Nr.151 - Udvikling af naturområde ved Græstedgård

Sagsnr.: 17/19012

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til de overordnede rammer for borgerinddragelse, økonomi og udvikling af et naturområde nord for Kokkedal ved Græstedgård.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog på møde den 6. september 2017, at administrationen skulle arbejde videre med at undersøge mulighederne for at udvikle et naturområde, der strækker sig bag Græstedgård, nord for Holmegårdsvej til Usserød Ådalen i øst og grænsende op til Kirkeskoven mod nord (kortbilag 1).

 

Eksisterende anvendelse

Arealet, som er kommunalt ejet, indgår i et større landbrugsområde, som har været bortforpagtet og som de senere år har været anvendt til græsproduktion. Den tidligere forpagter har i foråret opsagt forpagtningen af landbrugsarealerne både nord og syd for Kokkedal (kortbilag 1). Nordsjællands Park og Vej har i år lavet en aftale med en landmand om at tage høslæt på arealerne.

 

Planmæssige forhold

Området er omfattet af Fingerplanens udpegning til grøn kystkile, som skal friholdes for byudvikling og prioriteres til natur og alment friluftsliv.

I Kommuneplan 2017 er størsteparten af området udpeget som potentielt naturområde, hvor tilstanden og arealanvendelse ikke må ændres, hvis det forringer naturværdien eller muligheden for at styrke eller genoprette denne. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes naturværdier. Området indgår i kommuneplanens udpegning vedrørende større sammenhængende og bevaringsværdigt landskab, hvor landskab og kulturværdier prioriteres højt. Området er desuden udpeget til et område, hvor skovrejsning er uønsket.

Dele af arealet er omfattet af Fredning af Nivå og Usserød Ådal fredningen, hvor formålet er at bevare de landskabelige, kulturhistoriske og naturhistoriske værdier, der knytter sig til området.

 

Rammer for naturområdets udvikling

Administrationen foreslår på baggrund af møde med Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg og Dansk Ornitologisk Forening Fredensborg, at igangsætte en udviklingsplan for arealerne ved Græstedgård, hvor natur er i højsædet, og hvor den rekreative udnyttelse er af afdæmpet karakter og underordner sig den ekstensive naturdrift.

Succeskriterierne for området er større biodiversitet med flere dyr, fugle, blomster og insekter, samt lokal forankring og ejerskab med græsningslaug og høslæt.

Det forslås at områdets drift fremmer de lysåbne næringsfattige naturtyper, da det er disse naturtyper, der har den største variation af dyr og planter (biodiversitet), og som er mest truet på nationalt og regionalt niveau.

Den foreslåede drift med afgræsning og høslæt er den mest velegnede metode til at udvikle ovenstående naturtyper, da det bl.a. udpiner jorden for næringsstoffer og skaber varierede levesteder for dyr og planter.

Offentlighedens adgang til området sikres samtidigt via klaplåger i hegning og slåede stier i området.

Det eksisterende vådområde foreslås forbedret og der er mulighed for at genetablere et tidligere lavvandet vådområde til gavn for frøer og fugle ved at kappe eventuelle dræn og stoppe afledning til dræn- og vejbrønde.

Administrationen foreslår endvidere, at undersøge den lokale interesse for at etablere en indhegning til luftning af løse hunde på de tilstødende arealer. Det vil imødegå de tilbagevendende klager over løse hunde, tage hensyn til områdets vilde dyre- og fugleliv og kreaturer samtidig med at hundeejere får et mødested, hvor deres hunde kan løbe løs og lege.

De foreløbige ideer til udvikling af området fremgår af kortbilag 2. Der er tale om et areal på ca. 12,6 ha til udvikling af natur og 0,9 ha til en evt. hundefold.

Den endelige plan for området vil blive forelagt udvalget efter borgerinddragelse og afklaring af den lokale opbakning.

 

Borgerinddragelse

Området udvikles i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Ornitologisk forening. Øvrige naturinteresserede borgere og tilstødende grundejerforeninger inddrages ved at holde et åbent hus arrangement i Foreningsbygningen på Græstedgård en søndag suppleret med orientering på Facebook.

Den fremtidige drift med græsning på dele af arealet kan varetages af et græsningslaug, hvor en gruppe borgere går sammen om at passe og føre tilsyn med en flok kreaturer for en landmand og efterfølgende aftage kødet. Græsningslauget skal både afgræsse det nye område samt sikre afgræsning af de værdifulde naturarealer ved Usserød Å, som allerede afgræsses i dag.

