Nr.156 - Prioritering af større planopgaver

Sagsnr.: 15/27416

 

Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til prioritering af større planopgaver for perioden efterår 2018 til ultimo 2020, herunder større lokalplaner.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Prioritering af større planopgaver blev senest behandlet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 29. maj 2018. Forudsætningerne for sagen baserede sig på situationen i starten af 2018. I de seneste måneder har forudsætningerne imidlertid ændret sig, da Økonomiudvalget i juni 2018 besluttede at tilføre nye medarbejderressourcer til planområdet (én fast stilling og forlængelse af én 3-årig stilling til planopgaver ifm. grundsalg). Der er derfor behov for en fornyet prioritering, der tager højde for de nye medarbejderressourcer. Prioriteringen i denne sag rækker ind i 2020.

 

Udvalgets prioritering fra maj 2018

Udvalget besluttede i maj 2018 at prioritere byudviklingsprojekterne i Nivå Bymidte, Humlebæk Bymidte, Fredensborg Bymidte (Den Grønne Slotsby), Format Kokkedal v/ Cirkelhuset, Planstrategi 2019, de igangværende og betydende kommunale grundsalg, Nivå Havn, Karlebo landsby, Prøvelyst Teglværk og Ny skydebane.

 

Ved tidligere behandling af sag om prioritering af større planopgaver i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i februar 2018 godkendte udvalget, at kategoriseringen af A, B, og C-lokalplaner afspejles i forhold til prioritering af planopgaver, således at Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets prioritering omfatter alle større planopgaver, hvilket vil sige:

 • Planstrategi
 • Kommuneplan
 • Sektorstrategier og -politikker
 • Større kommunale anlægs- og udviklingsprojekter
 • Større lokalplaner (i princippet kategori A og B)

 

En række af disse opgaver er lovbestemte og obligatoriske (planstrategi, kommuneplan, realisering af kommunens anlægsbudget) og vil derfor ikke kunne nedprioriteres af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, men ved at inddrage opgaverne i prioriteringen kan der skabes bedre overblik og indsigt i den samlede opgaveportefølje for så vidt angår større planopgaver.

 

Prioritering af små lokalplaner (C-lokalplaner) sker løbende i administrationen. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget kan eventuelt udpege, efter hvilke faktorer administrationen skal foretage prioriteringen efter. Der er i øjeblikket 14 C-lokalplaner på venteliste, hvoraf ca. 8 forventes at kunne gennemføres i resten af 2018 og 2019.

 

Revideret prioritering for resten af 2018, 2019 og 2020

Den samlede oversigt over aktuelle ønsker til større planopgaver og administrationens samlede forslag til ny prioritering ses i skemaet i bilag 1 og gennemgås herunder. Der er samlet 38 større planopgaver på listen og der forventes at kunne igangsættes/udføres ca. 27 i resten af 2018, 2019 og 2020.

 

I skemaet herunder ses en samlet oversigt over hvilke nye planopgaver som forventes igangsat i hvert af årene 2018 (resten af året), 2019 og 2020. Oversigten indeholder også små lokalplaner (C-lokalplaner)

 

2018

Planopgaver som forventes igangsat

 

 • Nivå Skole - myndighedsforhold
 • Kokkedal v/ Cirkelhuset (lokalplan i forlængelse af byudviklingsprojekt)
 • Boligpolitik
 • Planstrategi 2019
 • Alexandra House-grunden, boliger (planmæssige rammer inden grundsalg)
 • Lindelyvej 14A, nye boliger (planmæssige rammer)
 • Høje Lønholt 2 Bolig (lokalplan som grundlag for grundsalg)
 • Ullerødvej/Holmegårdsvej, 1 villagrund (lokalplan efter grundsalg).
 • Hasselhøj Nivå, boliger (lokalplan efter grundsalg)
 • Ny skydebane (alternative muligheder for placering)
 • Teglgårdsvej 423B (revision af lokalplan)
 • Dyssegården, Avderødvej 32, (ønske om ny sportshal)

2019

Planopgaver som forventes igangsat

 

