løbende nye ansøgninger ind. Disse landbrug skal have tilsyn hvert 6. år.

 

Herudover er der ca. 25 virksomheder, bl.a. vognmandsfirmaer og maskinværksteder, som er tilsynspligtige samt ca. 40 virksomheder omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Disse skal alle have et basistilsyn minimum hvert 6. år.  Ligeledes skal der udføres et basistilsyn hvert 6. år på alle landbrug med dyrehold, som har et produktionsareal på mere end 200 m2 (hvis der er tale om heste eller på mere end 175 m2, hvis der er tale om blandet dyrehold). Landbrug med mindre produktionsarealer skal have tilsyn med opbevaring af gødning min. hvert 6. år

 

Da kommunen samtidigt er forpligtet til at føre tilsyn med mindst 25 % af disse virksomheder og landbrug hvert år, får en del virksomheder og landbrug i praksis tilsyn hyppigere end hvert 6. år.

 

For resten af virksomhederne og landbrug med 4 heste eller derunder er der ikke krav om regelmæssige miljøtilsyn. Her kommer administrationen kun på besøg, hvis en borger henvender sig til kommunen om formodede lovovertrædelser eller føler sig generet af støj, røg, lugt mv. fra disse virksomheder og landbrug.

 

Bekendtgørelse om miljøtilsyn indeholder desuden krav om, at kommunen hvert år skal gennemføre to tilsynskampagner. Som en del af tilsynsarbejdet udføres derfor to årlige kampagner rettet mod en branche, et specifikt miljøtema eller geografisk område. Kampagnerne giver mulighed for at sætte ekstra fokus på et afgrænset emne med betydning for miljøet.

 

Temaer i tilsynskampagnerne udvælges efter overvejelser om, hvor der er mest miljø at hente. Eksempler på temaer i kampagner kan være affaldssortering, tømning af olieudskillere, vedligehold af filtre på luftafkast eller opsporing af nye virksomheder eller landbrug, der skal have tilsyn. Administrationen har blandt andet udført en kampagne omhandlende opbevaring af olier og kemikalier på alle autoværkstederne i kommunen. Kampagnen viste, at de forhold der evt. er blevet påtalt ved tidligere tilsyn generelt bliver husket og taget til efterretning. Det kunne derfor konkluderes, at de samlede, rutinemæssige miljøtilsyn, som udføres på autoværkstederne, har den ønskede effekt. I 2018 omhandler tilsynskampagnen for virksomheder miljøforholdene på kommunens havne. På landbrugsområdet laver administrationen en kampagne med fokus på mindre dyrehold, f.eks. 5-10 heste eller tilsvarende, for at få et mere præcist billede af antallet og størrelsen af dyreholdene i kommunen.

 

Administrationen varsler tilsynsbesøgene på forhånd. Besøg i forbindelse med klager kan udføres uvarslet. Tilsynsarbejdet består af fysiske tilsyn og administrative tilsyn. Ved de fysiske tilsyn gennemgår administrationen virksomhedernes eller husdyrbrugenes miljøforhold. Ved de administrative tilsyn kontrolleres f.eks. fremsendte resultater af virksomhedernes egenkontrol og årsrapporter.

 

Administrationen følger op på tilsynene og meddeler de nødvendige henstillinger, indskærpelser, påbud og forbud. Efterfølgende kontrollerer administrationen, at disse er efterkommet. Dette gøres typisk ved endnu et miljøtilsyn på virksomheden/landbruget, hvor det pågældende miljøforhold prioriteres.

 

I forbindelse med tilsynsarbejdet bestræber administrationen sig i høj grad på at tilrettelægge arbejdet, så det er i tråd med kommunens vision om at være en erhvervsvenlig kommune. Generelt lægges der stor vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så virksomhederne og landbrugene oplever tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivning og en vejledning om miljøforbedringer.

 

En god og respektfuld dialog giver samtidig mulighed for at inspirere og medvirke til, at virksomheder og landbrug gør en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkningen. Dette kan eksempelvis være initiativer til energibesparelser, forbedret affaldssortering, CO2-reduktion, indførelse af miljøstyring, naturpleje m.v.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1476 af 12. december 2017

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Tilsynsarbejdet understøtter FN’s verdensmål nr. 12, delmål 12.4 om, at der inden 2020 skal opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Tilsynsarbejdet er også i tråd med byrådets pejlemærke ”bæredygtighed og miljø – vejen frem”.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-10-2018

Orienteringen tages til efterretning.