Administrationen har sammen med Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Gang i Fredensborg i 2015 etableret Kelleris Græsningslaug på Planteavlsstationens arealer i Kelleris Kystkile fredningen, nord for Humlebæk. Kelleris Græsningslaug står i dag for afgræsning af arealerne.

 

Økonomi

Kommunen har hjemtaget den statslige landbrugsstøtte for arealerne, som kan anvendes til drift af arealet, så længe arealernes drift overholder de gældende regler for landbrugsstøtte. Landbrugsstøtten udbetales af Landbrugsstyrelsen fra november og frem. Det gennemsnitlige tilskud i år på landsplan er 1582 kr./ha.

Administrationen anbefaler, at landbrugsstøtten anvendes til udvikling af området og til den fremtidige drift af arealet bl.a. til høslæt, løbende vedligeholdelse af hegn, slåning under hegnstråd mm. Forpagtningsafgiften er før indgået til Center for Politik og Organisation. Den er efter hjemtagning af landbrugsstøtten overgået til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv.

Arealerne kan ikke opnå støtte fra eksisterende tilskudsordninger til hegning, da arealets High Nature Value (HNV) ligger under 5 og arealet ikke indgår i et Natura 2000 område. Det vil være nødvendigt at finde midler til opsætning af nyt hegn, spændingsgiver, vandingsanlæg til kreaturer mm. Det forventes, at pengene kan findes indenfor eksisterende budget til naturforbedringer.

I takt med at arealerne får mere naturindhold bliver støttemulighederne forringet med de nuværende støtteordninger. Det er et succeskriterie at gøre projektet så selvbærende økonomisk som muligt, men det vil med de eksisterende støttemuligheder på sigt blive nødvendigt at tilføre driftsmidler.

Arealet foreslås inddraget i kommuneplanens naturudpegninger i den kommende revision i 2021 i tråd med Naturrådets anbefalinger til Grønt Danmarks Kort. Det må forventes, at der med det statslige fokus på udpegning af Grønt Danmarks Kort kan blive oprettet nye puljer til realisering af naturnetværket. Hvorvidt arealet senere kan komme i betragtning vides dog ikke.

Det forventes ikke, at der findes fonde, som vil støtte etablering af hegning mm på kommunal jord, men administrationen vil undersøge mulighederne sammen med samarbejdspartnerne. Der kan ikke rejses fondsmidler til drift af arealer.

Etablering af et græsningslaug afhænger af,  om der er tilstrækkeligt mange interesserede borgere til at indgå i et græsningslaug. Alternativt skal der betales for at få arealerne afgræsset, da kommunen erfaringsmæssigt ikke kan skaffe landmænd med kreaturer til at græsse kommunens arealer.

Nordsjællands Park og Vej har i år lavet en vederlagsfri aftale med en landmand om at tage høslæt på arealerne mod at denne aftager høet.

Tabel 1. Overslag over økonomi før, nu og i fremtiden. Tallene er behæftet med usikkerhed, da det afhænger af samarbejdspartnernes ønsker og bidrag til den fremtidig drift, den lokale opbakning ift. etablering af græsningslaug og interesserede landmænd, der ønsker at foretage høslæt. Den statslige pulje til landbrugsstøtte og forudsætningerne for at opnå støtte varierer år fra år afhængig af EU-kurs, statsafgift, jordbonitet. Bemærk ”drift af arealer” indeholder alternative muligheder for drift – og alle tiltag ikke skal realiseres.

 

2017

2018

2019

Forpagtningsafgift

28.350

0

0

Landbrugsstøtte

0

21.357

21.357

Drift nye arealer

-         Græsning ved græsningslaug

-         Græsning privat dyreholder

-         Høslæt vederlagsfri

-         Høslæt maskinstation

-         Stier

0

0

 

-10.000
-25.000
0
-16.000
-10.000

Drift eksisterende arealer

-         Stier

-5000

-5000

-5000

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser pt. Udviklingsplanen med evt. bevillinger vil blive forelagt efter borgerinddragelse til endelig godkendelse.

 

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven og landbrugsloven.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Udvikling af et naturområde understøtter FN’s verdensmål nr. 15 Livet på land, der har til mål at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land og standse tab af biodiversitet. Projektets mål er at genoprette vådområder og sikre drift, der fremmer biodiversiteten på arealerne.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Annoncering af borgerarrangementer

 

Indstilling

  1. At de overordnede rammer for borgerinddragelse, økonomi og udvikling af et naturområde godkendes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 03-10-2018

Administrationens indstilling vedtaget dog således at et mindre areal syd for eksisterende parkeringsareal ved Græstedgård udtages.