 • Humlebæk Bymidte (Byudviklingsprojekt- helhedsplan)
 • SAVE-genregistrering (bevaringsværdi 4 - enkeltbygninger efter ejers ønske)
 • Nivå Bymidte (lokalplan for detailhandel - fase 1)
 • Nivå Havn (lokalplan i forlængelse af udviklingsskitse)
 • Alexandra House-grunden, boliger (lokalplan i forlængelse af grundsalg)
 • Udvikling af Karlebo landsby (evt. revision af nuværende lokalplan)
 • Kongevejen 2, Fredensborg (Menu), nye boliger
 • Louisiana parkering (fredningsforhold og evt. lokalplan)
 • Cirkuspladsen Humlebæk (planmæssige rammer inden grundsalg)

2020

Planopgaver som forventes   igangsat

 

 • Nivå Bymidte (lokalplan for bymidten i forlængelse af byudviklingsprojekt - fase 2)
 • Nivå Bymidte (lokalplan for bymidten i forlængelse af byudviklingsprojekt - fase 3)
 • Evt. udvikling af Karlebo landsby (evt. revision af nuværende lokalplan)
 • Per Gyrum Skolen, Niverødgården, nyt byggeri i haven (lokalplan)
 • Vinterbadefaciliteter ved Bjerre Strand (lokalplan)
 • Cirkuspladsen Humlebæk, (tæt-lav) (lokalplan efter grundsalg)
 • Højvangen Fredensborg, erhvervsformål (lokalplan i forlængelse af grundsalg)
 • Lindelyvej 14A, nye boliger (lokalplan i forlængelse af grundsalg - 7år)
 • Kommuneplan 2021
 • Humlebæk Bymidte (lokalplan i forlængelse af byudviklingsprojekt)

 

 

Strategisk Byudvikling under Fremtidens Fredensborg Kommune

Kommunens omfattende initiativer med strategisk byudvikling i alle fire bysamfund prioriteres højt og iht. vedtagne planer og budgetter. Projekterne trækker mange ressourcer i administrationen, såvel på planområdet som på andre fagområder.

 

Planopgaven med byudviklingsprojekterne i de fire bysamfund er opdelt i to typer. Dels den tværgående opgave med projektledelse af udviklingsprojektet og dels opgaven med den konkrete udarbejdelse af én eller flere lokalplaner.

 

Fredensborg – den grønne slotsby er således udspecificeret som to opgaver (hvoraf lokalplanen nærmer sig endelig vedtagelse), Humlebæk Bymidte som to opgaver, Nivå Bymidte som fem opgaver (pga. ønsket om fire lokalplaner) og Format Kokkedal v/Cirkelhuset som to opgaver. Klimatilpasning Kokkedal er under afslutning og projektet forventes afsluttet primo 2019.

 

Hvad angår Format Kokkedal v/Cirkelhuset kan det oplyses, at Erhvervsstyrelsen i august 2018 har udsendte forslag til nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet i høring. Det fremgår af forslaget, at udpegning af en bymidte i Kokkedal, som er en forudsætning for Format Kokkedal, er medtaget. Høringen varer indtil 17. oktober 2018, hvorefter det i løbet af efteråret forventes, at landsplandirektivet bliver endeligt udstedt.

 

Derudover er også prioriteret lokalplan i forlængelse af udviklingsplan for Nivå havn

 

Kommunale grundsalg

Kommunen igangsatte i 2015 en plan for salg af kommunale ejendomme. I den forbindelse blev det besluttet af Økonomiudvalget i august 2015, at tilføre administrationen et 3-årigt årsværk i perioden 2016-2018 til opprioritering af planarbejdet ved kommunale grundsalg. Der blev for den treårige periode sat mål om at udarbejde op til 10 lokalplaner årligt.

 

Kommunen har inden for de sidste 5 år solgt kommunale ejendomme for 50 mio. kr.

 

Som følge af de mange igangsatte byudviklingsprojekter, en høj virkelyst i byggeriet og fortsatte ønsker til kommunale grundsalg, har Økonomiudvalget i juni 2018 besluttet at tilføre administrationen ekstra ressourcer til planområdet, herunder til planarbejdet ved kommunale grundsalg.

