Nr.157 - Høringssvar til forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Sagsnr.: 17/15315

 

Beslutningstema

At udvalget godkender udkast til høringssvar til forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Erhvervsstyrelsen har den 22. august udsendt forslag til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet i høring. Fristen for afgivelse af høringssvar er den 17. oktober.

 

Om forslaget

Forslag til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udmønter planlovens muligheder i hovedstadsområdet mht. at etablere aflastningsområder og fastlægge størrelsen af bydelscentre. Der udpeges fire nye aflastningsområder i hovedstadsområdet i henholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj. Der gives mulighed for udvidelse af arealrammen til detailhandel i det eksisterende aflastningsområde i Helsingør, mens de eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret. Derudover fastholder forslag til landsplandirektiv stort set den nuværende centerstruktur i hovedstadsområdet. Der udpeges en ny bymidte i Kokkedal i Fredensborg Kommune, og hovedstadskommunerne får inden for byfingrene mulighed for selv at fastlægge størrelsen på bydelscentre, ligesom i resten af landet. I det øvrige hovedstadsområde fastholdes det nuværende princip om, at der ikke kan udlægges bydelscentre, da der ikke er byer på over 20.000 indbyggere.  

 

Fredensborg Kommunes ønsker til revision

Forslag til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet var i teknisk forhøring i perioden 28. juni 2017 til 15. oktober 2017. Ved den anledning indsendte Fredensborg Kommune ønsker om udlæg af aflastningsområde ved henholdsvis Kokkedal Industripark (den tidligere Arriva-grund) og Cirkelhusgrunden i Kokkedal. Efterfølgende besluttede Byrådet den 30. april 2018, på baggrund af administrationens dialog med Erhvervsstyrelsen, at indstille til styrelsen, at Fredensborg Kommune får mulighed for udlæg af ny bymidte ved Egevangen/Cirkelhusgrunden i stedet for udlæg af aflastningsområder.

Som det fremgår ovenfor forventes Fredensborg Kommune at få kompetence til udlæg af ny bymidte ved Egevangen/Cirkelhusgrunden i Kokkedal.

 

Fredensborg Kommunes høringssvar

Administrationen har udarbejdet udkast til høringssvar til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Høringssvaret udtrykker tilfredshed med, at Erhvervsstyrelsen har imødekommet kommunens ønske om mulighed for udlæg af ny bymidte i Kokkedal. Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planloven, Detailhandelsdirektivet

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Detailhandelsdirektivet vil medvirke til at fremme FN’s Verdensmål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund og 12. Ansvarligt forbrug og produktion. Fredensborg Kommunes høringssvar  understøtter detailhandelsdirektivet.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

 

Indstilling

  1. At udvalget godkender udkast til høringssvar til forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-10-2018

Administrationens indstilling vedtaget efter afstemning. F stemmer imod, da man ikke ønsker bymidtestatus på det pågældende område.