Nr.152 - Ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af ridehal

Sagsnr.: 18/7184

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om tilbygning til hal, der anvendes til ridehal på ejendommen Gunderødvej 43.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ejer af ejendommen ønsker at opføre en tilbygning på 231 m² til den nuværende ”landbrugs- og stutterihal” på 531 m², således at bygningens areal herefter vil være på 762 m² (18 x 42,3 m)

Tilbygningen skal opføres i de samme materialer som nu: Facader af træ og saddeltag med en hældning på 20 grader belagt med bølgeplader. Bygningens facadehøjde er på 3,5 m, den samlede højde er på 7,5 m høj og bredden er 18 m.

Ejer har oplyst, at der på ejendommen sælges heste, trænes springheste til internationalt Grandprix niveau og der drives en hestepension med 4 heste med mulighed for udlejning af i alt 11 hestebokse. Endvidere sælges der foder- og stråprodukter samt rideudstyr.

Ejer har oplyst, at for at sikre forretningen skal træningsforholdene for springhestene forbedres ved at der kommer standard ridebanemål i hallen på 40 m.

 

Lovgrundlag

Tilbygninger til og anvendelse af en hal opført til landbrugsmæssige formål kræver landzonetilladelse, når hallen skal anvendes til ridehal til mindre erhvervsaktiviteter.

 

Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis betragtes hestepensioner og træningsfaciliteter til heste ikke som en landbrugsmæssig virksomhed. Etableringen af byggeri til dette formål kræver derfor landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1.

 

I vurderingen af den enkelte ansøgning om landzonetilladelse skal der udøves et konkret skøn indenfor rammerne af planlægningen og foretages en vurdering og afvejning af en række forskellige hensyn.

Det kan være: Planlægningsmæssige hensyn, hensyn til jordbrugserhvervet, landskabelige hensyn, naturbeskyttelsesmæssige hensyn, rekreative hensyn, miljøbeskyttelsesmæssige hensyn,  trafikale hensyn, hensynet til udbuddet af servicefunktioner, kulturhistoriske hensyn, sociale eller menneskelige hensyn.

 

Kommuneplan 2017

Ejendommen ligger i et område med regionale geologiske interesser: Dødislandskabet omkring Karlebo landsby, jf. Kommuneplanens retningslinje 5.5.

Indenfor disse områder må der ikke inddrages arealer til bl.a byudvikling og friluftsanlæg mv.

 

Ifølge Kommuneplan 2017 kan der kun i særlige tilfælde gives landzonetilladelse til en ridehal til enten privat brug eller mindre erhvervsaktiviteter, herunder træning af heste og hestepensioner.

 

Lokalplan nr. 37.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 37 for Karlebo Landsby fra 1985. Ejendommen ligger i et område til jordbrugsformål.

Der skal på baggrund af lokalplanbestemmelserne tages stilling til tilbygningens materialevalg, facadehøjde og bredde (husdybden).

 

Ejendommen og området

Ejendommen ligger i landzone på en landbrugsejendom med et samlet areal på ca. 8,6 ha.

Ejendommen er bebygget med et firelænget bygningsanlæg med stuehus og udlænger.  Udvalg for Miljø og Teknik gav i 2005 byggetilladelse til en kombineret landbrugs- og stutterihal, der nu ønskes tilbygget. Ifølge sagens oplysninger blev hallen anset som nødvendig for ejendommens landbrugsdrift, og tilladelsen blev givet med en byggetilladelse uden landzonetilladelse.

Det omkringliggende landskab er et opdyrket landskab med småbakker fremkommet ved istidsaflejringer.

 

Naboorientering

Sagen har været udsendt i naboorientering til naboerne og Danmark Naturfredningsforening. Kommunen har modtaget indsigelser fra 4 naboer.

 

De nærmeste naboer, Gunderødvej 47 ønsker ikke at der skal gives tilladelse til udvidelsen af hallen, idet de vurderer, at den nuværende hal ikke burde være opført og at den lovlige anvendelse af den nuværende hal er som landbrugs- og stutterihal – ikke ridehal, og de oplyser, at hallen ingensinde har været anvendt til maskiner og afgrøder. De vurderer, at den nuværende hal medfører skygge i deres have.  I forbindelse med opførelsen af den nuværende hal blev der indgået en række aftaler med dem om bl.a beplantning, som de ikke mener bliver overholdt.

De øvrige 3 indsigelser angiver samstemmende, at udvidelsen af hallen ikke harmonerer med ønsker om bevaring af natur- og landskabsværdier og at de ikke ønsker at området tilplastres med store ridehaller.

 

Partshøring

Ejer har kommenteret indsigelsen fra ejerne af Gunderød 47. Efter ejernes vurdering har de overholdt de indgåede aftaler vedr. beplantning og oplyser, at de ved hallens opførelse har fået hallen beklædt med træ for at sikre kulturværdierne i området.

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den ansøgte anvendelse og tilbygning som udgangspunkt ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, da hallen som træningshal for ganske få springheste ikke er nødvendig for driften af landbruget.

 

 

Det vurderes dog, at tilbygningen og anvendelsen af den nuværende hal til ridehal i stedet for landbrugshal/stutterihal har underordnet betydning for landskabsoplevelsen og naturværdierne i området, da den mindre tilbygning opføres i forlængelse af hallen på et befæstet område i sammenhæng med de øvrige bygninger og ridebanen. Tilbygningen opføres ved den gavl, der ligger længst væk fra nærmeste nabo.

 

Det vurderes samtidigt, at brugsværdien af ridehallen vil blive væsentligt forøget, idet den får et ridebanemål på 40 m.

 

På den baggrund anbefaler administrationen, at der i det konkrete tilfælde gives landzonetilladelse til det ansøgte.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Planlovens landzonebestemmelser.

Kommuneplan 2017

Lokalplan nr. 37 for Karlebo Landsby

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Projektet vil være med til at fremme FN’s verdensmål 3. Sundhed og trivsel, 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund og 15. Livet på land. Endvidere understøtter det Byrådets arbejdsgrundlag 5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At der meddeles landzonetilladelse til at anvende bygningen til ridehal til hestepensionen og at der gives landzonetilladelse til opførelse af tilbygningen til ridehallen.
  2. At der meddeles de nødvendige tilladelser efter lokalplanen.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-10-2018

Administrationens indstilling vedtaget.