 

Økonomiudvalget behandlede i februar 2018 en sag om salg af kommunale grunde hvor udvalget besluttede, at administrationen skal fortsætte med salgsundersøgelser af større og mindre arealer i Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg. Senest har Økonomiudvalget den 27. august 2018 behandlet sag om status på salg af fast ejendom samt sag om udvikling og salg af arealer ved Alexandre House. I førstnævnte sag besluttede udvalget, at den kommunale grund Dageløkkevej 56 søges overdraget til grundejerforeningen for Dageløkke Ege, hvorved planopgaven bortfalder. I sidstnævnte sag besluttede udvalget, at udvikling og salg af Alexandra House har høj prioritet.

 

De af Økonomiudvalget udvalgte ejendomme der skal udføres planopgaver for i den kommende periode er følgende i prioriteret rækkefølge:

 • Gunderødvej 46 (lokalplanlægning er under udarbejdelse)
 • Alexandra House (ØK besluttede d. 27/8 2018, at administrationen arbejder videre med udvikling og salg af Alexandra House ejendommen og tilstødende kommunale arealer. Salg forberedes med notat om planmæssige rammer)
 • Lindelyvej (lokalplan forberedes med notat om planrammer)
 • Høje Lønholt 2 (ØK besluttede d. 27/8 2018, at fastholde ejendommen på salgslisten)
 • Karlebovej 23 (ØK besluttede d. 27/8 2018, at yderligere forureningsundersøgelser på ejendommen igangsættes)
 • Ullerødvej/Holmegårdsvej (lokalplanlægning for én villa)
 • Hasselhøj Nivå (lokalplan for 2 dobbelthuse)
 • Cirkuspladsen (lokalplanlægning for rækkehusbebyggelse)
 • Højvangen Fredensborg (dialog med miljø- og fødevarestyrelsen skal afgøre om ejendommen er omfattet af fredskovspligt)
 • Nederst Torp (pt. udsat, da der umiddelbart ikke kan findes anden placering til den eksisterende anvendelse)

 

Der er prioriteret lokalplan for Gunderødvej, Lindelyvej, Cirkuspladsen og Alexandra House (fremgår af skemaet bilag 1). Derudover prioriteres der administrativt lokalplan for Høje Lønholt 2, Ullerødvej/Holmegårdsvej, Hasselhøj Nivå og Højvangen Fredensborg (fremgår ikke af skemaet bilag 1, da prioritering af C-lokalplaner ikke fremgår).

 

Øvrige Kommunale initiativer

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede i maj 2018, at analyse af placeringsmuligheder til ny skydebane og udvikling af Karlebo Landsby fortsat skal være prioriteret.

 

Derudover er der prioriteret lokalplan for vinterbadefaciliteter ved Bjerre Strand. Foreningen Bjerre Strand Badelaug af 5. november 2016 er en forening, der arbejder for bedre vinterbadefaciliteter for badning ved Bjerre Strand i form af en sauna. Byrådet har støttet dette initiativ med at afsætte 200.000 kr. i budgettet til analyse af vinterbadefaciliteter ved Bjerre Strand under Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Som følge af en samlet prioritering er følgende øvrige kommunale initiativer pt. ikke på prioriteringslisten for 2018, 2019 og 2020:

 

Ny parkering i Humlebæk: Administrationen har tidligere været i dialog med Naturstyrelsen om mulighederne for at øge parkeringskapaciteten ved at anlægge ekstra parkeringspladser nord for Humlebæk kro, ved Hejreskov og på markerne omkring Krogerup. På baggrund af en opdateret parkeringsanalyse i området omkring Louisiana genoptages dialogen med Naturstyrelsen om mulighederne for at anlægge yderligere parkeringskapacitet i området. Eventuelt anlæg af ny parkeringsplads vil forudsætte tilvejebringelse af nyt plangrundlæg.

 

Sørupvej 41: Udvalget drøftede i maj, om der skulle nedlægges et § 14 forbud i forbindelse med verserende byggesag. Udvalget besluttede i stedet, at ejer foreslås at indgå i dialog med naboer, relevante grundejerforeninger, bevaringsforening mv., med henblik på at afsøge mulighederne for et byggeri, der kan etableres inden for lokalplanens rammer og som tager hensyn til væsentlige indsigelser.

 

Administrationen og udvalgsformand Lars Simonsen har i juni afholdt møde på rådhuset med ejere og interessenter. Ejere har efterfølgende trukket det indgivne projekt tilbage med henblik på at ansøge om et nyt projekt. Vælger udvalget på baggrund af behandling af et nyt projekt, at nedlægge § 14 forbud medfører det, at kommunen er forpligtet til at udarbejde en ny lokalplan indenfor 1 år. Såfremt dette sker skal der foretages en fornyet prioritering.

 

Bakkegårdsvej: Udvalget besluttede i december 2014, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for erhvervsområdet ved Bakkegårdsvej i Humlebæk med henblik på at imødekomme konkrete ønsker fra virksomheder og skabe et tidssvarende plangrundlag for området. De dengang aktuelle virksomhedssager blev håndteret ved hjælp af såkaldte byzonetilladelser, som var et frikommuneforsøg, som kommunen kunne anvende frem til 2017.

 

Privat initierede lokalplaner

I tilfælde hvor et privat udviklingsønske er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme- og rækkefølgebestemmelser er kommunen forpligtet til inden for en overskuelig tidshorisont at fremlægge et lokalplanforslag. De store kommunalt initierede byudviklingsprojekter, øvrige kommunale initiativer og ønsker til kommunale grundsalg medfører dog, at planopgaver vedr. privat udvikling i kommunen pt. nedprioriteres.

 

Af større privat initierede projekter er lokalplan for ny erhvervsmæssig udnyttelse af det tidligere Prøvelyst Teglværk prioriteret (prioriteret af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i april 2018). Derudover prioriteres der administrativt lokalplan for sportshal vedDyssegården, Avderødvej 32 og for indretning af boliger i eksisterende erhvervsbygninger på Menu-ejendommen, Kongevejen 2 (fremgår ikke af skemaet bilag 1, da prioritering af C-lokalplaner ikke fremgår).

 

Derudover prioriteres ikke andre private ønsker om lokalplanlægning i resten af 2018 til 2020. Det skal i relation hertil bemærkes, at der blandt de private ønsker ikke er ønsker, som pt. har et afklaringsstadie, hvor prioritering er påkrævet.

 

Hvad angår planlægning for aflastningscenter i Kokkedal Industripark, kan det oplyses, at forslag til nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet ikke har medtaget ønske om aflastningsområde i Kokkedal Industripark. Mulighed for planlægning af bydelscenter ved SuperBrugsen i Fredensborg by afventer ny fingerplan, som forventes fremlagt i høring ved årsskiftet 2018/19. 

 

For privat initierede projekter har det været en udbredt praksis, at grundejer/investor tilbyder at udarbejde lokalplanen, for derved at fremme projektet. Denne fremgangsmåde har i visse tilfælde givet en begrænset aflastning af administrationen. Men det skal bemærkes, at Fredensborg Kommune har ansvaret for lokalplanernes kvalitet og tilvejebringelse (høringer, politisk behandling mv), samt at lokalplanudarbejdelse udover plankompetencer også fordrer betydelige indsatser fra flere andre faggrupper i administrationen.

 

Endvidere skal det bemærkes, at øgede krav til nationale plandata fremover vil fordre et øget omfang og en øget kvalitet af kommunens indberetninger af lokalplaner. Alt i alt er aflastningen i praksis således begrænset, og det anbefales derfor, at det ikke giver forrang, at investor udarbejder lokalplan.

 

Anbefaling

Samlet set foreslår administrationen en prioritering af ca. 27 større planopgaver i 2018, 2019 og 2020. Prioriteringen tager højde for at sikre ressourcer til at arbejde med og gennemføre de ambitiøse byudviklingsprojekter, der er i gang i alle fire bysamfund på samme tid.

 

Forslaget til prioritering tager derudover højde for, at der i administrationen løbende reserveres en vis ressource til også at håndtere mindre sager, borgerhenvendelser samt at gennemføre nogle af de mindre C-lokalplaner, der ligger udenfor denne prioritering.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Større plansager understøtter FN’s verdensmål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, der har til mål at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Prioritering af større plansager skaber grundlag for en hensigtsmæssig udviklingstakt, hvor FN’s mål for byer og lokalsamfund søges indarbejdet i den konkrete planlægning.

Kompetence

Plan-, Miljø, og Klimaudvalget.

 

Indstilling

 1. At planopgaver prioriteres i perioden efterår 2018 til ultimo 2020 som angivet i sagen med bilag.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-10-2018

Administrationens indstilling vedtaget.